[Header] [About us] [Reputation] Strategic Investment Committee

Het beleggingsteam

Als bedrijf met ruim dertig jaar beleggingservaring in alle activaklassen profiteren we ook van de collectieve ervaring en de inzichten van een internationaal en heterogeen team

 • Het cross-assetteam staat onder leiding van Frédéric Leroux en bestaat uit deskundigen op het gebied van macro-economie, sectorrotatie en technische en kwantitatieve analyse. Zij richten zich op het optimaliseren van het besluitvormingsproces van de onderneming door de fondsbeheerders van Carmignac te ondersteunen met bedrijfseigen onderzoek dat hun beleggingsideeën bevestigt of juist aan de kaak stelt. Hierdoor ontstaat een vruchtbare voedingsbodem voor ideeën en discussies – de hoeksteen van de Carmignac-aanpak.

 • Het team voor beleggingsoplossingen staat onder leiding van Benoit Nansot en bestaat uit deskundigen op het gebied van de ontwikkeling en het beheer van kant-en-klare maatwerkoplossingen voor onze beleggers en distributiepartners. Het team treedt op als centraal contactpunt voor alle beleggingsteams en cliënten van Carmignac. Zij gaan met elke cliënt in gesprek om te begrijpen wat zijn of haar specifieke behoeften zijn en dragen creatieve oplossingen aan, waarbij ze voortbouwen op Carmignac's expertise op het gebied van beleggingsbeheer en de rigoureuze operationele en reglementaire controles van het bedrijf

 • Het team voor portefeuille-advies, dat onder leiding staat van Didier Saint-Georges, maakt deel uit van de beleggingscommissie en bestaat uit generalisten met een uitvoerige marktervaring in alle activaklassen. Het is hun ambitie om een bijdrage te leveren aan de beleggingsanalyses. Dat doen ze met name door inzicht te verschaffen in transversaal marktgedrag en door te fungeren als een klankbord voor de beleggingsideeën van specialisten. Aangezien ze niet direct verantwoordelijk zijn voor het beheer van de fondsen, hebben ze meer tijd dan de portefeuillebeheerders om relevante externe informatie te delen over de beleggingsstrategieën van onze fondsen.

  • [Management Team] [Author] Saint-Georges Didier

   Didier SAINT-GEORGES Head of Portfolio Advisors, Managing Director and Member of the Strategic Investment Committee 33 jaar ervaring Bij Carmignac sinds 2007

  • [Management Team] [Author] Majoros Gergely.png

   Gergely MAJOROS Member of the Investment Committee 20 jaar ervaring Bij Carmignac sinds 2016

  • [Management Team] [Author] Thozet Kevin

   Kevin THOZET Portfolio Advisor 13 jaar ervaring Bij Carmignac sinds 2019

 • Het Responsible Investment team, dat onder leiding staat van Sandra Crowl, bestaat uit experts in het toepassen van een duurzaamheidsbeleid en duurzaamheidsprocedures op bedrijfsniveau. Het beleggingsteam kan bij hen aankloppen voor strategische aansturing en advies met betrekking tot ESG-onderzoek en stewardship, ze vertegenwoordigen het bedrijf op het gebied van betrokkenheid bij openbaar beleid en ze gaan met beleggers in gesprek over hun duurzaamheidsbehoeften.

  • [Management Team] [Author] Crowl Sandra

   Sandra CROWL Stewardship Director 29 jaar ervaring Bij Carmignac sinds 2007

  • [Management Team] [Author] Kew Justin

   Justin KEW ESG Analyst 13 jaar ervaring Bij Carmignac sinds 2019

Disclaimer

​Promotioneel materiaal. Dit document is bestemd voor professionele cliënten en werd niet voor goedkeuring voorgelegd aan de FSMA. De hierboven verstrekte informatie mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij. Het betreft hier geen lidmaatschap noch een beleggingsadvies. De hier verstrekte informatie is mogelijk niet volledig en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ​De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn onder Frans recht. Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. Voor de werkelijke kosten die door iedere distributeur in rekening worden gebracht, wordt verwezen naar diens tariefoverzicht. Een jaarlijks bewaarloon (custody fees) kan worden genomen. Ze variëren van de ene instelling naar de andere, om ze te leren kennen, neem contact op met uw account manager. De fondsen houden een risico op kapitaalverlies. Alle contractuele informatie met betrekking tot de in deze publicatie vermelde fondsen staat in de bijbehorende prospectussen. De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer+352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De documenten met essentiële beleggersinformatie moeten vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, die wordt aangeraden deze documenten vóór elke inschrijving te lezen. Eventuele klachten kunnen worden gestuurd ter attentie van Compliance Carmignac Gestion, 24 Place Vendôme - 75001 Parijs - Frankrijk, of op complaints@carmignac.com. De minimuminleg bedraagt 1 deelnemingsrecht voor deelnemingsrechtenklasse A EUR acc. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA.Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geen belastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds.Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid.