[Background image] [CI] Blue sky and buildings

Carmignac Investissement: Brief van de Fondsbeheerder

 • Auteur(s)
  David Older
 • Gepubliceerd
 • Lengte
  5 minuten leestijd
 • +2.5%
  Rendement van Carmignac Investissement

  in het vierde kwartaal van 2022 voor aandelenklasse A EUR

 • +0.8%
  Rendement van de referentie-indicator

  in het vierde kwartaal van 2022

 • +0.9%
  Rendement van het fonds over het halfjaar,

  tegen +0,2% voor de referentie-indicator

Carmignac Investissement behaalde over de verslagperiode een rendement van +2,49% en deed het daarmee beter dan de referentie-indicator (+0,75%). Over heel 2022 bedroeg het rendement van het fonds -18,33% en dat van de referentie-indicator -13,01%.

Marktoverzicht

Toen de inflatie in de VS het voorbije kwartaal piekte, stegen de markten dankzij de hoop dat de centrale banken een milder monetair beleid zouden gaan voeren, temeer daar er aan de horizon een wereldwijde economische recessie opdoemt. Aan het einde van het kwartaal drukten de Fed en de ECB die hoop echter de kop in door een verlaging van de rente uit te sluiten, al vertraagden ze wel het tempo van de verkrapping. In China maakte de overheid vanwege het recessierisico een einde aan haar uiterst strenge coronabeleid, waardoor de hoop op herstel opflakkerde. Ondanks een correctie aan het einde van het jaar zijn de aandelenmarkten sterk opgeveerd van hun eerdere dieptepunt, mede doordat de rente minder volatiel is geworden.

Hoe hebben wij het in die omstandigheden gedaan?

Carmignac Investissement behaalde over de verslagperiode een mooi positief rendement. Het presteerde beter dan de referentie-indicator en kon dus een deel van het verlies van eerder in het jaar goedmaken. Het positieve resultaat is grotendeels toe te schrijven aan een goede aandelenselectie in energie (Schlumberger), industrie (Airbus, Safran), luxegoederen (Hermes) en gezondheidszorg (Novo Nordisk, Essilor). Het is ook te danken aan verschillende wijzigingen die wij in de loop van het jaar in de allocatie van de portefeuille hebben doorgevoerd (afbouwen van bedrijven met een hoge koers-winstverhouding, optrekken van de posities in industrie en energie, aanzienlijke allocatie aan defensieve sectoren).

Vooruitzichten

We hebben van de volatiliteit van het voorbije jaar gebruikgemaakt om een portefeuille op te bouwen die inspeelt op wat de volgende veelbelovende markttrends en -ontwikkelingen kunnen worden:

 • Een kernportefeuille van aandelen die nog steeds is toegespitst op bedrijven en sectoren die een economische vertraging volgens ons het best kunnen doorstaan, in het bijzonder in de ontwikkelde landen, waar wij voor 2023 een afname van de bbp-groei verwachten. We hebben echter winst genomen op een aantal van onze posities in gezondheidszorg en basisconsumptiegoederen, die al de vruchten van hun defensieve karakter hadden geplukt. Een factor waar we veel belang aan hechten, is hoe bedrijven innovatie kunnen gebruiken om wereldwijde gezondheidsuitdagingen aan te pakken. Een van die uitdagingen is de zorgwekkende toename van zwaarlijvigheid, die Novo Nordisk en Eli Lilly bestrijden met hun sterproducten Wegovy en Mounjaro. In de consumptiesector focussen we op bedrijven die basisproducten aanbieden (Nestlé, Colgate), omdat die het in het verleden goed hebben gedaan tijdens recessies, op luxebedrijven met hoge en stabiele marges (Hermès, LVMH) en op bedrijven die inspelen op het toenemende gebruik van digitale technologie (Universal Music, UBER, Booking).

Ook de oprukkende trends van digitalisering en artificiële intelligentie (AI) scheppen kansen op lange termijn en zijn minder conjunctuurgevoelig. De groei van AI vergt bijvoorbeeld grote investeringen in infrastructuur en rekenkracht en wij hebben in dat verband beleggingen rond dit thema in AMD, Marvell, Microsoft en Oracle.

 • Vanwege het vooruitzicht van structureel hogere inflatie en rente in de ontwikkelde landen, wat waarschijnlijk op de waarderingen zal wegen, hebben wij ons toegelegd op beleggingsthema's die het in dat klimaat goed kunnen doen.

