Carmignac Sécurité: 35 jaar lang regelmatig rendement en beperkte volatiliteit

Gepubliceerd
18 april 2024
Leestijd
2 minuten leestijd

In 1989 lanceerde Edouard Carmignac Carmignac Sécurité, een flexibel,
niet-benchmarked obligatiefonds met als doel consistente rendementen te behalen en tegelijkertijd de nadruk te blijven leggen op neerwaarts risicobeheer. 35 jaar later blijft Carmignac Sécurité trouw aan zijn kernfilosofie, die vandaag de dag nog net zo relevant is als in 1989.

+288%Cumulatief rendement van het fonds sinds de oprichting in 19891.
1e kwartielVoor zijn rendement ten opzichte van zijn Morningstar-categorie over 1, 5, 10, 15 en 20 jaar2.
+4.7%Effectief rendement (YTM), tegen 3,1% voor de referentie-indicator3.

Bron: Carmignac, Morningstar, 28 maart 2024.

Groei met dezelfde missie sinds 1989

Toen Edouard Carmignac het fonds introduceerde, wilde hij beleggers een conservatieve oplossing bieden met een regelmatig rendement en een beperkte volatiliteit.

De afgelopen 35 jaar is het fonds trouw gebleven aan zijn kernfilosofie en heeft het tegelijkertijd bewezen zich te kunnen aanpassen aan de steeds veranderende marktomgeving door:

Het beleggingsuniversum te verbreden

  • Opname van obligaties en andere schuldbewijzen die zijn uitgegeven in euro.
  • Grotere positie in het high-yield-segment: 10% in bedrijfsobligaties en 10% in staatsobligaties.

Het risicobeheer te versterken

  • Actieve implementatie van afdekkingsstrategieën.
  • Vaste minimale gemiddelde rating voor posities in het investment-grade-segment.
  • Bredere bandbreedte voor de rentegevoeligheid: van -3 tot 4.

Onze expertise uit te breiden

  • Versterkte kredietexpertise met een team dat gespecialiseerd is in deze activaklasse.
We hanteren al 35 jaar een actieve en op overtuiging gebaseerde aanpak en hebben ons altijd kunnen aanpassen aan verschillende marktconfiguraties. Dit is wat we beleggers willen bieden, nu en in de toekomst.
[Management Team] [Author] Allier Marie Anne

Marie-Anne Allier

Fund Manager

Een filosofie die door de jaren heen haar relevantie heeft bewezen

Dankzij zijn flexibele beleggingsstijl kon Carmignac Sécurité de verschillende grote crises van de afgelopen decennia het hoofd bieden:

Cumulatief rendement van Carmignac Sécurité van de introductie tot 28 maart 2024
Bron: Carmignac. Cumulatief rendement vanaf de introductie van het fonds op 26/01/1989 tot 28/03/2024 en van de referentie-indicator van 31/12/1998 tot 28/03/2024. (1) Referentie-indicator: ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index (met herbelegde coupons). Tot 31 december 2020 was de referentie-indicator de Euro MTS 1-3 jaar (sinds 31 december 1998, de introductiedatum van de euro). Het rendement wordt weergegeven op basis van de kettingmethode. In het verleden behaalde resultaten zijn niet per se een indicatie voor toekomstig rendement. Rendement na aftrek van kosten (exclusief eventueel door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten), indien van toepassing. Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.

Positieve vooruitzichten voor Carmignac Sécurité

Door het nieuwe renteklimaat zijn er kansen ontstaan. Met een effectief rendement van 4,7%3 op 28 maart 2024, een niveau dat sinds de grote financiële crisis van 2008 zelden meer is voorgekomen, zijn wij van mening dat Carmignac Sécurité voor de komende twaalf maanden een aantrekkelijk rendementspotentieel en dus een aantrekkelijk instappunt biedt.

