Carmignac Portfolio Patrimoine: Brief van de Fondsbeheerders

Gepubliceerd
15 april 2024
Leestijd
3 minuten leestijd
+5,48%Rendement van Carmignac Portfolio Patrimoine in het eerste kwartaal van 2024 voor aandelenklasse F EUR.
+4,13%Rendement van de referentie-indicator in het eerste kwartaal van 2024.
1erendementskwartiel afgelopen kwartaal t.o.v. referentiegroep*.

Carmignac Portfolio Patrimoine heeft over het eerste kwartaal van 2024 een rendement van +5,48% behaald en deed het daarmee beter dan de referentie-indicator (+4,13%)1.

Marktoverzicht voor de verslagperiode

In de eerste maanden van het jaar stonden de markten in het teken van robuuste economische cijfers uit de Verenigde Staten en hardnekkige inflatie, waardoor centrale banken en de markten na verloop van tijd minder enthousiast op allerlei renteverlagingen voor 2024 vooruitliepen dan aan het begin van het jaar. Deze verrassend gunstige macro-economische omstandigheden werden op de aandelenmarkten met open armen verwelkomd, maar op de obligatiemarkten was men een stuk ongeruster.

De S&P 500 kan terugkijken op de beste aftrap van een jaar sinds 2019. De 'Magnificent Seven' waren verantwoordelijk voor 40% van de stijgingen van de index. Maar naarmate het kwartaal vorderde werd deze marktstijging steeds breder gedragen, met andere woorden: steeds meer verschillende bronnen droegen bij aan het marktrendement. Dit was met name voelbaar zodra conjunctuurgevoelige sectoren ook in de lift zaten. Dat wijst namelijk op een breder gedragen bullish trend.

Op de obligatiemarkten liep de rente op en deden Europese staatsobligaties het beter dan hun evenknieën uit de VS. Dit uiteenlopende resultaat is te herleiden naar de minder gunstige macro-economische cijfers in Europa, waardoor bovendien de euro waarde verloor tegenover de dollar. Tegelijkertijd kregen ook de kredietmarkten het afgelopen kwartaal de wind in de zeilen van de gunstige macro-economische omstandigheden, net als aandelen.

Overzicht van het rendement

Het afgelopen kwartaal wist het fonds de marktstijging te verzilveren dankzij de blootstelling aan risicovollere activa (zoals aandelen en bedrijfsobligaties).

De belangrijkste bijdrage aan het rendement was afkomstig van onze aandelenselectie dankzij twee van onze beleggingsthema's voor de lange termijn: artificiële intelligentie (AI) en obesitas-/diabetesbehandelingen in de gezondheidszorg.

AI-chipgigant NVIDIA was de beste presteerder in de portefeuille. Hoewel we er alle vertrouwen in hebben dat het bedrijf winstgevend blijft, hebben we de duizelingwekkende koersstijging toch aangegrepen om wat winst te nemen. Ook Meta zat flink in de lift dankzij de positieve effecten van zijn besparingsprogramma en de impact van AI op de reclameactiviteiten van het bedrijf. Buiten de techsector bleven Eli Lilly en Novo Nordisk profiteren van hun duopoliepositie in medicijnen voor gewichtsverlies.

Onze posities in bedrijfsobligaties gingen erop vooruit dankzij een wezenlijke carry in combinatie met ingelopen kredietspreads. Alle kredietsegmenten – waaronder Europese investment-grade-obligaties, high-yield-bedrijfsobligaties uit opkomende markten en CLO's – leverden een bijdrage aan het totaalrendement van het fonds.

Maar aangezien de huidige heropleving op de aandelenmarkten uitzonderlijk geconcentreerd is, deed onze macro-overlay, die bestaat uit afdekkingen van aandelen- en kredietindexen en posities in grondstoffen, enigszins afbreuk aan het resultaat van het fonds. Deze strategische component is bedoeld om potentiële verliezen tijdens marktneergangen binnen de perken te houden en om onze aandelenportefeuille extra te diversifiëren.

