Carmignac

Het beheersen van de risico's

Beheersing van de risico's staat centraal in het beleggingsproces. Het kan niet worden losgekoppeld van onze zoektocht naar rendement. Wij besteden veel aandacht aan het opsporen, kwantificeren en analyseren van de risico's die inherent zijn aan ons beheer. Het risicoprofiel van de portefeuilles wordt dagelijks nauwlettend gevolgd door het risicobeheersingsteam.

Een team dat onafhankelijk is van het beheer


 
Het risicobeheersingsteam rapporteert rechtstreeks aan de Managing Director Carmignac Gestion, Christophe Peronin, en is volledig onafhankelijk van het beleggingsteam. Hij is ook lid van het risicocomité, het belangrijkste besluitvormende orgaan voor risicobeleid.

Het team bestaat momenteel uit vijf personen en wordt geleid door Patrick Temfack, die ruim tien jaar ervaring op dit gebied heeft.

Carmignac
[Divider] [About us] [Risk Oversight] Measuring tool

Eén controle, twee benaderingen

Bij zijn taakvervulling baseert het risicobeheersingsteam zich zoveel mogelijk op twee complementaire analysemethoden:

 • een kwalitatieve benadering, gebaseerd op gezond verstand, empirische waarneming en advies van deskundigen,

 • en een kwantitatieve benadering, gebaseerd op het gebruik van wiskundige prognosemodellen.

Risicobeheersing berust daarnaast op instrumenten/softwarepakketten die als referentie dienen:

 • Bloomberg Compliance Manager voor toezicht op beleggingsbeperkingen

 • MSCI Risk Managers (RiskMetrics) voor het inschatten van wereldwijde risico's en toezicht op marktrisico

 • MSCI LiquidityMetrics voor de beoordeling en het beheer van liquiditeitsrisico.

Wat zijn de voornaamste risico's en welke indicatoren worden vooral gehanteerd om deze risico's te meten?


v
 • Marktrisico

  Risico van verlies als gevolg van schommelingen in de marktwaarde van de portefeuille

  - Aandelenrisico (aandelenblootstelling)
  - Valutarisico (valutablootstelling)
  - Renterisico (modified duration)
  - Kredietrisico (spread van de emissies of emittenten)
  - Landenrisico (blootstelling aan opkomende landen)
  - Volatiliteit, Value at Risk, Shortfall, Stress- tests (wiskundige prognoses)

 • Kredietrisico

  Het risico dat een emittent niet aan zijn verplichtingen kan voldoen en zijn schuld niet terugbetaalt

  - Creditrating
  - CDS-spreads en/of ontwikkeling van de koers van het aandeel indien beursgenoteerd
  - Type structurering van het kredietinstrument

 • Tegenpartijrisico

  Het risico dat een tegenpartij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen en zijn schuld niet terugbetaalt

  - Juridische status
  - Creditrating
  - CDS-spreads en/of ontwikkeling van de koers van het aandeel indien beursgenoteerd
  - Monitoring van de tegenpartij

 • Risico van niet-naleving van de beleggingsstrategie

  Risico van niet-naleving van de beleggingsbeperkingen

  - Aantal geconstateerde overschrijdingen
  - Frequentie van de geconstateerde overschrijdingen
  - Aard van de overschrijdingen

 • Liquiditeitsrisico

  Risico dat een of meer effecten van de portefeuille tijdelijk of definitief onverkoopbaar zijn

  - Minimale omvang
  - Beleggingsdrempel
  - Free Float percentage
  - Benodigde tijd voor het liquideren van de effecten
  - Aantal en weging van de minst liquide posities
  - Liquiditeitsprofiel van de portefeuille in normale en moeilijke marktomstandigheden

Eén controle, drie beperkingsniveaus


 

Gedurende de dag ziet het risicobeheersingsteam erop toe dat de uiteenlopende beleggingsbeperkingen van ieder fonds worden nageleefd en voorziet het beleggingsteams van een gedetailleerd verslag. Dergelijke beperkingen nemen doorgaans een van drie vormen aan:

 • Reglementaire beperkingen :

Deze beperkingen, opgelegd door de toezichthouder van de ICB (AMF in Frankrijk, CSSF in Luxemburg, ICB in Ierland, FCA in het VK), zijn van toepassing op alle spelers die actief zijn op de markt voor vermogensbeheer.

 • Statutaire beperkingen :

Beschrijving van de beleggingsstrategie, d.w.z. de beleggingsregels in het prospectus van de ICB en/of in andere daarmee samenhangende documenten.

