[Main media] [Flashnote] [CGB] Opened book

Wettelijke informatie

1. Belangrijk

Toegang tot de documenten en netto-inventariswaarden

Elke beslissing om te beleggen in of in te schrijven op een Product mag slechts worden genomen na het lezen van de geldende wettelijk voorgeschreven documenten. In België zijn deze wettelijk voorgeschreven documenten, met name het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie (KIID's) en de laatste (half)jaarverslagen van elk Fonds/compartiment, gratis in het Nederlands en het Frans verkrijgbaar bij de beheermaatschappij Carmignac Gestion Luxembourg S.A., 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxemburg. Bij diezelfde maatschappij kunnen ook de netto-inventariswaarden worden opgevraagd. U kunt contact met ons opnemen op het nummer (+352) 46 70 60 1 om deze documenten op te vragen. De wettelijk voorgeschreven documenten zijn ook beschikbaar op deze Website, www.carmignac.be, en bij Caceis Belgium S.A., dat in België instaat voor de financiële dienstverlening en gevestigd is te havenlaan, 86c b320, B-1000 Brussel. De netto-inventariswaarde van de Fondsen/compartimenten wordt dagelijks gepubliceerd op www.fundinfo.com. U moet alle regelgevende documenten lezen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. Het prospectus en het document met essentiële beleggersinformatie dienen voor elke inschrijving aan de belegger te worden verstrekt.

Risico's

Beleggen houdt risico's in. De op deze website voorgestelde Fondsen/compartimenten bieden geen kapitaalgarantie of -bescherming en houden een risico op kapitaalverlies in. De koersen van de aandelen en de inkomsten die zij genereren kunnen zowel opwaarts als neerwaarts fluctueren en u ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug. Er wordt geen enkele garantie gegeven dat de beleggingsdoelstelling van de Fondsen wordt bereikt of dat deze winst zullen opleveren. Meer informatie over de risico's van de Producten is te vinden in het prospectus, meer bepaald in het hoofdstuk over de risico's, en in het document met essentiële beleggersinformatie van het betreffende deelnemingsrecht of de betreffende klasse.

Resultaten

Resultaten uit het verleden zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn na aftrek van de kosten (exclusief eventuele door de distributeur in rekening gebrachte in- en uitstapkosten). Het nettorendement is het brutorendement minus de kosten en belastingen die gelden voor een gemiddelde particuliere cliënt die als natuurlijke persoon in België woont. Voor de werkelijke kosten die door iedere distributeur in rekening worden gebracht, wordt verwezen naar diens tarieftabel.

2. Referentie-indicatoren

 • Noteringen: De gegevens over de referentie-indicatoren worden verstrekt door derden die er de exclusieve eigenaar van zijn. De vermelde index is de slotindex.

 • Tot en met 31 december 2012 werden de aandelenindexen van de referentie-indicatoren exclusief dividend berekend. Sinds 1 januari 2013 worden ze berekend met herbelegde nettodividenden en de resultaten worden gepresenteerd volgens de kettingmethode.

3. Beleid op het vlak van de "beste selectie"

Alle verleners van beleggingsdiensten zijn verplicht om te handelen in het belang van hun cliënten bij de uitvoering van orders op basis van de beleggingsbeslissingen voor de portefeuille.

In dat kader heeft Carmignac, in zijn hoedanigheid van beleggingsmaatschappij en uit de aard van zijn activiteiten, de verplichting om tussenpersonen te selecteren wier uitvoeringsbeleid het best mogelijke resultaat zal kunnen opleveren bij de uitvoering van de orders die doorgegeven worden voor rekening van de cliënten.

Carmignac blijft evenwel verantwoordelijk voor de optimale uitvoering van bepaalde direct op de markt uitgevoerde transacties.

In overeenstemming met de geldende wetgeving heeft Carmignac een uitvoeringsbeleid opgesteld om, voor de orders van zijn cliënten, het best mogelijke resultaat te halen. Het uitvoeringsbeleid bepaalt met name dat de orders worden geregistreerd en behandeld met spoed en precisie, rekening houdend met de marktomstandigheden.

Dit uitvoeringsbeleid is gestoeld op:

 • een genormaliseerd proces voor de selectie van financiële tussenpersonen en tegenpartijen;
 • een proces voor de selectie van de plaats van uitvoering;
 • een proces voor de analyse en selectie van de door de dienstverleners voorgelegde rapportage in het kader van de optimale uitvoering (Best Execution).