Vooruitzichten en positionering

De Amerikaanse economie zal naar verwachting beter blijven presteren dan de rest van de wereld. We gaan ervan uit dat de economische groei het eerste halfjaar veerkrachtig blijft, om in de tweede helft van het jaar vervolgens zacht te landen. Tegelijkertijd lijkt de dalende lijn in de inflatie bijna zijn dieptepunt te hebben bereikt en dreigen er weer meer inflatierisico's. Europa kampt echter met een kwakkelende groei, hoewel de economie zich geleidelijk weet te herstellen doordat de industriële productie enigszins aantrekt en de reële inkomsten toenemen dankzij loonstijgingen in combinatie met lagere inflatie. Twee jaar economische stagnatie heeft zijn tol geëist op de cyclische inflatie in de eurozone. Richten we onze blik op de centrale banken, zien we dat er een gesynchroniseerde verruimingscyclus aanstaande is, met een beleidsomslag van de Europese Centrale Bank én de Federal Reserve die wel eens rond het begin van de zomer zou kunnen komen.

Dit klimaat blijft hoogstwaarschijnlijk een vruchtbare voedingsbodem voor risicovollere activa. Maar hoewel er niet bepaald een uitzinnige stemming heerst op de financiële markten, is dit scenario al ingeprijsd: de meeste indexen hebben dan ook al nieuwe recordhoogten gevestigd. Regelmatig winst nemen en selectiviteit zijn dan ook van doorslaggevend belang. Daarnaast zetten we extra in op achterblijvers en diversifiëren we onze aandelenblootstelling concreet ook naar de industriële sector. Bovendien hebben we goedkope afdekkingen aangebracht, vooral via aandelen- en volatiliteitsindexopties.

En voor onze blootstelling aan de kredietmarkten blijft het rendementspotentieel ervan aantrekkelijk dankzij de actuele carry. Wat onze staatsobligatieposities betreft, handhaven we een lage rentegevoeligheid. De centrale banken hebben weliswaar de intentie om hun beleid om te gooien, maar met het oog op de hardnekkigheid van de groei en de inflatiecijfers blijven wij terughoudend, zeker op het lange einde van de curve.

Ten slotte zijn we wat grondstoffen betreft optimistisch over de komende maanden, omdat ze waarschijnlijk zullen profiteren van het geleidelijke herstel van de industriële productie. Onze voorkeur gaat uit naar de goud- en kopersectoren. Deze overtuiging hebben we uitgedrukt als posities in aandelen, obligaties en valuta's.

Vanaf 8 april 2024 is Kristofer Barrett verantwoordelijk voor de aandelenselectie ten behoeve van Carmignac Portfolio Patrimoine. Kristofer gaat samenwerken met de twee deskundige duo's die zijn aangesteld in september 2023. Samen zijn de fondsbeheerders verantwoordelijk voor de verschillende rendementsbronnen van het fonds: de aandelenselectie, het beheer van de obligatieportefeuille en de valutablootstelling, het sturen van de macro-economische component, de portefeuillesamenstelling en het risicobeheer.

1Bron: Carmignac, per 29/03/2024. Referentie-indicator: voor 40% de MSCI ACWI (USD) (met herbelegde netto-dividenden), voor 40% de ICE BofA Global Government Index (USD) en voor 20% de gekapitaliseerde ESTER. Per kwartaal geherbalanceerd.

Bron: Carmignac, Morningstar. © 2024 Morningstar, Inc - Alle rechten voorbehouden. Carmignac Portfolio Patrimoine, F EUR Acc (ISIN: LU0992627611). *Morningstar-categorie: Mixfondsen EUR Neutraal – Wereldwijd. Rendement na aftrek van kosten (exclusief eventueel door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten). In het verleden behaalde resultaten zijn niet per se een indicatie voor toekomstig rendement. Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement stijgen of dalen.

Carmignac Portfolio Patrimoine

Op zoek naar optimale allocatie in verschillende marktomstandighedenOntdek de pagina van het Fonds

Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc

ISIN: LU0992627611
Aanbevolen minimale beleggingstermijn*
3 jaar
Risicoschaal**
3/7
SFDR-fondscategorieën***
Artikel 8

*Aanbevolen minimale beleggingstermijn: Het deelbewijs/de klasse is mogelijk niet geschikt voor beleggers die voornemens zijn hun inleg voor afloop van de aanbevolen termijn terug te trekken. Deze verwijzing naar een bepaald beleggersprofiel is geen beleggingsadvies. Welk bedrag redelijkerwijs in een fonds kan worden belegd, hangt af van uw persoonlijke situatie en dient te worden beoordeeld aan de hand van uw totale portefeuille. **Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden. ***De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.

