Carmignac Sécurité: Brief van de Fondsbeheerder

Gepubliceerd
13 oktober 2023
+0.57%De prestaties van Carmignac Sécurité in het derde kwartaal van 2023 voor de aandelenklasse A EUR.
+0.56%Prestaties van de referentie-indicator in het derde kwartaal van 2023 voor de ICE BofA ML 1-3 years Euro All Government Index (EUR).
1e kwartielVan de Morningstar-categorie met een looptijd van meer dan 1 jaar: EUR Diversified Bond – Short Term.

Carmignac Sécurité heeft in het derde kwartaal van 2023 een rendement behaald van +0,57%, tegenover +0,56% voor de referentie-indicator1.

De huidige situatie op de obligatiemarkten

De rente op Europese obligaties is in het derde kwartaal voor alle looptijden – van 1 dag tot 30 jaar – opnieuw gestegen, met als opvallende uitzondering de Duitse tweejaarsrente. De rentecurve is vlakker geworden in het segment tussen de daggeldrente en de tweejaarsrente, terwijl er bij de langere looptijden juist een aanzienlijke versteiling plaatsvond. Tot nu toe heeft de economische output zich staande gehouden, ondanks de scherpe rentestijgingen. Deze veerkracht betekent uiteraard niet dat de economie immuun is geworden voor hogere financieringskosten, hoewel verschillende indicatoren vandaag de dag minder zorgwekkend zijn dan een jaar geleden:

  • De energieprijzen, vooral die van aardgas, zijn veel lager dan in 2022 en de reserves lijken hoog genoeg om de komende winter door te komen;
  • De voedselprijzen zijn niet langer een punt van zorg;
  • De knelpunten in de toeleveringsketens worden geleidelijk weggenomen;
  • Het lijkt er dan ook op dat de desinflatie in volle gang is, wat bewijst dat de verkrapping van het monetair beleid werkt.

Dit duidt erop dat het korte segment van de rentecurve nu zou moeten afvlakken, na de twee renteverhogingen van de ECB in het derde kwartaal.

Maar er is nog een lange weg te gaan voordat de inflatie daalt tot het door de centrale banken beoogde niveau van 2%. En het hoge tempo van de bbp-groei helpt daar niet bij. Om te beginnen is de arbeidsmarkt nog steeds gespannen. Dat geldt niet alleen voor de VS, maar verrassend genoeg ook voor Europa. En aan de andere kant beschikken de huishoudens nog steeds over een grote hoeveelheid overtollig spaargeld, wat de vraag naar zowel goederen als diensten ondersteunt. Problematischer is dat de langverwachte vertraging van de inflatie een opwaartse impact begint te hebben op het reële inkomen van huishoudens, wat een stimulans is voor de bbp-groei. Daardoor is het minder zeker dat de rente ondanks de sterk omgekeerde rentecurve wordt verlaagd en is er ook minder haast bij. De hoge langetermijnrente weerspiegelt het feit dat de centrale banken hun beleidsrente waarschijnlijk "langer hoog" zullen houden (in tegenstelling tot het "langer hoger"-motto van de afgelopen kwartalen). Wat betreft de Duitse rentecurve is de tienjaarsrente in het derde kwartaal met 44 bp gestegen, terwijl het tweejaarssegment gelijk is gebleven.

Andere segmenten van de obligatiemarkt werden in het derde kwartaal niet zozeer onder druk gezet door de angst voor een recessie, maar eerder door de renteverhogingen van de centrale banken (en dus de veerkrachtige economische groei). Door de hogere rente zijn de kredietspreads verruimd, vooral die op staatsobligaties van niet-kernlanden. De spreads tussen de Italiaanse en de Duitse rente zijn sinds medio augustus gestegen, deels omdat ze onlangs flink zijn verkrapt, maar ook vanwege communicatiefouten van de Italiaanse overheid (zoals bij de overwinstbelasting op banken), het hoge Italiaanse begrotingstekort en de algemene stijging van de rentevoeten. Dit ondanks het feit dat de staatsobligaties van het land over het algemeen gewild zijn bij Italiaanse spaarders. Zo bracht de BTP Valore-uitgifte van juni onder particuliere beleggers ruim EUR 18 miljard op. De spread op Italiaanse tienjarige obligaties eindigde het kwartaal op bijna 200 bp.

