Carmignac Portfolio Grandchildren: Brief van de Fondsbeheerders

Gepubliceerd
23 april 2024
Leestijd
3 minuten leestijd
+15.46%Rendement van het fonds over het eerste kwartaal van 2024, tegen +11,33% voor de referentie-indicator1(Aandelenklasse A EUR).
+23.04%Rendement van het fonds in 2023, tegen +19,60% voor de referentie-indicator1.
+14.47%Rendement op jaarbasis van het fonds sinds de introductie2, tegen +13,83% voor de referentie-indicator1.

Carmignac Portfolio Grandchildren is het jaar begonnen met een rendement van +15,46%, en deed het daarmee beter dan de referentie-indicator (+11,33%).

Marktoverzicht

In de eerste maanden van het jaar stonden de markten in het teken van robuuste economische cijfers uit de Verenigde Staten en hardnekkige inflatie, waardoor centrale banken en de markten na verloop van tijd minder enthousiast op allerlei renteverlagingen voor 2024 vooruitliepen dan aan het begin van het jaar. Deze verrassend gunstige macro-economische omstandigheden werden door de aandelenmarkten positief onthaald, waardoor de S&P 500 de beste aftrap van een jaar sinds 2019 liet optekenen. Gedurende het eerste deel van het kwartaal bleven aandelenbeleggers vooral gefocust op het thema artificiële intelligentie (AI), maar vervolgens breidde het optimistische momentum zich uit naar de rest van de aandelenmarkt: de marktstijging werd steeds breder gedragen en ook cyclische sectoren zaten uiteindelijk in de lift.

Hoe hebben wij het in die omstandigheden gedaan?

Deze sectorverdeling was aanvankelijk gunstig voor ons fonds, maar in maart draaide die rugwind en werd een lichte tegenwind. Dankzij onze beleggingen in de sectoren technologie en gezondheidszorg behaalde het fonds echter toch sterke kwartaalresultaten.

Binnen de technologiesector deden AI-gerelateerde aandelen het goed. Vooral Nvidia steeg met een indrukwekkende 88%. Die stijging was te danken aan een toename van de uitgaven voor GPU's (graphics processing units) in datacenters, met nog beter dan verwachte vierde kwartaalresultaten tot gevolg, waardoor de verwachtingen nog hoger zijn komen te liggen. We zijn nog steeds positief over Nvidia, maar hebben toch wat winst genomen gezien de sterke prestaties sinds het begin van het jaar. Andere AI-gerelateerde aandelen, zoals ASML en AMD, volgden dezelfde trend maar stegen minder fors. Daarnaast boekten hoogwaardige technologiebedrijven als Oracle en SAP goede resultaten, waar beleggers van konden profiteren.

In de sector gezondheidszorg leverde Novo Nordisk de grootste bijdrage (+27%). Dat was te danken aan de sterke omzet en winst die de grote vraag naar hun GLP-1-medicijnen Ozempic en Wegovy genereerde. We verwachten dat de winst dit jaar met ongeveer 30% zal toenemen; Novo Nordisk blijft dan ook onze grootste positie. Daarnaast profiteerde Eli Lilly van de grote vraag naar obesitasmedicijn Zepbound. Vanwege de recente sterke prestaties van het bedrijf en de relatief hoge waardering hebben we onze blootstelling echter aanzienlijk teruggebracht. Ook het rendement van Lonza, +46%, was opvallend. Dit was te danken aan sterke financiële resultaten en positieve verwachtingen voor de middellange termijn. Het bedrijf nam ook een grote productiefaciliteit van Roche over. Daardoor kan het voldoen aan de hoge verwachtingen voor de groei van de productie van biologische producten en kon het de groei op middellange termijn optrekken tot 12-15%.