Hoewel carry de komende maanden een van de belangrijkste rendementsbronnen zal zijn, beschikt Carmignac Sécurité ook over een breed scala aan instrumenten om het rendement te verbeteren en te profiteren van de renteverlagingen die de centrale banken waarschijnlijk vanaf juni 2024 zullen doorvoeren. In lijn met onze overtuigingen en bij het beheren van risico's baseren we ons voornamelijk op:

  • Actief beheer van de duratie om in te spelen op een renteklimaat dat waarschijnlijk volatiel zal blijven, terwijl de portefeuille wordt gepositioneerd voor een renteverlagingscyclus.
  • Bedrijfsobligaties die een aantrekkelijke carry bieden. Deze vertegenwoordigen momenteel twee derde van de portefeuille, met een focus op defensieve segmenten (voornamelijk kortlopende obligaties met een hoge rating, waarbij we de voorkeur geven aan energie, financiële dienstverlening en CLO's).
  • Geldmarktinstrumenten die met een beperkt risico een aantrekkelijke carry hebben en het fonds de mogelijkheid bieden om kansen te grijpen.
1In het verleden behaalde resultaten zijn niet per se een indicatie voor toekomstig rendement. Rendement na aftrek van kosten (exclusief eventueel door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten), indien van toepassing. Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen. 2Morningstar-categorie: Obligaties EUR Gediversifieerd - Kortlopend. Morningstar-rating™: © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: is eigendom van Morningstar en/of zijn gegevensleveranciers, mag niet worden gekopieerd of verspreid en is niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of actueel. Noch Morningstar, noch zijn gegevensleveranciers zijn aansprakelijk voor schade of verlies ten gevolge van het gebruik van deze informatie. 3Bron: Carmignac, 28 maart 2024. Effectief rendement (Yield-to-Maturity – YTM): het effectieve rendement komt overeen met het concept van actuarieel rendement. Het is, op het moment van berekening, het geschatte rendement van een obligatie als deze door de belegger tot de vervaldatum wordt aangehouden. We wijzen erop dat voor het weergegeven rendement geen rekening is gehouden met carry-trades op de valutamarkt en vergoedingen en kosten van het fonds.

Meer weten over Carmignac Sécurité?

Bezoek de fondspagina

Carmignac Sécurité AW EUR Acc

ISIN: FR0010149120
Aanbevolen minimale beleggingstermijn*
2 jaar
Risicoschaal**
2/7
SFDR-fondscategorieën***
Artikel 8

*Aanbevolen minimale beleggingstermijn: Het deelbewijs/de klasse is mogelijk niet geschikt voor beleggers die voornemens zijn hun inleg voor afloop van de aanbevolen termijn terug te trekken. Deze verwijzing naar een bepaald beleggersprofiel is geen beleggingsadvies. Welk bedrag redelijkerwijs in een fonds kan worden belegd, hangt af van uw persoonlijke situatie en dient te worden beoordeeld aan de hand van uw totale portefeuille. **Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden. ***De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.

Voornaamste risico's van het Fonds

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen

Krediet: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.Liquiditeit: De prijs waartegen het fonds zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen, kan door tijdelijk gewijzigde marktomstandigheden worden beïnvloed.

Tegenpartijrisico: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

Risico in verband met het Gebruik van Derivaten : Deze producten gaan gepaard met specifieke risico's van verlies.

Inherente risico's

Rente: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.Krediet: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.Kapitaalverlies: De portefeuille geniet geen enkele garantie of bescherming van het belegde kapitaal. Kapitaalverlies treedt op bij de verkoop van een deelnemingsrecht tegen een lagere prijs dan de aankoopprijs.Wisselkoers: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.Meer informatie over de risico’s van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk “Risicoprofiel”, en in het document met essentiële beleggersinformatie.
Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Kosten

