Carmignac

Carmignac Emergents: benut het potentieel van de emerging markets op een duurzame manier

 • Lengte
  6 minuten leestijd

Carmignac belegt al meer dan 30 jaar op de opkomende markten en doet dat van in het begin op een verantwoorde manier. Daarom introduceerden wij in 1997 een aandelenfonds dat op een maatschappelijk verantwoorde manier belegt in innovatieve bedrijven uit opkomende landen met duurzame groeivooruitzichten.

Met de combinatie van die verschillende expertises streeft Carmignac Emergents ernaar waarde te genereren voor onze cliënten én een positieve invloed te hebben op de maatschappij en het milieu.


Een maatschappelijk verantwoorde langetermijnbenadering

 • Carmignac
  Selectiviteit, overtuiging en discipline

  Beleggingen in duurzame groeithema's, in sectoren met een lage penetratiegraad en in landen met gezonde macro-economische kerncijfers

 • Carmignac
  Positieve impact

  Voorkeur voor bedrijven die oplossingen aanreiken voor de ecologische en maatschappelijke uitdagingen van de opkomende landen

 • Carmignac
  Duurzaam

  Systematisch gebruik van ecologische, sociale en governancecriteria (ESG) in onze analyse en onze beleggingsbeslissingen


Carmignac Emergents: doorstaat crisissen en identificeert de grote groeitrends in de opkomende landen sinds 1997

Ontwikkeling van de netto-inventariswaarde sinds de oprichting1
(in EUR; basis 100). Gegevens van 31/12/2020

Carmignac
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement. De resultaten zijn na aftrek van de kosten (exclusief eventuele door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten). Het nettorendement is het brutorendement minus de kosten en belastingen die gelden voor een gemiddelde particuliere cliënt die als natuurlijke persoon in België woont. Bron: Carmignac, 31/12/2020. (1) Gecumuleerd rendement, basis 100 op 03/02/1997. (2) Referentie-indicator: MSCI EM NR (USD) (met herbelegde netto-dividenden).


En wat als u nu meteen zou beginnen

Als u 23 jaar lang elke maand 250 euro in Carmignac Emergents had belegd (dus een bedrag van 69.000 euro), dan zou uw spaargeld vandaag 248.112 euro waard zijn, een meerwaarde van 179.112 euro (+260%).

Praat erover met uw adviseur!


Het getoonde resultaat is geen betrouwbare aanwijzing van het toekomstige rendement van uw beleggingen.

Gegevens van 31/12/2020. Dit voorbeeld is een simulatie voor een belegd bedrag van 250 euro per maand gedurende 23 jaar in Carmignac Emergents, deelbewijs A EUR Acc, zonder uitstap of terugkoop in de beschouwde periode. Het getoonde resultaat heeft louter tot doel het mechanisme van uw belegging over de beleggingstermijn te illustreren. Het houdt geen rekening met de inflatie. Door inflatie kan de waarde van de activa in de portefeuille dalen. De waarde van uw belegging kan zowel opwaarts als neerwaarts van de getoonde ontwikkeling afwijken. Het getoonde resultaat is na aftrek van kosten, exclusief eventuele door de distributeur in rekening gebrachte in- en uitstapkosten. Beleggen in de ICB's van Carmignac houdt een risico op kapitaalverlies in. Deze informatie heeft geen contractuele waarde en is geen beleggingsadvies. De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van elke belegger en kan in de toekomst worden gewijzigd. Vraag advies aan uw financieel en fiscaal adviseur om zeker te zijn dat de voorgestelde producten geschikt zijn voor uw persoonlijke situatie, uw risicoprofiel en uw beleggingsdoelstellingen.Dit fonds beschikt over de volgende labels:

Label ISR
www.lelabelisr.fr/en
Label Towards Sustainability
www.towardssustainability.be/nl

Een fonds dat deze labels heeft verkregen, voldoet niet noodzakelijkerwijs aan uw eigen doelstellingen op het gebied van duurzaamheid; ook is het niet zeker dat de labels voldoen aan de toekomstige nationale of Europese regelgeving.

Het Franse « label ISR » wordt toegekend voor een verlengbare periode van drie jaar. Gedurende die periode van drie jaar zijn tussentijdse controles gepland om na te gaan of het fonds daadwerkelijk voldoet aan de voorwaarden van het label. Het label « Towards Sustainability » is één jaar geldig en onderworpen aan een jaarlijkse evaluatie.

Carmignac Emergents heeft kenmerken op het gebied van milieu (environmental, E) en maatschappij (social, S) en stimuleert beleggingen in bedrijven die blijk geven van goed ondernemingsbestuur (governance, G). Het fonds is in overeenstemming met artikel 8 van de SFDR-verordening. Het beheer is gericht op een lage koolstofemissie en het beoogt daarbij een koolstofintensiteit van minder dan 30% van het niveau van de referentie-indicator, de MSCI EM NR (USD). Het fonds past ofwel een "best-in-universe"-benadering toe, om bedrijven te identificeren die duurzame activiteiten bieden, ofwel een "best-efforts"-benadering, om de voorkeur te geven aan emittenten die op het vlak van ESG-praktijken en -prestaties positieve vooruitzichten vertonen. De niet-financiële analyse wordt in de beleggingsstrategie toegepast met behulp van een negatieve screening om bepaalde emittenten van aandelen uit te sluiten op basis van energie- of ethische criteria en een positieve screening om het beleggingsuniversum van aandelen te bepalen door de bedrijven in kaart te brengen die duurzame activiteiten aanbieden, meer bepaald in de volgende thema's: financiering van de toekomst, financiering van duurzame en innovatieve technologie en verbetering van de levensstandaard enz. Bovendien past het fonds op normen gebaseerde uitsluitingen toe om bedrijven uit te sluiten die blootgesteld zijn aan zogenaamde controversiële sectoren en/of activiteiten. Het bedrijf dat belast is met de beoordeling van de ESG-criteria is Carmignac Gestion S.A.


