[Main media] [Flashnote] [CGB] Opened book

Verklarende woordenlijst van de berekeningsmethoden

Overzicht en kenmerken

 

Grafiek: Evolutie Inventariswaarde sinds de creatie

In het verleden behaalde waarden bieden geen garantie voor toekomstige waarden en kunnen misleidend zijn. Ze kunnen zowel opwaarts als neerwaarts fluctueren en u ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

De netto-inventariswaarden van het deelbewijs/de aandelenklasse:

 • Kapitalisatiedeelbewijzen/-aandelenklassen (Acc): berekend met herbelegde dividenden.
 • Uitkeringsdeelbewijzen/-aandelenklassen (Dis): niet-herbelegde dividenden.
 • Netto-inventariswaarden worden berekend na aftrek van de kosten en belastingen voor een gemiddelde retailcliënt die als natuurlijk persoon in België woont (exclusief eventuele door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten). Voor de werkelijke kosten die door iedere distributeur in rekening worden gebracht, wordt verwezen naar diens tarieftabel.
 • Wanneer de weergegeven valuta verschilt van uw valuta, kan sprake zijn van een wisselkoersrisico en kan de netto-inventariswaarde lager uitvallen.
 • Wanneer het deelbewijs/de aandelenklasse is "gehedged", is het wisselkoersrisico afgedekt.

Bron: Carmignac (waarde van het deelbewijs/de aandelenklasse), op de in de grafiek vermelde datum.

Rendementen

 

Grafiek: Nettoresultaten op jaarbasis in het verleden per kalenderjaar (januari-december) ─ in %

Referentie-indicator: cf. 6. Referentie-indicator

Resultaten uit het verleden zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Ze kunnen zowel opwaarts als neerwaarts fluctueren en u ontvangt mogelijk niet het volledig belegde bedrag terug.

De resultaten uit het verleden van het deelbewijs/de aandelenklasse:

 • De resultaten zijn na aftrek van de kosten (exclusief eventuele door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten). Het nettorendement is het brutorendement minus de kosten en belastingen die gelden voor een gemiddelde particuliere cliënt die als natuurlijke persoon in België woont. Voor de werkelijke kosten die door iedere distributeur in rekening worden gebracht, wordt verwezen naar diens tarieftabel.
 • Wanneer de weergegeven valuta verschilt van uw valuta, kan sprake zijn van een wisselkoersrisico en kunnen de netto-inventariswaarde en de inkomsten lager uitvallen.
 • Wanneer het deelbewijs/de aandelenklasse is "gehedged", is het wisselkoersrisico afgedekt.
 • Referentieperiode voor elk kalenderjaar: van 31/12 t/m 31/12 van elk jaar (voorbeeld: het resultaat over 2018 wordt berekend van 31/12/2017 t/m 31/12/2018).

_Resultaten uit het verleden van de referentie-indicator* _

cf. 6. Referentie-indicator

Het beheer van dit deelbewijs/deze aandelenklasse is niet gebaseerd op de indicator; de getoonde indicator dient als referentie-indicator. De resultaten van deze indicator bieden geen garantie voor het toekomstige rendement van het deelbewijs/de aandelenklasse.

 

Tabel: Overzicht

Dezelfde informatie als die welke wordt vermeld in de grafiek van het rendement per kalenderjaar, met uitzondering van het type rendement en de referentieperiode.

 • Wanneer het deelbewijs/de aandelenklasse meer dan 5 jaar geleden is geïntroduceerd: De tabel geeft een actuarieel of geannualiseerd rendement weer over periodes van 2, 5 en 10 jaar (indien van toepassing). De referentieperiode begint bijgevolg op de in de tabel vermelde datum min 2 jaar, min 5 jaar of min 10 jaar.

 • Wanneer het deelbewijs/de aandelenklasse minder dan 5 jaar geleden is geïntroduceerd: De tabel geeft het actuariële of geannualiseerde rendement weer sinds de introductiedatum.

Gemiddelde rendementen van de categorie en ranglijst (kwartiel)

Bron: Carmignac, op de in de grafiek vermelde datum, Mornigstar (gemiddelde van de categorie en de kwartielen).

 

Tabel: Statistieken (%)

Referentie-indicator: cf. 6. Referentie-indicator

Bron: Carmignac, op de in de tabel vermelde datum.

