Wijzigingen in bepaalde subfondsen - Carmignac Portfolio een sicav naar luxemburgs recht

Gepubliceerd
30 november 2023
Leestijd
5 minuten leestijd

30 november 2023, Luxemburg

Bericht aan de aandeelhouders

Geachte Aandeelhouder,

Wij willen u graag bedanken voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We stellen het bijzonder op prijs dat u belegt in aandelen van de betreffende Subfondsen van 'Carmignac Portfolio' (de 'Vennootschap').

We delen u mee dat de Raad van Bestuur enkele specifieke wijzigingen doorvoert met betrekking tot bepaalde Subfondsen. Hieronder vindt u een gedetailleerde omschrijving van de wijzigingen.

Dit is een belangrijk document, dat aandachtig moet worden gelezen. De wijzigingen hebben alleen gevolgen voor u als u belegd bent in de onderstaande Subfondsen.

Indien u na ontvangst van deze kennisgeving nog vragen hebt, adviseren wij u contact op te nemen met uw adviseur.

1. Wijziging van de referentie-indicator

De referentie-indicator van het Subfonds 'Carmignac Portfolio EM Debt' zal als volgt worden gewijzigd:

 • Huidige referentie-indicator: 100% JP Morgan GBI – Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index (JGENVUEG)
 • Nieuwe referentie-indicator: 50% JP Morgan GBI – Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index (JGENVUEG), 50% JPMorgan EMBI Global Diversified EUR hedged Index (JPEIDHEU)

Dit Subfonds is een gemengd fonds van obligaties uit opkomende markten dat flexibel belegt in obligaties in zowel 'zachte valuta' (d.w.z. uitgedrukt in de valuta van een opkomend land) als 'harde valuta' (d.w.z. uitgedrukt in EUR, USD, JPY of GBP). Sinds de oprichting bedraagt de historische gemiddelde blootstelling van het Subfonds aan zowel zachte als harde valuta's ongeveer 50%. We hebben de referentie-indicatoren van andere op de opkomende markten gerichte gemengde obligatiefondsen geanalyseerd, en deze worden doorgaans ook afgezet tegen een samengestelde benchmark waarin zowel harde als zachte valuta's zijn opgenomen.

Bijgevolg zullen we de referentie-indicator aanpassen om deze beter af te stemmen op de historische valutablootstelling door een samengestelde benchmark te creëren waarin de weging van de huidige zachte-valuta-benchmark (JP Morgan GBI – Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index (JGENVUEG)) wordt verlaagd van 100% naar 50% en een harde-valuta-benchmark JPMorgan EMBI Global Diversified EUR hedged Index (JPEIDHEU) wordt toegevoegd met een weging van 50%. De weging van deze componenten zal elk kwartaal worden aangepast.

Deze wijziging van de referentie-index heeft geen gevolgen voor de timing van de kristallisatie van de prestatievergoeding. Deze wijziging van de referentie-index vindt plaats op het einde van de kristallisatieperiode, die jaarlijks aan het einde van elk boekjaar wordt vastgesteld, en wordt daar tijdig op afgestemd.

De hierboven beschreven wijzigingen zijn niet bedoeld om de beleggingsdoelstellingen, beleggingsstrategieën, beleggingsrisico's of vergoedingen van de Subfondsen op enige andere wijze te wijzigen.

2. Gedeeltelijke delegatie van het beleggingsbeheer aan het moederbedrijf van Carmignac

Om de transacties te optimaliseren en te stroomlijnen, en omdat de Britse activiteiten van Carmignac nu zijn ondergebracht in een nieuwe dochteronderneming (Carmignac UK Ltd), heeft de Raad van Bestuur besloten om de afhandeling van de kasgeld- en valutatransacties van de onderstaande Subfondsen, die worden beheerd door Carmignac UK Ltd, formeel te centraliseren in het hoofdkantoor in Parijs:

 • Carmignac Portfolio Family Governed
 • Carmignac Portfolio Grandchildren
 • Carmignac Portfolio Grande Europe
 • Carmignac Portfolio Human Xperience
 • Carmignac Portfolio Investissement
 • Carmignac Portfolio Long-Short European Equities
 • Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Ook voor de hieronder genoemde Subfondsen, die worden beheerd door de beheermaatschappij, worden de kasgeld- en valutatransacties formeel gecentraliseerd in het hoofdkantoor in Parijs:

 • Carmignac Portfolio Evolution(2)
 • Carmignac Portfolio Flexible Allocation 2024(2)

Deze verandering heeft beperkte of geen gevolgen voor beleggers. De portefeuillebeheerders van de bovengenoemde Subfondsen zullen zich concentreren op de beleggingen van de Subfondsen en erop toezien dat deze in overeenstemming zijn met de beleggingsstrategie, waarbij ze profiteren van het feit dat de kasgeld- en valutatransacties worden gedelegeerd aan het hoofdkantoor in Parijs. Deze wijziging zal worden opgenomen in het hoofdstuk over beleggingsbeheer van het prospectus, waarin wordt vermeld dat het beleggingsbeheer van het Subfonds gedeeltelijk is gedelegeerd aan Carmignac Gestion S.A.

