Carmignac Portfolio Patrimoine Europe: Brief van de fondsbeheerders

Gepubliceerd
16 oktober 2023
-2,32%Rendement van het fonds over het kwartaal1 , tegen -1,53% voor de referentie-indicator2(Aandelenklasse A EUR).
-0,52%Rendement van het fonds sinds begin dit jaar, tegen +3,78% voor de referentie-indicator.
+20,18%Rendement van het fonds over 5 jaar, tegen +15,08% voor de referentie-indicator.

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc heeft in het derde kwartaal van 2023 een rendement behaald van -2,32% en bleef daarmee achter bij de referentie-indicator, die op -1,53% uitkwam.

Marktoverzicht

Na een sterke eerste helft van het jaar gingen obligaties en aandelen in het derde kwartaal achteruit. Het resultatenseizoen over het tweede kwartaal verliep zonder grote verrassingen en strookte met de verwachting dat er over het hele jaar gezien weinig winstgroei zal zijn, maar de koersen van activa stonden wereldwijd opnieuw onder druk door de onophoudelijk stijgende obligatierente. Ondanks de dalende inflatie en de zwakke groei in de regio, steeg de Duitse tienjaarsrente over de verslagperiode van 2,4% naar 2,8%, terwijl ze begin 2022 nog op 0% stond. De centrale banken bleven zich tijdens de verslagperiode namelijk restrictief opstellen – de Europese Centrale Bank trok bijvoorbeeld de rente verder op. Bovendien wezen de belangrijkste monetair-beleidsmakers er opnieuw op dat hun doelstelling blijft om de inflatie terug te dringen naar 2% en dat de rente voor "lange tijd op een hoog niveau" moet worden gehandhaafd om dat doel te halen. Daardoor is de lange rente sinds medio juli sterk gestegen: in de eurozone staat de tienjaarsrente nu op het hoogste niveau in meer dan vijftien jaar.

Hoe hebben wij het in die omstandigheden gedaan?

Het rendement van het fonds heeft in het derde kwartaal vooral geleden onder zijn overwogen duration. Na meer dan twee jaar waarin staatsobligaties achteruitgingen, had het fonds namelijk gekozen voor een strategie die tot doel had te profiteren van de minder gunstige economische vooruitzichten voor de tweede helft van 2023 door de toenemende druk van de monetaire en budgettaire verkrapping op de reële economie. Vanwege de hardnekkige inflatie hield de Europese Centrale Bank echter vast aan een restrictieve toon, waardoor de rente verder steeg. Onze posities in staatsobligaties en aandelen pakten in die omstandigheden negatief uit.
De prestaties van onze aandelen hadden te lijden onder enkele bedrijfsspecifieke situaties, onder meer bij Lonza en Adyen, terwijl de stijgende rente nadelig was voor een aantal van onze groeiaandelen, zoals ASML en Amadeus. We wisten de negatieve bijdrage van de aandelenportefeuille echter te beperken dankzij overlaystrategieën op de Stoxx 600, die het rendement van het fonds in positieve zin hebben beïnvloed. Belangrijk om te benadrukken is ook dat onze blootstelling aan bedrijfsobligaties afgelopen kwartaal een positieve bijdrage heeft geleverd dankzij de carry van een aantal segmenten, zoals hoogrentende obligaties, achtergestelde uitgiften van financiële instellingen en CLO's.

Vooruitzichten

We blijven geloven in een normalisering van de wereldeconomie en het beleid van de centrale banken. Ook als de inflatie hoger blijft dan de beoogde 2%, tempert de Europese Centrale Bank echter mogelijk de verkrapping van haar monetair beleid vanwege de vertraging in de Europese economie. Onze beleggingsstrategie is om een evenwichtige portefeuille samen te stellen met activa die profiteren van een geleidelijke economische vertraging en tegelijk het inflatierisico onder controle te houden. Daarbij geven we de voorkeur aan rentegevoelige activa, zoals kwaliteitsaandelen en staatsobligaties. We passen bovendien strategieën toe om ons te beschermen tegen een daling indien er een diepere recessie komt of de inflatie wereldwijd opnieuw opflakkert. We houden ook de situatie in China nauwlettend in de gaten, want elke stimuleringsmaatregel daar kan een positieve invloed hebben op de groei in Europa.

1Rendement van de A EUR Acc-aandelenklasse, ISIN-code: LU1744628287
2Referentie-indicator: 40% STOXX Europe 600 (herbelegde netto-dividenden) + 40% ICE BofA All Maturity All Euro Government + 20% gekapitaliseerde ESTER. Per kwartaal geherbalanceerd. Tot 31 december 2021 was de referentie-indicator 50% STOXX Europe 600 + 50% BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index. Het rendement wordt weergegeven op basis van de kettingmethode.

