Carmignac

Verantwoord Beleggen

Onze aanpak in de praktijk

 • [ISR pages] Picto Avoid
  Uit de weg gaan

  We gaan bedrijven uit de weg die in strijd met onze normen en waarden handelen. We sluiten bepaalde bedrijven uit van het beleggingsuniversum vanwege hun activiteiten, normen of gedrag. We kiezen ervoor uitsluitend te beleggen in bedrijven met duurzame bedrijfsmodellen en die groeiperspectieven op lange termijn bieden.

 • [ISR pages] Picto Analyse
  Analyseren

  We analyseren naast de traditionele financiële gegevens ook de ESG-factoren van een bedrijf. Ons eigen ESG-onderzoekssysteem helpt ons de impact van een bedrijf op de wereld – en die van de wereld op het bedrijf – te inventariseren om ook zoveel mogelijk kansen en risico's in kaart te brengen.

 • [ISR pages] Picto Engage
  In gesprek gaan

  We gaan met bedrijven in gesprek over ESG-gerelateerde kwesties. Dit houdt onder meer in dat we ons stemrecht als aandeelhouder* uitoefenen, de beste praktijken helpen toe te passen, inzicht te geven in onze standpunten en het senior management ter verantwoording te roepen als er problemen ontstaan.

 • [ISR pages] Picto Communicate
  Communiceren

  We communiceren onze activiteiten en successen met onze cliënten. We bieden volledige transparantie met betrekking tot ESG-kwesties. Dit gebeurt vooral via onze website, waarop we fondsdocumenten, verslagen, beleidsstukken en inzichten van onze experts publiceren.

* Met ingang van 2020 hebben we ons doel voor de deelname aan stemmingen voor al onze aandelenfondsen vastgesteld op 100%. Raadpleeg onze pagina Beleid en Verslaglegging voor meer informatie.

Binnen START, ons eigen ESG-systeem

Effectief beheer van ESG-factoren is een doorslaggevende voorwaarde van een degelijk langetermijnrendement en goed functionerend risicobeheer. Onze nieuwste ontwikkeling op ESG-vlak is de lancering van ons eigen interactieve systeem START (System for Tracking and Analysis of a Responsible Trajectory), waarmee we ESG-analyse systematisch in het beleggingsproces van onze fondsen integreren.

START biedt toekomstgerichte ESG-analyses die ons beleggingsteam het inzicht bieden dat ze nodig hebben om passende beleggingsbeslissingen te nemen die het best aansluiten op de langetermijnbelangen van onze cliënten.

De ESG-indicatoren van START

We analyseren meer dan 30 specifieke ESG-indicatoren die we als financieel relevant hebben aangemerkt en die worden aangevuld met gegevens over controverses en impact. De analyse heeft betrekking op ongeveer 8000 bedrijven. Dankzij START kunnen onze teams unieke menselijke inzichten toevoegen en actief in dialoog gaan met de bedrijven over de onderstaande belangrijke indicatoren.

Carmignac
Milieu (Environment)

 • Energieverbruik en CO2-uitstoot

  Indicatoren: Koolstofemissies, koolstofintensiteit, affakkeling van aardgas, totaal energieverbruik omzet per eenheid, aandeel van hernieuwbare energie in het totale energieverbruik, totaal energieverbruik.

  Reden: Bedrijven die hun CO2-uitstoot beperken met hernieuwbare energie en door efficiënt energieverbruik, maken mogelijk minder kosten voor financiering en het naleven van wet- en regelgeving.

 • Vervuiling en afvalverwerking

  Indicatoren: Totale afvalproductie omzet per eenheid, aandeel van gerecycleerd afval in de afvalproductie, directe olielekkage en olielekkage ongelukken.

  Reden: Door materialen efficiënter te gebruiken, kunnen bedrijven hun afvalproductie beperken. Daardoor besparen ze ook weer op kosten voor afvalverwerking.

 • Water en andere natuurlijke hulpbronnen

  Indicatoren: Waterverbruik omzet per eenheid, gerecycleerd water, totaalverbruik van vers water.

  Reden: Bedrijven die hun waterverbruik zoveel mogelijk binnen de perken houden, stellen hun productiemethoden en het milieu aan minder risico's bloot.

