Fiscale simulator

Wanneer u als Belgische particuliere belegger inschrijft op een GBF naar Frans recht, moet u elk jaar uw aandeel in de door het GBF ontvangen dividenden (en rente indien van toepassing) in uw belastingaangifte aangeven. Gratis en anoniem uw gedetailleerde berekening uitvoeren dankzij onze fiscale simulator.

Indien u problemen ondervindt tijdens het gebruik van de fiscale simulator via Internet Explorer 8, gelieve dan onder de rubriek « Opties > Parameters comptaibiliteitsweergave > Alle sites weergeven in de compatibiliteitsmodus » aan te klikken.  Indien het probleem zich blijft voordoen, aarzel dan niet ons te contacteren via het contactmail.

Deze rekenmodule vormt geen fiscaal advies, beleggingsadvies of juridisch advies en is geen marketinginstrument. Ze is louter een hulpmiddel bij de berekening. Dit ontslaat u niet van de plicht die u als belastingplichtige hebt om zorgvuldigheid te betrachten en alles te controleren. Zo nodig moet u uw fiscaal adviseur raadplegen om uw fiscale verplichtingen te kennen. De getoonde resultaten zijn verkregen op basis van door u verstrekte gegevens. De groep Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds.

Bericht aan de beleggers

  • In het fonds Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc (ISIN FR0010149112), dat is opgegaan in het fonds Carmignac Portfolio Grande Europe part A EUR Acc (ISIN LU0099161993) in het kader van de fusie die plaatsvond op 02/12/2022: de calculator geeft informatie over de periode van 01/01/2022 tot 01/12/2022 voor de inkomsten van 2022 die moeten worden aangegeven

  • In het FCP Carmignac Long-Short European Equities (ISIN FR0010149179): het fonds valt onder het toepassingsgebied van artikel 19bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (CIR92) vanaf 01/05/2023 en de gevolgen voor de berekening van de inkomsten voor 2022 zijn als volgt :
    - Van 01/01/2022 tot 04/30/2022 wordt rekening gehouden met de door het Fonds ontvangen dividenden en interesten;
    - Van 01/05/2022 tot 31/12/2022 wordt enkel rekening gehouden met dividenden.

Disclaimer

De in deze rekenmodule opgenomen Fondsen zijn geregistreerd voor de verkoop aan particuliere beleggers in België (openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten), met uitzondering van het Fonds Carmignac Investissement Latitude, dat wordt aangeboden via private plaatsing, en zijn in deze rekenmodule opgenomen om u te helpen uw aandeel in de dividenden en rente aan te geven in uw belastingaangifte

Roerende voorheffing
Wanneer u inschrijft op een Fonds dat onderworpen is aan artikel 19bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen ("WIB 92"), bent u op het ogenblik van terugkoop belastingen verschuldigd. Die worden geïnd doordat de bewaarder van de effecten roerende voorheffing inhoudt of via aangifte aan de belastingadministratie. De belasting bedraagt 30% op de inkomsten die onder de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortkomen uit de opbrengsten uit activa die werden belegd in schuldbewijzen.

Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)Roerende voorheffingRoerende voorheffing op ICBE's* die minstens 10% van hun vermogen beleggen in schuldbewijzen
kapitalisatiefondsInschrijvingNeeNee
TerugkoopNee30% op de meerwaarde
Uitkerings-GBFInschrijvingNeeNee
TerugkoopNee30% op de meerwaarde, tenzij het beheerreglement voorziet in de jaarlijkse uitkering van alle inkomsten
Uitkeringen (dividenden, rente)30%

Verklarende woordenlijst
- ICBE: "Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten" in de zin van artikel 19bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB 92) die minstens 10% van haar vermogen belegt in "schuldbewijzen" (obligaties, gelddeposito's enz.). Tot 1 januari 2018 lag die drempel op 25%.
- TIS (Taxable income per share): het totaal van interesten, meerwaarden en minderwaarden uit de in vastrentende effecten belegde activa.

Belangrijke informatie

Over de website
Deze website is een marketinginstrument dat is uitgegeven door CARMIGNAC GESTION S.A. ("CG"), beheermaatschappij gevestigd te 24, Place Vendôme, 75001 Parijs, Frankrijk en ingeschreven onder nummer GP 97-08, en haar Luxemburgse dochteronderneming Carmignac Gestion Luxembourg S.A. ("CGL"), gevestigd te 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg."Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Risk Managers" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Het merk Carmignac wordt gebruikt door de rechtspersonen CG en CGL.Deze website is bestemd voor particuliere beleggers met woonplaats in België en heeft tot doel informatie te verstrekken over de Fondsen (gemeenschappelijke beleggingsfondsen ("GBF") of deelfondsen van beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal ("SICAV")) van CG en CGL.

Over de rekenmodule
Deze rekenmodule vormt geen fiscaal advies, beleggingsadvies of juridisch advies en is geen marketinginstrument. Ze is louter een rekenhulp voor Belgische particuliere beleggers die elk jaar hun aandeel in de door het GBF ontvangen dividenden (en rente indien van toepassing) in hun belastingaangifte moeten aangeven. De belegger moet zo nodig zijn fiscaal adviseur raadplegen om zijn fiscale verplichtingen te kennen. Welke belastingregels van toepassing zijn, is afhankelijk van de situatie van iedere belegger en deze kunnen in de toekomst wijzigen.