Carmignac

Carmignac Investissement: wereldwijd beleggen in meerdere thema's

 • Lengte
  4 minuten leestijd

Sinds de oprichting van Carmignac Investissement door Edouard Carmignac in 1989 heeft het fonds bewezen trends op lange termijn te kunnen identificeren en in alle marktomstandigheden in te spelen op opportuniteiten op de wereldwijde aandelenmarkten.

Digitalisering, demografische veranderingen, baanbrekende technologieën: stuk voor stuk langetermijnthema's waarin het fonds belegt door bedrijven te selecteren die over economische cycli heen een groot en duurzaam groeipotentieel hebben.


Onze voornaamste langetermijnthema's

 • Carmignac
  Wereldwijde digitale revolutie

  De online consument, fintech bedrijven*, medische innovatie

 • Carmignac
  Demografische veranderingen

  Vergrijzing, ontwikkeling van de consumptie-uitgaven, optimalisering van de stedelijke omgeving

 • Carmignac
  Baanbrekende technologieën

  Dematerialisatie van gegevens, gegevensverwerking, connectiviteit

*Fintechbedrijven: : bedrijven die gebruikmaken van technologie om vernieuwende financiële oplossingen of diensten aan te bieden. ('Fintech' is een samentrekking van 'finance' en 'technology'.)Carmignac Investissement: brengt sinds 1989 bedrijven in kaart die goed presteren én goede vooruitzichten bieden

Ontwikkeling van de netto-inventariswaarde sinds de oprichting1
(in EUR; basis 100). Gegevens van 31/12/2020

Carmignac

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement. De resultaten zijn na aftrek van de kosten (exclusief eventuele door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten). Het nettorendement is het brutorendement minus de kosten en belastingen die gelden voor een gemiddelde particuliere cliënt die als natuurlijke persoon in België woont.
Bron: Carmignac, 31/12/2020. (1) Gecumuleerd rendement, basis 100 op 26/01/1989. (2) Referentie-indicator: MSCI AC World NR (USD) (met herbelegde netto-dividenden).En wat als u nu meteen zou beginnen?

Als u 30 jaar lang elke maand 250 euro in Carmignac Investissement had belegd (dus een bedrag van 90.000 euro), dan zou uw spaargeld vandaag 513.471 euro waard zijn, een meerwaarde van 423.471 euro (+470%).

Praat erover met uw adviseur!


Het getoonde resultaat is geen betrouwbare aanwijzing van het toekomstige rendement van uw beleggingen.

Gegevens van 31/12/2020. Dit voorbeeld is een simulatie voor een belegd bedrag van 250 euro per maand gedurende 30 jaar in Carmignac Investissement, deelbewijs A EUR Acc, zonder uitstap of terugkoop in de beschouwde periode. Het getoonde resultaat heeft louter tot doel het mechanisme van uw belegging over de beleggingstermijn te illustreren. Het houdt geen rekening met de inflatie. Door inflatie kan de waarde van de activa in de portefeuille dalen. De waarde van uw belegging kan zowel opwaarts als neerwaarts van de getoonde ontwikkeling afwijken. Het getoonde resultaat is na aftrek van kosten, exclusief eventuele door de distributeur in rekening gebrachte in- en uitstapkosten. Beleggen in de ICB's van Carmignac houdt een risico op kapitaalverlies in. Deze informatie heeft geen contractuele waarde en is geen beleggingsadvies. De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van elke belegger en kan in de toekomst worden gewijzigd. Vraag advies aan uw financieel en fiscaal adviseur om zeker te zijn dat de voorgestelde producten geschikt zijn voor uw persoonlijke situatie, uw risicoprofiel en uw beleggingsdoelstellingen.


Carmignac

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement. De resultaten zijn na aftrek van de kosten (exclusief eventuele door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten). Het nettorendement is het brutorendement minus de kosten en belastingen die gelden voor een gemiddelde particuliere cliënt die als natuurlijke persoon in België woont.
Bron: Carmignac, 31/12/2020. (2) Referentie-indicator: MSCI AC World NR (USD) (met herbelegde netto-dividenden).


