Carmignac Portfolio Emergents: Kwartaalbrief van de Beheerders

Gepubliceerd
24 oktober 2023
+30,9%Over een periode van vijf jaar heeft Carmignac Portfolio Emergents F EUR Acc beter gepresteerd dan de referentie-indicator, de MSCI EM NR Index1.
1eCarmignac Portfolio Emergents behoort binnen zijn Morningstar-categorie (Global EM Equity) tot het eerste kwartiel op 1 en 5 jaar dankzij het rendement, de Sortino-ratio, de Sharpe-ratio en de informatieratio van het fonds.
100,0%100% van de bedrijven in de portefeuille heeft een positieve en meetbare impact via de goederen en diensten die ze produceren (afstemming op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen)2.

Carmignac Portfolio Emergents1 is in het derde kwartaal met +3,00% gestegen, terwijl de
referentie-indicator3 +0,03% hoger klom. Hierdoor bedraagt het jaarrendement nu +7,10%, tegenover +2,61% voor de index. Dit derde kwartaal stond in het teken van een crisis op de obligatiemarkt, waardoor de Amerikaanse rentetarieven stegen tot een niveau dat we sinds 2007 niet meer hadden gezien. In een dergelijke context waren de sterke prestaties van de opkomende aandelenmarkten een aangename verrassing, vooral vergeleken met de episode van 2013, toen de stijging van de Amerikaanse rente als gevolg van de befaamde 'taper tantrum' van Bernanke een crisis in het opkomende universum had veroorzaakt waar geen enkele beleggingscategorie aan kon ontkomen. Het is belangrijk op te merken dat in 2013 de valuta's van opkomende landen en de risicopremies historisch gezien laag waren, wat in 2023 niet het geval is na een decennium waarin deze beleggingscategorie ondermaats heeft gepresteerd.

Terugblik op het derde kwartaal van 2023

De sterke prestatie van het fonds kan worden verklaard door onze effectenselectie in China. Onze Chinese beheerder, Haiyan Li-Labbé, heeft samen met onze analist Yunfan Bao opnieuw een juweeltje gevonden: het gespecialiseerde distributiebedrijf Miniso. Het betreft hier een bijzonder opmerkelijk succesverhaal van het Chinese ondernemerschap. Het low-cost-productiemodel van het bedrijf begon in China, met een beperkt aantal producten. Dankzij een uitstekende controle over de productieketen heeft Miniso zijn productaanbod kunnen ontwikkelen, dat zich vandaag de dag uitstrekt van huishoudelijke producten tot speelgoed, cosmetische producten en elektronische apparaten. Bovendien is Miniso zeer succesvol buiten China, zozeer zelfs dat bijna 40% van de 5.545 winkels van het bedrijf zich in het buitenland bevinden. Ook wijzen we erop dat het economische model van het bedrijf voldoet aan de belangrijkste criteria van ons beleggingsproces. Miniso heeft namelijk een zeer lage kapitaalintensiteit, aangezien de winkelpanden niet in handen zijn van het bedrijf, en een beperkte behoefte aan werkkapitaal. Als gevolg hiervan heeft Miniso een zeer sterke balans met netto-kaspositie van bijna USD 1 miljard en een goed kasgenererend vermogen van bijna USD 250 miljoen in 2023.

Het herhaaldelijke succes van onze effectenselectie in China verklaart grotendeels onze aanzienlijke allocatie aan dit land (35,7% van het fonds per 29/09/2023), ook al doet de Chinese economie het slecht als gevolg van de vastgoedcrisis, waarvan de oplossing zich nog niet aandient. Door de volatiliteit die wordt veroorzaakt door diverse economische en geopolitieke crises ontstaan er ieder jaar beleggingsmogelijkheden. Om terug te keren naar het geval van Miniso, is het interessant om op te merken dat de beurswaarde van het bedrijf vorig jaar, toen de Chinese regering een zero-covidbeleid voerde, bijna was gedaald tot het niveau van de liquiditeiten die bij de bank werden aangehouden. De waarde van de activiteiten van het bedrijf, die zeer winstgevend zijn, werden dus gewaardeerd op nul.

