[Header] [About Us] SRI World

Maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB)

Gesterkt door onze onafhankelijkheid en transparantie sinds 1989, hebben wij een lange traditie van verantwoord beleggen. Als toonaangevende Europese fondsenbeheer zijn wij ons bewust van onze plicht jegens beleggers om maatschappelijk verantwoord te beleggen alsook van onze sociale verantwoordelijkheid.

Als risicobeheerder streven wij naar het beperken van zoveel mogelijk risicofactoren. Deze omvatten risico's in verband met slecht ondernemingsbestuur, ondervertegenwoordiging van aandeelhouders, het niet respecteren van maatschappelijke zaken zoals veiligheid en gezondheid, en milieuproblemen, in het bijzonder met betrekking tot reserves van fossiele brandstoffen.

Door de beginselen inzake verantwoord beleggen (United Nations Principles of Responsible Investment, UNPRI) van de Verenigde Naties te ondertekenen in 2012 en als Franse beleggingsmaatschappij (onder de Franse wet Grenelle, art. 224-238, 2010) hebben wij de transparantie van ons beleggingsproces verbeterd met betrekking tot de toepassing van milieu-, sociale en governancecriteria (ESG). Wij hebben de “Principles of Responsible Investment” van de Verenigde Naties geïmplementeerd in het merendeel van onze fondsen.

[Divider] [About us] [SRI] Rocks

Een langetermijnverbintenis tot MVB & de UNPRI


 
 

Wij zijn al bijna 30 jaar een gevestigde speler in de beleggingssector en hebben ons altijd ingezet voor:  
 

 • Onafhankelijkheid: Het kapitaal is volledig in handen van ons management, onze fondsbeheerders en onze werknemers. Wij zijn met geen enkele groep gelinkt, waardoor het risico op belangenconflicten met de bedrijven waarin we beleggen sterk wordt beperkt.  
   
 • Transparantie: In elk kwartaalverslag geven wij een gedetailleerd overzicht van de individuele effecten waarin onze fondsen beleggen. Dit verslag, dat op onze website gepubliceerd wordt, verschaft daarnaast volledige duidelijkheid betreffende onze beleggingsstrategieën. De geauditeerde jaarverslagen van de fondsen bevatten ook een toelichting over de voornaamste ESG-kwesties in de bedrijven waarin we een belang hebben.  
   
 • Verantwoordelijkheid: Onze effectenselectie stelt een mechanisme in werking waardoor ondernemingen met controversiële activiteiten, zoals landmijnen en clusterbommen, worden uitgesloten. Wij voeren een negatieve screening uit op basis van internationaal erkende en op normen gebaseerde overeenkomsten en sancties van de Europese Unie*. Regelmatige ontmoetingen met het management van de bedrijven waarin het fonds belegt en het fysiek bezoeken van de productiefaciliteiten vormen de meest betrouwbare manier om de inachtneming van de ESG-criteria door de ondernemingen en hun inspanningen ten aanzien van duurzame ontwikkeling te evalueren. Het actieve stembeleid van Carmignac ligt in het verlengde van ons engagement om bedrijven de beste praktijken te laten toepassen.

*Voor meer informatie over sectorgerelateerde uitsluitingen kunt u contact met ons opnemen.

Wat betekent ESG voor ons?

 

 • Milieu: Wij hechten belang aan de impact van ondernemingen op het milieu en de mate waarin zij in staat zijn diensten en producten aan te bieden die de milieuproblemen aanpakken. Onder milieuproblemen verstaan wij onder meer de aanpak van koolstofemissie, vervuiling, afval en watergebruik.  
   
 • Maatschappelijk: Wij volgen aandachtig de impact van ondernemingen op al onze stakeholders (leveranciers, medewerkers, consumenten) en de stijgende publieke verwachtingen ten aanzien van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maatschappelijke problemen waaraan wij aandacht besteden zijn onder meer alle vormen van misbruik ten aanzien van werknemers, het verloop onder medewerkers, diversiteit, gezondheid en veiligheid op het werk, inkomensverdeling en de veiligheid van producten.  
   
