Carmignac

Zeven interessante trends binnen duurzame beleggingen

Een pandemie, oorlog, ongelijkheid en de gestage achteruitgang van het milieu: de wereld gaat gebukt onder een loodzwaar juk. In een dergelijk klimaat is duurzaamheid in het bedrijfsleven en op de financiële markten belangrijker geworden dan ooit tevoren. Daarnaast komen factoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG-factoren) en duurzaam beleggen overal steeds hoger op de agenda te staan.

In deze context bespreekt Lloyd McAllister, Head of Sustainable Investment bij Carmignac, zeven thema's die in zijn ogen dit jaar het discours over duurzaam beleggen zullen domineren.

Trend #1

Een verschuiving van klimaatbeloftes naar tastbare resultaten

Carmignac

De inspanningen voor het wereldwijd terugdringen van broeikasgasemissies schieten schromelijk tekort. Daardoor zal het zwaartepunt in het klimaatdiscours verschuiven van langetermijndoelen naar concrete resultaten, innovatie en technologische oplossingen. Er werden stappen in de goede richting genomen nadat de oorlog in Oekraïne ons er pijnlijk bewust van had gemaakt hoe kwetsbaar energiesystemen kunnen zijn voor geopolitieke risico's. Daardoor komen schaalbare technologieën die de energietransitie kunnen bespoedigen centraal te staan en zal de groei van hernieuwbare energie de verwachtingen blijven overtreffen.

Wij verwachten dat er wat betreft reductiedoelstellingen voor de lange termijn, minder beloftes zullen worden gedaan en dat die doelstellingen afhankelijk zullen worden van de vraag of er expliciete regelgeving komt en of consumenten minder vervuilende producten en diensten gaan kopen, naarmate duidelijk wordt in hoeverre het beoogde resultaat daadwerkelijk behaald gaat worden. Daarnaast verwachten we dat transities van bruin naar groen kritischer gevolgd zullen worden, maar dat deze houding uiteindelijk grotendeels zal plaatsmaken voor berusting zodra beleggers vertrouwder geraken met de duur en complexiteit van de energietransitie.

Dankzij de ongelimiteerde belastingvoordelen uit hoofde van de Amerikaanse Inflation Reduction Act zal de invoering van schone technologie in de Verenigde Staten sterk versnellen. Ook van toezichthouders uit de EU en centrale banken verwachten we meer regelgeving en maatregelen, in de trant van het mechanisme voor koolstofgrenscorrectie (Carbon Border Adjustment Mechanism of "CBAM") van de EU.

 • Het belang ervan voor beleggers

  Waar er tot nu toe vooral gesproken werd over maatstaven voor de lange en middellange termijn, zoals wetenschappelijk gefundeerde decarbonisatiedoelstellingen, verwachten wij dat de focus zal verschuiven naar de kapitaaluitgaven en operationele uitgaven die nodig zijn om deze doelstellingen te verwezenlijken. Aangezien veel groene technologieën nog in de kinderschoenen staan en de effectiviteit ervan nog niet is bewezen, staat niet iedereen te trappelen om hier fors in te investeren. Financiële prikkels kunnen ondernemingen nét dat duwtje in de rug geven om te investeren in sectoren waar de transitie grotendeels uitblijft, zoals cement, staal, luchtvaart, scheepvaart en voeding.

  De innovatie in klimaattechnologieën die dit oplevert, biedt ook kansen voor beleggers die hun portefeuilles willen afstemmen op de energietransitie.

Trend #2

'Long in technologie, short in olie' stelt niet meer tevreden

Carmignac

Sinds de vorige crisis was geld goedkoop en werd groei royaal beloond. Het was dus eenvoudig om zich duurzaam voor te doen. In dit klimaat groeide 'long in tech, short in energie' uit tot dé blauwdruk voor een duurzame portefeuille – voornamelijk doordat er hiervoor weinig eenvoudig meetbare maatstaven voor negatieve externe impact zoals koolstofuitstoot bestonden en doordat dergelijke portefeuilles blootstelling boden aan baanbrekende technologieën die de levensstandaard verhoogden. Wij geloven niet dat deze ietwat oppervlakkige benadering zal blijven werken, omdat beleggers hogere verwachtingen koesteren, regelgeving wordt aangescherpt en het marktklimaat verandert.