Om de optimale uitvoering van beursorders te garanderen, heeft Carmignac een selectieprocedure voor tussenpersonen opgesteld op basis van verschillende criteria.

De toegepaste criteria zijn zowel kwantitatief als kwalitatief. Ze zijn afhankelijk van de markten waarop de tussenpersonen hun diensten aanbieden, zowel wat de geografische regio betreft (internationale, Europese of plaatselijke tussenpersonen) als voor de financiële instrumenten (tussenpersonen die gespecialiseerd zijn in de markten voor aandelen, renteproducten, converteerbare waarden, derivaten).

Voor elk criterium wordt een analyse uitgevoerd en een wegingscoëfficiënt toegewezen die toelaat een globaal beoordelingscijfer toe te kennen en een klassement op te stellen voor alle geanalyseerde tussenpersonen om vervolgens de lijst van definitief geselecteerde tussenpersonen te bepalen.

De analysecriteria houden meer bepaald rekening met de financiële solvabiliteit, de snelheid, de kwaliteit van de verwerking en uitvoering van de orders, de bemiddelingskosten, en de beschikbaarheid en proactiviteit van de contactpersonen.

De beoordelingscijfers van de tussenpersonen worden jaarlijks bijgewerkt. Op die basis wordt de lijst van geselecteerde tussenpersonen ook jaarlijks herbekeken.

De hierboven beschreven samenvatting van ons selectiebeleid wordt bij iedere update van het beleid geactualiseerd. Een volledige beschrijving van dit beleid is op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij.

4. Beleid inzake belangenconflicten

Carmignac neemt alle noodzakelijke maatregelen om een mogelijke belangenverstrengeling op het spoor te komen die zich kan voordoen bij de uitvoering van beleggingsdiensten en verbonden dienstverlening of bij het beheer van icb's.

In overeenstemming met de geldende wetgeving hanteert Carmignac een beleid voor het beheer van belangenconflicten. Dat beleid is afgestemd op de omvang, de organisatie, de aard, het belang en de complexiteit van de activiteiten van Carmignac. Het beleid omvat procedures die dienen te worden gevolgd en maatregelen die dienen te worden genomen om situaties waarin zich belangenconflicten voordoen te kunnen beheren, en stelt zich ten doel de belangen van de cliënt voorop te stellen en de integriteit van de markten te respecteren.

Dit beleid is op verzoek verkrijgbaar bij de beheermaatschappij.

In overeenstemming met de geldende wetgeving houdt Carmignac ook een register bij waarin, indien nodig, situaties worden vermeld waarin een belangenconflict is ontstaan.

Indien de door Carmignac genomen maatregelen op organisatorisch en administratief gebied voor het beheer van belangenconflicten onvoldoende kunnen garanderen dat de belangen van de beleggers met een redelijke graad van zekerheid niet zullen worden geschaad, zal de vennootschap de beleggers duidelijk informeren over de algemene aard en/of de bron van de betreffende belangenconflicten.

Bij de identificatie van belangenconflicten werden de verschillende mogelijke belangenconflicten in kaart gebracht. Alle situaties werden daarbij opgetekend waar belangenconflicten (kunnen) optreden. Zo kunnen mogelijke gevallen, zoals die kunnen voorkomen bij de uitvoering van de dienstverlening waar de eigen belangen tegenstrijdig zijn met die van de cliënten, of waar de belangen van bepaalde cliënten tegenstrijdig zijn met die van andere cliënten, worden gedetecteerd en zo nodig op billijke wijze beheerd.

Dit betreft met name de identificatie en de controle van:

 • de deelname van een medewerker aan een of meer beleggingsdiensten die worden aangeboden door de beheermaatschappij,

 • de scheiding van activiteiten die aanleiding kunnen geven tot mogelijke belangenconflicten (zoals activiteiten voor eigen rekening en activiteiten voor rekening van derden), – de verspreiding van vertrouwelijke of bevoorrechte informatie binnen de beheermaatschappij,

 • de beheertaken die worden uitgevoerd door de medewerkers van de beheermaatschappij voor eigen rekening of in het kader van hun beroepsactiviteiten,

 • de provisies die worden uitgekeerd of ontvangen voor diensten die voor of door de beheermaatschappij worden uitgevoerd,