Hoewel het over het geheel genomen een sterk kwartaal was, bleven onze consumentenbedrijven achter, vooral Puma. Het aandeel Puma daalde met 25% en was onze grootste tegenvaller. Het bedrijf maakte een voorzichtige prognose voor 2024 bekend, die te wijten is aan terughoudende consumenten en de uitdagende economische omstandigheden. We maken ons zorgen over de afhankelijkheid van Puma van de groothandel als distributiekanaal, vooral gezien de toenemende concurrentie van Adidas op dat gebied. Daarom hebben we onze positie in Puma volledig van de hand gedaan.

Vooruitzichten

Op grond van onze macro-economische benadering stellen we ons defensief op ten aanzien van aandelen. Volgens ons is het neerwaarts risico namelijk groter dan het opwaarts potentieel, omdat de markt de positieve winstverwachtingen al heeft ingeprijsd. Als deze voorspellingen niet uitkomen, kunnen we een daling van de markt verwachten. Bovendien zorgt de recente rentestijging voor tegenwind, hoewel we verwachten dat de rente op middellange termijn weer zal dalen naarmate de economische groei vertraagt en de inflatie afneemt.

Wij zijn dan ook van mening dat kwaliteitsbedrijven met een goed voorspelbare omzet en winst het in deze omstandigheden beter kunnen doen dan de brede markt. We blijven vooral de voorkeur geven aan de technologiesector en de gezondheidszorg, evenals aan defensieve aandelen in de consumptiesector. Zoals hierboven vermeld, hebben we Puma verkocht, maar we hebben ook één aandeel aan de portefeuille toegevoegd: Hermès. De luxesector maakt een moeilijke periode door. Na de sterke prestaties tussen 2019 en 2023 zullen bedrijven als LVMH hun omzetgroei naar verwachting zien normaliseren. Deze negatieve trend bleek ook uit winstwaarschuwingen van Burberry en Gucci. Gelukkig hadden we tot voor kort geen blootstelling aan deze trend. De terugval van Hermès in januari hebben we aangegrepen als een kans om in te stappen in een bedrijf dat bekendstaat om zijn aantrekkelijke en exclusieve producten, en dus een sterk prijszettingsvermogen heeft. De jaarresultaten van het bedrijf, met meer dan 10% groei en het vooruitzicht op verdere prijsverhogingen, bevestigden dit profiel. Wij voorspellen voor 2024 een omzetgroei van 13%. De opname van Hermès in de portefeuille is uitzonderlijk, omdat we in 2023 en tot nu toe in 2024 weinig grote wijzigingen in de portefeuille hebben aangebracht, nadat we tijdens het – als gevolg van de renteverhogingen – volatiele jaar 2022 verschillende kwaliteitsbedrijven hadden toegevoegd.

Bron: Carmignac, Bloomberg, gegevens per 31/03/2024. Rendement van de A EUR Acc-aandelenklasse, ISIN-code: LU1966631001. Risicoschaal uit het EID/KID (essentiële-informatiedocument). Een risiconiveau van 1 betekent niet dat de belegging zonder risico is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.
1Referentie-indicator: MSCI WORLD (USD, met herbelegde netto-dividenden). 231/05/2019. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicatie voor toekomstig rendement. De weergegeven cijfers zijn na aftrek van kosten (exclusief eventueel door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten). In het verleden behaalde resultaten zijn niet noodzakelijk een indicatie voor toekomstig rendement. Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen. Rendement na aftrek van kosten (exclusief eventueel door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten).

Carmignac Portfolio Grandchildren

Een oplossing voor langetermijnbeleggersOntdek de pagina van het Fonds

Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc

ISIN: LU1966631001
Aanbevolen minimale beleggingstermijn*
5 jaar
Risicoschaal**
5/7
SFDR-fondscategorieën***
Artikel 9

*Aanbevolen minimale beleggingstermijn: Het deelbewijs/de klasse is mogelijk niet geschikt voor beleggers die voornemens zijn hun inleg voor afloop van de aanbevolen termijn terug te trekken. Deze verwijzing naar een bepaald beleggersprofiel is geen beleggingsadvies. Welk bedrag redelijkerwijs in een fonds kan worden belegd, hangt af van uw persoonlijke situatie en dient te worden beoordeeld aan de hand van uw totale portefeuille. **Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden. ***De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.

