La Lettre d'Edouard Carmignac

[Management Team] [Author] Carmignac Edouard

Juli 2016 Edouard Carmignac schrijft over actuele economische, politieke en maatschappelijke aangelegenheden.

Parijs,

Geachte belegger,

  "To Brexit or not to Brexit?" Dit dilemma van Shakespeare zal de komende maanden ongetwijfeld onrust en verdeling blijven zaaien in wat eens een Verenigd Koninkrijk was. Maar is het dreigende vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU echt zo fataal voor de financiële markten? De discussie over dit onderwerp is zo emotioneel geworden dat het in dit stadium de moeite loont een stapje terug te nemen en de kwestie eens rustig onder ogen te zien. Door de talloze banden die Groot-Brittannië en de Europese Unie door de jaren heen hebben gesmeed, is het uiterst ingewikkeld en bijzonder onwaarschijnlijk dat deze allemaal zullen worden verbroken. De Britse economie wordt vooral aangedreven door de dienstensector, met name financiële diensten, en de toekomst daarvan is bijzonder gevoelig voor eventuele ongunstige wijzigingen in de EU-regelgeving.

  Wat nieuw is, is dat de onzekerheid dit keer tegen de verwachtingen in wel eens positief zou kunnen uitpakken. Door de politieke en economische crisis die het Verenigd Koninkrijk in de tang neemt, is het elan van de nationalistische "onafhankelijkheids-goeroes" die de laatste tijd in continentaal Europa, vooral in de zuidelijke landen, steeds meer terrein wonnen, al wat afgenomen. Bovendien zijn de spreads op Italiaanse en Spaanse staatsobligaties ten opzichte van de Duitse Bund de laatste dagen verkrapt tot vlakbij het historische laagterecord. Wat de gevolgen ook zijn, het lijkt erop dat de EU door de hele beproeving in politiek opzicht sterker is geworden. De eerstvolgende gelegenheid waarbij deze versterkte zelfbewustheid op de proef zal worden gesteld, is de manier waarop Brussel zal reageren op het reddingsplan van Matteo Renzi voor de Italiaanse banken, waarvan de zwakke financiële positie de economie van het land ondermijnt.

  Maar de gevolgen blijven niet beperkt tot alleen maar Europa. De Fed en de Japanse centrale bank, die zich volledig bewust zijn van de nadelige impact van een kwetsbaardere EU op het toch al lage tempo van de wereldwijde economische groei, hebben er herhaaldelijk op gewezen vastbesloten te zijn alles in het werk te stellen om de impact van een mogelijke Brexit te beperken. Als gevolg hiervan is de obligatierente gedaald, niet alleen de nominale rente, maar ook – en dat voegt een nieuwe factor aan de vergelijking toe - de reële rente, hetgeen een stimulans is voor zowel de uitgaven als de investeringen. Een ander, meer dan bijkomstig voordeel is dat door een wereldwijd lagere rente het risico van een terugval van de yuan, die sinds november jl. al 9% is gedaald ten opzichte van de valuta's van de belangrijkste handelspartners van China, kleiner wordt.

  Kunnen we dus in ieder geval een rustige zomer op de financiële markten tegemoet zien? Zover zou ik niet willen gaan, gezien de nog altijd erg onzekere situatie en de ervaringen van de afgelopen jaren. Toch zou een overdreven Brexit-angst een dergelijk scenario mogelijk kunnen maken.

  Hoogachtend,

Édouard Carmignac
Disclaimer

De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. Deze informatie is mogelijk niet volledig en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). De toegang tot de fondsen kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Zij mogen met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA. De fondsen houden een risico op kapitaalverlies in. De risico's en kosten staan beschreven in de EBI-documenten (essentiële beleggersinformatie). De prospectussen, de EBI-documenten en de jaarverslagen van de fondsen zijn te vinden op deze website of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over de EBI-documenten te beschikken voordat hij op de fondsen inschrijft.

Disclaimer

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. De kosten zijn in de resultaten begrepen.

Om de reële kosten te kennen die geheven worden door de verschillende distributeurs, verwijzen wij naar de tariefroosters van de betrokkenen. Alle contractuele informatie betreffende het fonds die in deze publicatie verstrekt wordt, is ook terug te vinden in het prospectus. Het prospectus, het KIID, en het recentste (half-) jaarbeheerverslag zijn kosteloos verkrijgbaar bij Carmignac Gestion, tel +352 46 70 60 1, via de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium N.V., dat de financiële dienstverlening in België verzorgt op volgend adres: Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. Het KIID moet voor iedere inschrijving aan de belegger bezorgd worden en het wordt de investeerder aanbevolen dit te lezen voor elke inschrijving. De minimale inschrijving voor de deelbewijzen A EUR acc is 1 deelbewijs, voor de deelbewijzen A CHF acc en A USD acc is dit respectievelijk 1000 CHF en 1000 USD. De netto intrinsieke waardes zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. De deelnemingsrechten van dit compartiment kunnen volgens de definitie van de Amerikaanse verordening “Regulation S”/FATCA niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht voor rekening of ten voordele van een “US Person”. Bij inschrijving in een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht, u dient elk jaar uw aandeel in de dividenden (en interesten desgevallend) die door het fonds zijn ontvangen aan te geven op uw belastingaangifteformulier. U kunt een gedetailleerde berekening uitvoeren op www.carmignac.be. Deze tool vormt geen fiscaal advies en is louter bedoeld als berekeningshulp. Dit ontslaat u niet van enige stappen en verificaties die u mogelijk dient te ondernemen als belastingplichtige. Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 27% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 27% zonder inkomen onderscheid.