Carmignac Sécurité: Brief van de Fondsbeheerders

Gepubliceerd
12 april 2024
Leestijd
3 minuten leestijd
+1.41%Performance van het fonds in het eerste kwartaal versus -0,12% voor zijn referentie-indicator1 (AW EUR Acc Share class).
+5.66%Performance van het fonds over 1 jaar versus +2,57% voor zijn referentie-indicator1 (AW EUR Acc Share class).
1e kwartiel

Van de Morningstar-categorie over 1, 5 en 10 jaar Morningstar-categorie: EUR Gediversifieerde Obligaties - Korte Termijn.
(AW EUR Acc Aandelenklasse).

In het eerste kwartaal van 2024 heeft Carmignac Sécurité 1,41% kunnen bijschrijven, terwijl de referentie-indicator1 juist 0,12% moest inleveren.

Wat gebeurde er dit kwartaal op de vastrentende markten?

Er werd eind vorig jaar watertandend naar de rente op staatsobligaties gestaard, maar die euforie bleek van korte duur. In de eerste paar weken van januari liep de wereldwijde obligatierente op tot het gemiddelde over 2023. Dat kwam door een combinatie van de veerkrachtige economische bedrijvigheid (met name in de Verenigde Staten, waar de groei nog steeds boven het potentiële niveau ligt), de opleving van risicovolle activa als gevolg van de stroomversnelling waarin het artificiële-intelligentiethema is geraakt en recordvolumes aan nieuwe obligaties om begrotingstekorten te dichten die slechts stapsgewijs genormaliseerd worden. Maar de rente steeg vooral doordat de hoop op desinflatie, aangewakkerd door de indrukwekkende vooruitgang die in de tweede helft van 2023 werd geboekt, plotsklaps vervloog toen de consumentenprijsindices (CPI's) voor de Verenigde Staten in januari en februari hoger waren dan verwacht. In Europa gebeurde hetzelfde, zij het in mindere mate. Tot die tijd gingen de markten nog uit van meer dan zes renteverlagingen in de loop van 2024 door de Amerikaanse Federal Reserve en de Europese Centrale Bank, maar met het oog op het desinflatiepad zijn de consensusverwachtingen omlaag geschroefd naar 2,5 verlagingen in de VS en 3,5 verlagingen in Europa. In Duitsland schoot de 2-jaarsrente dit kwartaal omhoog van 2,40% naar 2,85% en de 10-jaarsrente van 2,02% naar 2,30%. Ook de Amerikaanse 10-jaarsrente liep op: van 3,88% naar 4,20%.

Het klimaat was daarentegen een stuk gunstiger voor risicovolle activa. De economische bedrijvigheid, die in Europa weliswaar vertraagde door de krappere financiële omstandigheden en de energieschok, vertoont tekenen van veerkracht en gaat naar verwachting zelfs iets toenemen in het tweede halfjaar, mede dankzij de stijging van de reële rente en doordat er Europese fondsen worden aangesproken. Tegelijkertijd is de marktvolatiliteit flink teruggelopen, vooral voor de rente. Dat is te danken aan de centrale banken, die uitdrukkelijk hebben aangegeven het beleid niet verder te zullen verkrappen. Hierdoor zijn de spreads op Europese high-yield-bedrijfsobligaties ten opzichte van Duitse obligaties met ruim 25 basispunten ingelopen, waardoor ze inmiddels onder de grens van 300 basispunten zijn gezakt, het laagst sinds de inval in Oekraïne. Ook de spreads van Italiaanse staatsobligaties zijn wezenlijk ingelopen, ondanks een begrotingstekort dat telkens hoger uitvalt dan verwacht als gevolg van de kosten van de 'superbonus' voor vastgoed, die moeilijk te drukken zijn.

