3e kwartaal 2023: Voorbeelden van onze activiteiten als actief aandeelhouder

Gepubliceerd
1 december 2023

Als langetermijnbeleggers gaan wij met de bedrijven waarin wij beleggen regelmatig in gesprek om hen aan te moedigen hun praktijken op het vlak van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (Environmental, Social, Governance – ESG) te verbeteren. In het derde kwartaal van 2023 kwam ons actief aandeelhouderschap tot uiting in:

18Dialogen met bedrijven
99%Deelname aan algemene vergaderingen
51%Van de vergaderingen waar Carmignac minstens één keer tegen het management heeft gestemd*

*Deze gegevens hebben betrekking op het aantal vergaderingen waar Carmignac een stem heeft uitgebracht tegen de aanbeveling van het bestuur. In de praktijk gaat het om stemmen die zijn uitgebracht tegen resoluties van het management en, in de meeste gevallen, om stemmen die zijn uitgebracht voor resoluties van de aandeelhouders (tenzij de resolutie van de aandeelhouders wordt gesteund door het management).

Carmignac verbindt zich ertoe de dialoog met bedrijven op te bouwen rond vijf categorieën: ESG ratings, specifieke thema's, impact, controversieel gedrag en tot slot stembeslissingen op algemene vergaderingen1.

In het derde kwartaal van 2023 zijn we 18 keer een dialoog gestart met de bedrijven waarin we beleggen en hebben we twee soorten engagement besproken.
In het derde kwartaal van 2023 heeft Carmignac bij 51% van de stemmingen ten minste eenmaal tegen het bestuur van onze deelnemingen gestemd.

Ter illustratie lichten we hierna ons engagement met twee bedrijven in het derde kwartaal van 2023:

Coca-Cola İçecek (CCI)

Sector: Basisconsumptiegoederen

Regio: Midden-Oosten

In een aantal portefeuilles onder zijn beheer1 belegt Carmignac in een obligatie van CCI die is gekoppeld aan ESG-beperkingen (duurzaamheidsgekoppelde obligatie of Sustainability-Linked Bond, 'SLB').

CCI produceert, verspreidt en verkoopt drankjes met en zonder prik van The Coca-Cola Company in Turkije, Pakistan, Kazachstan, Azerbeidzjan, Kirgizië, Turkmenistan, Jordanië, Irak, Syrië, Oezbekistan en Tadzjikistan.

Als belegger in de eerste SLB van CCI wilden we de vorderingen van de emittent op het gestelde duurzaamheidsprestatiedoel (Sustainability Performance Target of 'SPT') in het oog houden. Daarnaast merkten we op dat de emittent een lage MSCI-rating heeft, terwijl hij in het bedrijfseigen START-systeem van Carmignac2 juist een hogere score had (C op een schaal van A tot E). Naar aanleiding hiervan gingen we met de emittent in gesprek.

We spraken telefonisch met het team investeerdersrelaties van de Emittent en het Head of Sustainability.

Bij dit engagement legden we het zwaartepunt op de manier waarop de Emittent duurzaamheidsoverwegingen in zijn strategie integreert en hoe hij duurzaamheidsdoelen koppelt aan zijn financiering. CCI en The Coca-Cola Company, CCI's op één na grootste aandeelhouder, hebben toezeggingen op het gebied van duurzaamheid gedaan die in grote lijnen overeenkomen, maar op belangrijke punten afwijken, vooral met het oog op hun bedrijfsmodellen en lokale en culturele overwegingen.

Het SPT houdt in dat het waterverbruik uiterlijk 31 december 2027 moet zijn teruggedrongen tot 1,47 liter water per liter product, waar dat in 2020 nog 1,69 liter per liter bedroeg. Lukt dat niet, wordt de couponrente met 50 bp opgehoogd. We hebben met de emittent besproken welke vorderingen er al zijn gemaakt in de richting van dit doel en welke stappen er verder concreet genomen worden. Daarnaast willen we erop wijzen dat de emittent samenwerkt met overheidsinstanties en niet-gouvernementele organisaties (NGO's).

