Carmignac

De vier disruptieve trends voor de komende jaren die we volgen

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  6 minuten leestijd

Welke ondernemingen, producten en concepten zouden een sector zo ingrijpend kunnen veranderen dat ze nieuwe marktleiders voortbrengen? Welke bedrijven kunnen duurzame groei genereren doordat ze in staat zijn verstoringen in hun omgeving te veroorzaken of te stimuleren, of zich aan te passen aan dergelijke ontwikkelingen?

Op de beurs zouden dergelijke bedrijven in trek kunnen zijn bij langetermijnbeleggers, met name nu er twijfels rijzen over het wereldwijde herstel, dat volgend jaar vermoedelijk zal vertragen ten opzichte van 2021 en per regio zal verschillen.

"Momenteel kijken beleggers vooral naar de kortetermijnvooruitzichten en storten ze zich op cyclische aandelen1 of bedrijven waarvan ze de beurskapitalisatie aan de lage kant vinden", aldus David Older, Hoofd Aandelenteam bij Carmignac. "Ze gaan daarmee voorbij aan de zogenaamde groeiwaarden met goed voorspelbare resultaten2. Wij denken dat een marktverstoring – ongeacht of deze voortkomt uit een technologische innovatie, een nieuw product of dienst of een verandering in de vraag van de consument – de aandelen van bedrijven die er profijt van weten te trekken ten goede kan komen."

Dit zijn de vier disruptieve trends die het door David Older beheerde fonds Carmignac Investissement op de voet volgt om de meest veelbelovende bedrijven in kaart te brengen die in staat zijn duurzame groei te bewerkstelligen, ongeacht de economische omstandigheden:

/
Download
/
Download

 • 1) De nieuwe consument

  De afgelopen jaren is het gedrag van consumenten ingrijpend veranderd. Onder invloed van de toenemende digitalisering van de economie en van de consumptiepatronen, zijn er nieuwe manieren ontstaan om geld uit te geven, boodschappen te doen, te betalen en zich te vermaken. Volgens Statista3, een Duits bedrijf dat statistische gegevens over de consumptie verzamelt, zijn de online verkopen gestegen van 1336 miljard dollar in 2014 tot 4280 miljard in 2020 dankzij het toenemende gebruik van internet over de hele wereld. De verkopen zouden in 2024 de grens van 6000 miljard dollar kunnen doorbreken.

  Zozeer dat er momenteel voor vrijwel alle online diensten een app voor smartphones bestaat. Zelfs nu de beurskoersen van bedrijven die actief zijn binnen dit thema onder invloed van de pandemie al fors zijn gestegen, is dit beleggingsthema nog altijd actueel, en wel om meerdere redenen. Allereerst consumeert nog niet iedereen online, dus hebben de betreffende bedrijven nog volop groeipotentieel. Nadat deze bedrijven zich jarenlang vooral op de – zeer krachtige – groei van hun activiteiten hebben gericht, zullen ze binnenkort waarschijnlijk hun aandacht verleggen naar het verbeteren van hun marges. Ook de monetisering (d.w.z. het vermogen om ergens munt uit te slaan) van het hele ecosysteem zal waarschijnlijk toenemen, omdat de digitalisering een rol zal blijven spelen in ons dagelijks leven: onderwijs, gebruikerservaring, gezondheid...

  De digitalisering heeft niet alleen onze manier van consumeren ingrijpend veranderd, maar ook de behoefte aan een authentieke klantervaring versterkt, ook in winkels. Bovendien kiezen sommige consumenten graag voor uitzonderlijke producten of diensten met unieke kenmerken die niet veel mensen zich kunnen veroorloven.

 • 2) De digitale economie

  Volgens de CEO van Microsoft, Satya Nadella4, zal het aandeel van technologiegerelateerde uitgaven in het bbp de komende tien jaar naar verwachting verdubbelen.