 • de wijze van vergoeding van de medewerkers in het kader van de verkoop van financiële producten,

 • de eventuele voordelen of geschenken, ontvangen door de medewerkers van de beheermaatschappij in het kader van hun beroepsactiviteiten, – de risico's op belangenverstrengeling in het kader van de selectieprocedure van tussenpersonen en dienstverleners,

 • de invoering van een procedure voor het beheer van incidenten, gericht op het behoud van voorrang voor cliëntenbelangen,

 • de invoering van een procedure voor persoonlijke transacties

 • de invoering van een procedure voor geschenken aan/van cliënten en dienstverleners.

5. Overzicht van de bemiddelingskosten voor 2020

Overeenkomstig artikel de artikelen 319-14 en 321-119 van het algemeen reglement van de AMF stelt de beheermaatschappij een document op met als titel "Overzicht van de bemiddelingskosten" wanneer de beheermaatschappij een beroep doet op diensten voor de ondersteuning van haar beleggingsbeslissingen en orderuitvoering, en de bemiddelingskosten voor het afgelopen boekjaar meer dan 500.000 euro bedragen.

a) Omstandigheden waarbij een beroep wordt gedaan op diensten voor de ondersteuning van beleggingsbeslissingen en orderuitvoering in 2020

In de loop van 2020 deed Carmignac een beroep op diensten voor de ondersteuning van beleggingsbeslissingen en de uitvoering van orders van externe, gefinancierde dienstverleners in het kader van overeenkomsten van gedeelde provisie.

b) Percentage over 2020 van aan derden teruggestorte kosten in het kader van overeenkomsten betreffende het innen van onderzoekskosten

Van de totale bemiddelingskosten voor "aandelen" over 2020 die ten laste komen van de portefeuilles, vertegenwoordigden de kosten voor diensten voor de ondersteuning van beleggingsbeslissingen, die op de aparte onderzoeksrekening (RPA) werden gestort in het kader van overeenkomsten betreffende het innen van onderzoekskosten, 50%.

c) Verdeelsleutel van de bemiddelingskosten tussen orderuitvoering en ondersteuning van beleggingsbeslissingen

Bemiddelingskosten met betrekking tot ontvangst en verzending en de uitvoering van orders: 50%

Bemiddelingskosten met betrekking tot diensten voor de ondersteuning van beleggingsbeslissingen en orderuitvoering: 50%

Deze verdeling is van toepassing op aandelen die worden verhandeld en beheerd via icb's.

Voor de andere activaklassen (rentevoet, valuta- en derivateninstrumenten) vertegenwoordigen de bemiddelingskosten, met betrekking tot ontvangst en verzending en de uitvoering van orders, voor 100% van de betaalde commissies.

d) Maatregelen voor het voorkomen of beheren van eventuele belangenconflicten bij de selectie van dienstverleners

De selectie van dienstverleners en hun beoordeling is naar behoren beschreven in de selectieprocedure van tussenpersonen en in de beleidsrichtlijn inzake belangenconflicten.

6. Samenvatting van de rechten van beleggers

6.a. De behandeling van klachten van cliënten

Carmignac heeft voor een snelle en efficiënte behandeling van klachten van cliënten een bepaalde werkprocedure ontwikkeld die regelmatig wordt bijgewerkt. Klachten kunnen worden gericht aan de dienst Compliance. Dit kan per e-mail aan complaints@carmignac.com of per post aan CARMIGNACGESTION, 24 place Vendôme, Parijs, Frankrijk (voor Franse beleggers) of aan Carmignac Gestion Luxembourg, City Link, 7, rue de la Chapelle – L-1325 Luxemburg (voor alle overige beleggers). De beheermaatschappij zal binnen een termijn van tien werkdagen volgend op de ontvangstdatum van de klacht een ontvangstbevestiging sturen, tenzij de cliënt binnen die termijn al een antwoord op de klacht heeft ontvangen. De beheermaatschappij zal de cliënt binnen twee maanden volgend op de ontvangstdatum van de klacht van een antwoord voorzien, tenzij zich bijzondere, naar behoren gemotiveerde omstandigheden voordoen.