Wereldwijde allocatie

 

Tabel: Blootstellingscijfers

Aandelenbeleggingsgraad: het in aandelen belegde bedrag van de activa, uitgedrukt als percentage van de portefeuille.

Aandelenblootstelling: de beleggingsgraad plus de impact van derivatenstrategieën. Dit is het percentage activa dat werkelijk blootgesteld is aan een bepaald risico. Derivatenstrategieën kunnen ten doel hebben de blootstelling aan onderliggende activa te verhogen (dynamiseringsstrategie) of te verlagen (afdekkingsstrategie).

Bijvoorbeeld: een aandelenbeleggingsgraad van 95% betekent dat 95% van de activa van het deelbewijs/de klasse rechtstreeks belegd wordt op de aandelenmarkten:

 • een aandelenblootstelling van 75% betekent dat de reële blootstelling van het deelbewijs/de klasse aan aandelenmarktrisico's 75% is, waarbij de beleggingsgraad van 95% verlaagd wordt door het gebruik van derivaten.
 • een aandelenblootstelling van 100% betekent dat de reële blootstelling aan aandelenmarktrisico's 100% is, waarbij de beleggingsgraad van 95% verhoogd wordt door het gebruik van derivaten.

Rentegevoeligheid: meet het effect van rentewijzigingen op de waarde van de obligatieportefeuille van het deelbewijs/de klasse. De rentegevoeligheid van de portefeuille is gelijk aan de kapitaalfluctuatie van de portefeuille (in %) bij een wijziging van de rentevoet van 100 basispunten. De rentegevoeligheid is een indicator van het renterisico waaraan het deelbewijs/de klasse is blootgesteld. Naarmate de rentegevoeligheid toeneemt, is het deelbewijs/de klasse gevoeliger voor het renterisico. Bij een hogere rentegevoeligheid is de impact groter, zowel opwaarts als neerwaarts. De rentegevoeligheid geeft dus een indicatie van de te verwachten winst of het te verwachten verlies bij een daling (stijging) van de rente.

Een rentegevoeligheid van +1 voor een fonds/compartiment betekent dat:

 • de waarde ervan met 1% zal stijgen in geval van een daling van de rente met 1%, en dat
 • de waarde ervan met 1% zal dalen in geval van een stijging van de rente met 1%.

Een rentegevoeligheid van +2 betekent dat:

 • de waarde ervan met 2% zal stijgen in geval van een daling van de rente met 1%, en dat
 • de waarde ervan met 2% zal dalen in geval van een stijging van de rente met 1%.

Een rentegevoeligheid van +4 betekent dat:

 • de waarde ervan met 4% zal stijgen in geval van een daling van de rente met 1%, en dat
 • de waarde ervan met 4% zal dalen in geval van een stijging van de rente met 1%.

Bron: Carmignac, op de in de tabel vermelde datum.

 

Tabel: Activaspreiding

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles kunnen op ieder moment worden gewijzigd.

Bron: Carmignac, op de in de tabel vermelde datum.

 

Tabel: Netto blootstelling per munt

De allocatie en weging van de portefeuille kunnen in de loop van de tijd veranderen.

Bron: Carmignac, op de in de grafiek vermelde datum.

Obligatie

 

Grafiek: Ontwikkeling van mod. duration - 1J

Rentegevoeligheid: meet het effect van rentewijzigingen op de waarde van de obligatieportefeuille van het deelbewijs/de klasse. De rentegevoeligheid van de portefeuille is gelijk aan de kapitaalfluctuatie van de portefeuille (in %) bij een wijziging van de rentevoet van 100 basispunten. De rentegevoeligheid is een indicator van het renterisico waaraan het deelbewijs/de klasse is blootgesteld. Naarmate de rentegevoeligheid toeneemt, is het deelbewijs/de klasse gevoeliger voor het renterisico. Bij een hogere rentegevoeligheid is de impact groter, zowel opwaarts als neerwaarts. De rentegevoeligheid geeft dus een indicatie van de te verwachten winst of het te verwachten verlies bij een daling (stijging) van de rente.

Een rentegevoeligheid van +1 voor een fonds/compartiment betekent dat:

 • de waarde ervan met 1% zal stijgen in geval van een daling van de rente met 1%, en dat
 • de waarde ervan met 1% zal dalen in geval van een stijging van de rente met 1%.