Carmignac

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement. De resultaten zijn na aftrek van de kosten (exclusief eventuele door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten). Het nettorendement is het brutorendement minus de kosten en belastingen die gelden voor een gemiddelde particuliere cliënt die als natuurlijke persoon in België woont. Bron: Carmignac, 31/12/2020. (2) Referentie-indicator: MSCI EM NR (USD) (herbelegde netto-dividenden).


Carmignac Emergents

Meer informatie over het fonds Carmignac Emergents, meer bepaald de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid, alsmede de kenmerken en kosten van de deelbewijzen A EUR Acc, of over belastingen in België is te vinden op de pagina over het fonds: Carmignac Emergents

Carmignac Emergents, ICBE en GBF naar Frans recht, is een internationaal aandelenfonds dat in opkomende landen belegt. Het fonds is permanent voor minimaal 60% van het vermogen belegd in aandelen. Het kan tevens obligaties, schuldvorderingen en geldmarktinstrumenten van de opkomende landen omvatten. Het fonds probeert de beste groeikansen te vinden door voor ten minste twee derde van zijn vermogen aandelen uit opkomende landen te selecteren. Het fonds heeft tot doel over een aanbevolen minimale beleggingshorizon van vijf jaar beter te presteren dan de referentie-indicator bij een lagere volatiliteit dan laatstgenoemde. De referentie-indicator is de MSCI EM NR (USD), berekend met herbelegde netto-dividenden, omgerekend in euro. Het fonds wordt beheerd op basis van de principes van maatschappelijk verantwoord beleggen en houdt bij de effectenselectie rekening met de criteria voor milieu, maatschappij en governance. Er bestaat geen enkele garantie dat de beleggingsdoelstelling wordt gerealiseerd of dat de belegging rendement oplevert.

Informatie over de risico's
Beleggen houdt risico's in. Carmignac Emergents biedt geen enkele garantie of bescherming van het belegde kapitaal en houdt een risico op kapitaalverlies in. De waarde van de beleggingen en de daaruit voortvloeiende inkomsten kan schommelen (met name onder invloed van wisselkoersschommelingen). De mogelijkheid bestaat dat de beleggers niet het volledige belegde bedrag terugkrijgen. Er bestaat geen enkele garantie dat het fonds zijn beleggingsdoelstelling realiseert of dat de belegging rendement oplevert. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement en kunnen misleidend zijn.

Risico-rendementsprofiel van het deelbewijs A EUR Acc:
- Minimale eerste inleg: 1 deelbewijs
- Maximale instapvergoeding voor distributeurs: 4%
- Uitstapkosten: 0%
- Vaste beheerkosten: 1,5%
- Prestatievergoeding: 20% van de meerprestatie t.o.v. de referentie-indicator, als het rendement positief is
- Aangerekende prestatievergoeding: 8,10% (31/12/2020)
- Roerende voorheffing: belasting van dividenden en interesten op jaarbasis (via de rekenmodule)
- Belasting bij uitstap: n.v.t.
- Lopende kosten exclusief prestatievergoeding: 2,27%
- Taks op beursverrichtingen (TOB): n.v.t.
- Toepassingsgebied van artikel 19bis WIB 92: nee

Carmignac Emergents A EUR Ydis

ISIN: FR0011269349
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

RISICO VAN OPKOMENDE LANDEN: Risico dat de operationele voorwaarden en het toezicht op de "opkomende" markten afwijken van de normen die op de grote internationale beurzen gelden. Dit kan gevolgen hebben voor de beurswaarde.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Toegang tot de fondsdocumenten en andere belangrijke informatie in België
Het prospectus, het document met essentiële beleggersinformatie (KIID), de netto-inventariswaarde en het recentste (half)jaarverslag kunnen kosteloos in het Frans en in het Nederlands bij de beheermaatschappij worden verkregen, telefonisch op het nummer +352 46 70 60 1 of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het volgende adres: Havenlaan 86c b320, 1000 Brussel. De netto-inventariswaarde wordt daarnaast gepubliceerd op de website www.fundinfo.com. Het document met essentiële beleggersinformatie en het prospectus moeten voorafgaand aan iedere inschrijving aan de belegger overhandigd worden. Wij raden beleggers ten zeerste aan deze documenten vóór iedere inschrijving te lezen. Klachten kunnen gericht worden aan de dienst Compliance. Dit kan per post aan CARMIGNAC GESTION, 24 place Vendôme, 75001 Parijs, Frankrijk, of via e-mail naar complaints@carmignac.com of bij de officiële klachtendienst in België, via de website www.ombudsfin.be.