Wijzigingen in bepaalde subfondsen - Carmignac Profil Reactif 75

(ISIN: FR0010148999)

Gepubliceerd
9 februari 2024
Leestijd
5 minuten leestijd

9 februari 2024, Parijs

Fusie van het fonds Carmignac Profil Reactif 75 met het fonds Carmignac Multi Expertise (voorheen Carmignac Profil Reactif 50)

Brief aan de houders van deelnemingsrechten in het fonds
Carmignac Profil Reactif 75 (frans beleggingsfonds)

Geachte heer, mevrouw,

Wij danken u voor het vertrouwen dat u als houder van deelnemingsrechten A EUR Acc van het fonds Carmignac Profil Réactif 75 (het 'Fonds') in ons stelt.

1. Welke wijzigingen worden er in uw fonds aangebracht?

Hierbij stellen wij u in kennis van een belangrijke wijziging. Carmignac Gestion heeft besloten haar Profil Réactif-fondsenaanbod te reorganiseren. Het Fonds Carmignac Profil Réactif 75, een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht, zal bovendien worden overgenomen door Carmignac Profil Réactif 50, eveneens een GBF naar Frans recht, dat op dat moment de nieuwe naam Carmignac Multi Expertise krijgt.

Het vermogen onder beheer van Carmignac Profil Réactif 75 bedroeg op 21 december 2023 EUR 71 miljoen en de groeivooruitzichten voor de strategie van het Fonds lijken momenteel beperkt.

Beide fondsen worden beheerd door hetzelfde beheerteam van de groep Carmignac.

Het grootste verschil in beheer tussen de twee fondsen betreft de blootstelling aan de aandelenmarkt: Carmignac Profil Réactif 75 kan voor maximaal 75% worden blootgesteld aan de aandelenmarkt en Carmignac Multi Expertise slechts voor maximaal 65% (maximaal 50% vóór de fusiedatum).

Bij deze fusie ontvangt u in ruil voor uw deelnemingsrechten in het 'overgenomen Fonds' Carmignac Profil Réactif 75 deelnemingsrechten in het GBF Carmignac Multi Expertise, het 'overnemende fonds'.

2. Wanneer wordt deze wijziging doorgevoerd?

Deze fusie is op 6 februari 2024 goedgekeurd door de Franse toezichthouder AMF en wordt op 18 maart 2024 van kracht. De gebruikte ruilverhoudingen zullen worden bepaald op basis van de netto-inventariswaarden1 van 15/03/2024, die worden gepubliceerd op 18/03/2024.

Let op: om deze wijziging naar behoren te laten verlopen, kunt u vanaf 8 maart 2024 geen deelnemingsrechten van het Fonds Carmignac Profil Réactif 75 meer aankopen of laten terugkopen.

De beheerder van het overgenomen Fonds ziet erop toe dat tot aan de fusie wordt voldaan aan de wegingen vermeld in de juridische documentatie.

Aangezien Carmignac Profil Réactif 75 dagelijks wordt gewaardeerd, zal de laatste netto-inventariswaarde waartegen vóór de fusie inschrijvingen of terugkopen kunnen plaatsvinden, die van 8 maart 2024 zijn.

Indien u niet akkoord gaat met deze wijzigingen, kunt u tot 8 maart 2024 uw deelnemingsrechten kosteloos (uitgezonderd eventuele belastingen) laten terugkopen.

3. Welke gevolgen hebben deze wijzigingen voor het risico-rendementsprofiel van uw belegging?

De fusie zal plaatsvinden op 18 maart 2024.

  • Wijziging van het risico-rendementsprofiel: Nee
  • Verhoging van het risicoprofiel: Nee
  • Mogelijke verhoging van de kosten: Nee
  • Gevolgen voor het risico-rendementsprofiel: Zeer significant

4. Welke gevolgen heeft deze wijziging voor de fiscale behandeling van uw belegging?

Houders van deelnemingsrechten van het Fonds wordt verzocht contact op te nemen met hun gebruikelijke adviseurs om de gevolgen van deze wijziging te beoordelen in het licht van hun individuele situatie en fiscale woonplaats.