 • Deugdelijk ondernemingsbestuur: Wij concentreren ons op de toegevoegde waarde van ondernemingen die werk maken van deugdelijk bestuur. Problemen waaraan wij aandacht besteden zijn onder meer omkopingspraktijken en corruptie, de betrokkenheid bij en invloed van overheden op het management, de onafhankelijkheid van de raad van bestuur, de beloning van de directie en mededingingsbeperkende praktijken.  
   

Wij onderschrijven de UNPRI’s van de VN sinds 2012

   

Wij zetten ons in om de beginselen van verantwoord beleggen van de Verenigde Naties over te nemen en toe te passen. Momenteel zijn de UNPRI van de VN ondertekend door bijna 1.800 beleggingsbeheerders die ijveren voor de integratie van milieuvraagstukken, sociale kwesties en kwesties met betrekking tot ondernemingsbestuur in de beleggingspraktijk. We hebben de volgende zes beginselen van verantwoord beleggen van de VN in de meeste van onze fondsen geïntroduceerd:  
 

1. We houden tijdens ons onderzoek en bij onze besluitvorming inzake potentiële beleggingen rekening met milieu- en sociale factoren en de regels van deugdelijk bestuur (ESG).
2. We zijn actieve beleggers en nemen ESG-kwesties op in ons aandeelhoudersbeleid en praktijken.
3. We verlangen van de bedrijven waarin we beleggen dat zij passende informatie over ESG-kwesties publiceren.
4. Wij zetten ons in voor de algemene toepassing van de ESG-richtlijnen door de beleggingsindustrie.
5. Wij werken samen om de efficiëntie waarmee wij deze beginselen ten uitvoer leggen te verbeteren.
6. Wij rapporteren over onze activiteiten en de vooruitgang bij het uitvoeren van deze beginselen.


De sterkte van het MVB-beleid van Carmignac wordt door de UNPRI erkend:

 • UNPRI-beoordelingsresultaten 2019: Carmignac heeft een A+ score gekregen voor de modules "Strategy and Governance" en "Listed Equity - Incorporation".

 • UNPRI-transparantierapport 2019: Ga naar het rapport (in het Engels)
[Article image] [About us] [SRI] PRI logo
[Divider] [About us] [SRI] Sand

Brede ESG-implementatie


 
 

Carmignac is een beleggingsmaatschappij die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus neemt. Naast een volledige inzet voor duurzame maatregelen op bedrijfsniveau, hebben ook de meeste van onze fondsen ESG-criteria geïntegreerd in hun beleggingsbenadering. Onze fondsbeheerders en analisten zijn rechtstreeks verantwoordelijk voor de toepassing van en het toezicht op de ESG-criteria in hun portefeuilles. Een ESG-commissie, bestaande uit twaalf leden en onder leiding van de ESG-coördinator, ondersteunt het beleggingsteam in de belangrijkste fasen van het beleggingsproces.

Op 30/09/2019 paste 92% van onze fondsen* de ESG-criteria toe (de 17 hiernavolgende fondsen):

 • Carmignac Investissement,
 • Carmignac Portfolio Investissement,
 • Carmignac Portfolio Family Governed,
 • Carmignac Portfolio Grandchildren,
 • Carmignac Portfolio Grande Europe,
 • Carmignac Euro-Entrepreneurs,
 • Carmignac Portfolio Euro-Entrepreneurs,
 • Carmignac Emergents,
 • Carmignac Portfolio Emergents,
 • Carmignac Portfolio Commodities,
 • Carmignac Patrimoine,
 • Carmignac Portfolio Patrimoine,
 • Carmignac Portfolio Patrimoine Europe,
 • Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine,
 • Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond,
 • Carmignac Sécurité,
 • en Carmignac Portfolio Sécurité.

*Vermogen onder beheer exclusief OEIC-fondsen, dakfondsen en mandaten.

Toepassing van ESG-criteria in het beleggingsprocesDe toepassing van ESG-criteria in het beleggingsproces bestaat uit vier fasen:  

1. Inzicht verwerven Het toepassen van de beste praktijken ten aanzien van sociaal verantwoord beleggen. Gebruikmaken van het ex-ante-screening tool ‘MSCI Business Involvement Screening Research and MSCI ESG ratings company research’.

