Carmignac

Opkomende markten: schijnwerpers op Oost-Europa

Hoofdstuk 3

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  7 minuten leestijd

Relatief solide macro-economische kerncijfers, nearshoring, aantrekkelijke rentetarieven: ook dicht bij huis kunnen we profiteren van het potentieel van opkomende landen.

Net als Azië en Latijns-Amerika biedt de opkomende regio Europa, Midden-Oosten en Afrika (EMEA) interessante beleggingskansen. De regio heeft een gediversifieerde economie: er zijn veel grondstoffen aanwezig en de bedrijvigheid bestaat uit zowel agrarische als industriële activiteiten. Kenmerkend zijn echter de grote verschillen tussen de verschillende landen van de regio.

Om te bepalen welke markten en activa goede vooruitzichten bieden, moeten de specifieke kenmerken van elk land nader worden bestudeerd, rekening houdend met de bijbehorende risico's. Hoewel Oost-Europa het zwaartepunt is van de crisis in Oekraïne, verschillen de gevolgen daarvan per land en bieden sommige landen nu een aantrekkelijk rendementspotentieel, vooral voor obligatiebeleggers die op zoek zijn naar diversificatie.

Oost-Europa: het potentieel van opkomende landen dicht bij huis

Meer dan een jaar nadat Rusland Oekraïne binnenviel, heeft de oorlog op wereldschaal nog steeds vele humanitaire, politieke en economische gevolgen en worden met name de landen van Oost-Europa zwaar getroffen. De door het conflict veroorzaakte spanningen en de sancties van westerse landen aan het adres van Rusland hebben geleid tot een forse energiecrisis, vooral in Europa, dat sterk afhankelijk is van Russische fossiele brandstoffen.

Door deze energiecrisis en de gevolgen van de coronapandemie, en het daaruit voortvloeiende monetair beleid, is er in de wereld een inflatoire omgeving ontstaan die we in decennia niet hebben gezien. Maar door kort na de gezondheidscrisis een cyclus van renteverhogingen door te voeren, zijn sommige Oost-Europese landen erin geslaagd deze algemene prijsstijging tot op zekere hoogte te beheersen, ondanks hun sterk verslechterde handelsbetrekkingen met Rusland. Daardoor beschikten ze bij de uitvoering van hun monetair beleid over meer speelruimte dan de ontwikkelde landen.

Zo wordt verwacht dat bepaalde landen, zoals Hongarije, Polen en Tsjechië, na een periode van zeer hoge inflatie als een van de eerste een cyclus van renteverlagingen zullen starten, terwijl hun renteniveau nu al bijzonder aantrekkelijk is.

Tegelijkertijd hebben de spanningen als gevolg van de oorlog in Oekraïne bepaalde bedrijven binnen de Europese Unie ertoe aangezet om alternatieve oplossingen te zoeken om de onzekerheden omtrent de toeleveringsketens te boven te komen, met name door hun productieactiviteiten gedeeltelijk naar Oost-Europa te verplaatsen, waar gekwalificeerd personeel voorhanden is tegen een meer concurrerende prijs.

In deze nieuwe geopolitieke orde bieden sommige landen in de regio aantrekkelijke langetermijnkansen omdat ze profiteren van deze dynamiek en over sterkere kerncijfers beschikken. Voorbeelden daarvan zijn de Hongaarse en Roemeense obligatiemarkten. Gezien de aanhoudende onzekerheid is actief en flexibel beheer echter van essentieel belang om ervan te kunnen profiteren en de valkuilen te vermijden.

 • WIST U DAT?

  Als expert op het gebied van staatsobligaties van opkomende landen sinds 2015, hebben we in 2017 een fonds voor deze beleggingscategorie geïntroduceerd: Carmignac Portfolio EM Debt.

De diversiteit van Roemenië

Carmignac

Dankzij een gediversifieerde economie, verschillende bronnen van aardgasvoorziening en de productie van hernieuwbare energie is de handelsimpact van de oorlog in Oekraïne op Roemenië beperkt.