Positionering van het fonds per 29/09/2023

We hebben de structuur van het fonds het afgelopen kwartaal niet noemenswaardig gewijzigd4.
Latijns-Amerika vertegenwoordigt nog steeds 19,3% van het fonds (vergeleken met 8,8% voor onze
referentie-indicator). We profiteren van de koersdalingen door onze posities in deze landen te versterken, die profiteren van zowel structurele trends, zoals de herindustrialisatie in Noord-Amerika, als cyclische trends, zoals de stijging van de grondstoffenprijzen. In Mexico zijn de twee belangrijkste kandidaten voor de presidentsverkiezingen van 2024 inmiddels bekend. De grootste favoriet is Claudia Sheinbaum, kandidaat van de regerende MORENA-partij. Haar campagne is gebaseerd op de voorzetting van het mandaat van president Lopez Obrador, van wie het begrotings- en monetair beleid opmerkelijk orthodox is. Haar belangrijkste tegenstander, Xochitl Galvez, vertegenwoordigt de centrumrechtse alliantie, die als gunstig voor de markteconomie wordt beschouwd. Beide kampen begrijpen dat er door de geopolitieke spanningen tussen de Verenigde Staten en China kansen ontstaan voor Mexico. Onze posities in Mexico bestaan uit binnenlandse bedrijven die rechtstreeks profiteren van deze zogeheten nearshoring-trend.

De rest van de portefeuille blijft gediversifieerd en vertoont nog steeds een hoge blootstelling aan technologische leiders in Azië die gepositioneerd zijn op het thema artificiële intelligentie. We hebben een gematigde blootstelling aan India (9,0% van het fonds) en Zuidoost-Azië (4,0%). We willen onze allocatie aan deze regio vergroten en rekenen vooral op beursintroducties die in de komende twaalf maanden worden verwacht en waarmee beleggers toegang kunnen krijgen tot groeibedrijven die zijn gepositioneerd op de nieuwe economie van deze landen, die een sterke economische en demografische dynamiek vertonen.

Bronnen: Carmignac, Bloomberg, FactSet, BoAML, EM Advisors Group, bedrijfsgegevens, 29/09/2023.

De portefeuilles van de Carmignac-fondsen kunnen op ieder moment worden gewijzigd. De gebruikte handelsmerken en logo's impliceren op geen enkele wijze dat er een band met deze bedrijven bestaat of dat ze hun goedkeuring hebben verleend.
Verwijzingen naar bepaalde effecten of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd. Bronnen: Carmignac, bedrijfsgegevens, 30/09/2023.

Verantwoord beleggen staat altijd centraal in onze aanpak

Carmignac Portfolio Emergents koppelt ons vertrouwen in de opkomende markten sinds 1989 aan het streven van Carmignac om de toon te blijven zetten als het gaat om verantwoord beleggen. Door die verschillende expertises te combineren, streven we ernaar waarde te creëren voor onze beleggers én een positieve impact te hebben op de maatschappij en het milieu.

Carmignac Portfolio Emergents is een Artikel-9-fonds in het kader van de SFDR5. Het ontving in 2019 het Franse MVB-label en in 2020 het Belgische 'Towards Sustainability'-label6.

Het fonds is een Artikel-9-fonds in het kader van de SFDR-verordening en heeft een duurzame beleggingsdoelstelling die erin bestaat om meer dan 80% van het vermogen (inclusief derivaten en contanten) te beleggen in bedrijven waarvan het grootste deel van de omzet of kapitaaluitgaven betrekking heeft op goederen en diensten die verband houden met activiteiten die een positieve uitwerking hebben op 1 van de 9 (van 17) voor het fonds geselecteerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties ("de 9 Duurzameontwikkelingsdoelstellingen"). Deze bedrijven leveren een bijdrage aan één van de vier duurzame thema's die wij voor deze strategie hebben geïdentificeerd (zie hieronder).