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Een oplossing voor langetermijninvesteringenOntdek de pagina van het Fonds

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc

ISIN: LU1744628287
Aanbevolen minimale beleggingstermijn*
3 jaar
Risicoschaal**
3/7
SFDR-fondscategorieën***
Artikel 8

*Aanbevolen minimale beleggingstermijn: Het deelbewijs/de klasse is mogelijk niet geschikt voor beleggers die voornemens zijn hun inleg voor afloop van de aanbevolen termijn terug te trekken. Deze verwijzing naar een bepaald beleggersprofiel is geen beleggingsadvies. Welk bedrag redelijkerwijs in een fonds kan worden belegd, hangt af van uw persoonlijke situatie en dient te worden beoordeeld aan de hand van uw totale portefeuille. **Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden. ***De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.

Voornaamste risico's van het Fonds

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen

Tegenpartijrisico: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

Liquiditeit: De prijs waartegen het fonds zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen, kan door tijdelijk gewijzigde marktomstandigheden worden beïnvloed.

Inherente risico's

Aandelen: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.Rente: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.Wisselkoers: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.Krediet: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.Meer informatie over de risico’s van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk “Risicoprofiel”, en in het document met essentiële beleggersinformatie.
Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Kosten

ISIN: LU1744628287
Instapkosten
4,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion rekent geen instapkosten. De persoon die u het product verkoopt, informeert u over de daadwerkelijke kosten.
Uitstapkosten
Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten
1,80% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
Prestatievergoedingen
20,00% wanneer de aandelenklasse tijdens de prestatieperiode beter presteert dan de referentie-indicator. Het zal ook worden betaald als de aandelenklasse beter heeft gepresteerd dan de referentie-indicator, maar een negatieve prestatie had. Ondermaatse prestaties worden voor 5 jaar teruggevorderd. Het werkelijke bedrag hangt af van hoe goed uw belegging presteert. De geaggregeerde kostenraming hierboven omvat het gemiddelde over de laatste 5 jaar, of sinds de creatie van het product als dit minder dan 5 jaar is.
Transactiekosten
0,67% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.
Roerende voorheffing
Roerende voorheffing bij verkoop
30% op de obligatiemeerwaarde
Taks op beursverrichtingen (TOB)
1.32% (max.4000 €)
Conversiekosten
1%

Jaarlijks rendement

ISIN: LU1744628287
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe-4.818.713.99.5-12.72.1
Referentie-indicator-4.816.42.410.2-11.09.5
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe- 0.7 %+ 5.6 %+ 4.4 %
Referentie-indicator+ 2.4 %+ 4.1 %+ 3.7 %

Bron: Carmignac op 28 mrt. 2024.
Het beheer van dit deelbewijs/deze aandelenklasse is niet gebaseerd op de indicator. Resultaten en waarden uit het verleden zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten en waarden. Het rendement is na aftrek van alle kosten, met uitzondering van de eventuele in- en Uitstapvergoeding, en is verkregen na aftrek van de kosten en belastingen die gelden voor een gemiddelde particuliere cliënt die als natuurlijke persoon in België woont. Wanneer de valuta verschilt van uw valuta, bestaat er een wisselkoersrisico, waardoor de netto-inventariswaarde lager kan uitvallen. De referentievaluta van het fonds/compartiment is EUR.

Recente analyses

[Background image] [CI] Blue sky and buildings
Wereldwijde aandelen13 januari 2023Nederlands

Carmignac Investissement: Brief van de Fondsbeheerder

5 minuten leestijd
Find out more

Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële beleggersinformatie /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is enkel bestemd voor professionele klanten en is niet gevalideerd door het FSMA.

Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Investing in your Interest" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan.
Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek Belgisch ingezetene is.​

Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.​

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.​

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.​

Risicocategorie van het KID (Essentiële Informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.​

De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.​

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie. ​

Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. De risico’s, beheerkosten en lopende kosten worden beschreven in de KID (Essentiële Informatiedocument). De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA. De netto-inventariswaarde zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. Elke klacht kan worden gestuurd naar complaints@carmignac.com of naar CARMIGNAC GESTION – Compliance and Internal Controls – 24 place Vendôme Paris France of op de website www.ombudsfin.be.​

Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geen belastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds.​

Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid​.

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.​

De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Frans, of het Nederlands in deel 6 zonder de titel Samenvatting van de beleggersrechten.