Een rentegevoeligheid van +2 betekent dat:

 • de waarde ervan met 2% zal stijgen in geval van een daling van de rente met 1%, en dat
 • de waarde ervan met 2% zal dalen in geval van een stijging van de rente met 1%.

Een rentegevoeligheid van +4 betekent dat:

 • de waarde ervan met 4% zal stijgen in geval van een daling van de rente met 1%, en dat
 • de waarde ervan met 4% zal dalen in geval van een stijging van de rente met 1%.

Bron: Carmignac, op de in de grafiek vermelde datum

 

Tabel: Voornaamste posities - Obligaties

De allocatie en weging van de portefeuille kunnen in de loop van de tijd veranderen.

Ratings: Komen overeen met de ratings van zgn. ratingbureaus op de in de tabel vermelde datum.

Voorbeeld van rating door Standard & Poor’s (S&P) (aan verandering onderhevig):

Rating van langlopende bedrijfsobligaties:

 • Categorie "Investment Grade": AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-,
 • Categorie speculatief: BB, B, CCC, CC, C, D,

Rating van kortlopende bedrijfsobligaties: A-1+, A-1, A-2, A-3, B,C,D.

Kijk voor meer informatie over ratings door S&P op de website van S&P via de volgende link: https://www.standardandpoors.com/en_EU/web/guest/article/-/view/sourceId/504352

Voorbeeld van rating door Moody's (aan verandering onderhevig):

Rating van langlopende bedrijfsobligaties:

 • Categorie "Investment Grade": Aaa, Aa1, Aa2, Aa3, A1, A2, A3, Baa1, Baa2, Baa3,
 • Categorie speculatief: Ba1, Ba2, Ba3, Caa1, Caa2, Caa3, Ca, C.

Rating van kortlopende bedrijfsobligaties: P-1, P-2, P-3, not prime.

Kijk voor meer informatie over ratings door Moody's op de website van Moody's via de volgende link: https://www.moodys.com/sites/products/ProductAttachments/AP075378_1_1408_KI.pdf

We wijzen u erop dat deze rating ter illustratie vermeld wordt en dat deze aan verandering onderhevig is. Een rating uit het verleden biedt geen garantie voor toekomstig rendement.

Bron: Carmignac voor alle gegevens met uitzondering van de ratings. S&P/Moody’s voor de ratings. Op de in de tabel vermelde datum.

 

Grafiek: Verdeling Mod. Duration per valuta

De allocatie en weging van de portefeuille kunnen in de loop van de tijd veranderen.

Bron: Carmignac, op de in de grafiek vermelde datum.

 

Grafiek: Verdeling volgens vervaldag

De allocatie en weging van de portefeuille kunnen in de loop van de tijd veranderen. Voor meer informatie over de termen uit de tabel verwijzen we naar de verklarende woordenlijst.

Bron: Carmignac, op de in de grafiek vermelde datum.

 

Grafiek: Verdeling volgens obligatie

De allocatie en weging van de portefeuille kunnen in de loop van de tijd veranderen. Voor meer informatie over de termen uit de tabel verwijzen we naar de verklarende woordenlijst.

Bron: Carmignac, op de in de grafiek vermelde datum.

Aandelen

 

Grafiek: Ontwikkeling van aandelenblootstelling (% activa) - 1J

De allocatie en weging van de portefeuille kunnen in de loop van de tijd veranderen.

Aandelenbeleggingsgraad: het in aandelen belegde bedrag van de activa, uitgedrukt als percentage van de portefeuille.

Aandelenblootstelling: de beleggingsgraad plus de impact van derivatenstrategieën. Dit is het percentage activa dat werkelijk blootgesteld is aan een bepaald risico. Derivatenstrategieën kunnen ten doel hebben de blootstelling aan onderliggende activa te verhogen (dynamiseringsstrategie) of te verlagen (afdekkingsstrategie).

Bijvoorbeeld: een aandelenbeleggingsgraad van 95% betekent dat 95% van de activa van het deelbewijs/de klasse rechtstreeks belegd wordt op de aandelenmarkten:

 • een aandelenblootstelling van 75% betekent dat de reële blootstelling van het deelbewijs/de klasse aan aandelenmarktrisico's 75% is, waarbij de beleggingsgraad van 95% verlaagd wordt door het gebruik van derivaten.
 • een aandelenblootstelling van 100% betekent dat de reële blootstelling aan aandelenmarktrisico's 100% is, waarbij de beleggingsgraad van 95% verhoogd wordt door het gebruik van derivaten.

Bron: Carmignac, op de in de grafiek vermelde datum.

 

Tabel: Voornaamste posities - Aandelen

De allocatie en weging van de portefeuille kunnen in de loop van de tijd veranderen.

Bron: Carmignac, op de in de tabel vermelde datum.

 

Grafiek: Verdeling volgens sector
Grafiek: Verdeling volgens kapitalisatie
Grafiek: Verdeling per geografische zone

De allocatie en weging van de portefeuille kunnen in de loop van de tijd veranderen.

Bron: Carmignac, op de in de grafiek vermelde datum.

 

Tabel: Sectorverdeling
Tabel: Geografische verdeling van de blootstelling
Tabel: Verdeling van de blootstelling volgens kapitalisatie

De allocatie en weging van de portefeuille kunnen in de loop van de tijd veranderen. Voor meer informatie over de termen uit de tabel verwijzen we naar de verklarende woordenlijst.

Bron: Carmignac, op de in de tabel vermelde datum.

 

Tabel: Nettoblootstelling top 10 - long
Tabel: Nettoblootstelling top 10 - short

De allocatie en weging van de portefeuille kunnen in de loop van de tijd veranderen. Het is mogelijk dat de in de portefeuille getoonde ICB's niet verkrijgbaar zijn in België; raadpleeg uw beleggingsadviseur. Voor meer informatie over de termen uit de tabel verwijzen we naar de verklarende woordenlijst.

Bron: Carmignac, op de in de tabel vermelde datum.

Referentie-indicator

 

Aandelenbeheer

Carmignac Investissement

 • Referentie-indicator : MSCI AC World NR (USD) (herbelegde netto dividenden)
 • De referentie-indicator wordt berekend in USD en vervolgens omgezet in EUR
 • Tot en met 31 december 2012 werden de aandelenindexen van de referentie-indicatoren exclusief dividend berekend. Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen van de referentie-indicatoren berekend met herbelegde dividenden en worden hun rendementen weergegeven volgens de "chain-linking"-methode.

Carmignac Portfolio Investissement

 • Referentie-indicator : MSCI AC World NR (USD) (herbelegde netto dividenden)
 • De referentie-indicator wordt omgerekend in euro voor de in EUR luidende en afgedekte deelbewijzen/aandelenklassen, en in de referentievaluta voor de niet-afgedekte deelbewijzen/aandelenklassen.
 • Tot en met 31 december 2012 werden de aandelenindexen van de referentie-indicatoren exclusief dividend berekend. Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen van de referentie-indicatoren berekend met herbelegde dividenden en worden hun rendementen weergegeven volgens de "chain-linking"-methode.

Carmignac Emergents

 • Referentie-indicator : MSCI EM NR (USD) (herbelegde netto dividenden)
 • De referentie-indicator wordt berekend in USD en vervolgens omgezet in EUR
 • Tot en met 31 december 2012 werden de aandelenindexen van de referentie-indicatoren exclusief dividend berekend. Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen van de referentie-indicatoren berekend met herbelegde dividenden en worden hun rendementen weergegeven volgens de "chain-linking"-methode.

Carmignac Portfolio Emergents

 • Referentie-indicator : MSCI EM NR (USD) (herbelegde netto dividenden)
 • De referentie-indicator wordt omgerekend in euro voor de in EUR luidende en afgedekte deelbewijzen/aandelenklassen, en in de referentievaluta voor de niet-afgedekte deelbewijzen/aandelenklassen.
 • Tot en met 31 december 2012 werden de aandelenindexen van de referentie-indicatoren exclusief dividend berekend. Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen van de referentie-indicatoren berekend met herbelegde dividenden en worden hun rendementen weergegeven volgens de "chain-linking"-methode.