Zo'n thema is bijvoorbeeld de industrie, in het bijzonder in de VS. De bedrijven die wij hebben geselecteerd: 1) profiteren van de trend naar kortere toeleveringsketens met steun van de overheid; en 2) beschikken al over productiecapaciteit en hebben daardoor, gelet op de hoge inflatie en financieringskosten, een aanzienlijk voordeel (Emerson Electric, Eaton, Ingersoll Rand, Ferguson).

Wij zijn er ook van overtuigd dat de energietransitie naar een groene toekomst niet efficiënt volbracht kan worden zonder de grote olie- en gasbedrijven daarbij te betrekken. Daarom hebben wij besloten oordeelkundig in te zetten op dergelijke 'overstappers' die zich er ondubbelzinnig toe hebben verbonden schone energie te promoten en een koers te varen die aansluit bij onze ESG-criteria, zoals Schlumberger, dat baanbrekende technologieën ontwikkelt. Als verantwoordelijke beleggers beschouwen wij dit als een kans om onze plicht als vermogensbeheerders op een winstgevende manier te verzoenen met onze milieudoelen.

 • Tot slot hebben we onze blootstelling aan China opgetrokken. Door het wegvallen van de coronabeperkingen zal de consumptie in China sterk opveren en de overheid voert sinds kort een veel stimulerender beleid.

Daarom hebben we onze posities opgetrokken in binnenlandse spelers in e-commerce (JD.com, Alibaba), sportkleding (ANTA) en vastgoed (Beike). In Japan zorgt loongroei voor een toename van de binnenlandse koopkracht (Dentsu).

Source: Carmignac, Bloomberg, 30/12/2022. Performance of the A EUR Acc share class ISIN Code A EUR Acc : FR0010148981. ¹Referentie-index : MSCI AC World NR (USD) (herbelegde netto dividenden)

Carmignac Investissement

Opportuniteiten van over de hele wereld samengebald in één globale aandelenstrategie

Ontdek de pagina van het Fonds

Carmignac Investissement A EUR Acc

ISIN: FR0010148981
Risico-indicator

Het Risico-indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VERBONDEN AAN DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheerder is van directe invloed op het rendement van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Carmignac Investissement A EUR Acc

ISIN: FR0010148981
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (YTD)
?
Year to date
Carmignac Investissement A EUR Acc +10.39 % +1.29 % +2.13 % +4.76 % -14.17 % +24.75 % +33.65 % +3.97 % -18.33 % +18.92 % +17.03 %
Referentie-indicator +18.61 % +8.76 % +11.09 % +8.89 % -4.85 % +28.93 % +6.65 % +27.54 % -13.01 % +18.06 % +10.61 %

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

3 jaar 5 jaar 10 jaar
Carmignac Investissement A EUR Acc +4.42 % +11.38 % +7.68 %
Referentie-indicator +10.01 % +11.76 % +11.34 %

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

Bron: Carmignac op 28/03/2024

Instapkosten : 4,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion rekent geen instapkosten. De persoon die u het product verkoopt, informeert u over de daadwerkelijke kosten.
Uitstapkosten : Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten : 1,50% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
Prestatievergoedingen : 20,00% max. van de meerprestatie als het rendement sinds het begin van het boekjaar hoger is dan dat van de referentie-indicator en er geen minderprestatie uit het verleden meer moet worden goedgemaakt. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging. De schatting van de totale kosten hierboven omvat het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar, of sinds de introductie van het product als dat minder dan vijf jaar geleden is.
Transactiekosten : 1,09% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.
Bedankt voor uw feedback!
Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële beleggersinformatie /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is enkel bestemd voor professionele klanten en is niet gevalideerd door het FSMA.

Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Investing in your Interest" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek Belgisch ingezetene is.​

Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.​

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.​

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.​

Risicocategorie van het KID (Essentiële Informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.​

De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.​

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie. ​

Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. De risico’s, beheerkosten en lopende kosten worden beschreven in de KID (Essentiële Informatiedocument). De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA. De netto-inventariswaarde zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. Elke klacht kan worden gestuurd naar complaints@carmignac.com of naar CARMIGNAC GESTION – Compliance and Internal Controls – 24 place Vendôme Paris France of op de website www.ombudsfin.be.​

Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geen belastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds.​

Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid​.

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.​

De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Frans, of het Nederlands in deel 6 zonder de titel Samenvatting van de beleggersrechten.