Carmignac

Carmignac Patrimoine: een kant-en-klare oplossing

 • Lengte
  5 minuten leestijd

Carmignac Patrimoine gaat terug tot in 1989, toen het fonds door Edouard Carmignac werd opgericht. Zijn visie? Een kant-en-klare gediversifieerde beleggingsoplossing aanbieden die in uiteenlopende marktomstandigheden een optimale assetallocatie biedt.

Ruim dertig jaar later is de missie van Carmignac Patrimoine nog steeds dezelfde: onze cliënten in staat stellen om hun vermogen gestaag op te bouwen.


Een beleggingsoplossing op basis van drie pijlers

 • Carmignac
  Assetallocatie

  Toegang tot verschillende beleggingsopportuniteiten (aandelen, obligaties en valuta's) in een wereldwijd beleggingsuniversum

 • Carmignac
  Kansen

  Actief beheer van de portefeuille om op verschillende opportuniteiten te kunnen inspelen, waar die zich ook voordoen

 • Carmignac
  Risicobeheer

  Een gedisciplineerd risicobeheer om crisissen op de markten te kunnen doorstaan


Carmignac Patrimoine: doorstaat crisissen en identificeert de grote groeitrends sinds 1989

Ontwikkeling van de netto-inventariswaarde sinds de oprichting1
(in EUR; basis 100). Gegevens van 31/12/2020

Carmignac

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement. De resultaten zijn na aftrek van de kosten (exclusief eventuele door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten). Het nettorendement is het brutorendement minus de kosten en belastingen die gelden voor een gemiddelde particuliere cliënt die als natuurlijke persoon in België woont.
Bron: Carmignac, 31/12/2020. (1) Gecumuleerd rendement sinds de oprichting, basis 100 op 07/11/1989. (2) Referentie-indicator: 50% MSCI AC World NR (USD) (met herbelegde netto-dividenden) + 50% ICE BofA Global Government Index (USD unhedged) (met herbelegde coupons). Driemaandelijks bijgesteld. Sinds 01/01/2021 vervangt de ICE BofA Global Government Index (USD unhedged) de Citigroup WGBI All Maturities (EUR).
En wat als u nu meteen zou beginnen?

Als u 30 jaar lang elke maand 250 euro in Carmignac Patrimoine had belegd (dus een bedrag van 90.000 euro), dan zou uw spaargeld vandaag 264.807 euro waard zijn, een meerwaarde van 174.807 euro (+194%).

Praat erover met uw adviseur!


Het getoonde resultaat is geen betrouwbare aanwijzing van het toekomstige rendement van uw beleggingen.

Gegevens van 31/12/2020. Dit voorbeeld is een simulatie voor een belegd bedrag van 250 euro per maand gedurende 30 jaar in Carmignac Patrimoine, deelbewijs A EUR Acc, zonder uitstap of terugkoop in de beschouwde periode. Het getoonde resultaat heeft louter tot doel het mechanisme van uw belegging over de beleggingstermijn te illustreren. Het houdt geen rekening met de inflatie. Door inflatie kan de waarde van de activa in de portefeuille dalen. De waarde van uw belegging kan zowel opwaarts als neerwaarts van de getoonde ontwikkeling afwijken. Het getoonde resultaat is na aftrek van kosten, exclusief eventuele door de distributeur in rekening gebrachte in- en uitstapkosten. Beleggen in de ICB's van Carmignac houdt een risico op kapitaalverlies in. Deze informatie heeft geen contractuele waarde en is geen beleggingsadvies. De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van elke belegger en kan in de toekomst worden gewijzigd. Vraag advies aan uw financieel en fiscaal adviseur om zeker te zijn dat de voorgestelde producten geschikt zijn voor uw persoonlijke situatie, uw risicoprofiel en uw beleggingsdoelstellingen.


Carmignac

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement. De resultaten zijn na aftrek van de kosten (exclusief eventuele door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten). Het nettorendement is het brutorendement minus de kosten en belastingen die gelden voor een gemiddelde particuliere cliënt die als natuurlijke persoon in België woont.
Bron: Carmignac, 31/12/2020. (2) Referentie-indicator: 50% MSCI AC World NR (USD) (met herbelegde netto-dividenden) + 50% ICE BofA Global Government Index (USD unhedged) (met herbelegde coupons). Driemaandelijks bijgesteld. Sinds 01/01/2021 vervangt de ICE BofA Global Government Index (USD unhedged) de Citigroup WGBI All Maturities (EUR).