Roemenië is namelijk de op zeven na grootste economie van de Europese Unie1 en de bedrijvigheid is gericht op belangrijke sectoren als industrie, landbouw, energie, auto's en diensten. Het land heeft zijn eigen kolen-, olie- en gasbronnen, produceert zelf hernieuwbare energie en kon zich wenden tot andere leveranciers toen het Russisch-Oekraïense conflict uitbrak en de sancties tegen Rusland werden aangescherpt.

Door de verslechterde handelsbetrekkingen tussen de westerse landen en Rusland profiteert Roemenië ook in toenemende mate van nearshoring. De onzekerheid in verband met de oorlog en de stijgende productiekosten als gevolg van de energiecrisis hebben veel aangrenzende landen ertoe gebracht een deel van hun activiteiten te verplaatsen naar Roemenië, dat een concurrerend kostenniveau en gekwalificeerd personeel biedt.

De algemene terugkeer van de inflatie heeft Roemenië niet gespaard, maar het land heeft snel kunnen reageren om deze het hoofd te bieden. Zo verhoogde de Roemeense centrale bank haar beleidsrente in januari 2023 naar 7%2. Daardoor vertoont de economie al tekenen van vertraging, wat pleit voor een versoepeling van het beleid op korte termijn.

De relatief stabiele politieke situatie in het land, de lage overheidsschuld in verhouding tot het bruto binnenlands product (bbp) en de maatregelen die zijn genomen om het milieu-aspect van de ESG-criteria beter na te leven, maken Roemenië, en vooral Roemeense staatsobligaties in harde valuta, aantrekkelijk.

Hongarije: een emittent met goede vooruitzichten

Carmignac

Hoewel de stijging van de energieprijzen over het algemeen aan het vertragen is, heeft deze een aanzienlijke impact op de voedselprijzen. Vooral Hongarije werd zwaar getroffen door de inflatie. De stijging van de voedselprijzen bereikte daar in maart een niveau van 25,6% op jaarbasis – meer dan drie keer zoveel als in de gehele Europese Unie, waar het gemiddelde op 8,3% lag3.Maar de neerwaartse trend van de wereldwijde voedselinflatie heeft waarschijnlijk een positieve invloed op de Hongaarse inflatie, zoals de dalende cijfers van de afgelopen twee maanden lijken aan te tonen.

In zijn inspanningen om de stijgende inflatie te beteugelen, begon Hongarije ruim voor de meeste ontwikkelde landen aan een cyclus van renteverhogingen en heeft het sinds september 2022 een beleidsrente van 13%.

Bovendien is Hongarije dankzij relatief sterke macro-economische kerncijfers een aantrekkelijke emittent voor langetermijnbeleggers. Door het strakke begrotingsbeleid, dat bovendien in 2022 verder is aangescherpt om de oplopende tekorten op te vangen, heeft het land een lage schuldenlast, wat het risico op wanbetaling tot een minimum beperkt.

Ten slotte streeft Hongarije actief naar verbeteringen op het gebied van niet-financiële aspecten Het land heeft zich er met name toe verbonden de Europese doelstelling van koolstofneutraliteit na te komen en is van plan om zijn laatste kolencentrale vóór 2025 te sluiten en tegelijkertijd te investeren in hernieuwbare energiebronnen4.

Hongarije kan dan ook een belangrijke emittent zijn voor de diversificatie van beleggingsportefeuilles en biedt kansen om te profiteren van een aantrekkelijk rendement:

 • De reële rente op staatsobligaties in lokale valuta is bijzonder aantrekkelijk en beleggers zouden op korte termijn ook kunnen profiteren van een herwaardering van de munt.

 • Het vooruitzicht van een wereldwijde economische recessie zou ook gunstig kunnen zijn voor Hongaarse staatsobligaties in harde valuta, wat positief is voor het rendementspotentieel op lange termijn.

 • WIST U DAT?

  Wij hebben een eigen ESG-ratingsysteem voor staatsobligaties ontwikkeld, waarmee we de doelstellingen en trends van opkomende landen kunnen beoordelen op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur. Ons model is gebaseerd op twaalf criteria die zijn afgestemd op de beginselen van verantwoord beleggen (UNPRI) en omvat meer dan 70 opkomende landen.

