Doel van de site

Deze website, www.carmignac.be (de "Website"), is een marketinginstrument gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A. ("CG"), vennootschap voor portefeuillebeheer waaraan vergunning is verleend door de Autorité des Marchés Financiers (AMF) (AMF-vergunning nr. GP 97-08 van 13/03/1997 - naamloze vennootschap, adres: 24, Place Vendôme, 75001 Parijs, Frankrijk), en haar Luxemburgse dochtermaatschappij Carmignac Gestion Luxembourg S.A. ("CGL"), beheermaatschappij voor Beleggingsfondsen (CSSF-vergunning van 10/06/2013), handelsregister Luxemburg B67549, adres: 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Risk Managers" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Het merk Carmignac wordt gebruikt door de rechtspersonen CG en CGL.

Doel van de Website

Deze Website is informatief en heeft tot doel de activiteiten van CG en CGL inzake portefeuillebeheer en de voornaamste kenmerken van de instellingen voor collectieve belegging ("ICB", "Fonds" of "Product") en de diensten voor te stellen.

De Fondsen

De op deze Website voorgestelde Fondsen en compartimenten zijn ingeschreven voor publieke distributie onder particuliere beleggers in België. "Carmignac Portfolio" is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (Société d'Investissement à Capital Variable, "SICAV") en een instelling voor collectieve belegging in effecten ("ICBE") naar Luxemburgs recht in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2009/65/EG, zoals gewijzigd en aangevuld, waarvan Carmignac Gestion Luxembourg de beheermaatschappij is. De voorgestelde gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF's) zijn ICBE's naar Frans recht in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2009/65/EG, zoals gewijzigd en aangevuld, waarvan Carmignac Gestion de beheermaatschappij is.

Aard van de op de site beschikbare informatie

Via deze Website kunnen geen transacties worden uitgevoerd.

De op deze site vermelde gegevens kunnen op geen enkele wijze worden opgevat als een aansporing of advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct.

Carmignac, zijn medewerkers, zijn bijdragers en zijn dataproviders, wijzen alle aansprakelijkheid van de hand voor het gebruik van deze informatie en de gevolgen die daaruit kunnen voortspruiten, met name voor wat betreft beslissingen die kunnen worden getroffen of acties die kunnen worden ondernomen op basis van deze informatie.

Toegang tot de site

De toegang tot de producten en diensten die op de site worden voorgesteld kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen, en meer in het bijzonder voor beleggers uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, die onderworpen zijn aan een specifieke wetgeving.

In het bijzonder wordt gepreciseerd dat de icbe’s niet zijn geregistreerd, en dat ook niet zullen worden, bij de US Securities and Exchange Commission zoals bepaald in de gewijzigde wet op Amerikaanse beleggingsvennootschappen van 1940 (Investment Company Act) of door enige andere wetgeving met betrekking tot effecten. Geen van de op deze site gepubliceerde prospectussen mag daarom worden ingevoerd, overgebracht of verdeeld in de Verenigde Staten van Amerika of diens territoria of bezittingen, of mag worden overgemaakt aan in de Verenigde Staten residerende ondernemingen of aan ondernemingen, verenigingen of andere entiteiten die werden opgericht of worden beheerst door de wetgeving van de Verenigde Staten (die alle een US Person zijn in de zin van Reglement S van de United States Securities Act 1993). Bijgevolg mogen de ICB’s niet worden aangeboden noch verkocht aan Amerikaanse beleggers.

Meer in het algemeen kan op de producten en diensten die op deze site worden voorgesteld, uitsluitend worden ingeschreven in de jurisdicties waar de verkoop en promotie ervan is toegestaan.

CARMIGNAC GESTION geeft elke geïnteresseerde de raad om vooraf na te gaan of het hem juridisch is toegestaan om in te schrijven op de op deze site voorgestelde producten en diensten.

Geen van de hier voorgestelde producten en diensten mag worden geleverd aan een persoon indien de wet van zijn land van herkomst of enig ander betrokken land zulks verbiedt. Wij verzoeken de lezer van deze boodschap om na gaan of het hem juridisch is toegestaan om deze site te raadplegen in het land waar de verbinding wordt gelegd.

Hyperlinks

Het zonder medeweten van Carmignac leggen van links naar deze site is verboden.

Vooraleer een dergelijke link aan te brengen dient u toestemming te vragen aan Carmignac. Dit kan via uw gebruikelijke contactpersoon of door telefonisch contact op te nemen met Carmignac Gestion op nummer (+33) 01 42 86 53 35 voor Franse cliënten, of met Carmignac Gestion Luxembourg op nummer (+352) 46 70 60 1 voor alle overige cliënten.

Auteursrecht en intellectuele eigendom

Deze site en alle bestanddelen ervan, met name teksten, bewegende of niet-bewegende beelden, geluidsfragmenten, grafieken, gegevensbestanden enz. zijn de uitsluitende eigendom van CARMIGNAC GESTION en zijn beschermd door de bepalingen van de wet op het eigendomsrecht.

Bepaalde delen van de inhoud (gegevens, beelden) zijn op hun beurt de eigendom van hun respectieve auteurs.

Elke reproductie of weergave, geheel of ten dele, van deze site of een van zijn componenten is dan ook verboden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van CARMIGNAC GESTION en betekent een strafbaar feit in overeenstemming met de bepalingen van de wet op het eigendomsrecht en de strafwet.

De merken, handelsnamen en logo’s die op deze site voorkomen, zijn gedeponeerd. Hun reproductie, geheel of ten dele, uitgevoerd op basis van elementen van de site, is verboden.

Toepasbare taal en toepasbaar recht

De officiële taal van de site is het Frans.

Deze website wordt beheerst door het Franse recht. Elke betwisting met betrekking tot deze website zal worden beslecht door de Franse rechtbanken.

CARMIGNAC GESTION
24, place Vendôme - F - 75001 Paris
Tel. : (+33) 01 42 86 53 35
Door de AMF goedgekeurde maatschappij voor portefeuillebeheer
Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 13 500 000 € - Parijs Handelsregister B 349 501 676

Algemeen Directeur: De heer Edouard Carmignac

Directeur publicaties: Christophe Peronin

CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
City Link - 7, rue de la Chapelle - L - 1325 Luxembourg
Tel : (+352) 46 70 60 1
Filiaal van Carmignac Gestion
Door de CSSF goedgekeurde beheermaatschappij van beleggingsfondsen
Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 23 000 000 € - Luxemburg Handelsregister B 67 549

Legal information

Deze presentatie mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij. Het is geen beleggingsadvies. De toegang tot het fonds kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Dit fonds mag met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA.
Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in. De risico's en kosten staan beschreven in het EBI-document (essentiële beleggersinformatie). Het prospectus, het EBI-document en de jaarverslagen van het fonds zijn te vinden op de website www.carmignac.nl of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over het EBI-document te beschikken voordat hij op het fonds inschrijft. • In België: Deze presentatie is bestemd voor professionele cliënten en werd niet voor goedkeuring voorgelegd aan de FSMA.