De hierboven beschreven wijzigingen zijn niet bedoeld om het portefeuillebeheer, de beleggingsdoelstellingen, beleggingsstrategieën, beleggingsrisico's of vergoedingen van de Subfondsen op enige andere wijze te wijzigen.

3. Omruiling van bepaalde aandelenklassen

De volgende aandelenklassen worden geliquideerd en de beleggingen in deze Aandelen worden omgeruild voor overeenkomstige aandelen binnen de desbetreffende Subfondsen.

Carmignac Portfolio Global BondE USD Acc Hdg (LU0992630243*)Income E USD Hdg (LU0992630326*)Maandelijkse uitkering van de inkomsten, in plaats van kapitalisatie
Carmignac Portfolio Global BondIncome FW GBP (LU1748451231*)FW GBP Acc (LU0992630839*)Kapitalisatie, in plaats van een maandelijkse uitkering van de inkomsten
Carmignac Portfolio Grande EuropeE USD Acc Hdg (LU0992628775*)A USD Acc Hdg (LU0807689079)Lagere beheervergoedingen
Carmignac Portfolio InvestissementA EUR Ydis (LU1299311321*)A EUR Acc (LU1299311164)Kapitalisatie, in plaats van een jaarlijkse uitkering van de inkomsten
Carmignac Portfolio Patrimoine EuropeA EUR Ydis (LU2181689576)A EUR Acc (LU1744628287)Kapitalisatie, in plaats van een jaarlijkse uitkering van de inkomsten

De reden voor deze veranderingen is dat het huidige niveau van de activa van deze aandelenklassen te laag is, waardoor deze niet op een economisch efficiënte wijze kunnen worden beheerd.

De beleggingsstrategie blijft ongewijzigd.

Met ingang van 15 december 2023 kan niet meer worden ingeschreven op de om te ruilen Aandelen.

De hierboven in punt 1 t/m 3 vermelde wijzigingen worden van kracht op 1 januari 2024, na het verstrijken van de kennisgevingstermijn van één (1) maand. Aandeelhouders die niet akkoord gaan met deze wijzigingen hebben het recht hun aandelen binnen dertig (30) dagen volgend op de publicatie van dit bericht kosteloos, behalve eventuele belastingen, terug te laten kopen.

Indien u een distributiepartner van Carmignac bent en uw cliënten vragen hebben over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger voor professionele beleggers.

Het meest recente prospectus en de bijgewerkte documenten met essentiële informatie van de betreffende Subfondsen zijn kosteloos verkrijgbaar op de statutaire zetel van de Vennootschap en online op www.carmignac.com.

De intrinsieke waarden worden gepubliceerd op de websites www.carmignac.com en www.fundinfo.com.

Financiële dienst voor België: CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, Allée Scheffer, L - 2520 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg.

Hoogachtend,

Eric HELDERLE
Directeur

ISIN-codes:

Punkt 1:
LU1623763221, LU1623763494(1), LU2427320812(1), LU2277146382, LU2427320903(1), LU2346238343(1), LU1623763734(1)

Punkt 2:
LU1966630706, LU2004385154, LU1966630961(1), LU1966631001, LU2004385667, LU1966631266(1), LU2427320655(1),
LU2427320739(1), LU2420652393(1), LU2420652476(1), LU0099161993, LU0807688931, LU0807689079, LU0807689152,
LU0294249692(1), LU0992628775(1), LU0992628858, LU2139905785, LU0992628932(1), LU1623761951(1), LU2206982626(1),
LU2212178615(1), LU2420652633(1), LU2420652807(1), LU2420652989(1), LU2295992163, LU2295992247, LU2601234839,
LU1299311164, LU1299311321(1), LU1299311677(1), LU1299311834(1), LU0992625839, LU1317704051, LU1317704135(1),
LU0992627298, LU0992627371(1), LU0992627454(1), LU0992627538(1), LU1744628287, LU2181689576, LU2427321380(1),
LU1932476879(1), LU2490324840, LU2490324683(1), LU1744630424, LU2369619742(1), LU2427321463(1), LU2490324766(1),
LU2462965026(1), LU2534983825(1), LU1873147984(1), LU1873148016(1)

Punkt 3:
LU0992630243(1), LU1748451231(1), LU0992628775(1), LU1299311321(1), LU2181689576

(1)Deze aandelenklasse is niet het voorwerp van een openbaar bod in België.
(2)Deze Subfondsen is niet het voorwerp van een openbaar bod in België.