 • Het belang ervan voor beleggers

  Wij verwachten dat portefeuilles die met het label 'duurzaam' op de markt worden gebracht, duidelijke informatie verschaffen over hoe ze afgestemd zijn op hun cliënten, welke extra voordelen en welke resultaten ze bieden en dat er inzicht wordt geboden in de mate waarin ESG-factoren een rol spelen bij financiële en niet-financiële overwegingen.

  Daarnaast gaan we ervan uit dat aantoonbare positieve engagementresultaten een basisvereiste worden in plaats van slechts een pre.

Trend #3

Bestaande definities onder de loep

Carmignac

Duurzaam beleggen is de afgelopen jaren ontaard in een juridisch moeras door de introductie van de Europese Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (de SFDR) en de Taxonomieverordening. Toezichthouders en wetgevers brachten de voorbije jaren door met het ontwarren van de wisselwerking tussen financiële, ecologische en sociale systemen en verschillende beleggingsdoelstellingen. Nu het fundament er ligt, zullen ze hierna onder de loep nemen hoe vermogensbeheerders de kleine lettertjes ervan hebben geïnterpreteerd.

 • Het belang ervan voor beleggers

  Wetgevers zullen verder schaven aan de definitie van duurzaam beleggen en we verwachten dat er meer controle komt op het label 'Artikel 8' in de zin van de SFDR en dat die definitie wordt gepreciseerd.

Trend #4

Groeiende verwachtingen voor fiduciaire plicht en materialiteit

Carmignac

De fiduciaire plicht wordt steeds vaker uitgelegd in termen van het welzijn van aandeelhouders in plaats van het vermogen van aandeelhouders. Tegelijkertijd wint ook de trend van stakeholderkapitalisme gestaag terrein. Dit betekent dat er steeds vaker wordt verwacht dat vermogensbeheerders het concept van dubbele materialiteit in hun denkwijze integreren: hierbij wegen ze af in hoeverre de resultaten van een bedrijf beïnvloed worden door ecologische en sociale kwesties én meten ze de impact van het betreffende bedrijf op milieu en maatschappij.

 • Het belang ervan voor beleggers

  Wij verwachten dat cliënten en toezichthouders ESG-kwesties ter sprake zullen brengen die weliswaar minder zwaarwegend lijken voor de waardering van ondernemingen op korte termijn, maar die doorslaggevend zijn voor de langetermijnbeslissingen van beleggers.

Trend #5

Politisering van ESG

Carmignac

In de Verenigde Staten hebben politici uit beide kampen het vuur op ESG geopend. Naar de mening van rechtse politici komt ESG voort uit een groep politieke intriganten die de markten verstoort en financiering wegleidt van kritieke sectoren zoals energie en defensie. Linkse politici beschouwen ESG als het nieuwste slinkse snufje van Wall Street om via greenwashing hogere vergoedingen te kunnen aanrekenen. Toegegeven, in hun argumentatie geven ze de werkelijkheid regelmatig verkeerd of te zeer vereenvoudigd weer, maar als de kritiek objectiever en realistischer wordt, zien wij dat als gunstig. Hoe meer de kritiek aanzwelt, des te meer vermogensbeheerders namelijk genoodzaakt zijn hun benadering te blijven verbeteren en nóg transparanter te worden.

Hoewel de ESG-realiteit in de politieke geruchtenmolen vaak ten onrechte wordt gedemoniseerd, verwachten we dat dergelijke argumenten zullen blijven rouleren in de media. Dat zorgt voor verwarring bij cliënten, en vermogensbeheerders moeten dus helder zijn over hun beleggingsfilosofie en -benadering.

 • Het belang ervan voor beleggers

  We hopen dat steeds meer mensen inzien dat afzonderlijke of collectieven vermogensbeheerders tot op zekere hoogte systeembrede ESG-doelstellingen kunnen realiseren en dat toezichthouders passend beleid moeten schrijven.