Voornaamste risico's van het Fonds

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen

Tegenpartijrisico: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

Liquiditeit: De prijs waartegen het fonds zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen, kan door tijdelijk gewijzigde marktomstandigheden worden beïnvloed.

Inherente risico's

Aandelen: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.Wisselkoers: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.Discretionair Beheer: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.Meer informatie over de risico’s van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk “Risicoprofiel”, en in het document met essentiële beleggersinformatie.
Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Kosten

ISIN: LU1966631001
Instapkosten
4,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion rekent geen instapkosten. De persoon die u het product verkoopt, informeert u over de daadwerkelijke kosten.
Uitstapkosten
Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten
1,70% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
Prestatievergoedingen
20,00% wanneer de aandelenklasse tijdens de prestatieperiode beter presteert dan de referentie-indicator. Het zal ook worden betaald als de aandelenklasse beter heeft gepresteerd dan de referentie-indicator, maar een negatieve prestatie had. Ondermaatse prestaties worden voor 5 jaar teruggevorderd. Het werkelijke bedrag hangt af van hoe goed uw belegging presteert. De geaggregeerde kostenraming hierboven omvat het gemiddelde over de laatste 5 jaar, of sinds de creatie van het product als dit minder dan 5 jaar is.
Transactiekosten
0,26% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.
Roerende voorheffing
Roerende voorheffing bij verkoop
Taks op beursverrichtingen (TOB)
1.32% (max.4000 €)
Conversiekosten
1%

Jaarlijks rendement

ISIN: LU1966631001
Carmignac Portfolio Grandchildren15.520.328.4-24.223.0
Referentie-indicator15.56.331.1-12.819.6
Carmignac Portfolio Grandchildren+ 8.1 %+ 13.5 %+ 14.4 %
Referentie-indicator+ 11.2 %+ 13.0 %+ 14.0 %

Bron: Carmignac op 21 jun. 2024.
Het beheer van dit deelbewijs/deze aandelenklasse is niet gebaseerd op de indicator. Resultaten en waarden uit het verleden zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten en waarden. Het rendement is na aftrek van alle kosten, met uitzondering van de eventuele in- en Uitstapvergoeding, en is verkregen na aftrek van de kosten en belastingen die gelden voor een gemiddelde particuliere cliënt die als natuurlijke persoon in België woont. Wanneer de valuta verschilt van uw valuta, bestaat er een wisselkoersrisico, waardoor de netto-inventariswaarde lager kan uitvallen. De referentievaluta van het fonds/compartiment is EUR.

Recente analyses

[Background image] [CI] Blue sky and buildings
Wereldwijde aandelen13 januari 2023Nederlands

Carmignac Investissement: Brief van de Fondsbeheerder

5 minuten leestijd
Meer informatie
Wereldwijde aandelen21 februari 2022Nederlands

De vier disruptieve trends voor de komende jaren die we volgen

6 minuten leestijd
Meer informatie
Wereldwijde aandelen18 mei 2021Nederlands

Carmignac Investissement: wereldwijd beleggen in meerdere thema's

4 minuten leestijd
Meer informatie

Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële beleggersinformatie /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is enkel bestemd voor professionele klanten en is niet gevalideerd door het FSMA.

Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Investing in your Interest" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan.
Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek Belgisch ingezetene is.​

Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.​

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.​

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.​

Risicocategorie van het KID (Essentiële Informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.​

De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.​

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie. ​

Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. De risico’s, beheerkosten en lopende kosten worden beschreven in de KID (Essentiële Informatiedocument). De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA. De netto-inventariswaarde zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. Elke klacht kan worden gestuurd naar complaints@carmignac.com of naar CARMIGNAC GESTION – Compliance and Internal Controls – 24 place Vendôme Paris France of op de website www.ombudsfin.be.​

Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geen belastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds.​

Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid​.

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.​

De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Frans, of het Nederlands in deel 6 zonder de titel Samenvatting van de beleggersrechten.