Carmignac Sécurité: Brief van de Fondsbeheerders

Gepubliceerd
11 januari 2024
Leestijd
7 minuten leestijd
+3,02%Fondsrendement (aandelenklasse AW EUR Acc) over het vierde kwartaal, tegen +2,36% voor de referentie-index1.
+4,06%Fondsrendement (aandelenklasse AW EUR Acc) over het gehele jaar, tegen +3,41% voor de referentie-index1.
1e kwartiel

In zijn Morningstar-categorie voor vijf en tien jaar. Morningstar-categorie: EUR Diversified Bond – Short Term.
(aandelenklasse AW EUR Acc).

In het vierde kwartaal van 2023 is Carmignac Sécurité gestegen met 3,02%, terwijl de referentie-indicator1 2,36% kon bijschrijven. Over heel 2023 noteerde Carmignac Sécurité daarmee een resultaat van +4,06%, tegen +3,41% voor de referentie-indicator1.

Wat gebeurde er het afgelopen kwartaal op de vastrentende markten?

In het eerste kwartaal vreesde men dat de wereldeconomie een harde landing zou maken, vooral doordat Credit Suisse en verschillende Amerikaanse banken omvielen. In het tweede en derde kwartaal gingen de markten ervan uit dat er helemaal geen landing zou komen, aangezien de Amerikaanse groei weer opkrabbelde en de arbeidsmarkt goed standhield aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. Tegen het einde van het jaar was het sentiment opnieuw veranderd: de financiële markten hoopten op een 'zachte landing' doordat de desinflatie sneller verliep en ook een breder karakter had dan verwacht, wat de deur openzette voor een versoepeling van het monetaire beleid.

Tegen alle verwachtingen in liep het inflatiecijfer in het laatste kwartaal terug, zowel in Europa als in de Verenigde Staten. De CPI-inflatie voor de eurozone zakte naar 2,4% jaar op jaar in november, ver onder de 3,2% die een paar weken daarvoor nog op de markten werd verwacht. Om deze daling in perspectief te zetten: aan het begin van het jaar lag de inflatie hier nog op ruim 9%. En zelfs de kerninflatie, die vaak hardnekkiger is, daalde van 5,7% naar 3,6%. Dit was gedeeltelijk toe te schrijven aan de afgekoelde inflatie in de dienstensector, die centrale banken nauwlettend in de gaten houden en die de afgelopen maanden gemiddeld onder de 2%-doelstelling lag. Deze inflatievertraging gaat ten koste van de winstmarges in het bedrijfsleven, hoewel de lonen het komende jaar waarschijnlijk minder hard gaan stijgen. Daardoor zou de inflatie weer moeten terugkeren naar de streefwaarde. Met al deze ontwikkelingen kunnen centrale banken, dus ook de ECB en de Fed, een einde maken aan de snelste renteverhogingscyclus in de geschiedenis en zich geleidelijk voorbereiden op de normalisatie van de rente. Dat deed de hoop herleven dat de economie een zachte landing zou maken, waarbij desinflatie gepaard gaat met een slappe, maar wel positieve groei. Uiteraard stortte de obligatierente in door de desinflatie en de beleidsomslag van de centrale banken. Dat gold voor vrijwel de volledige rentecurve en alle grote ontwikkelde economieën. In het afgelopen kwartaal zakte de Duitse 2-jaarsrente van 3,20% naar 2,40% en de Duitse 10-jaarsrente daalde van 2,84% naar 2,02%. 2023 werd dus afgesloten op een veel lager niveau dan in de eerste dagen van het jaar. Ook de Amerikaanse 10-jaarsrente zakte, van 4,57% naar 3,88%, maar sloot het jaar af in de buurt van het niveau van januari. Zoals u weet was het klimaat in het laatste kwartaal erg gunstig voor risicovolle activa: de spreads op high-yield-obligaties liepen bijvoorbeeld in met bijna 120 basispunten (bp), zoals gemeten aan de synthetische iTraxx Crossover-index – hoewel dat veel minder het geval was bij indices van fysieke markten. Italiaanse 10-jaars staatsobligaties zagen de spreads teruglopen met bijna 35 bp.

Rendement

Hoewel het positieve jaarrendement van Carmignac Sécurité voornamelijk toe te schrijven is aan de carry, met een gemiddeld effectief rendement (yield to maturity) van zo'n 5% – het hoogst sinds de Europese staatsschuldencrisis –, waren de rentemarkten het afgelopen jaar erg volatiel.