Voor Frankrijk: Als het meningsverschil niet wordt opgelost, kan de cliënt contact opnemen met een bemiddelaar, zoals de bemiddelaar van de Franse toezichthouder AMF. De bemiddelaar van de AMF is bereikbaar op het volgende adres: Autorité des marchés financiers, Médiateur de l'AMF, 17 Place de la Bourse, 75082 PARIJS CEDEX 02. Zowel het aanvraagformulier voor bemiddeling via de AMF als de bemiddelingsvoorwaarden zijn verkrijgbaar op http://www.amf-france.org.

Voor Luxemburg: In geval van meningsverschillen of als er geen ontvangstbevestiging is ontvangen/binnen een termijn van een maand volgend op de verzenddatum van de klacht nog geen antwoord is ontvangen, kan de cliënt contact opnemen met de daartoe bevoegde instantie:

 • Ofwel per post aan het volgende adres: Commission de Surveillance du Secteur Financier, L- 2991 Luxemburg (de Luxemburgse toezichthouder);

 • Ofwel per e-mail aan: direction@cssf.lu.

Zowel het aanvraagformulier voor geschillenbeslechting via de CSSF als de daarop betrekking hebbende teksten zijn beschikbaar op http://www.cssf.lu.

6.b. Grensoverschrijdende klachten

Daarnaast kunt u FIN-NET gebruiken voor grensoverschrijdende klachten indien u in een land van de Europese Economische Ruimte woont, een klacht hebt tegen een financiële dienstverlener in een ander land van de Europese Economische Ruimte of een klacht hebt ingediend maar nog steeds ontevreden bent en wilt weten welke instantie voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting het geschil zou kunnen oplossen.

U hebt verschillende mogelijkheden om een klacht naar een FIN-NET-lid te sturen:
Download het FIN-NET-formulier voor grensoverschrijdende klachten, vul het in en stuur het via e-mail of per post naar een FIN-NET-lid in uw eigen land of in het land van de beheermaatschappij van het fonds. Neem rechtstreeks contact op met een FIN-NET-lid om advies te vragen. FIN-NET-leden kunnen u de contactgegevens van alle leden in elk land bezorgen.

7. Information Solvency II

Overeenkomstig de reglementaire verplichtingen die voortvloeien uit Standpunt nr. 2004-07 van de Autorité des marchés financiers, delen wij u mee dat Carmignac, om tegemoet te komen aan de behoeften van professionele beleggers die onderworpen zijn aan de verplichtingen die voortvloeien uit de zogenaamde Solvabiliteit II-Richtlijn 2009/138/EG, de samenstelling van de portefeuille van zijn Fondsen pas na een termijn van ten minste 48 uur na de laatste publicatie van de netto- inventariswaarde kan meedelen. De in dit kader meegedeelde informatie is strikt vertrouwelijk en mag alleen gebruikt worden voor de berekening van de prudentiële vereisten. Ze mag in geen geval aanleiding geven tot verboden praktijken zoals "market timing" of "late trading" door houders van deelbewijzen die dergelijke informatie krijgen.

8. Lijst van sub-bewaarders

In sommige landen delegeren bewaarders hun bewaartaken:

9. Vergoedingsbeleid

Het vergoedingsbeleid van Carmignac Gestion is goedgekeurd door de raad van bestuur van de beheermaatschappij. De uitgangspunten van het vergoedingsbeleid worden regelmatig gecontroleerd door het vergoedings- en benoemingscomité en aangepast aan het voortdurend veranderende regelgevend kader. Het vergoedingsbeleid bevat een beschrijving van de manier waarop de vergoedingen en voordelen worden berekend. Een papieren exemplaar is op aanvraag gratis verkrijgbaar.

Het vergoedingsbeleid van Carmignac Gestion Luxembourg is goedgekeurd door de raad van bestuur van de beheermaatschappij. De uitgangspunten van het vergoedingsbeleid worden regelmatig gecontroleerd door het vergoedings- en benoemingscomité en aangepast aan het voortdurend veranderende regelgevend kader. Het vergoedingsbeleid bevat een beschrijving van de manier waarop de vergoedingen en voordelen worden berekend. Een papieren exemplaar is op aanvraag gratis verkrijgbaar.

