Carmignac P. Flexible Bond: Brief van de Fondsbeheerders

Gepubliceerd
11 oktober 2023
-1.51%Resultaten van Carmignac P. Flexible Bond in het 3e kwartaal van 2023 voor de aandelenklasse A EUR.
-1.58%Prestatie referentie-indicator in het 3e kwartaal van 2023 voor ICE BofA ML Euro Broad index (EUR).
+0.07%Relatieve prestatie van het fonds over het kwartaal ten opzichte van zijn referentie-indicator.

Carmignac Portfolio Flexible Bond boekte in het derde kwartaal van 2023 een verlies van 1,51% (aandelenklasse A). Het fonds presteerde echter beter dan de referentie-indicator1, die tijdens de verslagperiode een daling van 1,58% liet optekenen.

De huidige situatie op de obligatiemarkten

Het derde kwartaal van 2023 stond in het teken van een ongunstig klimaat op de obligatiemarkten waarin de langetermijnrente omhoogging en de kredietspreads verruimden. De centrale banken bleven tijdens de verslagperiode een restrictieve toon aanslaan. Zo besloot de Federal Reserve om haar beleid verder te verkrappen door de beleidsrente te verhogen naar 5,5% en kwam de Europese Centrale Bank met twee verhogingen, waardoor de depositorente op 4% kwam te liggen. Bovendien wezen de belangrijkste monetair-beleidsmakers opnieuw op hun inflatiedoelstelling van 2% en dat de rente voor "lange tijd op een hoog niveau" moet worden gehandhaafd om die doelstelling te halen. Dat leidde tot een aanzienlijke stijging van de lange rente aan het einde van de verslagperiode. Doordat de Amerikaanse tienjaarsrente het afgelopen kwartaal met 74 bp is gestegen naar 4,58% en de Duitse tienjaarsrente in dezelfde periode met 44 bp naar 2,85%, staat de tienjaarsrente nu op het hoogste niveau in ruim vijftien jaar.

Toch zijn de voorlopende indicatoren in de loop van het kwartaal verder teruggevallen. Zo zijn de PMI-indices in de eurozone en de Verenigde Staten gedaald naar respectievelijk 47,0 en 50,2. Hoewel de werkgelegenheid in de Verenigde Staten nog altijd zeer hoog is, lieten de vertrouwensindices een aanzienlijke verslechtering van het moreel van de Amerikaanse huishoudens zien, wat de speculatie aanwakkerde dat de spanning op de arbeidsmarkt afneemt. In de eurozone is de economie verder vertraagd, zoals blijkt uit de daling van de indicatoren voor de industriële productie en de lagere index voor het ondernemingsklimaat in Duitsland, die voordien al op krimpniveau lag.

Ook in de Verenigde Staten bleef de inflatie vertragen. De totale inflatie daalde in de VS van +4% op jaarbasis naar +3,6%, wat vergelijkbaar is met Europa, waar de totale inflatie op +4,3% op jaarbasis uitkwam, vergeleken met +5,4% aan het begin van de verslagperiode. Helaas werden de vooruitzichten op een hernieuwd enthousiasme onder de marktdeelnemers aanzienlijk getemperd doordat de grondstoffenprijzen opveerden en de OPEC-lidstaten besloten om de productie van ruwe olie te verlagen. Ook voor bedrijfsobligaties was het klimaat ongunstig, zowel door de bezorgdheid over het verloop van de Chinese economie, in het bijzonder de vastgoedsector, als door de herwaardering van de termijnpremies voor lange looptijden vanwege het hoge-renteklimaat, waardoor de kredietmarges verruimden: +18bp voor de Xover-index en +4bp voor de Main-index (op kwartaalbasis).

Assetallocatie

Tijdens het derde kwartaal hebben we de portefeuille aangepast aan de verschillende marktfasen:

Gelet op de hoge rentevolatiliteit bleven we de rentegevoeligheid dynamisch beheren. De algemene gevoeligheid van de portefeuille bewoog zich binnen een bandbreedte van 5,4 – 7,1 en de blootstelling aan subsegmenten van staatsobligaties veranderde aanzienlijk in de loop van het kwartaal. Daarom hebben we onze weging in staatsobligaties van opkomende landen, perifere landen en de VS verlaagd ten gunste van tienjarig staatspapier van de kernlanden van de eurozone, die naar onze mening een aantrekkelijker risico-rendementsprofiel bieden, omdat Europa te maken heeft met een meer uitgesproken economische vertraging. We hebben ook onze short-posities op de Japanse rente verschoven van 10 jaar naar kortere looptijden (3 en 5 jaar), die gevoeliger zijn voor beslissingen van de Japanse centrale bank.

Onze bruto-blootstelling aan de kredietmarkt bleef gedurende de periode stabiel, maar we handhaafden ons proactieve beheer van de netto-blootstelling van de portefeuille. Aangezien de vastgoedcrisis in China weer de kop opsteekt en de kredietmarges daardoor verruimen, hebben we tijdens de zomer tactische afdekkingsposities in CDS'en geopend om onze volledige blootstelling aan hoogrentende bedrijfsobligaties (14% van de netto-activa van het fonds) daartegen te beschermen. Aan het einde van de verslagperiode hebben we deze afdekkingsinstrumenten opnieuw ingezet, zij het in mindere mate, om de daling van de kredietmarkten op te vangen, die het gevolg was van de scherpe stijging van de lange rente.

