Carmignac

Verantwoord Beleggen

Wat u moet weten

  • 87%
    Van ons vermogen valt onder artikel 8 of 9 (SFDR)*
  • 19
    SRI Labels waarvan 13 fondsen met het Franse label ISR ** en 6 fondsen met het Belgische Towards Sustainability-label***
  • Nul
    Geen beleggingen in tabak, controversiële wapens, kolen of pornografie****

* SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation (EU) 2019/2088 per 1 januari 2022
** www.lelabelisr.fr/en/
*** www.towardssustainability.be/
**** Bedrijven die meer dan 10% van hun inkomsten verwerven uit kolenwinning, en bedrijven die meer dan 2% van hun inkomsten uit erotische/pornografische producten halen. Raadpleeg onze pagina Beleid en Verslaglegging voor meer informatie.


Ontdek onze laatste ESG-analyses

Klik hier

Het is onze missie om voor onze cliënten waarde te creëren die tegelijk ook voordelen biedt voor de samenleving en het milieu.

Als actieve beleggers gebruiken we onze aandeelhoudersrechten
om bedrijven ertoe aan te zetten hun bestuur, hun koolstofvoetafdruk
en hun beheer van menselijk kapitaal te verbeteren.

We zijn onafhankelijk en niet gebonden aan kortetermijnresultaten,
we kijken verder dan de huidige stand van zaken
en richten ons op toekomstige ontwikkelingen.

We koppelen deze vrijheid aan discipline
door middel van een bedrijfseigen kwantitatieve analyse, die
we aanvullen met de inzichten van portefeuillebeheerders en analisten.Carmignac is koolstofneutraal. De bezorgdheid van Carmignac over klimaatverandering gaat verder dan onze verwachtingen voor emissiereductie voor de bedrijven waarin we beleggen. We hebben daarom ons eigen beleid op één lijn gebracht om CO2-neutraliteit te bieden in onze huidige en toekomstige bedrijfsactiviteiten. 3 510 tCO2 zijn in totaal gecompenseerd voor 2019, 2020 en 2021*.

*Alle emissies van Scope 1 (eigen faciliteiten directe emissies), Scope 2 (ingekochte energie) en gedeeltelijk Scope 3 (woon- werkverkeer van medewerkers, zakenreizen en IT-diensten).

Belangrijke wettelijke informatie: Dit document is bestemd voor professionele cliënten. Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Risk Managers" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming. De toegang tot de fondsen kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Zij mogen met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA. Voor de werkelijke kosten die door iedere distributeur in rekening worden gebracht, wordt verwezen naar diens tariefoverzicht. De fondsen houden een risico op kapitaalverlies in. Alle contractuele informatie met betrekking tot de in deze publicatie vermelde fondsen staat in de bijbehorende prospectussen. De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. De minimuminleg bedraagt 1 deelnemingsrecht voor deelnemingsrechtenklasse A EUR acc. Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid. Eventuele klachten kunnen worden gestuurd ter attentie van Compliance Carmignac Gestion, 24 Place Vendôme - 75001 Parijs - Frankrijk, of op complaints@carmignac.com of op www.ombudsfin.be.