ISIN: FR0010149120
Instapkosten
1,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion rekent geen instapkosten. De persoon die u het product verkoopt, informeert u over de daadwerkelijke kosten.
Uitstapkosten
Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten
1,11% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
Prestatievergoedingen
Er is geen prestatievergoeding voor dit product. 
Transactiekosten
0,24% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.
Roerende voorheffing
Belasting van dividend op jaarbasis (via de simulator)
Roerende voorheffing bij verkoop
30% op de obligatiemeerwaarde
Taks op beursverrichtingen (TOB)
Conversiekosten
0%

Jaarlijks rendement

ISIN: FR0010149120
Carmignac Sécurité1.71.12.10.0-3.03.62.00.2-4.84.1
Referentie-indicator1.80.70.3-0.4-0.30.1-0.2-0.7-4.83.4
Carmignac Sécurité+ 0.4 %+ 1.0 %+ 0.7 %
Referentie-indicator- 0.5 %- 0.5 %- 0.1 %

Bron: Carmignac op 21 jun. 2024.
Het beheer van dit deelbewijs/deze aandelenklasse is niet gebaseerd op de indicator. Resultaten en waarden uit het verleden zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten en waarden. Het rendement is na aftrek van alle kosten, met uitzondering van de eventuele in- en Uitstapvergoeding, en is verkregen na aftrek van de kosten en belastingen die gelden voor een gemiddelde particuliere cliënt die als natuurlijke persoon in België woont. Wanneer de valuta verschilt van uw valuta, bestaat er een wisselkoersrisico, waardoor de netto-inventariswaarde lager kan uitvallen. De referentievaluta van het fonds/compartiment is EUR.

Recente analyses

Obligatie strategie15 januari 2024Nederlands

Carmignac breidt aanbod fondsen met vaste looptijd uit met introductie carmignac credit 2029

2 minuten leestijd
Meer informatie
Obligatie strategie16 november 2020Nederlands

Obligatiefonds van de maand: Carmignac Sécurité

5 minuten leestijd
Meer informatie
[Main Media] [Fund Focus] [CSC PSC] Stargazing telescope
Obligatie strategie25 februari 2019Nederlands

Onze expertise op het gebied van bedrijfsobligaties

4 minuten leestijd
Meer informatie

RECLAME. Raadpleeg het KID/prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt.
Dit document mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij.Het is geen beleggingsadvies. De informatie in dit document is mogelijk niet volledig en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link een samenvatting van hun rechten in het Nederlands raadplegen (paragraaf 6 “Samenvatting van de rechten van beleggers”):
● Nederland: https://www.carmignac.nl/nl_NL/article-page/wettelijke-informatie-1761.
● België: https://www.carmignac.be/nl_BE/article-page/wettelijke-informatie-3542.

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: "artikel 8" die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, "artikel 9" die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of "artikel 6" die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl. Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. Carmignac Sécurité is een beleggingsfonds in contractuele vorm (FCP) conform de ICBE-richtlijn onder Frans recht. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen. Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd. De toegang tot het fonds kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Dit fonds mag met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA. Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in. De risico's en kosten staan beschreven in het KID (Essentiële-informatiedocument).
Nederland: Het prospectus, het KID en de jaarverslagen van het fonds zijn te vinden op de website www.carmignac.nl of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over het KID te beschikken voordat hij op het fonds inschrijft.
België: Bestemd voor professionele beleggers. Niet bestemd voor particuliere beleggers die in België wonen. Belangrijke wettelijke informatie: Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). "Carmignac" is een gedeponeerd merk. “Investing in your interest" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van elke belegger, en kan in de toekomst worden gewijzigd. Vraag advies aan uw financieel en fiscaal adviseur om zeker te zijn dat de voorgestelde producten geschikt zijn voor uw persoonlijke situatie, uw risicoprofiel en uw beleggingsdoelstellingen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek belgisch ingezetene is. Het prospectus, de KID en het meest recente (half)jaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De KID moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid. Eventuele klachten kunnen worden gestuurd ter attentie van Compliance Carmignac Gestion, 24 Place Vendôme - 75001 Parijs - Frankrijk, of op complaints@carmignac.com of op www.ombudsfin.be.