Carmignac Investissement

Meer informatie over het fonds Carmignac Investissement, meer bepaald de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid, alsmede de kenmerken en kosten van de deelbewijzen A EUR Acc, of over belastingen in België is te vinden op de pagina over het fonds: Carmignac Investissement

Carmignac Investissement, ICBE en GBF naar Frans recht, is een fonds van internationale aandelen dat zonder beperkingen wat betreft regio, sector of kapitalisatie in financiële markten over de hele wereld belegt. Het fonds heeft tot doel over een aanbevolen minimale beleggingsduur van 5 jaar met behulp van een actief en opportunistisch beheer beter te presteren dan de referentie-indicator, de MSCI AC WORLD NR (USD), berekend in USD, met herbelegde dividenden, en vervolgens omgerekend in euro. Het fonds heeft de volgende rendementsbronnen: aandelen, valuta's en af en toe renteproducten. Er bestaat geen enkele garantie dat de beleggingsdoelstelling wordt gerealiseerd of dat de belegging rendement oplevert.

Informatie over de risico's
Beleggen houdt risico's in. Carmignac Investissement biedt geen enkele garantie of bescherming van het belegde kapitaal en houdt een risico op kapitaalverlies in. De waarde van de beleggingen en de daaruit voortvloeiende inkomsten kan schommelen (met name onder invloed van wisselkoersschommelingen). De mogelijkheid bestaat dat de beleggers niet het volledige belegde bedrag terugkrijgen. Er bestaat geen enkele garantie dat het fonds zijn beleggingsdoelstelling realiseert of dat de belegging rendement oplevert. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement en kunnen misleidend zijn.

Risico-rendementsprofiel van het deelbewijs A EUR Acc: :
- Minimale eerste inleg: 1 deelbewijs
- Maximale instapvergoeding voor distributeurs: 4%
- Uitstapkosten: 0%
- Vaste beheerkosten: 1,5%
- Prestatievergoeding: 20% van de meerprestatie als het rendement positief is en hoger dan het rendement van de referentie-indicator (MSCI AC WORLD NR (USD)) sinds het begin van het jaar.
- Aangerekende prestatievergoeding: 2,32% (31/12/2020)
- Roerende voorheffing: belasting van dividenden en interesten op jaarbasis (via de rekenmodule)
- Belasting bij uitstap: n.v.t.
- Lopende kosten exclusief prestatievergoeding: 2,18%
- Taks op beursverrichtingen (TOB): n.v.t.
- Toepassingsgebied van artikel 19bis WIB 92: nee

Carmignac Investissement E EUR Acc

ISIN: FR0010312660
Risico-indicator

Het Risico-indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VERBONDEN AAN DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheerder is van directe invloed op het rendement van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Toegang tot de fondsdocumenten en andere belangrijke informatie in België
Het prospectus, het document met essentiële beleggersinformatie (KIID), de netto-inventariswaarde en het recentste (half)jaarverslag kunnen kosteloos in het Frans en in het Nederlands bij de beheermaatschappij worden verkregen, telefonisch op het nummer +352 46 70 60 1 of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het volgende adres: Havenlaan 86c b320, 1000 Brussel. De netto-inventariswaarde wordt daarnaast gepubliceerd op de website www.fundinfo.com. Het document met essentiële beleggersinformatie en het prospectus moeten voorafgaand aan iedere inschrijving aan de belegger overhandigd worden. Wij raden beleggers ten zeerste aan deze documenten vóór iedere inschrijving te lezen. Klachten kunnen gericht worden aan de dienst Compliance. Dit kan per post aan CARMIGNAC GESTION, 24 place Vendôme, 75001 Parijs, Frankrijk, of via e-mail naar complaints@carmignac.com of bij de officiële klachtendienst in België, via de website www.ombudsfin.be.