Onze portefeuille is momenteel gestructureerd rond vier belangrijke thema's, waarbij maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) centraal staat in ons proces:

  • Referentie-indicator: MSCI EM NR (USD), herbelegde netto-dividenden China - inclusief Hongkong. Exclusief derivatenposities. De samenstelling van de portefeuilles van Carmignac kan op ieder moment worden gewijzigd. Voor de sector- en geografische positionering zijn de gegevens herleid tot 100%.
    Verwijzingen naar bepaalde effecten of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
    Bron: Carmignac, 30/09/2023.

Zoals eerder vermeld is onze aanpak van maatschappelijk verantwoord beleggen gebaseerd op de volgende pijlers:

  • Selectief beleggen op basis van overtuiging, waarbij we de voorkeur geven aan
    duurzame-groeithema's, in sectoren met een lage penetratiegraad en in landen met gezonde macro-economische kerncijfers.
  • Beleggen met een positieve impact door de voorkeur te geven aan bedrijven die oplossingen bieden voor de ecologische en sociale uitdagingen van opkomende landen, waarbij 80% van het vermogen (inclusief derivaten en contanten) wordt belegd in bedrijven die een positieve uitwerking hebben op 1 van de 9 voor dit fonds geselecteerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties4) en door onze koolstofvoetafdruk met minstens 50% te verlagen ten opzichte van de MSCI Emerging Markets Index.
  • Duurzaam beleggen door bij onze analyses en beleggingsbeslissingen systematisch rekening te houden met ecologische en sociale criteria en criteria op het gebied van goed bestuur (Environmental, Social, Governance – ESG).
1Cumulatief rendement. Carmignac Portfolio Emergents F EUR Acc (ISIN-code: LU0992626480). *Risicoschaal uit de EBI (essentiële beleggersinformatie). Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. Het rendement kan door valutabewegingen opwaarts of neerwaarts fluctueren. Rendement na aftrek van kosten (behoudens door de distributeur ingehouden instapkosten). Rendement in euro per 30/06/2023.
2Bronnen: Carmignac, FactSet, gegevens over de afstemming van het fonds op de geselecteerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen per 30/06/2023.
3Referentie-indicator: MSCI EM NR (USD), met herbelegde netto-dividenden, driemaandelijkse herweging.
4In het exclusieve ESG-systeem START worden de ESG-indicatoren van de belangrijkste aanbieders van marktgegevens gecombineerd en gecumuleerd. Door een gebrek aan standaardisatie en doordat beursgenoteerde ondernemingen onvoldoende rapporteren over bepaalde ESG-indicatoren, is het niet mogelijk om alle relevante indicatoren in overweging te nemen. START biedt een gecentraliseerd systeem waarmee Carmignac analyses en inzichten genereert over elk van de onderzochte bedrijven, ook als de gecumuleerde externe gegevens onvolledig zijn. Ga voor meer informatie naar onze website.
5Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR). U vindt de verordening via EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj.
6Carmignac Portfolio Emergents heeft het Franse en het Belgische MVB-label gekregen. https://www.lelabelisr.fr/en; https://www.towardssustainability.be; https://www.febelfin.be/nl.

Carmignac Portfolio Emergents

Profiteren van de meest veelbelovende kansen in het opkomende universumOntdek de pagina van het Fonds

Carmignac Portfolio Emergents F EUR Acc

ISIN: LU0992626480
Aanbevolen minimale beleggingstermijn*
5 jaar
Risicoschaal**
4/7
SFDR-fondscategorieën***
Artikel 9

*Aanbevolen minimale beleggingstermijn: Het deelbewijs/de klasse is mogelijk niet geschikt voor beleggers die voornemens zijn hun inleg voor afloop van de aanbevolen termijn terug te trekken. Deze verwijzing naar een bepaald beleggersprofiel is geen beleggingsadvies. Welk bedrag redelijkerwijs in een fonds kan worden belegd, hangt af van uw persoonlijke situatie en dient te worden beoordeeld aan de hand van uw totale portefeuille. **Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden. ***De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.