Voornaamste risico's van het Fonds

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen

Krediet: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

Tegenpartijrisico: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

Risico verbonden aan het beleggen in China: Aan beleggingen in dit fonds zijn aan China en het gebruik van de Hong-Kong Shanghai Stock Connect gerelateerde risico's verbonden. Deze kunnen van invloed zijn op de netto-inventariswaarde van het fonds. Meer informatie is beschikbaar in het prospectus.Liquiditeit: De prijs waartegen het fonds zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen, kan door tijdelijk gewijzigde marktomstandigheden worden beïnvloed.

Inherente risico's

Aandelen: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.Rente: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.Krediet: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.Wisselkoers: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.Meer informatie over de risico’s van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk “Risicoprofiel”, en in het document met essentiële beleggersinformatie.
Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Kosten

ISIN: LU0992627611
Instapkosten
Wij brengen geen instapkosten in rekening. 
Uitstapkosten
Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten
1,15% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
Prestatievergoedingen
20,00% wanneer de aandelenklasse tijdens de prestatieperiode beter presteert dan de referentie-indicator. Het zal ook worden betaald als de aandelenklasse beter heeft gepresteerd dan de referentie-indicator, maar een negatieve prestatie had. Ondermaatse prestaties worden voor 5 jaar teruggevorderd. Het werkelijke bedrag hangt af van hoe goed uw belegging presteert. De geaggregeerde kostenraming hierboven omvat het gemiddelde over de laatste 5 jaar, of sinds de creatie van het product als dit minder dan 5 jaar is.
Transactiekosten
0,28% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.
Roerende voorheffing
Roerende voorheffing bij verkoop
30% op de obligatiemeerwaarde
Taks op beursverrichtingen (TOB)
1.32% (max.4000 €)
Conversiekosten
0%

Jaarlijks rendement

ISIN: LU0992627611
Carmignac Portfolio Patrimoine9.41.34.40.5-10.811.213.4-0.3-8.82.7
Referentie-indicator16.08.48.11.5-0.118.25.213.3-10.37.7
Carmignac Portfolio Patrimoine- 0.8 %+ 3.4 %+ 2.5 %
Referentie-indicator+ 3.1 %+ 5.2 %+ 6.4 %

Bron: Carmignac op 21 jun. 2024.
Het beheer van dit deelbewijs/deze aandelenklasse is niet gebaseerd op de indicator. Resultaten en waarden uit het verleden zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten en waarden. Het rendement is na aftrek van alle kosten, met uitzondering van de eventuele in- en Uitstapvergoeding, en is verkregen na aftrek van de kosten en belastingen die gelden voor een gemiddelde particuliere cliënt die als natuurlijke persoon in België woont. Wanneer de valuta verschilt van uw valuta, bestaat er een wisselkoersrisico, waardoor de netto-inventariswaarde lager kan uitvallen. De referentievaluta van het fonds/compartiment is EUR.

Recente analyses

Patrimoniale strategie17 december 2021Nederlands

"In Europa zijn aantrekkelijke opportuniteiten te vinden"

5 minuten leestijd
Meer informatie
Patrimoniale strategie18 mei 2021Nederlands

Carmignac Patrimoine: een kant-en-klare oplossing

5 minuten leestijd
Meer informatie
Carmignac Patrimoine
Patrimoniale strategie12 november 2020Nederlands

Carmignac Patrimoine: beleggingen spreiden over de hele kapitaalstructuur – een pleidooi

3 minuten leestijd
Meer informatie

Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële beleggersinformatie /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is enkel bestemd voor professionele klanten en is niet gevalideerd door het FSMA.

Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Investing in your Interest" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan.
Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek Belgisch ingezetene is.​

Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.​

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.​

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.​

Risicocategorie van het KID (Essentiële Informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.​

De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.​

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie. ​

Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. De risico’s, beheerkosten en lopende kosten worden beschreven in de KID (Essentiële Informatiedocument). De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA. De netto-inventariswaarde zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. Elke klacht kan worden gestuurd naar complaints@carmignac.com of naar CARMIGNAC GESTION – Compliance and Internal Controls – 24 place Vendôme Paris France of op de website www.ombudsfin.be.​

Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geen belastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds.​

Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid​.

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.​

De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Frans, of het Nederlands in deel 6 zonder de titel Samenvatting van de beleggersrechten.