We waarderen de jaarlijkse verslagen over de geboekte vooruitgang in de richting van dit doel, die bovendien worden gecontroleerd door een onafhankelijke derde, zodat beleggers reëel inzicht krijgen in deze vooruitgang.

We hebben de manier waarop de emittent sociale kwesties behandeld tegen het licht gehouden en daarbij een aantal verbeterpunten geïdentificeerd. Hierover zijn we vervolgens met de emittent in gesprek gegaan. Daarbij hebben we de emittent ook verzocht verslag uit te brengen over de vooruitgang richting het algemene doel om 100% afgestemd te zijn aan zijn eigen mensenrechtenbeleid. We zagen het aantal en de ernst van incidenten die tot tijdsverlies leiden in 2022 toenemen. De verklaring is te vinden in een verandering van de verslagleggingsmethode: dit soort data wordt voortaan gedetailleerder gerapporteerd. Tot slot bespraken ze ook de uitdagingen waar het bedrijf tegenaan loopt rondom zijn diversiteitsdoelen, met het oog op de aard van de bedrijfsactiviteiten en de landen waarin het actief is.

Met dit engagement-initiatief hebben we inzicht gekregen in de vooruitgang van deze emittent op het SPT. Deze nieuwe inzichten hebben we ook gebruikt in onze beoordeling van de ESG-prestaties, waarbij we vaststelden dat de emittent terecht een START-score van 'C' heeft.

L’Oréal

Sector: Basisconsumptiegoederen

Regio: Europa

Belegging door Carmignac: Carmignac heeft aandelen van dit bedrijf in portefeuille3.

In het kader van onze ESG-strategie en in lijn met het zwaartepunt van ons engagement monitoren we de ecologische en sociale strategieën van deze Emittent.

Onze portefeuilles hebben een wezenlijke blootstelling aan de Emittent. We controleren voortdurend of de Emittent zich blijvend inzet om zijn grondstoffen verantwoord in te kopen, onwenselijke chemicaliën uit te faseren en milieunormen voor zijn producten op te stellen.

We hebben fysiek gesproken met de Environmental Leadership Director en andere vertegenwoordigers van het bedrijf.

Dit gesprek bood Carmignac de gelegenheid om feedback te geven over de duurzaamheidsstrategie van de Emittent. De Emittent heeft ambitieuze doelen gesteld voor ecologische en sociale KPI's en we erkennen de vooruitgang die al is geboekt.

We belichten hieronder de belangrijkste gesprekspunten:

  • Een leefbaar loon in de volledige toeleveringsketen;
  • Productveiligheid;
  • Biodiversiteitsdoelen;
  • Gebruik van biobased producten;
  • Duurzaam verpakken.

Met dit engagement-initiatief hebben we inzicht gekregen in de vooruitgang van deze Emittent op zijn duurzaamheidsdoelen.

Het deed ons deugd dat de Emittent, in tegenstelling tot een aantal sectorgenoten, niet alleen doelen heeft gesteld voor zijn eigen bedrijfsactiviteiten, maar ook voor de toeleveringsketen. Bovendien heeft de Emittent aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebruik van biobased producten en de introductie van navulbare producten.

Kanttekening is wel dat bij de sociale toezeggingen voor een leefbaar loon in de toeleveringsketen de eerste stappen pas kort geleden zijn gezet. We zullen de ontwikkelingen op dit gebied dus nauwlettend in de gaten houden.

De resultaten van dit engagement hebben we gebruikt in onze beoordeling van de ESG-prestaties, waarbij is vastgesteld dat de Emittent terecht een START-score (bedrijfseigen scoresysteem van Carmignac2) heeft van 'A' (op een schaal van A tot E).

1Per 30 september 2023 zijn dit Carmignac Credit 2025, Carmignac Credit 2027, Carmignac Portfolio Credit.
2Het bedrijfseigen ESG-systeem START combineert en cumuleert de ESG-indicatoren van toonaangevende gegevensverstrekkers. Bij beursgenoteerde bedrijven ontbreekt het ten aanzien van sommige ESG-indicatoren aan standaardisatie en rapportage. Daardoor kunnen niet alle relevante indicatoren in aanmerking worden genomen. START biedt een gecentraliseerd systeem waarin de analyses en inzichten van Carmignac betreffende elk bedrijf tot uitdrukking komen, ook als de verzamelde externe gegevens onvolledig zijn. Voor meer informatie verwijzen we naar onze website. 3Per 30 september 2023 geldt dit voor: Carmignac Absolute Return Europe, Carmignac Alts ICAV-European Long Short, Carmignac Global Active, Carmignac Investissement, Carmignac Investissement Latitude, Carmignac Patrimoine, Carmignac Portfolio Evolution, Carmignac Portfolio Family Governed, Carmignac Portfolio Flexible Allocation 2024, Carmignac Portfolio GrandChildren, Carmignac Portfolio Grande Europe, Carmignac Portfolio Human Experience, Carmignac Portfolio Investissement, Carmignac Portfolio, Patrimoine, Carmignac Portfolio Patrimoine Europe, Carmignac Profil Réactif 100, Carmignac Profil Réactif 50, Carmignac Profil Réactif 75, FP Carmignac European Leaders, FP Carmignac Global Equity Compounders, FP Carmignac Patrimoine.

Van meer informatie over ons beleid inzake verantwoord beleggen, verwijzen wij u naar onze rubriek Verantwoord Beleggen:

Verantwoord Beleggen

Recente analyses

Duurzaam beleggen14 maart 2024Nederlands

Duurzame obligaties: een beleggingskans?

2 minuten leestijd
Find out more
Marktanalyse26 juni 2023Nederlands

Carmignac – Vooruitzichten voor de tweede helft van 2023

4 minuten leestijd
Find out more
Duurzaam beleggen30 mei 2023Nederlands

Zeven interessante trends binnen duurzame beleggingen

6 minuten leestijd
Find out more

Publicitaire mededeling. Dit document is voor professionele cliënten bestemd.
Document gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. 'Carmignac' is een gedeponeerd merk. 'Investing in your Interest' is een aan het merk Carmignac verbonden slogan.
Dit document mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder de voorafgaande toestemming van de Beheermaatschappij. Het vormt geen inschrijvingsaanbod, noch een beleggingsadvies. Dit document is niet bedoeld als en mag niet worden gebruikt voor boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies. Dit document wordt u uitsluitend ter informatie verstrekt en mag niet worden gebruikt om een oordeel te vormen over de voordelen van beleggingen in effecten of participaties die in dit document worden beschreven, noch voor enig ander doel. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De informatie in dit document is actueel op de datum van schrijven en is afkomstig van interne en externe bronnen die door Carmignac als betrouwbaar worden beschouwd, is niet noodzakelijkerwijs volledig en de juistheid ervan kan niet worden gegarandeerd.
Verwijzingen naar bepaalde effecten of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd. Copyright: De via deze presentatie gepubliceerde gegevens zijn de exclusieve eigendom van hun houder zoals vermeld op iedere pagina.
CARMIGNAC GESTION – 24, place Vendôme – F-75001 Parijs – Tel.: (+33) 01 42 86 53 35 Door de AMF goedgekeurde maatschappij voor portefeuillebeheer. Franse naamloze vennootschap met een vermogen van EUR 13.500.000 – HR Parijs B 349 501 676 – CARMIGNAC GESTION Luxembourg, City Link, 7 rue de la Chapelle, L-1325 Luxemburg – Tel.: (+352) 46 70 60 1 - Dochteronderneming van Carmignac Gestion. Door de CSSF goedgekeurde beheermaatschappij van beleggingsfondsen. Naamloze vennootschap met een vermogen van EUR 23.000.000 - HR Luxemburg B67549.