Voor personen die hun fiscale woonplaats in Frankrijk hebben:

Voor natuurlijke personen: Deze transactie valt in fiscaal opzicht onder het mechanisme van uitstel van belasting (artikel 150-0 B van de Franse algemene belastingwet, de 'Code général des impôts'). Uitstel van belasting betekent dat deze fusie in fiscaal opzicht zal worden behandeld als een tussentijdse verrichting waarmee geen rekening zal worden gehouden voor het bepalen van de inkomstenbelasting uit hoofde van het jaar waarin de effectenruil plaatsvindt. De belastingheffing op de latente meerwaarden op de dag van de effectenruil wordt uitgesteld tot het ogenblik waarop de naar aanleiding van deze fusie ontvangen effecten worden overgedragen, voor zover het bedrag van de geldopleg maximaal 10% van de ruilwaarde van de ontvangen effecten bedraagt.

Voor rechtspersonen die zijn onderworpen aan vennootschapsbelasting of aan inkomstenbelasting indien zij worden belast volgens de Franse belastingregeling voor werkelijke handels- en nijverheidswinsten of landbouwwinsten: Deze transactie valt in fiscaal opzicht onder het mechanisme van uitstel van belasting (artikel 38-5 bis van de Franse algemene belastingwet). Voor zover het bedrag van de geldopleg maximaal 10% van de ruilwaarde van de ontvangen effecten bedraagt, is alleen het deel van de meerwaarde dat met de eventueel uitgekeerde geldopleg overeenkomt, onmiddellijk belastbaar en wordt het resultaat van de effectenruil (exclusief geldopleg) opgenomen in het resultaat van het boekjaar waarin de in ruil ontvangen effecten worden overgedragen.

Voor rechtspersonen die zijn onderworpen aan vennootschapsbelasting valt de neutralisering van de effectenruil evenwel deels weg als gevolg van de verplichte waardering van de effecten tegen hun netto-inventariswaarde bij de afsluiting van het boekjaar in overeenstemming met artikel 209-OA van het Franse algemene belastingwet.

5. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen het fonds waarvan u momenteel deelnemingsrechten aanhoudt en het toekomstige fonds?

Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen het Fonds Carmignac Profil Réactif 75 en Carmignac Multi Expertise op 18/03/2024:

Beheerdoelstelling*Het fonds streeft naar een positief rendement op jaarbasis en naar een lagere volatiliteit op jaarbasis dan die van de referentie-indicator. Het fonds wordt op discretionaire wijze beheerd door de beheerder, die hoofdzakelijk via in internationale aandelen en obligaties belegde ICB's een actieve assetallocatie hanteert.Het fonds streeft naar een rendement dat na aftrek van kosten hoger is dan dat van de referentie-indicator over de aanbevolen minimale beleggingsduur van 3 jaar. Het fonds wordt op discretionaire wijze beheerd door de beheerder, die hoofdzakelijk via in internationale aandelen en obligaties belegde ICB's een actieve assetallocatie hanteert.
Aanbevolen beleggingsduur5 jaar3 jaar
Referentie-indicator50% MSCI AC WORLD NR USD, omgerekend naar euro + 50% ICE BofA Global Broad Market Index EUR hdg- 40% MSCI AC WORLD NR (USD) (de wereldwijde MSCI-index voor internationale aandelen), omgezet naar euro; - 40% ICE BofA Global Government Index, met herbelegde netto-coupons (USD unhedged) (wereldwijde obligatie-index), omgezet naar euro; en - 20% de gekapitaliseerde €STR.
Integratie van niet-financiële criteria in de beheermethodeHet voldoet aan artikel 6 van de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (de SFDR). Het voldoet aan artikel 8 van de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (de SFDR).
Wijziging van de blootstelling aan de verschillende risicocategorieën* Bandbreedte voor blootstelling of belegging: - Aandelenblootstelling [0% : 75%]; - Beleggingen in obligaties: [0% : 100%]Bandbreedte voor blootstelling of belegging: - Aandelenblootstelling [0% : 65%]; - Beleggingen in obligaties: [30% : 110%]. Bijdrage aan het risicoprofiel vergeleken met de situatie voorheen: - ; +
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten (per 30.11.2023)Deelnemingsrechten A EUR Acc: 2,86%Aandelen A EUR Acc: 2,69%
BenamingCarmignac Profil Réactif 75Carmignac Multi Expertise
ISINA EUR Acc: FR0010148999 A EUR Acc: FR0010149203
*Deze wijzigingen zijn goedgekeurd door de Franse toezichthouder AMF op 06/02/2024.