Trend #6

De renaissance van de groeistop

Carmignac

De twee belangrijkste economische theorieën op het gebied van duurzaamheid zetten in op een groeistop of op groene groei. Volgens het groene-groeikamp kunnen we op groei van traditionele maatstaven zoals het bbp inzetten en tegelijkertijd acceptabele standaarden voor de wereldwijde broeikasgasuitstoot en levensstandaarden realiseren. Het kamp dat pleit voor een groeistop, is ervan overtuigd dat we op termijn alleen onder een ecologisch plafond kunnen blijven als het grondstoffenverbruik drastisch wordt beperkt. In de loop van 2022 trad de groeistop-theorie steeds meer op de voorgrond, omdat groene groei als niet doeltreffend werd ervaren.

Tenzij de absolute wereldwijde milieuverontreiniging een dalende lijn inzet – wat wij als onwaarschijnlijk beschouwen – wint de groeistop-theorie waarschijnlijk langzaam terrein in het bredere economische discours en in de beleidsvorming van overheden. Bedrijven die in aanzienlijke mate zijn blootgesteld aan zaken die als verschijningsvormen van 'overconsumptie' worden gezien, zoals fast fashion en wegwerpplastic, zullen kunnen rekenen op meer aandacht van toezichthouders, consumenten en klanten.

 • Het belang ervan voor beleggers

  Tot nu toe hebben overheden vooral beleid opgesteld om ondernemingen te verplichten hun uitstoot te kwantificeren, maar als de groeistop-theorie aan tractie wint, is het goed mogelijk dat regeringen meer op interventie gaan inzetten. Dit kan verregaande gevolgen hebben voor de financiële langetermijnvooruitzichten van de sectoren die het meest in het middelpunt staan.

Trend #7

Verbreding van de agenda

Carmignac

ESG stond in 2022 vooral in het teken van klimaatgerelateerde regelgeving en de regulering van de financiële markten. Wij zijn ervan overtuigd dat de scope zal worden uitgebreid naar bredere thema's, zoals biodiversiteit en de natuurlijke grenzen van de aarde, in plaats van concrete milieumaatstaven en maatschappelijke kwesties zoals voedselveiligheid, antibioticaresistentie en monopolies.

 • Het belang ervan voor beleggers

  Wij verwachten dat vermogensbeheerders hun resultaten zullen moeten verantwoorden aan de hand van plafonds of budgetten in termen van natuurlijk kapitaal, in plaats van op basis van absolute prestatiemaatstaven. Tot op zekere hoogte gebeurt dit al: denk aan initiatieven zoals de koolstofbudgetten voor financiering van de EU en de Taskforce on Nature-Related Financial Disclosures, maar wij zijn van mening dat deze trend nog verder zal groeien.

  Doordat er bredere maatschappelijke kwesties onder de aandacht komen, zullen er moeilijke gesprekken gevoerd moeten worden waar minder vanzelfsprekende 'win-win-wins' voor financieel, natuurlijk én sociaal kapitaal uit de bus komen. In plaats daarvan zal het erop aankomen te overleggen en goede compromissen te sluiten.

Bedankt voor uw feedback!

Duurzaam beleggen: in ons dna

Het is onze missie om voor onze cliënten waarde te creëren, die tegelijk ook voordelen biedt voor de samenleving en het milieu

Meer lezen
Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële beleggersinformatie /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is enkel bestemd voor professionele klanten en is niet gevalideerd door het FSMA.

Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Investing in your Interest" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek Belgisch ingezetene is.​

Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.​

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.​

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.​

Risicocategorie van het KID (Essentiële Informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.​

De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.​

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie. ​

Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. De risico’s, beheerkosten en lopende kosten worden beschreven in de KID (Essentiële Informatiedocument). De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA. De netto-inventariswaarde zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. Elke klacht kan worden gestuurd naar complaints@carmignac.com of naar CARMIGNAC GESTION – Compliance and Internal Controls – 24 place Vendôme Paris France of op de website www.ombudsfin.be.​

Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geen belastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds.​

Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid​.

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.​

De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Frans, of het Nederlands in deel 6 zonder de titel Samenvatting van de beleggersrechten.