2. De ESG-criteria hanteren: De integratie van ESG-criteria in de beleggingsvisie en een continue monitoring. Identificatie van de risicofactoren en zich verantwoorde gedragingen eigen maken. Een uitsluitingslijst in acht nemen en potentiële controverses in onze beleggingen onderkennen en deze kwesties bespreken met bedrijven.

3. Zich inzetten: De ESG-criteria over de lange termijn blijven aanbevelen, met name in het kader van ons actief stembeleid.

4. Informeren: Publicatie van ons stembeleid en een jaarlijks verslag inzake ESG. Publicatie van de jaarverslagen van onze fondsen met een specifieke ESG-gerelateerde toelichting. Publiceren van koolstofemissies voor bijna 40% van het vermogen onder beheer. ESG- en koolstofanalyses voor fondsen die op verzoek door het MSCI ESG analyseteam beschikbaar worden gesteld.

Uitsluiting op sector- of juridische basis


Bij elk van onze Fondsen wordt het beleggingsuniversum gefilterd aan de hand van een uitsluitingslijst op basis van internationale normen en verdragen. Uitgesloten worden beleggingen in Russische ondernemingen waaraan de Europese Unie sancties heeft opgelegd, ondernemingen die geacht worden de Amerikaanse wet Patriot Act, de mensenrechten of het Verdrag van Oslo/Ottawa te overtreden, en fabrikanten van controversiële wapens. Beleggingen in nucleaire bedrijven zijn niet verboden, maar de fondsbeheerder wordt verzocht om zijn beslissing op regelmatige basis te verantwoorden. Op basis van onze eigen overtuigingen, staan bij de meeste van onze fondsen ook tabaks- en kolenproducenten* op de uitsluitingslijst.


*Kolenproducenten die meer dan 25% van hun inkomsten uit mijnbouw betrekken, zijn uitgesloten van al onze aandelenfondsen, met uitzondering van Carmignac Portfolio Commodities, waarin deze producenten maximaal 5% van het beheerd vermogen mogen uitmaken.

[Divider] [About us] [SRI] Tree bark

Maatschappelijk verantwoorde fondsen


 
 

We hebben ons engagement op het gebied van duurzaam beleggen versterkt door vier fondsen aan te bieden die een maatschappelijk verantwoorde aanpak hanteren, die wordt gedocumenteerd binnen het prospectus van elk fonds:

 • Carmignac Portfolio Family Governed,
 • Carmignac Portfolio Grandchildren,
 • Carmignac Portfolio Grande Europe,
 • Carmignac Emergents,
 • Carmignac Portfolio Emergents,
 • en Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine.

Aangezien Maatschappelijk verantwoord beleggen is een breed gebied. Hieronder vindt u meer informatie over de gehanteerde aanpak van elk fonds.

[Article image] [About us] SRI Table 1 NL

De landen waar elk fonds is geregistreerd voor openbare verkoop zijn vermeld in ons Fund Processing Passport (FPP) en op onze website.

Ga naar de verklarende woordenlijst

Carmignac Portfolio Family Governed:

Carmignac Portfolio Grandchildren:

Carmignac Emergents:

[Logo] [About us] Label ISR

Carmignac Portfolio Emergents:

Carmignac Portfolio Grande Europe:

[Logo] [About us] Label ISR

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine:

[Logo] [About us] Label ISR
[Divider] [About us] [SRI] Clay

Maatschappelijk verantwoord beleid en verslaglegging


 
 

Stembeleid en verslaglegging

 
Wij werken samen met Institutional Shareholder Services (ISS), een toonaangevend bedrijf in het analyseren en uitvoeren van corporate governance en proxy voting (stemmen bij volmacht). Zo kunnen we profiteren van het uitgebreide onderzoek en de aanbevelingen van ISS op het gebied van governance, terwijl we volledige controle behouden over onze stemkeuzes. We hebben de duurzaamheidsprincipes van ISS overgenomen.