Performance

Tegen deze achtergrond heeft Carmignac Sécurité op absoluut én relatief vlak sterk weten te presteren. Dat is te herleiden naar drie factoren. Ten eerste is het fonds ideaal gepositioneerd om te profiteren van carrystrategieën, die na de historische stijging van de Europese rente en de inversie van allerlei rentecurves helemaal terug van weggeweest zijn; vooral als het gaat om de kortste looptijden. Daardoor ligt het effectieve rendement (YTM) van Carmignac Sécurité op bijna 5% – een van de hoogste carryniveaus sinds de staatsschuldencrisis. Dit komt voornamelijk door een verhoogde blootstelling aan bedrijfsobligaties (bijna 60% van de activa), vooral kortlopende kwaliteitseffecten, en onze blootstelling aan de geldmarkten (voor bijna 18% van de activa). Ten tweede profiteerde het fonds aanzienlijk van de inlopende kredietmarges in drie segmenten waar de voorkeur van de fondsbeheerders momenteel naar uitgaat: achtergesteld schuldpapier uit de financiële sector (8,4% van het uitstaande volume), de energie-sector (10,8% van het uitstaande volume) en CLO's (9,2% van het uitstaande volume). Ten derde hebben we de rentegevoeligheid fors verlaagd, nadat het een belangrijke rendementsbron was in het laatste kwartaal van 2023: van 3 in november tot net geen 1,5 in januari, om tegen het eind van het kwartaal rond de 2 te stabiliseren. De duration van de portefeuille was voornamelijk afkomstig van bedrijfsobligaties en inflatiegekoppelde obligaties, waarmee ook de impact van de stijgende rente werd afgezwakt.

Vooruitzichten & positionering

Uiteindelijk gaan we het tweede kwartaal met dezelfde instelling in als rond de jaarwisseling: we zijn vol vertrouwen over de rendementspotentie van het fonds. Na een historische dalende lijn van ruim achttien maanden op de vastrentende markten biedt deze activaklasse talrijke kansen. Kijk maar eens naar het effectieve rendement (YTM) van de portefeuille. Dit schommelt tussen de 4,5% en 5% en wordt de komende kwartalen opnieuw de belangrijkste rendementsbron. De rentegevoeligheid van het fonds blijft gematigd, rond de 2. De verwachtingen op de markt lijken grofweg overeen te komen met die van de ECB en ons scenario: namelijk een eerste verlaging in juni, met dit jaar in totaal drie à vier renteverlagingen. We gaan er nog steeds van uit dat de inflatie niet zo snel gaat zakken als men verwacht. De markten lijken de strijd namelijk iets te snel als gestreden te beschouwen, zeker met het oog op de geopolitieke risico's en de mislukte pogingen van overheden om hun begrotingstekort te dichten. Daarnaast spelen we met een nieuwe positie in op een versteiling van de rentecurves, die nog nooit zó sterk geïnverteerd waren. Binnen het bedrijfsobligatiesegment handhaven we tot slot een aanzienlijke blootstelling (vrijwel twee derde van de portefeuille) aan kortlopende obligaties met een hoge rating, die verantwoordelijk zijn voor het overgrote deel van de carry van het fonds. We geloven nog steeds het stelligst in de potentie van de financiële sector, de energiesector en CLO's. Bovendien hebben we een tactische bescherming aangebracht via de iTraxx Xover Index, die sinds de inval in Oekraïne niet meer zo laag heeft genoteerd, ondanks een toename in het aantal kredietgebeurtenissen die met name largecaps treffen zoals Altice, Atos en Intrum.

1ICE BofA ML 1-3 Y Euro All Government Index (EUR). Bron: Carmignac, Bloomberg per 28 maart 2024.

In het verleden behaalde resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs indicatief voor toekomstige resultaten. De rendementen zijn exclusief kosten (exclusief eventuele instapvergoedingen die door de distributeur in rekening worden gebracht).

Carmignac Sécurité

Flexibel fonds, lage looptijd om te profiteren van de Europese marktenOntdek de pagina van het Fonds

Carmignac Sécurité AW EUR Acc

ISIN: FR0010149120
Aanbevolen minimale beleggingstermijn*
2 jaar
Risicoschaal**
2/7
SFDR-fondscategorieën***
Artikel 8

*Aanbevolen minimale beleggingstermijn: Het deelbewijs/de klasse is mogelijk niet geschikt voor beleggers die voornemens zijn hun inleg voor afloop van de aanbevolen termijn terug te trekken. Deze verwijzing naar een bepaald beleggersprofiel is geen beleggingsadvies. Welk bedrag redelijkerwijs in een fonds kan worden belegd, hangt af van uw persoonlijke situatie en dient te worden beoordeeld aan de hand van uw totale portefeuille. **Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden. ***De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.