Carmignac Patrimoine

Meer informatie over het fonds Carmignac Patrimoine, meer bepaald de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid, alsmede de kenmerken en kosten van de deelbewijzen A EUR Acc, of over belastingen in België is te vinden op de pagina over het fonds Carmignac Patrimoine

Carmignac Patrimoine ICBE en GBF naar Frans recht, is een mixfonds dat voor maximaal 50% belegt in internationale aandelen. Het is voor minimaal 50% en maximaal 100% belegd in vastrentende waarden of liquiditeiten. Het heeft tot doel over een aanbevolen minimale beleggingsduur van 3 jaar beter te presteren dan de referentie-indicator, die samengesteld is uit de volgende indexen: 50% MSCI AC World NR (USD) (met herbelegde netto-dividenden) en 50% ICE BofA Global Government Index (USD unhedged) (met herbelegde coupons). De referentie-indicator wordt elk kwartaal geherbalanceerd en omgerekend in EUR (voor de in EUR luidende en de afgedekte deelbewijzen) en in de referentievaluta (voor de niet-afgedekte deelbewijzen). Sinds 01/01/2021 vervangt de ICE BofA Global Government Index (USD unhedged) de Citigroup WGBI All Maturities (EUR). Er bestaat geen enkele garantie dat de beleggingsdoelstelling wordt gerealiseerd of dat de belegging rendement oplevert.

Informatie over de risico's
Beleggen houdt risico's in. Carmignac Patrimoine biedt geen enkele garantie of bescherming van het belegde kapitaal en houdt een risico op kapitaalverlies in. De waarde van de beleggingen en de daaruit voortvloeiende inkomsten kan schommelen (met name onder invloed van wisselkoersschommelingen). De mogelijkheid bestaat dat de beleggers niet het volledige belegde bedrag terugkrijgen. Er bestaat geen enkele garantie dat het fonds zijn beleggingsdoelstelling realiseert of dat de belegging rendement oplevert. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement en kunnen misleidend zijn.

Kosten en lasten van deelbewijs A EUR Acc:
- Minimale eerste inleg: 1 deelbewijs
- Maximale instapvergoeding voor distributeurs: 4%
- Uitstapkosten: 0%
- Vaste beheerkosten: 1,5%
- Prestatievergoeding: 10% van de meerprestatie t.o.v. de referentie-indicator, als het rendement positief is
- In rekening gebrachte prestatievergoeding: 0,76% (31/12/2020)
- Roerende voorheffing: belasting van dividenden en interesten op jaarbasis (via de rekenmodule)
- Belasting bij uitstap: 30% op de inkomsten uit schuldbewijzen
- Lopende kosten exclusief prestatievergoeding: 1,88%
- Taks op beursverrichtingen (TOB): n.v.t.
- Toepassingsgebied van artikel 19bis WIB 92: ja

Carmignac Patrimoine E EUR Acc

ISIN: FR0010306142
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Toegang tot de fondsdocumenten en andere belangrijke informatie in België
Het prospectus, het document met essentiële beleggersinformatie (KIID), de netto-inventariswaarde en het recentste (half)jaarverslag kunnen kosteloos in het Frans en in het Nederlands bij de beheermaatschappij worden verkregen, telefonisch op het nummer +352 46 70 60 1 of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het volgende adres: Havenlaan 86c b320, 1000 Brussel. De netto-inventariswaarde wordt daarnaast gepubliceerd op de website www.fundinfo.com. Het document met essentiële beleggersinformatie en het prospectus moeten voorafgaand aan iedere inschrijving aan de belegger overhandigd worden. Wij raden beleggers ten zeerste aan deze documenten vóór iedere inschrijving te lezen. Klachten kunnen gericht worden aan de dienst Compliance. Dit kan per post aan CARMIGNAC GESTION, 24 place Vendôme, 75001 Parijs, Frankrijk, of via e-mail naar complaints@carmignac.com of bij de officiële klachtendienst in België, via de website www.ombudsfin.be.