Carmignac Portfolio Emerging Discovery

 • Referentie-indicator : 50% MSCI Emerging Small Cap NR (USD), 50% MSCI Emerging Mid Cap NR (USD). Herbelegde netto dividenden. Driemaandelijks geherbalanceerd
 • De referentie-indicator wordt omgerekend in euro voor de in EUR luidende en afgedekte deelbewijzen/aandelenklassen, en in de referentievaluta voor de niet-afgedekte deelbewijzen/aandelenklassen.
 • Tot en met 31 december 2012 werden de aandelenindexen van de referentie-indicatoren exclusief dividend berekend. Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen van de referentie-indicatoren berekend met herbelegde dividenden en worden hun rendementen weergegeven volgens de "chain-linking"-methode.

Carmignac Portfolio Grande Europe

 • Referentie-indicator : Stoxx 600 NR (EUR) (herbelegde netto dividenden)
 • Tot en met 31 december 2012 werden de aandelenindexen van de referentie-indicatoren exclusief dividend berekend. Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen van de referentie-indicatoren berekend met herbelegde dividenden en worden hun rendementen weergegeven volgens de "chain-linking"-methode.

Carmignac Euro-Entrepreneurs

 • Referentie-indicator : Stoxx Small 200 NR (EUR) (herbelegde netto dividenden)
 • Tot en met 31 december 2012 werden de aandelenindexen van de referentie-indicatoren exclusief dividend berekend. Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen van de referentie-indicatoren berekend met herbelegde dividenden en worden hun rendementen weergegeven volgens de "chain-linking"-methode.

Carmignac Portfolio Euro-Entrepreneurs

 • Referentie-indicator : Stoxx Small 200 NR (EUR) (herbelegde netto dividenden)
 • Tot en met 31 december 2012 werden de aandelenindexen van de referentie-indicatoren exclusief dividend berekend. Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen van de referentie-indicatoren berekend met herbelegde dividenden en worden hun rendementen weergegeven volgens de "chain-linking"-methode.

Carmignac Portfolio Commodities

 • Referentie-indicator : 45% MSCI AC World Oil Gas and Consumable NR (USD), 5% MSCI AC World Energy Equipment NR (USD), 40% MSCI AC World Metal and Mining NR (USD), 5% MSCI AC World Paper and Forest Products NR (USD), 5% MSCI AC World Chemicals NR (USD). Herbelegde netto dividenden. Driemaandelijks geherbalanceerd.
 • De referentie-indicator wordt omgerekend in euro voor de in EUR luidende en afgedekte deelbewijzen/aandelenklassen, en in de referentievaluta voor de niet-afgedekte deelbewijzen/aandelenklassen.
 • Tot en met 31 december 2012 werden de aandelenindexen van de referentie-indicatoren exclusief dividend berekend. Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen van de referentie-indicatoren berekend met herbelegde dividenden en worden hun rendementen weergegeven volgens de "chain-linking"-methode.
 

Flexibel Beheer

Carmignac Patrimoine

 • Referentie-indicator: 50% MSCI AC World NR (USD) (herbelegde netto dividenden), 50% Citigroup WGBI All Maturities (EUR) (herbelegde coupons). Driemaandelijks geherbalanceerd.
 • De referentie-indicator wordt omgerekend in euro voor de in EUR luidende en afgedekte deelbewijzen/aandelenklassen, en in de referentievaluta voor de niet-afgedekte deelbewijzen/aandelenklassen.
 • Tot en met 31 december 2012 werden de aandelenindexen van de referentie-indicatoren exclusief dividend berekend. Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen van de referentie-indicatoren berekend met herbelegde dividenden en worden hun rendementen weergegeven volgens de "chain-linking"-methode.

Carmignac Portfolio Patrimoine

 • Referentie-indicator: 50% MSCI AC World NR (USD) (herbelegde netto dividenden), 50% FTSE World Government Bond Index (EUR) (herbelegde coupons). Driemaandelijks geherbalanceerd.
 • De referentie-indicator wordt omgerekend in euro voor de in EUR luidende en afgedekte deelbewijzen/aandelenklassen, en in de referentievaluta voor de niet-afgedekte deelbewijzen/aandelenklassen.
 • Tot en met 31 december 2012 werden de aandelenindexen van de referentie-indicatoren exclusief dividend berekend. Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen van de referentie-indicatoren berekend met herbelegde dividenden en worden hun rendementen weergegeven volgens de "chain-linking"-methode.

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

 • Referentie-indicator: 50% Stoxx Europe 600 (herbelegde netto dividenden), 50% BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government. Driemaandelijks geherbalanceerd.
 • L'indice STOXX Europe 600 (dividendes nets réinvestis) est calculé en EUR.
 • L'indice BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government est calculé en EUR.

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine

 • Referentie-indicator: 50% MSCI MSCI Emerging Markets NR (USD) (herbelegde netto dividenden), 50% JP Morgan GBI - Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged (EUR) (herbelegde coupons). Driemaandelijks geherbalanceerd.
 • De referentie-indicator wordt omgerekend in euro voor de in EUR luidende en afgedekte deelbewijzen/aandelenklassen, en in de referentievaluta voor de niet-afgedekte deelbewijzen/aandelenklassen.
 • Tot en met 31 december 2012 werden de aandelenindexen van de referentie-indicatoren exclusief dividend berekend. Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen van de referentie-indicatoren berekend met herbelegde dividenden en worden hun rendementen weergegeven volgens de "chain-linking"-methode.

Carmignac Portfolio Long-Short Global Equities

 • Referentie-indicator: 90% EONIA Capitalization Index 7D + 10% MSCI AC World NR (USD) (herbelegde netto dividenden). Driemaandelijks geherbalanceerd.
 • De referentie-indicator wordt omgerekend in euro.
 • Tot en met 31 december 2012 werden de aandelenindexen van de referentie-indicatoren exclusief dividend berekend. Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen van de referentie-indicatoren berekend met herbelegde dividenden en worden hun rendementen weergegeven volgens de "chain-linking"-methode.
 • De gekapitaliseerde EONIA Index 7D komt overeen met het door de Europese Centrale Bank gepubliceerde gemiddelde van de rentevoeten voor daggeld en weerspiegelt de risicovrije rente in de eurozone. De index drukt het rendement uit van een dagelijks geplaatste belegging waarvan de interesten dagelijks worden herbelegd.

Carmignac Long-Short European Equities

 • Referentie-indicator: 75% (EONIA + 1%) gekapitaliseerd + 25% Stoxx Europe 600 NR (EUR) (herbelegde netto dividenden). Driemaandelijks geherbalanceerd.
 • Tot en met 31 december 2012 werden de aandelenindexen van de referentie-indicatoren exclusief dividend berekend. Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen van de referentie-indicatoren berekend met herbelegde dividenden en worden hun rendementen weergegeven volgens de "chain-linking"-methode.
 • De EONIA-index is de belangrijkste referentie-index voor de geldmarkt van de eurozone, die het door de Europese Centrale Bank gepubliceerde gemiddelde van de interbancaire rentevoeten voor daggeld weergeeft. Deze index vertegenwoordigt de risicovrije rente van de eurozone.

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities

 • Referentie-indicator: 85% EONIA Capitalization Index 7 D + 15% Stoxx Europe 600 NR (EUR) (herbelegde netto dividenden). Driemaandelijks geherbalanceerd.
 • Tot en met 31 december 2012 werden de aandelenindexen van de referentie-indicatoren exclusief dividend berekend. Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen van de referentie-indicatoren berekend met herbelegde dividenden en worden hun rendementen weergegeven volgens de "chain-linking"-methode.
 • De gekapitaliseerde EONIA Index 7D komt overeen met het door de Europese Centrale Bank gepubliceerde gemiddelde van de rentevoeten voor daggeld en weerspiegelt de risicovrije rente in de eurozone. De index drukt het rendement uit van een dagelijks geplaatste belegging waarvan de interesten dagelijks worden herbelegd.

Carmignac Portfolio Investissement Latitude

 • Referentie-indicator: MSCI AC World NR (USD) (herbelegde netto dividenden)
 • De referentie-indicator wordt omgerekend in euro voor de in EUR luidende en afgedekte deelbewijzen/aandelenklassen, en in de referentievaluta voor de niet-afgedekte deelbewijzen/aandelenklassen.
 • Tot en met 31 december 2012 werden de aandelenindexen van de referentie-indicatoren exclusief dividend berekend. Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen van de referentie-indicatoren berekend met herbelegde dividenden en worden hun rendementen weergegeven volgens de "chain-linking"-methode.
 

Obligatiebehee

Carmignac Sécurité

 • Referentie-indicator: Euro MTS 1-3 year (herbelegde coupons)

Carmignac Portfolio Sécurité

 • Referentie-indicator: Euro MTS 1-3 year (herbelegde coupons)

Carmignac Portfolio Capital Plus

 • Referentie-indicator: Eonia Gekapitaliseerd
 • De EONIA-index is de belangrijkste referentie-index voor de geldmarkt van de eurozone, die het door de Europese Centrale Bank gepubliceerde gemiddelde van de interbancaire rentevoeten voor daggeld weergeeft. Deze index vertegenwoordigt de risicovrije rente van de eurozone.

Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond

 • Referentie-indicator: JP Morgan Global Governement Bond Index (herbelegde coupons)

Carmignac Portfolio Unconstrained Credit

 • Referentie-indicator: 75% BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index, 25% BofA Merrill Lynch Euro High Yield Index. Herbelegde coupons. Driemaandelijks geherbalanceerd.

Carmignac Court Terme

 • Referentie-indicator: Eonia Gekapitaliseerd
 • De EONIA-index is de belangrijkste referentie-index voor de geldmarkt van de eurozone, die het door de Europese Centrale Bank gepubliceerde gemiddelde van de interbancaire rentevoeten voor daggeld weergeeft. Deze index vertegenwoordigt de risicovrije rente van de eurozone.
 

Geprofileerd beheer

Carmignac Profil Réactif 100

 • Referentie-indicator: MSCI AC World NR (USD) (dividendes nets réinvestis)
 • De referentie-indicator wordt berekend in USD en vervolgens omgezet in EUR.
 • Tot en met 31 december 2012 werden de aandelenindexen van de referentie-indicatoren exclusief dividend berekend. Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen van de referentie-indicatoren berekend met herbelegde dividenden en worden hun rendementen weergegeven volgens de "chain-linking"-methode.

Carmignac Profil Réactif 75

 • Referentie-indicator: 75% MSCI AC World NR (USD) (herbelegde netto dividenden), 25% Citigroup WGBI All Maturities (EUR) (herbelegde coupons). Driemaandelijks geherbalanceerd.
 • De referentie-indicator wordt berekend in USD en vervolgens omgezet in EUR.
 • Tot en met 31 december 2012 werden de aandelenindexen van de referentie-indicatoren exclusief dividend berekend. Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen van de referentie-indicatoren berekend met herbelegde dividenden en worden hun rendementen weergegeven volgens de "chain-linking"-methode.

Carmignac Profil Réactif 50

 • Referentie-indicator: 50% MSCI AC World NR (USD) (herbelegde netto dividenden), 50% Citigroup WGBI All Maturities (EUR) (herbelegde coupons). Driemaandelijks geherbalanceerd.
 • De referentie-indicator wordt berekend in USD en vervolgens omgezet in EUR.
 • Tot en met 31 december 2012 werden de aandelenindexen van de referentie-indicatoren exclusief dividend berekend. Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen van de referentie-indicatoren berekend met herbelegde dividenden en worden hun rendementen weergegeven volgens de "chain-linking"-methode.
Belangrijke wettelijke informatie

Deze website is een is een marketingpublicatie van Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Risk Managers" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan.

Deze website vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De op deze website vermelde informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie op deze website kan onvolledig zijn en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van elke belegger, en kan in de toekomst worden gewijzigd. Vraag advies aan uw financieel en fiscaal adviseur om zeker te zijn dat de voorgestelde producten geschikt zijn voor uw persoonlijke situatie, uw risicoprofiel en uw beleggingsdoelstellingen.

Alle contractuele informatie met betrekking tot de op deze website vermelde fondsen/compartimenten bevindt zich in het prospectus van de fondsen/compartimenten.

Het fonds/compartiment kan niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht voor rekening of ten gunste van een "U.S. person" volgens de definitie van de Amerikaanse "Regulation S" en FATCA. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.

CARMIGNAC GESTION - 24, place Vendôme - F - 75001 Paris - Tél : (+33) 01 42 86 53 35 - Door de AMF goedgekeurde maatschappij voor portefeuillebeheer - Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 15 000 000 € - Parijs Handelsregister B 349 501 676

CARMIGNAC GESTION Luxembourg - City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg - Tel : (+352) 46 70 60 1 - Filiaal van Carmignac Gestion - Door de CSSF goedgekeurde beheermaatschappij van beleggingsfondsen - Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 23 000 000 € - Luxemburg Handelsregister B 67 549