  Door de coronacrisis is thuiswerken gemeengoed geworden, hetgeen een grotere vraag naar digitale infrastructuur met zich meebrengt. De cloud, een verzamelnaam voor allerlei oplossingen voor gegevensopslag op afstand, biedt momenteel waarschijnlijk de beste groeivooruitzichten in de technologiesector. Volgens onderzoeks- en adviesbureau Gartner5 zullen de uitgaven in de openbare cloud in 2026 namelijk 45% van het automatiseringsbudget van bedrijven vertegenwoordigen, vergeleken met amper 17% dit jaar.

  Ook big data grijpt steeds meer om zich heen doordat de hoeveelheid beschikbare gegevens in vrijwel alle vakgebieden explosief is gestegen door de digitalisering van de economie. Onze personalia, onze interesses of de tijd die we doorbrengen op een website zijn stuk voor stuk gegevens waarvan gebruik kan worden gemaakt. Volgens de door Lori Lewis en Officially Chad verzamelde gegevens6 werden in 2019 per minuut wereldwijd ongeveer 200 miljoen e-mails verstuurd, vier miljoen zoekopdrachten gegeven via Google, en 4,5 miljoen video's online bekeken. Talloze sectoren zullen naar verwachting van deze trend profiteren: opslag en bescherming van gegevens, e-commerce, gerichte reclame en platformen waarmee de gebruikerservaring kan worden verbeterd door de inhoud aan te passen aan de voorkeur en het profiel van elk individu.

 • 3) De klimaatverandering

  De klimaatverandering, een voornaam punt van zorg onder de wereldbevolking, zal de komende jaren naar verwachting centraal komen te staan bij de keuzes van consumenten, bedrijven en overheden.

  We richten ons hierbij vooral op twee beleggingsthema's: de energietransitie en elektrische auto's. Hernieuwbare energie vertegenwoordigt 22% van de wereldwijde elektriciteitsproductie, en dit percentage zal tussen nu en 2040 minimaal verdriedubbelen, volgens een in 2018 door Bloomberg gepubliceerd rapport7. En volgens het Internationaal Energieagentschap8 (IEA), zal het aantal elektrische auto's in het verkeer vóór het einde van het decennium ten minste 145 miljoen bedragen, tegenover ruim 11 miljoen in 2020, ofwel een groei van circa 30% per jaar. Laatstgenoemd thema profiteert met name van een aanscherping van de regelgeving inzake CO2-emissies en van het feit dat aantrekkelijkere producten op de markt komen.

 • 4) De toekomst van de gezondheidszorg

  Robotchirurgie, gentherapie en virtual reality: technologie is alomtegenwoordig in de gezondheidssector.

  De coronacrisis herinnert ons er ook aan hoe cruciaal gezondheid is voor de wereldeconomie. Bedrijven die succesvol weten in te spelen op twee grote uitdagingen – de vergrijzing van de wereldbevolking en de verwachte toename van het aantal chronische aandoeningen – zouden wel eens hoge ogen kunnen gaan gooien op de beurs.

  Zo zal tussen nu en 2050 één op de zes mensen op aarde ouder dan 65 jaar zijn, en in Europa en Noord-Amerika zelfs één op de vier, zo blijkt uit een onderzoek van de Verenigde Naties9. Ook zal het aantal mensen dat lijdt aan chronische aandoeningen10, ook wel niet-overdraagbare ziekten genoemd, waarschijnlijk toenemen, terwijl ze volgens de Wereldgezondheidsorganisatie11 nu al de grootste doodsoorzaak ter wereld zijn met 41 miljoen sterfgevallen per jaar.

  De gezondheidssector in China maakt een onstuimige groei door en deze trend zal naar verwachting aanhouden, temeer daar de uitgaven aan gezondheidszorg circa 6% van het Chinese bbp vertegenwoordigen, tegen 11% in Frankrijk en 18% in de Verenigde Staten. Daarnaast blijft China, waar het percentage van het aantal mensen met een ziektekostenverzekering is gestegen van 3% in 2000 tot 95% nu, volop investeren in de gezondheidssector.