Wat betreft de bedrijfsobligaties waren er deze zomer geen carry-trades, terwijl dat in die periode wel gebruikelijk is. De spread op high-yield-obligaties schommelde in het derde kwartaal tussen 387 en 443 bp en sloot af op ongeveer 427 bp (zoals gemeten door de iTraxx Crossover-index).

Rendement

Het rendement over het derde kwartaal was vooral te danken aan onze carry-strategieën, in combinatie met een gemiddeld effectief rendement (yield-to-maturity) van ruim 5%, het hoogste niveau sinds de staatsschuldencrisis. Carry-strategieën zullen naar verwachting de komende maanden onze belangrijkste rendementsbron blijven. Onze portefeuille werd echter nadelig beïnvloed door de stijging van de langetermijnrente in september en, in mindere mate, door de verruiming van de spreads op Italiaanse staatsobligaties.

Positionering

Onze rentegevoeligheid is in het derde kwartaal nauwelijks veranderd en bleef binnen een bandbreedte van 3,0 tot 3,2. Maar de componenten ervan zijn aanzienlijk veranderd.

  • Toen de markt een eindrente van 4% volledig had ingeprijsd, concentreerden we onze portefeuille op looptijden van onder de 5 jaar, vooral in het segment van 0 tot 3,5 jaar. We hebben onze langetermijnposities verkocht of afgedekt en vervangen door kortlopend schuldpapier.
  • Een andere wijziging, die wat minder ingrijpend was, had betrekking op onze Duitse Bunds, die we deels hebben vervangen door staatsobligaties van niet-kernlanden, omdat deze laatste in het kortlopende segment goed beschermd lijken te zijn, gezien het huidige niveau van de rente en de spreads.
  • Onze portefeuille van bedrijfsobligaties, die goed is voor ongeveer een derde van onze renteblootstelling, bleef dit kwartaal grotendeels onveranderd en is nog steeds primair gericht op kortlopend schuldpapier. De financiële sector, de energiesector en CLO's blijven onze drie sterkste overtuigingen in dit marktsegment.
  • We hebben onze allocatie aan geldmarktinstrumenten verhoogd tot bijna 25% van de portefeuille. Ze bieden de lage volatiliteit en aantrekkelijke absolute rente die kenmerkend zijn voor Carmignac Sécurité.

We denken dat carry-strategieën de komende maanden onze belangrijkste rendementsbron zullen blijven en dat het verkrappingsbeleid van de centrale banken een piek heeft bereikt, wat betekent dat we naar verwachting geen extra renteverhogingen meer voor de kiezen krijgen (zoals in de voorgaande 18 maanden wel het geval was). Ons effectieve rendement bedroeg eind september 5,4% en onze portefeuille had een gemiddelde rating van A-.

Bron: Carmignac, 30/09/2023. Rendement van de AW EUR acc-aandelenklasse, ISIN-code: FR0010149120.
1Referentie-indicator: ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index. In het verleden behaalde resultaten zijn niet per se een indicatie voor toekomstig rendement. Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement stijgen of dalen. Rendement na aftrek van kosten (exclusief eventueel door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten). Marketingdocument. Raadpleeg het EID/prospectus van het fonds voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.

Carmignac Sécurité

Flexibele lage duration oplossing voor de uitdagende europese marktenOntdek de pagina van het Fonds

Carmignac Sécurité AW EUR Acc

ISIN: FR0010149120
Aanbevolen minimale beleggingstermijn*
2 jaar
Risicoschaal**
2/7
SFDR-fondscategorieën***
Artikel 8

*Aanbevolen minimale beleggingstermijn: Het deelbewijs/de klasse is mogelijk niet geschikt voor beleggers die voornemens zijn hun inleg voor afloop van de aanbevolen termijn terug te trekken. Deze verwijzing naar een bepaald beleggersprofiel is geen beleggingsadvies. Welk bedrag redelijkerwijs in een fonds kan worden belegd, hangt af van uw persoonlijke situatie en dient te worden beoordeeld aan de hand van uw totale portefeuille. **Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden. ***De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.