In januari kon het fonds een goed rendement bijschrijven dankzij de heropening van China, de desinflatie in Europa en de Verenigde Staten en gezonde economische cijfers, maar vanaf februari sloeg de situatie op de markten om: in de kernlanden schoot de rente namelijk weer de hoogte in doordat het inflatiecijfer hoger stond dan was verwacht en de economische indicatoren (zoals de PMI, de werkloosheid en de detailhandelsverkopen) gezond oogden. Met het oog daarop zagen de centrale banken zich genoodzaakt hun beleidskoers bij te sturen. Maart was bijzonder zwaar: in de VS vielen er die maand drie regionale banken om en in Europa raakte Credit Suisse in de problemen. Dat leidde tot een enorme volatiliteit bij de korte looptijden en sterk uitlopende kredietspreads. Het had ook gevolgen voor de positionering van de portefeuille.

Ondanks dat de portefeuille leed onder de stijging van de obligatierente van kernlanden in het tweede kwartaal, omdat we onze algehele rentegevoeligheid op een vrij hoog peil van ongeveer 3 hadden gehandhaafd, kon het fonds vanaf april weer een positief rendement bijschrijven. Onze blootstelling aan bedrijfsobligaties deed het namelijk goed doordat de kredietspreads weer inliepen toen de zorgen om de regionale bankencrisis in de VS wegebden. In september werd de lange rente drastisch herprijsd gezien de veerkracht van de economie, met name in de VS – wat woog op het fondsrendement. Daarbij werd ervan uitgegaan dat de centrale banken de hoge rente voor langere tijd zouden handhaven.

In het laatste kwartaal sloeg de trend op de obligatiemarkten om en profiteerden vastrentende waarden van teleurstellende economische cijfers en vooral van een aanzienlijke vertraging van de inflatie, waarop centrale banken besloten de beleidsteugels te laten vieren. In dit klimaat pakten de rentestrategieën van Carmignac Sécurité erg gunstig uit. Dat gold vooral voor de hoge rentegevoeligheid in Europa, die aan het begin van het vierde kwartaal boven de 3 stond. Deze rentegevoeligheid was in eerste instantie vooral gericht op het korte uiteinde van de curve, maar naarmate de markt voor 2024 meer renteverlagingen door de ECB inprijsde, hebben we de rentegevoeligheid van het Fonds verlaagd en ons juist toegelegd op langere looptijden (vijf à tien jaar). Het Fonds profiteerde ook van zijn kredietstrategieën (bijna twee derde van de portefeuille), die de wind in de zeilen kregen doordat de winstmarges in de volledige activaklasse inklonken. De enige lichte tegenvaller was het feit dat het Fonds iets te vroeg kredietbescherming aankocht via de synthetische iTraxx Crossover-index, die sneller zakte dan de fysieke markt, vooral dankzij inschrijvingen op kredietfondsen – ondanks dat de primaire markt alweer was gekalmeerd. Ten slotte bleef de carry een stabiele rendementsbron voor het Fonds, met een gemiddeld rendement van zo'n 5%.

Wat zijn onze vooruitzichten voor de komende maanden?

Al met al gaan we 2024 tegemoet met vertrouwen in de rendementspotentie van het Fonds. Na ruim achttien maanden van historische dalingen op de vastrentende markten, bruist deze activaklasse van de mogelijkheden. We hoeven alleen maar te kijken naar het effectieve rendement van de portefeuille, dat ondanks de rally in de laatste maand van het jaar op een van de hoogste niveaus sinds de Europese staatsschuldencrisis ligt. Met 4,6% als startpunt voor de verslagperiode wordt het ook volgend jaar weer de belangrijkste rendementsbron. Wat rente betreft, hebben we de rentegevoeligheid van het Fonds tegen het einde van het jaar fors teruggeschroefd naar iets minder dan 2. Dat cijfer zou nog eens aanzienlijk kunnen zakken als de put-opties op Duitse obligaties in de portefeuille worden uitgeoefend. Voor het eerste kwartaal wordt er een historisch hoog uitgiftevolume verwacht. Bovendien is de stemming op de markten 180 graden omgeslagen en wordt ervan uitgegaan dat de ECB de rente in maart 2024 al met 170 basispunten zal verlagen. Met het oog hierop lijkt een correctie na de rally van december slechts een kwestie van tijd. Daarnaast hebben we onze long-posities in inflatie versterkt: de markt heeft de strijd namelijk te snel voor gestreden verklaard, zeker in de aanloop naar de salarisonderhandelingen die voor het begin van het jaar op de agenda staan. Ook hebben we een short-positie ingenomen in Italiaanse kredietspreads, die vatbaar zijn voor een rentecorrectie zodra er weer nieuwe obligaties worden uitgegeven. Daarnaast is de portefeuille ruim (voor bijna twee derde) belegd in krediet, met een focus op kortlopende effecten met een goede rating, die het grootste deel van de carry van het Fonds uitmaken. De financiële sector, de energiesector en CLO's blijven onze drie sterkste overtuigingen in dit marktsegment. Daarnaast hebben we een tactische bescherming via de iTraxx Crossover-index (5,4% van de activa), die flink inleverde doordat de markt aan het eind van het jaar allesbehalve liquide was.

1ICE BofA ML 1-3 Y Euro All Government Index (EUR).

Carmignac Sécurité

Flexibele lage duration oplossing voor de uitdagende europese marktenOntdek de pagina van het Fonds

Carmignac Sécurité AW EUR Acc

ISIN: FR0010149120
Aanbevolen minimale beleggingstermijn*
2 jaar
Risicoschaal**
2/7
SFDR-fondscategorieën***
Artikel 8

*Aanbevolen minimale beleggingstermijn: Het deelbewijs/de klasse is mogelijk niet geschikt voor beleggers die voornemens zijn hun inleg voor afloop van de aanbevolen termijn terug te trekken. Deze verwijzing naar een bepaald beleggersprofiel is geen beleggingsadvies. Welk bedrag redelijkerwijs in een fonds kan worden belegd, hangt af van uw persoonlijke situatie en dient te worden beoordeeld aan de hand van uw totale portefeuille. **Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden. ***De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.

Voornaamste risico's van het Fonds

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen

Krediet: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.Liquiditeit: De prijs waartegen het fonds zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen, kan door tijdelijk gewijzigde marktomstandigheden worden beïnvloed.

Tegenpartijrisico: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

Risico in verband met het Gebruik van Derivaten : Deze producten gaan gepaard met specifieke risico's van verlies.

Inherente risico's

Rente: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.Krediet: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.Kapitaalverlies: De portefeuille geniet geen enkele garantie of bescherming van het belegde kapitaal. Kapitaalverlies treedt op bij de verkoop van een deelnemingsrecht tegen een lagere prijs dan de aankoopprijs.Wisselkoers: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.Meer informatie over de risico’s van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk “Risicoprofiel”, en in het document met essentiële beleggersinformatie.
Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Kosten

ISIN: FR0010149120
Instapkosten
1,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion rekent geen instapkosten. De persoon die u het product verkoopt, informeert u over de daadwerkelijke kosten.
Uitstapkosten
Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten
1,11% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
Prestatievergoedingen
Er is geen prestatievergoeding voor dit product. 
Transactiekosten
0,24% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.
Roerende voorheffing
Belasting van dividend op jaarbasis (via de simulator)
Roerende voorheffing bij verkoop
30% op de obligatiemeerwaarde
Taks op beursverrichtingen (TOB)
Conversiekosten
0%

Jaarlijks rendement

ISIN: FR0010149120
Carmignac Sécurité1.71.12.10.0-3.03.62.00.2-4.84.1
Referentie-indicator1.80.70.3-0.4-0.30.1-0.2-0.7-4.83.4
Carmignac Sécurité+ 0.1 %+ 1.1 %+ 0.7 %
Referentie-indicator- 0.7 %- 0.5 %- 0.1 %

Bron: Carmignac op 28 mrt. 2024.
Het beheer van dit deelbewijs/deze aandelenklasse is niet gebaseerd op de indicator. Resultaten en waarden uit het verleden zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten en waarden. Het rendement is na aftrek van alle kosten, met uitzondering van de eventuele in- en Uitstapvergoeding, en is verkregen na aftrek van de kosten en belastingen die gelden voor een gemiddelde particuliere cliënt die als natuurlijke persoon in België woont. Wanneer de valuta verschilt van uw valuta, bestaat er een wisselkoersrisico, waardoor de netto-inventariswaarde lager kan uitvallen. De referentievaluta van het fonds/compartiment is EUR.

Recente analyses

[Background image] [CI] Blue sky and buildings
Wereldwijde aandelen13 januari 2023Nederlands

Carmignac Investissement: Brief van de Fondsbeheerder

5 minuten leestijd
Find out more

Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële beleggersinformatie /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is enkel bestemd voor professionele klanten en is niet gevalideerd door het FSMA.

Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Investing in your Interest" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan.
Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek Belgisch ingezetene is.​

Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.​

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.​

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.​

Risicocategorie van het KID (Essentiële Informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.​

De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.​

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie. ​

Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. De risico’s, beheerkosten en lopende kosten worden beschreven in de KID (Essentiële Informatiedocument). De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA. De netto-inventariswaarde zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. Elke klacht kan worden gestuurd naar complaints@carmignac.com of naar CARMIGNAC GESTION – Compliance and Internal Controls – 24 place Vendôme Paris France of op de website www.ombudsfin.be.​

Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geen belastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds.​

Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid​.

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.​

De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Frans, of het Nederlands in deel 6 zonder de titel Samenvatting van de beleggersrechten.