Carmignac Portfolio Patrimoine Europe: Brief van de Fondsbeheerders

Gepubliceerd
18 april 2024
Leestijd
3 minuten leestijd
+4.06%Rendement van het fonds over het eerste kwartaal, tegen +3,03% voor de referentie-indicator1 (Aandelenklasse A EUR).
+5.63%Rendement op jaarbasis van het fonds over 5 jaar, tegen +4,14% voor de referentie-indicator.
+7.31%Volatiliteit van het fonds over 5 jaar, tegen +9,2% voor de referentie-indicator.

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe begon het jaar met een positief kwartaalrendement van +4,06% (aandelenklasse A EUR), en deed het daarmee beter dan de referentie-indicator (+3,03%).

Bespreking europese markten

Bij het aanbreken van het voorjaar in het eerste kwartaal van 2024 zijn beleggers optimistisch geworden dankzij de robuuste economische cijfers. De Europese markten lieten in deze periode een gestage groei zien, voortbouwend op het positieve momentum van eind 2023. Deze groei ontstond doordat de markten verwachten dat de centrale banken van de VS en Europa de rente gaan verlagen.

Wat vooral bemoedigend is, is dat dit momentum zich heeft voortgezet, ook al werd duidelijk dat de verwachtingen omtrent de renteverlagingen te hooggespannen waren. Dat is toe te schrijven aan de kracht van de Amerikaanse economie en de langzamer dan verwachte daling van de inflatie. Ondanks deze uitdagingen beseffen beleggers terecht dat de algemene trend er een is van lagere rentetarieven, nu de inflatie met ruim de helft is afgenomen ten opzichte van een jaar geleden. Bovendien zijn er veelbelovende tekenen van verbetering in de economische indicatoren, zoals de PMI-indices voor de industrie en de sentimentindicatoren. Aanvankelijk namen sectoren en aandelen die verband hielden met structurele thema's als artificiële intelligentie en obesitas het voortouw op de markt. Maar in maart kreeg dat rendement een bredere basis doordat cyclische sectoren zoals banken en de auto-industrie goed presteerden.

Op de obligatiemarkten liep de rente op en deden Europese staatsobligaties het beter dan hun evenknieën uit de VS. Dit verschil kan worden toegeschreven aan de minder gunstige macro-economische cijfers in Europa, waardoor bovendien de euro waarde verloor tegenover de dollar. In lijn met de positieve trends op de aandelenmarkten konden ook de kredietmarkten het hele kwartaal profiteren van de gunstige macro-economische omstandigheden.

Hoe hebben wij het in deze omstandigheden gedaan?

In het afgelopen kwartaal heeft het fonds een positief rendement behaald en presteerde het beter dan de referentie-indicator.

Gedurende de eerste twee maanden boekte het fonds forse winsten dankzij onze strategische selectie van hoogwaardige bedrijven, vooral in sectoren als artificiële intelligentie en obesitas. Met name Novo Nordisk en ASML, twee van onze beleggingsovertuigingen op lange termijn, kenden een indrukwekkende groei van ruim 25% en leverden de belangrijkste bijdrage aan de sterke prestatie van de aandelenportefeuille. Met het oog op de recente prestaties en de behoefte aan meer diversificatie in de portefeuille, hebben we eind februari besloten winst te nemen op een aantal van onze langetermijnposities en onze aandelenblootstelling te diversifiëren via futures en opties. Deze strategische zet heeft zijn vruchten afgeworpen.

Nu de industriële sector wereldwijd een dieptepunt heeft bereikt, zijn er nieuwe diversificatiemogelijkheden ontstaan. Om hiervan te profiteren, hebben we een hoge aandelenblootstelling gehandhaafd en tegelijkertijd onze rendementsbronnen gediversifieerd via meer cyclische indices zoals de Euro Stoxx Banks, de Stoxx 600 Auto en de Footsie. Daarnaast hebben we posities geopend in belangrijke grondstoffen zoals goud, zilver en koper, wat een positieve impact had op de algehele prestatie van het fonds. Deze grondstoffen zullen naar verwachting profiteren van het geleidelijke herstel van de industriële sector en de krappe vraag-aanboddynamiek op bepaalde markten.