Voornaamste risico's van het Fonds

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen

Krediet: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.Liquiditeit: De prijs waartegen het fonds zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen, kan door tijdelijk gewijzigde marktomstandigheden worden beïnvloed.

Tegenpartijrisico: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

Risico in verband met het Gebruik van Derivaten : Deze producten gaan gepaard met specifieke risico's van verlies.

Inherente risico's

Rente: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.Krediet: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.Kapitaalverlies: De portefeuille geniet geen enkele garantie of bescherming van het belegde kapitaal. Kapitaalverlies treedt op bij de verkoop van een deelnemingsrecht tegen een lagere prijs dan de aankoopprijs.Wisselkoers: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.Meer informatie over de risico’s van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk “Risicoprofiel”, en in het document met essentiële beleggersinformatie.
Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Kosten

ISIN: FR0010149120
Instapkosten
1,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion rekent geen instapkosten. De persoon die u het product verkoopt, informeert u over de daadwerkelijke kosten.
Uitstapkosten
Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten
1,11% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
Prestatievergoedingen
Er is geen prestatievergoeding voor dit product. 
Transactiekosten
0,24% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.
Roerende voorheffing
Belasting van dividend op jaarbasis (via de simulator)
Roerende voorheffing bij verkoop
30% op de obligatiemeerwaarde
Taks op beursverrichtingen (TOB)
Conversiekosten
0%

Jaarlijks rendement

ISIN: FR0010149120
Carmignac Sécurité1.71.12.10.0-3.03.62.00.2-4.84.1
Referentie-indicator1.80.70.3-0.4-0.30.1-0.2-0.7-4.83.4
Carmignac Sécurité+ 0.1 %+ 1.1 %+ 0.7 %
Referentie-indicator- 0.7 %- 0.5 %- 0.1 %

Bron: Carmignac op 28 mrt. 2024.
Het beheer van dit deelbewijs/deze aandelenklasse is niet gebaseerd op de indicator. Resultaten en waarden uit het verleden zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten en waarden. Het rendement is na aftrek van alle kosten, met uitzondering van de eventuele in- en Uitstapvergoeding, en is verkregen na aftrek van de kosten en belastingen die gelden voor een gemiddelde particuliere cliënt die als natuurlijke persoon in België woont. Wanneer de valuta verschilt van uw valuta, bestaat er een wisselkoersrisico, waardoor de netto-inventariswaarde lager kan uitvallen. De referentievaluta van het fonds/compartiment is EUR.

Recente analyses

[Background image] [CI] Blue sky and buildings
Wereldwijde aandelen13 januari 2023Nederlands

Carmignac Investissement: Brief van de Fondsbeheerder

5 minuten leestijd
Find out more

Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële beleggersinformatie /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is enkel bestemd voor professionele klanten en is niet gevalideerd door het FSMA.

Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Investing in your Interest" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan.
Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek Belgisch ingezetene is.​

Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.​

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.​

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.​

Risicocategorie van het KID (Essentiële Informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.​

De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.​

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie. ​

Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. De risico’s, beheerkosten en lopende kosten worden beschreven in de KID (Essentiële Informatiedocument). De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA. De netto-inventariswaarde zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. Elke klacht kan worden gestuurd naar complaints@carmignac.com of naar CARMIGNAC GESTION – Compliance and Internal Controls – 24 place Vendôme Paris France of op de website www.ombudsfin.be.​

Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geen belastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds.​

Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid​.

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.​

De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Frans, of het Nederlands in deel 6 zonder de titel Samenvatting van de beleggersrechten.