Oproep voor de Buitengewone algemene Vergadering van Aandeelhouders

Gepubliceerd
4 juni 2024
Leestijd
1 minuten leestijd

CARMIGNAC PORTFOLIO
EEN SICAV NAAR LUXEMBURGS RECHT
(De “Vennootschap”) Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 70409

Luxemburg, juni 4, 2024

Geachte aandeelhouder,

De Raad van Bestuur heeft de eer om u bijeen te roepen voor de Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennootschap, die zal plaatsvinden op 14 juni 2024 om 15.00 uur (Luxemburgse tijd) op de maatschappelijke zetel, om te beraadslagen en te stemmen over de volgende zaken:

AGENDA

  • Het aanwijzen van de Voorzitter van de Vergadering;
  • De benoeming van mevrouw Rose OUAHBA en de heer Marnix VAN DEN BERGE als nieuwe bestuurders van de Vennootschap met ingang van 14 juni 2024 en tot en met de volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering van 2025;
  • Overige zaken.

De aandeelhouders worden meegedeeld dat er geen quorum vereist is voor de statutaire algemene vergadering en dat beslissingen zullen worden genomen bij meerderheid van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het jaarverslag, de besluiten en het bijgevoegde volmachtformulier zijn op verzoek verkrijgbaar op internet op https://www.carmignac.lu/en/regulatory-information en op de maatschappelijke zetel of bij de volgende instellingen:

Alle landen (behalve Zwitserland):
Carmignac Gestion Luxembourg SA, 7 rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, Luxembourg.

Zwitserland:
CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon.

Het meest recente prospectus en de bijgewerkte documenten met essentiële informatie van de betreffende Subfondsen zijn kosteloos verkrijgbaar op de statutaire zetel van de Vennootschap en online op www.carmignac.com.
De intrinsieke waarden worden gepubliceerd op de websites www.carmignac.com en www.fundinfo.com.

Indien u van plan bent aan de vergadering deel te nemen, verzoeken wij u ten minste twee dagen voor de vergadering contact op te nemen met de maatschappelijke zetel.

Indien u deze vergadering niet kunt bijwonen, dan verzoeken wij u ons vóór 13 juni 2024 de aangehechte volmacht, ondertekend en samen met een kopie van uw geldige identiteitskaart of paspoort, of in het geval van een rechtspersoon een bijgewerkte lijst van gemachtigde ondertekenaars, als volgt toe te sturen: per e-mail naar lb-domicile@caceis.com en vervolgens per post aan mevrouw Julie Dye-Pellisson, filiaal van CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Financiële dienst voor België: CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, Allée Scheffer, L - 2520 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg.

Hoogachtend,

De Raad van Bestuur
CARMIGNAC PORTFOLIO