Wat obligaties betreft, noopte de volatiliteit van de rente op staatsobligaties ons tot een voorzichtige aanpak. We hebben de rentegevoeligheid dan ook het hele kwartaal op een laag niveau gehandhaafd. Onze posities in bedrijfsobligaties deden het goed en profiteerden van een aanzienlijke carry en een verkrapping van de kredietspreads. Alle kredietsegmenten, inclusief CLO's, droegen positief bij aan het totaalrendement van het fonds.

Vooruitzichten

De Europese economie blijft zwak, hoewel er een geleidelijk herstel gaande is. Dit herstel kan worden toegeschreven aan een lichte verbetering van de industriële sector en een stijging van de reële inkomens als gevolg van de hogere lonen en de lagere inflatie. Twee jaar economische stagnatie heeft echter een negatieve impact gehad op de cyclische inflatie in de eurozone. Wij verwachten daarentegen dat de Amerikaanse economie veerkrachtig zal blijven. Wat de centrale banken betreft, verwachten de markten een wereldwijde versoepelingscyclus, waarbij de Europese Centrale Bank waarschijnlijk eerder, mogelijk in de vroege zomer van 2024, een beleidsomslag zal maken dan de Federal Reserve.

Dit klimaat blijft hoogstwaarschijnlijk een vruchtbare voedingsbodem voor risicovollere activa, al blijven we voorzichtig ten aanzien van de waarderingen in dit segment. Uit onze analyse komt naar voren dat we in het beginstadium zitten van een zeepbel in risicovolle activa. In de eerste fase stijgen de prijzen gestaag bij een lage volatiliteit. In de tweede fase blijven de markten stijgen, maar begint de volatiliteit toe te nemen. We denken dat we ons nu aan het begin van die fase bevinden. In de derde en laatste fase barst de zeepbel uiteindelijk. Om het risico van deze potentiële zeepbel te beperken, hebben we de bescherming van onze bedrijfsobligaties en aandelen tegen neerwaartse risico's vergroot via opties en futures, met name gericht op de VIX. We hebben ook besloten om onze aandelenblootstelling, zoals hierboven vermeld, te diversifiëren via posities in meer cyclische sectoren en grondstoffen. En voor onze blootstelling aan de kredietmarkten blijft het rendementspotentieel ervan aantrekkelijk dankzij de actuele carry. Verder, wat staatsobligaties betreft, hebben we ervoor gekozen om de rentegevoeligheid op een laag niveau te handhaven. Hoewel de centrale banken de intentie hebben het beleid om te gooien, zijn wij terughoudend vanwege de veerkrachtige groei- en inflatiecijfers in de VS. Om het risico van een heropleving van de inflatie af te dekken, hebben we zowel in Europa als in de VS ook een long-positie in inflatiegekoppelde obligaties.

Bron: Carmignac, Bloomberg, gegevens per 31/03/2024. Rendement van de A EUR Acc-aandelenklasse, ISIN-code: LU1744628287. Risicoschaal uit het EID/KID (essentiële-informatiedocument). Een risiconiveau van 1 betekent niet dat de belegging zonder risico is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. 1Referentie-indicator: 40% STOXX Europe 600 (herbelegde netto-dividenden) + 40% ICE BofA All Maturity All Euro Government + 20% gekapitaliseerde ESTER. Driemaandelijks geherbalanceerd. Tot 31 december 2021 was de referentie-indicator 50% STOXX Europe 600 + 50% BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index. Het rendement wordt weergegeven op basis van de kettingmethode.
In het verleden behaalde resultaten zijn niet noodzakelijk een indicatie voor toekomstig rendement. Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen. Rendement na aftrek van kosten (exclusief eventueel door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten).

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Een oplossing voor langetermijninvesteringenOntdek de pagina van het Fonds

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc

ISIN: LU1744628287
Aanbevolen minimale beleggingstermijn*
3 jaar
Risicoschaal**
3/7
SFDR-fondscategorieën***
Artikel 8

*Aanbevolen minimale beleggingstermijn: Het deelbewijs/de klasse is mogelijk niet geschikt voor beleggers die voornemens zijn hun inleg voor afloop van de aanbevolen termijn terug te trekken. Deze verwijzing naar een bepaald beleggersprofiel is geen beleggingsadvies. Welk bedrag redelijkerwijs in een fonds kan worden belegd, hangt af van uw persoonlijke situatie en dient te worden beoordeeld aan de hand van uw totale portefeuille. **Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden. ***De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.

