La Lettre d'Edouard Carmignac

[Management Team] [Author] Carmignac Edouard

Januari 2017 Edouard Carmignac schrijft over actuele economische, politieke en maatschappelijke aangelegenheden.

Parijs,

 

Geachte mevrouw, mijnheer,

 

  Het feit dat de inauguratie van Donald Trump samenvalt met het begin van het Chinese jaar van de haan, is op zijn minst verontrustend. Moet men daarom vrezen dat de ongepaste luimen van deze grote blonde, rijkelijk van veren voorziene haan zullen zorgen voor een forse opleving van de volatiliteit op de markten, zoals de meeste beleggers verwachten?

  Niet per se. Donald Trump heeft, wederom tegen de verwachtingen in, een competente en pragmatische regeringsploeg samengesteld van hoofdzakelijk onbetwistbaar succesvolle zakenmensen. Zal hij naar ze luisteren en ertoe worden gebracht om de meest destabiliserende onderdelen van zijn verkiezingsprogramma, vooral met betrekking tot een hele reeks protectionistische maatregelen, te matigen? We achten dit waarschijnlijk omdat het oprichten van handelsbarrières een dubbel negatief effect zou hebben op de economische bedrijvigheid en de inflatie. Omgekeerd moet de lancering van een grootschalig fiscaal stimuleringspakket de markten geruststellen voor wat betreft de duurzaamheid van de wereldwijde conjuncturele opleving van dit moment.

  Het is waar dat de waarderingen op de aandelen- en obligatiemarkten al aan de hoge kant zijn. Maar door de combinatie van duurzame wereldwijde groei en een nog steeds ruim monetair beleid in Europa en Japan zullen de aandelenmarkten per definitie nog verder gaan stijgen. Wat zijn onze hoofdstrategieën? Zoals ik u in mijn vorige brief schreef, moet het scenario van minder onzekerheid over de groei in combinatie met een gematigde stijging van de inflatie gunstig uitpakken voor de grondstoffen – in de eerste plaats olie, dat bovendien profiteert van het recente OPEC-akkoord – ten koste van bedrijven met zogeheten goed voorspelbare resultaten, waaronder de farmaceutische ondernemingen, die een doelwit zullen blijven voor populistische regeringen. In onze portefeuilles zullen wij ook een ruime plaats inruimen voor Japanse financiële instellingen, die erg in waarde zijn gedaald maar niettemin ruimschoots profiteren van zowel de opleving van de wereldwijde economische bedrijvigheid als de zwakke yen. Ten slotte zullen wij ons ondanks deze zowel politieke als conjuncturele wendingen niet terugtrekken uit onze technologieaandelen, waarvan de veelbelovende vooruitzichten dag in dag uit worden bevestigd.

  Door een onafzienbare reeks aan moeilijk te voorspellen verrassingen was 2016 voor ons een complex jaar om te managen; het gaat ons er immers om de risico’s van onze op overtuiging gebaseerde beleggingen te beheren. Die taak zal voor ons waarschijnlijk lichter worden omdat er meer duidelijkheid is over het huidige jaar van de haan.

  In afwachting daarvan wens ik u veel geluk en gemoedsrust.

Édouard Carmignac
Disclaimer

De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. Deze informatie is mogelijk niet volledig en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). De toegang tot de fondsen kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Zij mogen met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA. De fondsen houden een risico op kapitaalverlies in. De risico's en kosten staan beschreven in de EBI-documenten (essentiële beleggersinformatie). De prospectussen, de EBI-documenten en de jaarverslagen van de fondsen zijn te vinden op deze website of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over de EBI-documenten te beschikken voordat hij op de fondsen inschrijft.

Disclaimer

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. De kosten zijn in de resultaten begrepen.

Om de reële kosten te kennen die geheven worden door de verschillende distributeurs, verwijzen wij naar de tariefroosters van de betrokkenen. Alle contractuele informatie betreffende het fonds die in deze publicatie verstrekt wordt, is ook terug te vinden in het prospectus. Het prospectus, het KIID, en het recentste (half-) jaarbeheerverslag zijn kosteloos verkrijgbaar bij Carmignac Gestion, tel +352 46 70 60 1, via de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium N.V., dat de financiële dienstverlening in België verzorgt op volgend adres: Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. Het KIID moet voor iedere inschrijving aan de belegger bezorgd worden en het wordt de investeerder aanbevolen dit te lezen voor elke inschrijving. De minimale inschrijving voor de deelbewijzen A EUR acc is 1 deelbewijs, voor de deelbewijzen A CHF acc en A USD acc is dit respectievelijk 1000 CHF en 1000 USD. De netto intrinsieke waardes zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. De deelnemingsrechten van dit compartiment kunnen volgens de definitie van de Amerikaanse verordening “Regulation S”/FATCA niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht voor rekening of ten voordele van een “US Person”. Bij inschrijving in een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht, u dient elk jaar uw aandeel in de dividenden (en interesten desgevallend) die door het fonds zijn ontvangen aan te geven op uw belastingaangifteformulier. U kunt een gedetailleerde berekening uitvoeren op www.carmignac.be. Deze tool vormt geen fiscaal advies en is louter bedoeld als berekeningshulp. Dit ontslaat u niet van enige stappen en verificaties die u mogelijk dient te ondernemen als belastingplichtige. Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 27% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 27% zonder inkomen onderscheid.