6. Belangrijkste elementen om te onthouden

Dit is een belangrijk document, dat aandachtig moet worden gelezen. Wij adviseren u om in geval van twijfel contact op te nemen met uw gebruikelijke adviseur.

Wij wijzen u er nogmaals op dat het absoluut noodzakelijk is kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument (EID). Desgewenst is uw vaste adviseur graag bereid u nadere informatie te verstrekken.

We informeren u dat het verslag van de fusie, het prospectus, de essentiële-informatiedocumenten, de recentste jaarverslagen en, indien dit gepubliceerd is, het recentste halfjaarverslag kosteloos verkrijgbaar zijn in het Frans, Engels, Duits, Italiaans, Spaans en Nederlands op de maatschappelijke zetel van het Fonds, bij de beheermaatschappij CARMIGNAC GESTION, Société Anonyme, 24 Place Vendôme 75001 Parijs, Frankrijk, en op de website www.carmignac.com, en in Zwitserland bij onze vertegenwoordiger CACEIS (Switzerland), SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon, Zwitserland. De betaaldienst in Zwitserland is CACEIS Bank, Parijs, filiaal Nyon, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon.

De netto-inventariswaarden worden gepubliceerd op de websites www.carmignac.com en www.fundinfo.com.

Financiële dienst voor België: BNP PARIBAS S.A., kredietinstelling erkend door de ACPR, 16, Boulevard des Italiens, 75009 PARIS, Frankrijk.

Hoogachtend,

Christophe PERONIN
Gedelegeerd Algemeen Directeur

Bijlage 1 – Voorbeelden van de berekening van de ruilverhouding

Bij de fusie zal voor elke categorie van deelnemingsrechten de volgende ruilverhouding worden gehanteerd, uitgedrukt in duizendsten (drie decimalen):

Netto-inventariswaarde2 per deelnemingsrecht A EUR Acc van het Fonds Carmignac Profil Réactif 75
Netto-inventariswaarde per aandeel A EUR Acc van het fonds Carmignac Multi Expertise

Gelet op die berekening en het feit dat de deelnemingsrechten van het fonds Carmignac Multi Expertise (voorheen Carmignac Profil Réactif 50) zijn opgedeeld in duizendsten, wordt aan de houders van deelnemingsrechten geen geldopleg uitgekeerd (geen fracties).

Voorbeeld van de berekening van de ruilverhouding op basis van de netto-inventariswaarden van de deelnemingsrechten A EUR Acc van het fonds Carmignac Multi Expertise als de fusie plaatsvindt op 8 januari 2024 (voorheen Carmignac Profil Réactif 50) (dit voorbeeld gebruikt de netto-inventariswaarden van 05/01/2024):

Eén deelnemingsrecht A EUR Acc van Carmignac Profil Réactif 75 heeft een waarde van € 246,39, terwijl één deelnemingsrecht A EUR Acc van Carmignac Profil Réactif 50 (dat de nieuwe naam Carmignac Multi Expertise zal krijgen) een waarde heeft van € 189,47. Een houder van 1 deelnemingsrecht A EUR Acc van het Fonds Carmignac Profil Réactif 75 ter waarde van € 246,39 zal na de fusie nog steeds € 246,39 bezitten, maar dan in de vorm van 1,300 deelnemingsrechten A EUR Acc van Carmignac Multi Expertise (246,39/189.47 = 1,30041695).

1De netto-inventariswaarde (NIW) is de aan- of verkoopprijs van een deelnemingsrecht in een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) of een aandeel in een bevek (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal).
2De netto-inventariswaarde (NIW) is de aan- of verkoopprijs van een deelnemingsrecht in een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds).