Carmignac

Obligatiefonds van de maand: Carmignac Sécurité

Een flexibele oplossing met een lage rentegevoeligheid gericht op de Europese obligatiemarkten

  • Een beproefde beleggingsaanpak
    Een trackrecord van 30 jaar (de strategie ging van start in 1989)
  • Een omvangrijke strategie
    Beheerd vermogen van de strategie: € 9,4 mld. per eind oktober 2020*
  • 1e kwartiel
    van zijn Morningstar-categorie* voor het rendement in dit jaar en sinds 1, 3, 5, 10 en 20 jaar.

*Bron: Carmignac, Morningstar. © 2020 Morningstar, Inc. - Alle rechten voorbehouden. Morningstar-categorie: EUR Diversified Bond - Short Term Cijfers in euro per 31 oktober 2020. Het beheerd vermogen van de strategie werd berekend door toevoeging van het beheerde vermogen van Carmignac Sécurité (ISIN: FR0010149120) en Carmignac Portfolio Sécurité (LU1299306321). Het rendement van Carmignac Sécurité A EUR Acc (ISIN: FR0010149120) is na aftrek van kosten (exclusief eventueel door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten). In het verleden behaalde resultaten zijn niet noodzakelijk een indicatie voor toekomstig rendement.

Ontwikkelingen sinds het begin van het jaar


In 2020 name centrale banken en overheden ongekende maatregelen in een poging de negatieve gevolgen van de Covid-19-pandemie te beperken. Wat die response vooral zo bijzonder maakte, afgezien van de bedragen die er in de economie werden gepompt, was het gelijktijdig optreden van de monetaire en fiscale autoriteiten. De Europese Centrale Bank (ECB) werkte bijvoorbeeld samen met de Europese Unie om iedereen te overtuigen van hun vastberadenheid de rente laag te houden om flexibele financieringsvoorwaarden te kunnen garanderen met behulp van steunmaatregelen voor de economie.

[Insights] 2020 11_FF_Fund_CS (Pro)1 NL
Bron: Carmignac, ECB, juni 2020.


De verzekering dat de ECB onverminderd door zou gaan met het opkopen van financiële activa, gecombineerd met de belofte van de Europese Unie om per 2021 een deel van de financieringsbehoefte van de lidstaten te dekken, was voldoende om de rente op obligaties uit de eurozone redelijk stabiel te houden.

De andere grote winnaars van deze beleidsmix waren de bedrijfsobligaties. Ondanks de ongekende economische inzinking slaagden bedrijven er vanaf begin april in om via nieuwe emissies de middelen aan te trekken die ze nodig hadden. Het fonds heeft daar uitgebreid in belegd om te profiteren van de relatief hoge rente die er werd geboden. Toen het ergste eenmaal achter de rug was, maakte het lage niveau van de rente op zogenaamde risicovrije activa in combinatie met de steun van de activa-inkopen door centrale banken, een solide rendement voor bedrijfsobligaties mogelijk. Sinds mei zijn de creditspreads daardoor aanzienlijk verkrapt.

Hoe we het fondsrendement hebben verbeterd

[Insights] 2020 11_FF_Fund_CS (Pro)2 NL
Bron: Carmignac, 31/10/2020.



We hebben onze posities in de perifere eurolanden teruggebracht. De lockdowns en de daaropvolgende overheidsmaatregelen zullen tot hogere begrotingstekorten leiden, waardoor onze argumenten voor een hoge blootstelling aan emittenten uit deze landen, niet meer opgaan. Obligaties uit perifere eurolanden werden flink geraakt doordat obligatiebeleggers in maart naar de kernlanden vluchtten.

[Insights] 2020 11_FF_Fund_CS (Pro)3 NL
Bron: Carmignac, 31/10/2020. *Inclusief derivaten.

We verhoogden onze allocatie aan bedrijfsobligaties om te profiteren van de primaire markt en de aanzienlijke spreads. Daarnaast waren er in deze nieuwe situatie kansen ontstaan in sectoren die bijzonder hard geraakt waren door de gezondheidscrisis. Wij hebben dus doelgericht belegd in hotels, restaurants en bedrijven uit de vrijetijdssector, luchtvaartbedrijven en autofabrikanten, doordat de effecten van die bedrijven, die te lijden hadden onder een uitverkoop die niet in verhouding stond met hun kerncijfers, tegen bodemprijzen werden aangeboden. Dit betrof veel bedrijven met een leidende positie in hun sector, solide bedrijfsmodellen, gezonde balansen en gegarandeerde toegang tot liquiditeit doordat zij hun activa als onderpand kunnen inzetten (zelfs als de gezondheidscrisis nog 12 tot 18 maanden aanhoudt).

Onze blootstelling aan deze vorm van krediet bereikte eind juli een hoogtepunt – 67% van onze totale portefeuille (beleggingen in CLO's niet inbegrepen) – en nam bijna twee derde van de rentegevoeligheid van het fonds voor zijn rekening. Vanaf dat moment verlaagden we de rentegevoeligheid geleidelijk, vooral eind augustus, om winst te nemen en het volatiliteitsrisico te beperken. We hebben met name de langstlopende obligaties met een negatieve rente in onze portefeuille verkocht, naast emissies die geen directe steun van de Europese Centrale Bank ontvingen.