Voornaamste risico's van het Fonds

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen

Krediet: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.Liquiditeit: De prijs waartegen het fonds zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen, kan door tijdelijk gewijzigde marktomstandigheden worden beïnvloed.

Tegenpartijrisico: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

Risico in verband met het Gebruik van Derivaten : Deze producten gaan gepaard met specifieke risico's van verlies.

Inherente risico's

Rente: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.Krediet: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.Kapitaalverlies: De portefeuille geniet geen enkele garantie of bescherming van het belegde kapitaal. Kapitaalverlies treedt op bij de verkoop van een deelnemingsrecht tegen een lagere prijs dan de aankoopprijs.Wisselkoers: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.Meer informatie over de risico’s van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk “Risicoprofiel”, en in het document met essentiële beleggersinformatie.
Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Kosten

ISIN: FR0010149120
Instapkosten
1,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion rekent geen instapkosten. De persoon die u het product verkoopt, informeert u over de daadwerkelijke kosten.
Uitstapkosten
Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten
1,11% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
Prestatievergoedingen
Er is geen prestatievergoeding voor dit product. 
Transactiekosten
0,24% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.
Roerende voorheffing
Belasting van dividend op jaarbasis (via de simulator)
Roerende voorheffing bij verkoop
30% op de obligatiemeerwaarde
Taks op beursverrichtingen (TOB)
Conversiekosten
0%

Jaarlijks rendement

ISIN: FR0010149120
Carmignac Sécurité1.71.12.10.0-3.03.62.00.2-4.84.1
Referentie-indicator1.80.70.3-0.4-0.30.1-0.2-0.7-4.83.4
Carmignac Sécurité+ 0.4 %+ 1.0 %+ 0.7 %
Referentie-indicator- 0.5 %- 0.5 %- 0.1 %

Bron: Carmignac op 21 jun. 2024.
Het beheer van dit deelbewijs/deze aandelenklasse is niet gebaseerd op de indicator. Resultaten en waarden uit het verleden zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten en waarden. Het rendement is na aftrek van alle kosten, met uitzondering van de eventuele in- en Uitstapvergoeding, en is verkregen na aftrek van de kosten en belastingen die gelden voor een gemiddelde particuliere cliënt die als natuurlijke persoon in België woont. Wanneer de valuta verschilt van uw valuta, bestaat er een wisselkoersrisico, waardoor de netto-inventariswaarde lager kan uitvallen. De referentievaluta van het fonds/compartiment is EUR.

Recente analyses

Obligatie strategie15 januari 2024Nederlands

Carmignac breidt aanbod fondsen met vaste looptijd uit met introductie carmignac credit 2029

2 minuten leestijd
Meer informatie
Obligatie strategie16 november 2020Nederlands

Obligatiefonds van de maand: Carmignac Sécurité

5 minuten leestijd
Meer informatie
[Main Media] [Fund Focus] [CSC PSC] Stargazing telescope
Obligatie strategie25 februari 2019Nederlands

Onze expertise op het gebied van bedrijfsobligaties

4 minuten leestijd
Meer informatie

Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële beleggersinformatie /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is enkel bestemd voor professionele klanten en is niet gevalideerd door het FSMA.

Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Investing in your Interest" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan.
Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek Belgisch ingezetene is.​

Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.​

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.​

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.​

Risicocategorie van het KID (Essentiële Informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.​

De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.​

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie. ​

Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. De risico’s, beheerkosten en lopende kosten worden beschreven in de KID (Essentiële Informatiedocument). De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA. De netto-inventariswaarde zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. Elke klacht kan worden gestuurd naar complaints@carmignac.com of naar CARMIGNAC GESTION – Compliance and Internal Controls – 24 place Vendôme Paris France of op de website www.ombudsfin.be.​

Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geen belastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds.​

Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid​.

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.​

De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Frans, of het Nederlands in deel 6 zonder de titel Samenvatting van de beleggersrechten.