Voornaamste risico's van het Fonds

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen

Tegenpartijrisico: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

Liquiditeit: De prijs waartegen het fonds zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen, kan door tijdelijk gewijzigde marktomstandigheden worden beïnvloed.

Inherente risico's

Aandelen: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden. Opkomende Landen: De nettoinventariswaarde van het compartiment kan sterk variëren vanwege de beleggingen in de markten van de opkomende landen, waar de koersschommelingen aanzienlijk kunnen zijn en waar de werking en de controle kunnen afwijken van de normen op de grote internationale beurzen.Wisselkoers: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.Discretionair Beheer: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.Meer informatie over de risico’s van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk “Risicoprofiel”, en in het document met essentiële beleggersinformatie.
Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Kosten

ISIN: LU0992626480
Instapkosten
Wij brengen geen instapkosten in rekening. 
Uitstapkosten
Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten
1,32% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
Prestatievergoedingen
20,00% wanneer de aandelenklasse tijdens de prestatieperiode beter presteert dan de referentie-indicator. Het zal ook worden betaald als de aandelenklasse beter heeft gepresteerd dan de referentie-indicator, maar een negatieve prestatie had. Ondermaatse prestaties worden voor 5 jaar teruggevorderd. Het werkelijke bedrag hangt af van hoe goed uw belegging presteert. De geaggregeerde kostenraming hierboven omvat het gemiddelde over de laatste 5 jaar, of sinds de creatie van het product als dit minder dan 5 jaar is.
Transactiekosten
0,37% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.
Roerende voorheffing
Roerende voorheffing bij verkoop
Taks op beursverrichtingen (TOB)
1.32% (max.4000 €)
Conversiekosten
0%

Jaarlijks rendement

ISIN: LU0992626480
Carmignac Portfolio Emergents6.43.91.719.8-18.225.544.9-10.3-14.39.8
Referentie-indicator11.4-5.214.520.6-10.320.68.54.9-14.96.1
Carmignac Portfolio Emergents- 4.7 %+ 7.6 %+ 6.2 %
Referentie-indicator- 2.4 %+ 3.0 %+ 5.5 %

Bron: Carmignac op 28 mrt. 2024.
Het beheer van dit deelbewijs/deze aandelenklasse is niet gebaseerd op de indicator. Resultaten en waarden uit het verleden zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten en waarden. Het rendement is na aftrek van alle kosten, met uitzondering van de eventuele in- en Uitstapvergoeding, en is verkregen na aftrek van de kosten en belastingen die gelden voor een gemiddelde particuliere cliënt die als natuurlijke persoon in België woont. Wanneer de valuta verschilt van uw valuta, bestaat er een wisselkoersrisico, waardoor de netto-inventariswaarde lager kan uitvallen. De referentievaluta van het fonds/compartiment is EUR.

Recente analyses

[Background image] [CI] Blue sky and buildings
Wereldwijde aandelen13 januari 2023Nederlands

Carmignac Investissement: Brief van de Fondsbeheerder

5 minuten leestijd
Find out more

Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële beleggersinformatie /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is enkel bestemd voor professionele klanten en is niet gevalideerd door het FSMA.

Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Investing in your Interest" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan.
Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek Belgisch ingezetene is.​

Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.​

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.​

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.​

Risicocategorie van het KID (Essentiële Informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.​

De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.​

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie. ​

Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. De risico’s, beheerkosten en lopende kosten worden beschreven in de KID (Essentiële Informatiedocument). De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA. De netto-inventariswaarde zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. Elke klacht kan worden gestuurd naar complaints@carmignac.com of naar CARMIGNAC GESTION – Compliance and Internal Controls – 24 place Vendôme Paris France of op de website www.ombudsfin.be.​

Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geen belastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds.​

Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid​.

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.​

De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Frans, of het Nederlands in deel 6 zonder de titel Samenvatting van de beleggersrechten.