Carmignac
Maatschappij (Social)

 • Welzijn van personeel en klanttevredenheid

  Indicatoren: Welzijn van medewerkers, personeelsverloop, aantal vrouwelijke managers, klanttevredenheid.

  Reden: Gelukkige werknemers en tevreden klanten zijn doorgaans bevorderlijk voor de groei van een bedrijf.

 • Eerlijke beloningen

  Indicatoren: Verschil tussen het salaris van bestuursleden en het gemiddelde salaris, de loonkloof tussen man en vrouw.

  Reden: Met gelijk loon voor gelijke arbeid en een acceptabel verschil tussen het salaris van bestuursleden en van het personeel kan een bedrijf meer op de steun van zijn medewerkers rekenen.

 • Gezondheid en veiligheid

  Indicatoren: Opleidingsuren voor personeel, verloren tijd door letsel, dodelijke ongelukken onder personeel.

  Reden: Veilige en speciaal afgestemde arbeidsomstandigheden zorgen voor een veiligere werkplek en productiever personeel en kan ertoe leiden dat medewerkers zich vol overgave inzetten voor de ambities van het bedrijf.

Carmignac
Goed ondernemingsbestuur (Governance)

 • Macht van de raad van bestuur & comités en aandeelhoudersrechten

  Indicatoren: Onafhankelijkheid van het audit-comité, onafhankelijkheid van het vergoedingencomité, betrokkenheid van het nominatiecomité, onafhankelijke bestuursleden, omvang van de raad van bestuur.

  Reden: Onafhankelijke bestuursraden en comités van passende omvang hebben de kans om de besluitvorming objectiever in te richten, zodat er meer voordeel voor mens en planeet behaald kan worden. Daardoor wordt het ook waarschijnlijker dat de rechten van aandeelhouders gerespecteerd worden en corruptie en omkoping beperkt worden.

 • Beloning

  Indicatoren: Hoogste beloningspakket, aan langetermijndoelstellingen gekoppelde vergoedingen van bestuursleden, beloningen voor duurzaam handelen.

  Reden: Als bestuursleden een gepaste beloning toegekend krijgen die in het verlengde ligt van de langetermijndoelstellingen van het bedrijf, zou dat een verantwoordelijker ondernemingsbestuur moeten stimuleren.

 • Cultuur en ethiek

  Indicatoren: Gemiddelde ambtstermijn van de bestuursleden, genderdiversiteit binnen het bestuur.

  Reden: Een bedrijf met een levendige cultuur en sterke ethische principes, zoals zichtbaar is aan de continuïteit en de diversiteit van het Bestuur, is doorgaans een teken van innovatie en potentiële langetermijngroei.

Het bedrijfseigen ESG-systeem START combineert en cumuleert de ESG-indicatoren van toonaangevende gegevensverstrekkers. Bij beursgenoteerde bedrijven ontbreekt het ten aanzien van sommige ESG-indicatoren aan standaardisatie en rapportage. Daardoor kunnen niet alle relevante indicatoren in aanmerking worden genomen. START biedt een gecentraliseerd systeem waarin de analyses en inzichten van Carmignac betreffende elk bedrijf tot uitdrukking komen, ook als de verzamelde externe gegevens onvolledig zijn.

Beleid en verslagen inzake verantwoord beleggen

Lees onze duurzaamheidsgerelateerde toelichtingen, ons beleid inzake ESG-integratie, uitsluiting, klimaat, stemrecht en transparantie, en onze verslagen over koolstofuitstoot, engagement en stemmingen.

Meer weten?

Belangrijke wettelijke informatie: Dit document is bestemd voor professionele cliënten. Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Risk Managers" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming. De toegang tot de fondsen kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Zij mogen met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA. Voor de werkelijke kosten die door iedere distributeur in rekening worden gebracht, wordt verwezen naar diens tariefoverzicht. De fondsen houden een risico op kapitaalverlies in. Alle contractuele informatie met betrekking tot de in deze publicatie vermelde fondsen staat in de bijbehorende prospectussen. De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. De minimuminleg bedraagt 1 deelnemingsrecht voor deelnemingsrechtenklasse A EUR acc. Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid. Eventuele klachten kunnen worden gestuurd ter attentie van Compliance Carmignac Gestion, 24 Place Vendôme - 75001 Parijs - Frankrijk, of op complaints@carmignac.com of op www.ombudsfin.be.