La Lettre d'Edouard Carmignac

[Management Team] [Author] Carmignac Edouard

Oktober 2016 Edouard Carmignac schrijft over actuele economische, politieke en maatschappelijke aangelegenheden.

Parijs,

 

Geachte heer, mevrouw,

 

  Op het moment dat ik dit schrijf heeft de populistische golf, die op het punt leek te staan onze westerse democratieën te overspoelen, volgens sommigen een keerpunt bereikt met de ondergang van de campagne van Donald Trump. Ik waag het te betwijfelen. En ik vrees dat onze waarden en ons welzijn wel degelijk bedreigd worden.

  Is het niet verontrustend dat de Republikeinen hebben ingestemd met de kandidatuur van iemand die zo ongeschikt is om het machtigste land ter wereld te leiden? In Engeland is de haast die Theresa May achter het uitvoeren van de Brexit zet opmerkelijk. De doorbraak van extremistische partijen op de vooravond van belangrijke verkiezingen in Frankrijk en Duitsland is al even verontrustend.

  Wat zijn de gezamenlijke kenmerken van die populistische programma's? De ontevredenheid, die het gevolg is van de dalende economische activiteit, heeft geleid tot een gevoel van wantrouwen jegens de elite en een verlangen naar isolationisme. De oorzaak van ons leed ligt bij de buitenlanders, die onze banen afpakken door te emigreren of goedkoop te exporteren. De oplossing? Een vleugje protectionisme, indien mogelijk vergezeld van enerzijds een devaluatie om de bedrijvigheid te kunnen stimuleren door het overheidstekort te laten oplopen en het nominale loon te kunnen verhogen – een effect dat door inflatie snel zal verdwijnen – en anderzijds, meestal, van een verhoging van de vermogensbelasting.

  Hoewel deze programma's slechts geleidelijk, of in een afgezwakte vorm, zullen worden ingevoerd, lijkt het ons verstandig om ze nu al in onze beheerstrategieën te verwerken. Als gevolg van de fiscale maatregelen – ter aanvulling van het monetair beleid, waarvan de mogelijkheden nu zijn uitgeput – zal het aanbod van staatsleningen toenemen, juist op een moment dat de interesse van beleggers zal afnemen door een, weliswaar zwak, herstel van de inflatie. We hebben evenmin vertrouwen in staatsobligaties van onze eigen ontwikkelde landen, waarvan de koers als gevolg van een 35 jaar stijgende markt weinig waarde in het vooruitzicht stelt. Aandelen zullen daarentegen profiteren van het feit dat de versoepeling van het fiscale beleid weer zekerheid biedt over de stabiliteit van de bedrijvigheid, mits de rentestijging onder controle wordt gehouden. Dit scenario van afnemende onzekerheid over de groei, in combinatie met een herstel van de inflatie, is gunstig voor grondstoffen – met name voor olie en uiteraard goud – en gaat ten koste van waarden met een zogeheten goede voorspelbaarheid, die de afgelopen jaren konden profiteren van de zwakke bedrijvigheid en de lage rente.

  De kritiek van de marktconsensus zorgt altijd voor verrassingseffecten, waardoor een nieuwe economische en financiële orde zelden op kalme wijze tot stand komt. Door onze portefeuilles via een actief beheer te herstructureren zullen we naar verwachting de volatiliteit ervan in deze overgangsfase kunnen terugbrengen om er in een later stadium van te profiteren.

  Hoogachtend,

Édouard Carmignac
Disclaimer

De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. Deze informatie is mogelijk niet volledig en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). De toegang tot de fondsen kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Zij mogen met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA. De fondsen houden een risico op kapitaalverlies in. De risico's en kosten staan beschreven in de EBI-documenten (essentiële beleggersinformatie). De prospectussen, de EBI-documenten en de jaarverslagen van de fondsen zijn te vinden op deze website of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over de EBI-documenten te beschikken voordat hij op de fondsen inschrijft.

Disclaimer

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. De kosten zijn in de resultaten begrepen.

Om de reële kosten te kennen die geheven worden door de verschillende distributeurs, verwijzen wij naar de tariefroosters van de betrokkenen. Alle contractuele informatie betreffende het fonds die in deze publicatie verstrekt wordt, is ook terug te vinden in het prospectus. Het prospectus, het KIID, en het recentste (half-) jaarbeheerverslag zijn kosteloos verkrijgbaar bij Carmignac Gestion, tel +352 46 70 60 1, via de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium N.V., dat de financiële dienstverlening in België verzorgt op volgend adres: Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. Het KIID moet voor iedere inschrijving aan de belegger bezorgd worden en het wordt de investeerder aanbevolen dit te lezen voor elke inschrijving. De minimale inschrijving voor de deelbewijzen A EUR acc is 1 deelbewijs, voor de deelbewijzen A CHF acc en A USD acc is dit respectievelijk 1000 CHF en 1000 USD. De netto intrinsieke waardes zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. De deelnemingsrechten van dit compartiment kunnen volgens de definitie van de Amerikaanse verordening “Regulation S”/FATCA niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht voor rekening of ten voordele van een “US Person”. Bij inschrijving in een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht, u dient elk jaar uw aandeel in de dividenden (en interesten desgevallend) die door het fonds zijn ontvangen aan te geven op uw belastingaangifteformulier. U kunt een gedetailleerde berekening uitvoeren op www.carmignac.be. Deze tool vormt geen fiscaal advies en is louter bedoeld als berekeningshulp. Dit ontslaat u niet van enige stappen en verificaties die u mogelijk dient te ondernemen als belastingplichtige. Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 27% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 27% zonder inkomen onderscheid.