We hebben de obligaties uit perifere landen en kernlanden in onze portefeuille actief beheerd. De transitie van nationale naar steeds meer pan-Europese maatregelen voor crisisbestrijding, samen met de aankondiging door de ECB van zeer gunstige kredietvoorwaarden voor banken, overtuigden ons ervan om weer omvangrijke posities te openen in kortlopende staatsobligaties van perifere eurolanden (voornamelijk Italië en Portugal). Onze posities in kernlanden (niet alleen Duitsland, maar ook de Verenigde Staten en Australië) hebben zich in tegenovergestelde richting ontwikkeld. Een neveneffect van de voortdurende monetaire versoepeling is dat de marktvolatiliteit naar verwachting laag zal blijven, een pluspunt voor carry-strategieën. We stapten dan ook over naar een aanzienlijke blootstelling aan Italiaanse staatsobligaties, aangezien die nu gesteund worden door een combinatie van ECB-beleid, het herstelpakket van de EU en een lager politiek risico op de middellange termijn.

Het resultaat is dat het rendement van Carmignac Sécurité dit jaar tot nu toe +0,51% bedraagt, ten opzichte van +0,01% voor zijn referentie-indicator* en -0,44% voor zijn Morningstar-categorie per 31 oktober 2020.

De prognose


Per eind oktober maakten bedrijfsobligaties 56% van onze totale activa uit (exclusief CLO's) en staatsobligaties 24%. Voor wat betreft bedrijfsobligaties houden we vast aan onze selectie van emittenten die flink getroffen zijn door de Covid-19-crisis en onze selectie van Europees gestructureerd krediet. Daarnaast hebben we een voorkeur voor Europese bankobligaties, een activaklasse die breed gesteund wordt door de vrijgevigheid van de centrale bank. De overvloedige, goedkope liquiditeit die er nu voor banken beschikbaar is, komt bovenop de uitgebreide steun die ze ontvangen en draagt bij aan de inspanningen die ze de afgelopen jaren hebben geleverd om hun balansen op te schonen.

De totale rentegevoeligheid van het fonds ligt rond de 290 basispunten.

Om de impact van een mogelijk toename van de volatiliteit te beperken, zullen we ons het laatste kwartaal van dit jaar voorzichtig blijven opstellen. 2020 zal ontegenzeglijk de geschiedenis ingaan als een jaar vol gedenkwaardige veranderingen – en verrassingen voor de financiële markten. De Amerikaanse verkiezingen, brexit en nieuwe Europese lockdowns in reactie op het virus, kunnen allemaal marktvolatiliteit veroorzaken. Na de recente ontdekking van een vaccin, die begin november tot volatiliteitspieken op de rente- en spread-markten leidde, zouden beleggers zich nu moeten richten op de reacties van de centrale banken. Door het portefeuillerisico te verlagen en tegelijkertijd vast te houden aan diverse sterke overtuigingen, beschikken we bij Carmignac Sécurité over de flexibiliteit die in een dergelijke situatie nodig is.

[Insights]2020 11_FF_Fund_CS (Pro)4 NL

Bron: Carmignac, Morningstar. © 2020 Morningstar, Inc. - Alle rechten voorbehouden. Morningstar-categorie: EUR Diversified Bond - Short Term Cijfers in euro per 31 oktober 2020. Het beheerd vermogen van de strategie werd berekend door toevoeging van de beheerde vermogens van Carmignac Sécurité (ISIN: FR0010149120) en Carmignac Portfolio Sécurité (LU1299306321). De rendementen van Carmignac Sécurité A EUR Acc (ISIN: FR0010149120) zijn na aftrek van kosten (exclusief eventueel door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten). In het verleden behaalde resultaten zijn niet noodzakelijk een indicatie voor toekomstig rendement.


[Insights] 2020 11_FF_Fund_CS (Pro)5 NL

Bron: Carmignac, 31/10/2020 (1) EuroMTS 1-3 jaar index (EUR) In het verleden behaalde resultaten zijn niet noodzakelijk een indicatie voor toekomstig rendement. Rendement na aftrek van kosten (exclusief aan de distributeur toekomende instapkosten). Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement stijgen of dalen.


Ontdek de webpagina van het fonds:


Carmignac Sécurité AW EUR Ydis

ISIN: FR0011269083
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

RISICO IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DERIVATEN: deze producten gaan gepaard met specifieke risico's van verlies.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Bron: Carmignac, 31/10/2020.

Promotioneel materiaal. Dit document is bestemd voor professionele cliënten. Dit document mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij. Het is geen beleggingsadvies. De informatie in dit document is mogelijk niet volledig en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd. De toegang tot de fondsen kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Zij mogen met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA. De fondsen houden een risico op kapitaalverlies in. De risico's en kosten staan beschreven in de EBI-documenten (essentiële beleggersinformatie). De prospectussen, de EBI-documenten en de jaarverslagen van de fondsen zijn te vinden op de website www.carmignac.nl of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over de EBI-documenten te beschikken voordat hij op de fondsen inschrijft. • In België : Dit document is bestemd voor professionele cliënten en werd niet voor goedkeuring voorgelegd aan de FSMA. Dit document mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij. Het is geen beleggingsadvies. De informatie in dit document is mogelijk niet volledig en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek belgisch ingezetene is. Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd. Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. Voor de werkelijke kosten die door iedere distributeur in rekening worden gebracht, wordt verwezen naar diens tariefoverzicht. Een jaarlijks bewaarloon (custody fees) kan worden genomen. Ze variëren van de ene instelling naar de andere, om ze te leren kennen, neem contact op met uw account manager. Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in. Alle contractuele informatie met betrekking tot het in deze publicatie vermelde fonds staat in het prospectus. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en het meest recente (half)jaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De netto intrinsieke waardes zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Eventuele klachten kunnen worden gestuurd ter attentie van Compliance Carmignac Gestion, 24 Place Vendôme - 75001 Parijs - Frankrijk, of op complaints@carmignac.com of op www.ombudsfin.be. De minimuminleg bedraagt 1 deelnemingsrecht voor deelnemingsrechtenklasse A EUR acc. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA. Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geen belastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds. Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbew 30% zonder inkomen onderscheid.