Vooruitzichten

We blijven optimistisch over het normaliseringstraject van de economieën en het beleid van de belangrijkste centrale banken. Als de kerninflatie boven de door de belangrijkste centrale banken gestelde doelstelling van 2% blijft, denken we dat de vertraging van de verschillende economieën, zoals die tot uiting komt in de voorlopende indicatoren, de grote centrale banken in staat zou moeten stellen hun restrictieve monetair beleid in de toekomst te matigen. Op korte termijn pleit dit scenario voor het handhaven van een hoge risicobereidheid, zowel wat betreft de rentegevoeligheid als de weging van bedrijfsobligaties. Aangezien de verkrappingscyclus ten einde loopt, handhaven we de rentegevoeligheid in de buurt van onze bovengrens, met een voorkeur voor middellange en lange looptijden, die minder volatiel zijn en meer profiteren van de economische vertraging. Dit klimaat blijft ook gunstig voor carry-strategieën gericht op bijvoorbeeld bedrijfsobligaties, die aantrekkelijk gewaardeerd zijn. Ten slotte handhaven we onze long-posities op de reële rente en break-even-inflatiecijfers, gezien de aanhoudende inflatiedruk (grondstoffen en diensten).

1Referentie-indicator: ICE BofA Euro Broad Market Index.

Carmignac Portfolio Flexible Bond

Kansen op de wereldwijde obligatiemarkten flexibel benaderenOntdek de pagina van het Fonds

Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc

ISIN: LU0336084032
Aanbevolen minimale beleggingstermijn*
3 jaar
Risicoschaal**
2/7
SFDR-fondscategorieën***
Artikel 8

*Aanbevolen minimale beleggingstermijn: Het deelbewijs/de klasse is mogelijk niet geschikt voor beleggers die voornemens zijn hun inleg voor afloop van de aanbevolen termijn terug te trekken. Deze verwijzing naar een bepaald beleggersprofiel is geen beleggingsadvies. Welk bedrag redelijkerwijs in een fonds kan worden belegd, hangt af van uw persoonlijke situatie en dient te worden beoordeeld aan de hand van uw totale portefeuille. **Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden. ***De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.

Voornaamste risico's van het Fonds

Inherente risico's

Rente: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.Krediet: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.Wisselkoers: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.Aandelen: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.Meer informatie over de risico’s van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk “Risicoprofiel”, en in het document met essentiële beleggersinformatie.
Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Kosten

ISIN: LU0336084032
Instapkosten
1,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion rekent geen instapkosten. De persoon die u het product verkoopt, informeert u over de daadwerkelijke kosten.
Uitstapkosten
Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten
1,20% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
Prestatievergoedingen
20,00% wanneer de aandelenklasse tijdens de prestatieperiode beter presteert dan de referentie-indicator. Het zal ook worden betaald als de aandelenklasse beter heeft gepresteerd dan de referentie-indicator, maar een negatieve prestatie had. Ondermaatse prestaties worden voor 5 jaar teruggevorderd. Het werkelijke bedrag hangt af van hoe goed uw belegging presteert. De geaggregeerde kostenraming hierboven omvat het gemiddelde over de laatste 5 jaar, of sinds de creatie van het product als dit minder dan 5 jaar is.
Transactiekosten
0,38% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.
Roerende voorheffing
Roerende voorheffing bij verkoop
30% op de obligatiemeerwaarde
Taks op beursverrichtingen (TOB)
1.32% (max.4000 €)
Conversiekosten
1%

Jaarlijks rendement

ISIN: LU0336084032
Carmignac Portfolio Flexible Bond2.0-0.70.11.7-3.45.09.20.0-8.04.7
Referentie-indicator0.1-0.1-0.3-0.4-0.4-2.54.0-2.8-16.96.8
Carmignac Portfolio Flexible Bond- 0.4 %+ 2.2 %+ 1.0 %
Referentie-indicator- 4.3 %- 2.7 %- 1.5 %

Bron: Carmignac op 28 mrt. 2024.
Het beheer van dit deelbewijs/deze aandelenklasse is niet gebaseerd op de indicator. Resultaten en waarden uit het verleden zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten en waarden. Het rendement is na aftrek van alle kosten, met uitzondering van de eventuele in- en Uitstapvergoeding, en is verkregen na aftrek van de kosten en belastingen die gelden voor een gemiddelde particuliere cliënt die als natuurlijke persoon in België woont. Wanneer de valuta verschilt van uw valuta, bestaat er een wisselkoersrisico, waardoor de netto-inventariswaarde lager kan uitvallen. De referentievaluta van het fonds/compartiment is EUR.

Recente analyses

[Background image] [CI] Blue sky and buildings
Wereldwijde aandelen13 januari 2023Nederlands

Carmignac Investissement: Brief van de Fondsbeheerder

5 minuten leestijd
Find out more

Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële beleggersinformatie /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is enkel bestemd voor professionele klanten en is niet gevalideerd door het FSMA.

Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Investing in your Interest" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan.
Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek Belgisch ingezetene is.​

Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.​

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.​

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.​

Risicocategorie van het KID (Essentiële Informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.​

De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.​

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie. ​

Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. De risico’s, beheerkosten en lopende kosten worden beschreven in de KID (Essentiële Informatiedocument). De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA. De netto-inventariswaarde zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. Elke klacht kan worden gestuurd naar complaints@carmignac.com of naar CARMIGNAC GESTION – Compliance and Internal Controls – 24 place Vendôme Paris France of op de website www.ombudsfin.be.​

Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geen belastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds.​

Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid​.

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.​

De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Frans, of het Nederlands in deel 6 zonder de titel Samenvatting van de beleggersrechten.