Voornaamste risico's van het Fonds

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen

Tegenpartijrisico: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

Liquiditeit: De prijs waartegen het fonds zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen, kan door tijdelijk gewijzigde marktomstandigheden worden beïnvloed.

Inherente risico's

Aandelen: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.Rente: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.Wisselkoers: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.Krediet: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.Meer informatie over de risico’s van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk “Risicoprofiel”, en in het document met essentiële beleggersinformatie.
Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Kosten

ISIN: LU1744628287
Instapkosten
4,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion rekent geen instapkosten. De persoon die u het product verkoopt, informeert u over de daadwerkelijke kosten.
Uitstapkosten
Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten
1,80% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
Prestatievergoedingen
20,00% wanneer de aandelenklasse tijdens de prestatieperiode beter presteert dan de referentie-indicator. Het zal ook worden betaald als de aandelenklasse beter heeft gepresteerd dan de referentie-indicator, maar een negatieve prestatie had. Ondermaatse prestaties worden voor 5 jaar teruggevorderd. Het werkelijke bedrag hangt af van hoe goed uw belegging presteert. De geaggregeerde kostenraming hierboven omvat het gemiddelde over de laatste 5 jaar, of sinds de creatie van het product als dit minder dan 5 jaar is.
Transactiekosten
0,67% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.
Roerende voorheffing
Roerende voorheffing bij verkoop
30% op de obligatiemeerwaarde
Taks op beursverrichtingen (TOB)
1.32% (max.4000 €)
Conversiekosten
1%

Jaarlijks rendement

ISIN: LU1744628287
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe-4.818.713.99.5-12.72.1
Referentie-indicator-4.816.42.410.2-11.09.5
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe- 1.3 %+ 5.0 %+ 4.4 %
Referentie-indicator+ 1.6 %+ 3.7 %+ 3.7 %

Bron: Carmignac op 21 jun. 2024.
Het beheer van dit deelbewijs/deze aandelenklasse is niet gebaseerd op de indicator. Resultaten en waarden uit het verleden zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten en waarden. Het rendement is na aftrek van alle kosten, met uitzondering van de eventuele in- en Uitstapvergoeding, en is verkregen na aftrek van de kosten en belastingen die gelden voor een gemiddelde particuliere cliënt die als natuurlijke persoon in België woont. Wanneer de valuta verschilt van uw valuta, bestaat er een wisselkoersrisico, waardoor de netto-inventariswaarde lager kan uitvallen. De referentievaluta van het fonds/compartiment is EUR.

Recente analyses

Patrimoniale strategie17 december 2021Nederlands

"In Europa zijn aantrekkelijke opportuniteiten te vinden"

5 minuten leestijd
Meer informatie
Patrimoniale strategie18 mei 2021Nederlands

Carmignac Patrimoine: een kant-en-klare oplossing

5 minuten leestijd
Meer informatie
Carmignac Patrimoine
Patrimoniale strategie12 november 2020Nederlands

Carmignac Patrimoine: beleggingen spreiden over de hele kapitaalstructuur – een pleidooi

3 minuten leestijd
Meer informatie

Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële beleggersinformatie /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is enkel bestemd voor professionele klanten en is niet gevalideerd door het FSMA.

Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Investing in your Interest" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan.
Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek Belgisch ingezetene is.​

Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.​

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.​

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.​

Risicocategorie van het KID (Essentiële Informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.​

De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.​

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie. ​

Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. De risico’s, beheerkosten en lopende kosten worden beschreven in de KID (Essentiële Informatiedocument). De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA. De netto-inventariswaarde zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. Elke klacht kan worden gestuurd naar complaints@carmignac.com of naar CARMIGNAC GESTION – Compliance and Internal Controls – 24 place Vendôme Paris France of op de website www.ombudsfin.be.​

Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geen belastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds.​

Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid​.

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.​

De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Frans, of het Nederlands in deel 6 zonder de titel Samenvatting van de beleggersrechten.