 • Interne beperkingen :

Interne regels, opgesteld door het Risicocomité van Carmignac, die tot doel hebben uit macro-economisch oogpunt belangrijk geachte risico's te beperken, zelfs wanneer ze wettelijk en statutair zijn toegestaan. Deze regels kunnen worden herzien en aangepast indien het Risicocomité dit noodzakelijk acht.

Realtime risicobeheersing, controle van de controle


 
Het risicobeheersingsteam heeft realtime toegang tot de portefeuilles van het beheerteam. Hierdoor is het team reactiever en zelfs proactief doordat het onmiddellijk de risico's van niet-naleving van het beheermandaat kan opsporen.

Dankzij een escalatieprocedure, die van toepassing is op alle ICB-beheerders, kunnen deze situaties van niet-naleving onmiddellijk worden gemeld aan de beheerder en snel ter kennis worden gebracht van de directie indien ze voortduren of zich opnieuw voordoen.

Hoewel het risicobeheer in eerste instantie natuurlijk in handen van het beheerteam ligt, vindt de risicobeheersing als zodanig plaats op drie controleniveaus:
 

1e controleniveau

 • Het risicobeheersingsteam ziet dagelijks toe op de inachtneming van de beperkingen
 • Het risicobeheersingsteam houdt de controlevoorzieningen (instrumenten en procedures) regelmatig tegen het licht  

2e controleniveau

 • Het team Compliance en interne controle ziet toe op de correcte toepassing van de controlevoorzieningen op het 1e niveau.  

3e controleniveau

 • Voor het controleren van de beleggingsregels doen het risicobeheersingsteam en het team Compliance/interne controle tevens een beroep op externe dienstverleners, zodat de doeltreffendheid van de controlevoorzieningen op onafhankelijke wijze kunnen worden beoordeeld.
[Divider] [About us] [Risk Oversight] Gears

Risicobeheersing: een noodzakelijk deel van het beleggingsproces


 
Het risicobeheersingsteam ziet erop toe dat het beheerteam de beleggingsstrategie naleeft.

 • Effectenselectie

  Een beheerder die in bepaalde effecten wil beleggen, kan het risicobeheersingsteam om advies vragen teneinde de gevolgen van zijn keuze voor het risicoprofiel van de portefeuille na te gaan.

 • Risicobeheer

  Met behulp van zijn monitoringinstrumenten beoordeelt het risicobeheersingsteam de ontwikkeling van het reële risicoprofiel van de portefeuille teneinde na te gaan in hoeverre het overeenkomt met het beoogde risicoprofiel dat in het prospectus wordt beschreven.

 • Beleggingsbeslissingen

  De beheerder beslist op basis van de aanbevelingen van het risicobeheersingsteam om al dan niet in bepaalde effecten te beleggen.

 • Risicobeheersing

  Het risicobeheersingsteam gaat elke dag na of de portefeuille voldoet aan de wettelijke, statutaire en interne beperkingen.

Risicocomité


 
Het Risicocomité analyseert de risico's die verbonden zijn aan het beleggingsproces van elke portefeuille.

Elke maand worden de voornaamste risico-indicatoren en posities die bijzondere aandacht vereisen, besproken.

Het Comité bestudeert daarnaast elke aanvraag voor een nieuw product teneinde er een positief of negatief advies over te verstrekken.

Na de bijeenkomst ontvangen de leden van het beheerteam en het beleggingscomité een rapport met aanbevelingen.  
 
Het zevenkoppige risicocomité wordt voorgezeten door Christophe Peronin, Managing Director Carmignac Gestion, en bijeenkomsten worden bijgewoond door:

 • Maxime Carmignac, Chief Executive Officer and Director of Carmignac UK Ltd.
 • Patrick Temfack, Head of Risk Management
 • Cyril de Girardier, Chief Financial Officer Group, Conducting Officer Carmignac Gestion Luxembourg
 • Jacqueline Mondoni, Internal Audit
 • Abdellah Bouziane, Global Head of Compliance
 • Guillaume Huteau, Front Office Risk Manager

Ook de teams van de aanwezige Hoofden (Risicocontrole, Compliance, Risicobeheer Front-Office) wonen de bijeenkomsten bij, met name om de resultaten van de verrichte analyses te presenteren. Een of meer leden van het beheerteam kunnen eveneens worden uitgenodigd, wanneer het onderwerp hun aanwezigheid vereist.