Hieronder vindt u meer informatie over ons stembeleid en onze verslaglegging:


Engagementbeleid


Carmignac wil actief betrokken zijn bij bedrijven waarin het belegt en wil effectieve stewardship toepassen. In ons onderstaande engagementbeleid leggen we uit hoe we actief betrokken zijn bij bedrijven waarin we beleggen. Meer informatie kunt u in de jaarverslagen van de desbetreffende fondsen vinden. Carmignac is momenteel bezig met de herziening van zijn engagement beleid om dit beter aan te laten sluiten op de Richtlijn betreffende aandeelhoudersrechten (SRD II) en de manier waarop die in de desbetreffende landen wordt toegepast. Hierin zullen we extra aspecten behandelen, zoals hoe we toezicht houden op de strategie, de financiële en niet-financiële prestaties, het risico en de kapitaalstructuur van de bedrijven waarin we belegd zijn (indien van toepassing). Daarnaast zullen we ons beleid inzake beheer van belangenconflicten, te vinden op onze website, aanvullen met de manier waarop we met reële en potentiële belangenconflicten omgaan die voortkomen uit onze betrokkenheid.

Engagement beleid 2018 (PDF)


Transparantiecode

 
Maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) maakt wezenlijk deel uit van de strategische positionering en de werkwijze van Carmignac. We zijn al sinds 2012 officieel betrokken bij MVB en we juichen de Europese Transparantiecode voor MVB-fondsen toe.

Dit is onze tweede verbintenis voor de Europese en Emerging fondsen en onze eerste voor de globale aandelenfondsen Carmignac Portfolio Grandchildren en Carmignac Portfolio Family Governed. Onze volledige verklaring kan bezocht worden via de onderstaande snelkoppelingen en zullen beschikbaar zijn in de jaarrapporten van onze fondsen (december 2019).

Transparantiecode  - Op de opkomende landen gericht fondsen (in het Engels)

Transparantiecode  - Europees fonds (in het Engels)

Transparantie-code – Wereldwijde aandelen (in het Engels)


CO2-Uitstootbeleid

 
Carmignac heeft klimaatbewustzijn tot officieel onderdeel van haar beleggingsproces gemaakt. We sluiten ons aan bij de initiatieven van de Klimaatconferentie van Parijs uit 2015 en passen artikel 173 van de Franse wet op de energietransitie toe (Code monétaire et financier, artikel L533-22-1).

Per 31/12/2018 wordt EUR 11,3 miljard, ofwel 28% van het vermogen onder beheer, gemeten en gevolgd ten aanzien van koolstofemissies(1). De koolstofvoetafdruk van deze beleggingen was 67% lager dan hun referentie-indicatoren per belegd bedrag van EUR 1 miljoen.

[Article image] [About us] SRI Table 2 NL

(1) Carmignac-fondsen waarvan de koolstofemissie wordt gemeten en gevolgd: Carmignac Investissement, Carmignac Portfolio Investissement, Carmignac Emergents, Carmignac Portfolio Emergents, Carmignac Portfolio Commodities, Carmignac Portfolio Grande Europe, Carmignac Euro-Entrepreneurs, Carmignac Portfolio Euro-Entrepreneurs, Carmignac Long-Short European Equities, Carmignac Portfolio Long-Short European Equities, en het aandelengedeelte van Carmignac Patrimoine, Carmignac Portfolio Patrimoine en Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine op basis van de extrapolatie van de portefeuilles van Carmignac Investissement (voor Carmignac Patrimoine), Carmignac Portfolio Investissement (voor Carmignac Portfolio Patrimoine) en Carmignac Emergents (voor Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine). (2) De referentie-indicator van elk fonds wordt hypothetisch belegd met een identiek vermogen onder beheer als de respectieve Carmignac-aandelenfondsen en berekend voor de totale koolstofuitstoot en per belegd bedrag van EUR 1 miljoen. Bron: MSCI Carbon Analytics, 31/12/2018.

Van de volgende fondsen is een analyse van de koolstofemissie beschikbaar:

 • Carmignac Investissement
 • Carmignac Emergents
 • Carmignac Portfolio Commodities
 • Carmignac Portfolio Grande Europe
 • Carmignac Euro-Entrepreneurs
 • Carmignac Long-Short European Equities
 • Carmignac Patrimoine (aandelengedeelte)

Analyse koolstofemissie per fonds