Meer informatie over het vergoedings- en benoemingscomité vindt u op:

10. Verklaring betreffende moderne slavernij

Carmignac Gestion Luxembourg S.A. ("de Vennootschap") is opgericht krachtens de wetgeving van het Groothertogdom Luxemburg en heeft een filiaal in het Verenigd Koninkrijk. De Vennootschap maakt deel uit van de groep Carmignac, een van de grootste vermogensbeheerders van Europa met meer dan 27 jaar ervaring op het gebied van vermogensbeheer. Aan de Vennootschap is vergunning verleend door de Commission de Surveillance du Secteur Financier en het Britse filiaal staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority.

De Vennootschap voert een nultolerantiebeleid ten aanzien van moderne slavernij en mensenhandel, en ziet erop toe dat haar logistieke keten dezelfde aanpak volgt. Gezien de aard van haar activiteiten is de Vennootschap van mening dat het risico van betrokkenheid bij mensenhandel en moderne slavernij beperkt is. Niettemin onderzoekt de Vennootschap momenteel de afzonderlijke schakels van haar logistieke keten om iedere vorm van negatieve informatie op dit gebied uit te sluiten. Bovendien ontwikkelt de Vennootschap beleid en procedures op grond waarvan leveranciers vóór het aangaan van een zakelijke relatie worden gescreend en aan contracten met leveranciers relevante bepalingen worden toegevoegd om ervoor te zorgen dat deze ook voldoen aan de vereisten van de Britse wet op moderne slavernij (Modern Slavery Act). De werknemers worden op hun beurt onderworpen aan een strenge selectieprocedure en zij dienen de bepalingen van de lokale arbeidswetgeving na te leven.

Het betrokken personeel zal periodiek een training over dit onderwerp krijgen.

Deze verklaring is goedgekeurd door het bestuur van de vennootschap.

11. Research Payment Account (RPA) openbaarmakingsformulier

Gelieve hier te klikken om het Research Payment Account openbaarmakingsformulier te openen.

12. Marktpeiling

Voor aanvragen in verband met marktpeilingen verzoeken wij u een e-mail te sturen naar marketsounding@carmignac.com. De afdeling Compliance en Interne Controle zal onmiddellijk contact met u opnemen om de volgende stappen te bespreken. Wij verzoeken u niet direct contact op te nemen met een werknemer van Carmignac voordat u contact hebt gehad met de afdeling Compliance en Interne Controle.

13. Faciliteiten ter beschikking gesteld aan investeerders in overeenstemming met artikel 92 van Richtlijn 2009/65/EG

14. Sustainability-related Disclosures

SFDR EU 2019/2088 ARTICLE 4 - No consideration of adverse impacts of investment decisions on sustainability factors

Carmignac does not consider adverse impacts of investment decisions on sustainability factors in accordance with article 4 paragraph 1 (b) of the SFDR as the implementation of the regulatory framework remains pending. The management company is knowledgeable of the criteria noted in Annex 1 of the draft Regulatory Technical Standards (“RTS”), the level 2 European regulation accompanying the SFDR, published on 2 February 2021. The management company will continue to observe the regulatory development closely and will reconsider this decision after the finalisation of the RTS and its final ratification.

SFDR EU 2019/2088 ARTICLE 10 - Sustainability-related information Disclosures
For relevant funds, Carmignac issued specific disclosure documents per fund according to the fact that they promote environmental or social characteristics (“article 8” funds) or that that have sustainable investments as their objective (“article 9” funds): Article 10 SFDR Disclosure


CARMIGNAC GESTION
24, place Vendôme - F - 75001 Paris
Tel. : (+33) 01 42 86 53 35
Door de AMF goedgekeurde maatschappij voor portefeuillebeheer
Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 13 500 000 € - Parijs Handelsregister B 349 501 676

CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
City Link - 7, rue de la Chapelle - L - 1325 Luxembourg
Tel : (+352) 46 70 60 1
Filiaal van Carmignac Gestion
Door de CSSF goedgekeurde beheermaatschappij van beleggingsfondsen
Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 23 000 000 € - Luxemburg Handelsregister B 67 549


Disclaimer

De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. Deze informatie is mogelijk niet volledig en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De toegang tot de fondsen kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Zij mogen met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA. De fondsen houden een risico op kapitaalverlies in. De risico's en kosten staan beschreven in de EBI-documenten (essentiële beleggersinformatie). De prospectussen, de EBI-documenten en de jaarverslagen van de fondsen zijn te vinden op deze website of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over de EBI-documenten te beschikken voordat hij op de fondsen inschrijft.