1Bedrijven die goederen of diensten produceren waar vraag naar is wanneer de economie er goed voor staat, zoals de automobielindustrie, de reisbranche en de bouwsector
2Bedrijven waarvoor een krachtige groei van de activiteit wordt verwacht en/of die goed voorspelbare resultaten hebben
3Statista, e-commerce over de hele wereld: statistieken en feiten, 2021
4Telefoonconferentie over de resultaten van Microsoft in het tweede kwartaal van 2020
5Gartner augustus 2021, De vier trends die de toekomst van de openbare cloud bepalen
6Wat gebeurt er in één minuut tijd op internet in 2019?
7Bloomberg New Energy Finance New Energy outlook, juni 2018
8IEA, Verwachtingen omtrent het aanbod van elektrische auto's in 2021
9World Population Prospects: the 2019 Revision, United Nations
10Hart- en vaatziekten, vooral hartkwalen en beroerten, kanker, chronische luchtwegaandoeningen, diabetes, andere aandoeningen zoals psychische stoornissen, verminderd gezichtsvermogen en gehoorverlies, tandheelkundige aandoeningen, bot- en gewrichtsaandoeningen en genetische ziekten
11WHO 2018, niet-overdraagbare ziekten

Discover the fund Carmignac Investissement

To access

Carmignac Investissement A EUR Acc

ISIN: FR0010148981
Risico-indicator

Het Risico-indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VERBONDEN AAN DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheerder is van directe invloed op het rendement van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Kenmerken - Carmignac Investissement

DeelnemingsrechtA EUR Acc
RechtsvormGBF naar Frans recht/OPCVM(UCITS)
BeheermaatschappijCarmignac Gestion S.A
Distributeur in BelgiëCarmignac Gestion S.A. of Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
BeleggingsdoelstellingCarmignac Investissement, ICBE en GBF naar Frans recht, is een fonds van internationale aandelen dat zonder beperkingen wat betreft regio, sector of kapitalisatie in financiële markten over de hele wereld belegt. Het fonds heeft tot doel over een aanbevolen minimale beleggingsduur van 5 jaar met behulp van een actief en opportunistisch beheer beter te presteren dan de referentie-index, de MSCI AC WORLD NR (USD), berekend in USD, met herbelegde dividenden, en vervolgens omgerekend in euro. Het fonds heeft de volgende rendementsbronnen: aandelen, valuta’s en af en toe renteproducten. Aangezien dit fonds een actief beheerde ICBE is, heeft de beleggingsbeheerder de vrijheid om de portefeuille naar eigen goeddunken samen te stellen.
ISINFR0010148981
Datum van de eerste NAV26/01/1989
SFDR-fondscategorieënArtikel 9
ValutaEUR
Bestemming van de resultatenRetrieving data. Wait a few seconds and try to cut or copy again.
Referentie-indexMSCI AC World NR (USD) (herbelegde netto dividenden)
NoteringsfrequentieDagelijks van maandag tot vrijdag
Minimale initiële inschrijving1 Deelnemings­recht
Looptijd99 jaar
Aanbevolen minimale beleggingstermijn5 jaar
KapitaalgarantieNee
Maximale inschrijvingsprovisie, all-in, verschuldigd aan de distributeurs4.00%
Uitstapvergoeding0.00%
Vaste beheerkostenRetrieving data. Wait a few seconds and try to cut or copy again.
Prestatievergoeding20,00% max. van de meerprestatie als het rendement sinds het begin van het boekjaar hoger is dan dat van de referentie-indicator en er geen minderprestatie uit het verleden meer moet worden goedgemaakt.
Bedrag van de prestatievergoedingRetrieving data. Wait a few seconds and try to cut or copy again.
Roerende voorheffingBelasting van dividend en rente op jaarbasis (via de simulator)
Roerende voorheffing bij verkoop-
Lopende kosten zonder performance fee2.27 %
Taks op beursverrichtingen (TOB)-
Toepassingsgebied van artikel 19bis WIB 92NEEN
Publicatie van de NIWwww.fundinfo.com

Er bestaat geen enkele garantie dat de beleggingsdoelstelling van dit deelbewijs/deze aandelenklasse wordt gerealiseerd of dat de belegging rendement oplevert.