Carmignac

Verantwoord Beleggen

 • Beleid inzake ESG-integratie

  Als verantwoord belegger achten we het een onderdeel van onze fiduciaire plicht om ESG-risico's en -kansen actief te beheren wanneer we beleggen voor onze cliënten. We integreren ESG-analyse in ons beleggingsproces voor aandelen en obligaties via ons eigen ESG-onderzoekssysteem START (System for Tracking and Analysis of a Responsible Trajectory), dat menselijke inzichten combineert met gedifferentieerde ESG-data.

 • Uitsluitingsbeleid

  We zijn van mening dat we moeten beleggen in bedrijven die over een duurzaam bedrijfsmodel beschikken en die groeiperspectieven op lange termijn bieden. Daarom hebben we een uitsluitingslijst opgesteld van bedrijven die niet aan Carmignacs beleggingsstandaarden voldoen vanwege hun activiteiten op gebieden als controversiële wapens, tabak, pornografie en steenkoolwinning (1) , of omdat ze inbreuk maken op internationale normen voor milieubescherming, mensenrechten, arbeidsnormen en anti-corruptie. (2) Bovendien heeft Carmignac zich ertoe verbonden om tegen 2030 steenkoolmijnbouwbedrijven en steenkoolgedreven elektriciteitsleveranciers in de OESO-landen en de rest van de wereld volledig uit te sluiten.

  (1) Steenkoolproducenten die meer dan 10% van hun inkomsten uit steenkoolwinning halen, zijn uitgesloten van al onze fondsen. (2) Bedrijven die volgens de "Norm-Based Research" van ISS-Ethix inbreuk maken op de wereldwijde normen op het gebied van milieubescherming, mensenrechten, arbeidsnormen en anti-corruptie.

 • Engagementbeleid en Stemrecht

  Als onderdeel van onze inzet om corporate-governance-praktijken te verbeteren, zijn we actief betrokken bij de bedrijven waarin we beleggen. We beoordelen hun ESG-gedrag, oefenen ons stemrecht als aandeelhouder uit, we helpen de beste praktijken toe te passen, we lichten onze standpunten toe en roepen het senior management ter verantwoording als er problemen ontstaan.

 • Transparantiecodes

  Als onderdeel van ons streven naar volledige transparantie van onze beleggingen richting onze cliënten, omarmen we de Europese Code inzake de transparantie van duurzaam en verantwoord beleggen, die gericht is op de openbaarmaking van de praktijken van onze MVB-fondsen (1) en thematische ESG-fondsen. Dit is onze tweede verbintenisverklaring voor de op Europese en de opkomende markten gerichte fondsen.

  (1) Maatschappelijk verantwoorde beleggingsfondsen.

 • Verslag klimaatbeleid en koolstofemissie

  We hebben klimaatbewustzijn tot officieel onderdeel van ons beleggingsproces gemaakt. We sluiten ons aan bij de initiatieven van de Klimaatconferentie van Parijs en passen artikel 173 toe dat voorziet in verslaggeving van de koolstofuitstoot en ESG-implementatie voor al onze fondsen. (1) Vanaf 31/12/2020 werd de koolstofuitstoot van EUR 21,8 miljard gemeten en gevolgd. (2) De koolstofvoetafdruk van deze beleggingen lag per miljoen belegde euro 53% lager dan hun referentie-indicatoren.

  (1) Artikel 173 van de Franse Energietransitie-wet (wet nummer 2015-992 van 17 augustus 2015 inzake de energietransitie ten voordelen van groene economische groei). (2) Carmignac-fondsen waarvoor koolstofemissies worden gemeten en gevolgd.

 • Resultatenbeleid

  Wij vinden het belangrijk om te weten welke duurzaamheidsimpact wij als verantwoorde belegger hebben veroorzaakt, aan wat we hebben bijgedragen alsook welke directe impact we hebben gemaakt. Dit maakt deel uit van ons beleid waarin we kijken naar de ecologische en sociale voordelen en nadelen die worden veroorzaakt door bedrijven waarin we beleggen.

Lees meer over onze verantwoorde beleggingsaanpak

Belangrijke wettelijke informatie: Dit document is bestemd voor professionele cliënten. Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Risk Managers" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming. De toegang tot de fondsen kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Zij mogen met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA. Voor de werkelijke kosten die door iedere distributeur in rekening worden gebracht, wordt verwezen naar diens tariefoverzicht. De fondsen houden een risico op kapitaalverlies in. Alle contractuele informatie met betrekking tot de in deze publicatie vermelde fondsen staat in de bijbehorende prospectussen. De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. De minimuminleg bedraagt 1 deelnemingsrecht voor deelnemingsrechtenklasse A EUR acc. Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid. Eventuele klachten kunnen worden gestuurd ter attentie van Compliance Carmignac Gestion, 24 Place Vendôme - 75001 Parijs - Frankrijk, of op complaints@carmignac.com of op www.ombudsfin.be.