Buiten Oost-Europa kunnen sommige Afrikaanse landen ook een aantrekkelijk rendement bieden binnen het obligatie-universum, zoals Benin en Ivoorkust. Deze landen zijn rijk aan grondstoffen en investeren in de ontwikkeling van hun economie om zo hun macro-economische kerncijfers te verbeteren.

In onze reeks artikelen over de opkomende markten leggen we het potentieel van dit universum bloot, of het nu gaat om Azië, Latijns-Amerika of de regio Europa, het Midden-Oosten en Afrika, waarbij zowel de aandelen- als de obligatiemarkten aan bod komen. De opkomende landen bieden kansen, maar het is noodzakelijk om daar op flexibele wijze mee om te gaan, in welke regio ze zich ook bevinden, en blijk te geven van strenge selectiviteit en actief risicobeheer: en dat is net wat de aanpak van Carmignac te bieden heeft.

1Internationaal Monetair Fonds, 2021.
2Banca Națională a României, https://www.bnr.ro/Monetary-Policy--3318-Mobile.aspx.
3Eurostat, 19/04/2023.
4"Hongarije is van plan om vóór 2025 uit steenkool te stappen", Euractiv: https://www.euractiv.fr/section/energie/news/hungary-brings-coal-exit-forward-by-five-years-to-2025/

Wilt u graag meer weten over onze duurzame beleggingsbenadering op de opkomende markten?

Carmignac Portfolio EM Debt A EUR Acc

ISIN: LU1623763221
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's van het Fonds

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA: Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

OPKOMENDE LANDEN : De netto-inventariswaarde van het compartiment kan sterk variëren vanwege de beleggingen in de markten van de opkomende landen, waar de koersschommelingen aanzienlijk kunnen zijn en waar de werking en de controle kunnen afwijken van de normen op de grote internationale beurzen.

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds./size]

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Carmignac Portfolio EM Debt A EUR Acc

ISIN: LU1623763221
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (YTD)
?
Year to date
Carmignac Portfolio EM Debt A EUR Acc - - - +0.82 % -10.45 % +28.07 % +9.84 % +3.24 % -9.37 % +14.30 % +1.24 %
Referentie-indicator - - - +0.42 % -1.48 % +15.56 % -5.79 % -1.82 % -5.90 % +8.89 % +0.88 %

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

3 jaar 5 jaar 10 jaar
Carmignac Portfolio EM Debt A EUR Acc +2.85 % +7.39 % -
Referentie-indicator +1.47 % +1.07 % -

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

Bron: Carmignac op 28/03/2024

Instapkosten : 2,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion rekent geen instapkosten. De persoon die u het product verkoopt, informeert u over de daadwerkelijke kosten.
Uitstapkosten : Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten : 1,40% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
Prestatievergoedingen : 20,00% wanneer de aandelenklasse tijdens de prestatieperiode beter presteert dan de referentie-indicator. Het zal ook worden betaald als de aandelenklasse beter heeft gepresteerd dan de referentie-indicator, maar een negatieve prestatie had. Ondermaatse prestaties worden voor 5 jaar teruggevorderd. Het werkelijke bedrag hangt af van hoe goed uw belegging presteert. De geaggregeerde kostenraming hierboven omvat het gemiddelde over de laatste 5 jaar, of sinds de creatie van het product als dit minder dan 5 jaar is.
Transactiekosten : 0,57% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.
Bedankt voor uw feedback!
Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële beleggersinformatie /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is enkel bestemd voor professionele klanten en is niet gevalideerd door het FSMA.

Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Investing in your Interest" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek Belgisch ingezetene is.​

Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.​

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.​

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.​

Risicocategorie van het KID (Essentiële Informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.​

De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.​

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie. ​

Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. De risico’s, beheerkosten en lopende kosten worden beschreven in de KID (Essentiële Informatiedocument). De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA. De netto-inventariswaarde zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. Elke klacht kan worden gestuurd naar complaints@carmignac.com of naar CARMIGNAC GESTION – Compliance and Internal Controls – 24 place Vendôme Paris France of op de website www.ombudsfin.be.​

Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geen belastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds.​

Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid​.

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.​

De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Frans, of het Nederlands in deel 6 zonder de titel Samenvatting van de beleggersrechten.