Brief van Edouard Carmignac
[Management Team] [Author] Carmignac Edouard

Brief van Edouard Carmignac

Edouard Carmignac schrijft over actuele economische, politieke en maatschappelijke aangelegenheden.

Paris, 8 april 2024

Geachte heer, mevrouw,

Het gematigde optimisme dat ik gedurende 2023 en het begin van het jaar met u deelde, is ruimschoots overtroffen door dat van de aandelenmarkten. De feiten spreken voor zich: na een stijging van bijna 10% in het vierde kwartaal stegen de wereldwijde beurzen begin dit jaar met dezelfde cijfers. In dit stadium kunnen we ons dus terecht afvragen wat het potentieel is van de markten als geheel. Hoewel we mogen verwachten dat de veerkracht van de mondiale bedrijvigheid in combinatie met stabiele reële rentetarieven de goede prestaties van risicovolle activa blijft bevorderen, moeten we ook inschatten of de mogelijkheid dat de belangrijkste onzekerheden nog een tijd zullen aanhouden, verwerkt is in de huidige waarderingen.

De houdbaarheid van de hoge wereldwijde schuldenlast blijft een belangrijke zorg. Hoewel we ons aan de top van de economische cyclus bevinden, vertegenwoordigen de overheidstekorten van de Verenigde Staten en Frankrijk respectievelijk 6,4% en 5,5% van hun bbp, terwijl hun opgebouwde staatsschuld meer dan 100% van hun jaarlijkse welvaartscreatie bedraagt. In een periode waarin de pijngrens van de westerse bevolking zeer laag ligt, is het dus van essentieel belang dat de reële rente, dat wil zeggen de rente boven de inflatie, zo laag mogelijk is. Het is derhalve niet verrassend dat zowel Jerome Powell als Christine Lagarde ons wijzen op een aanstaande monetaire versoepeling, terwijl de dalende inflatie aan beide zijden van de Atlantische Oceaan nog lang niet het beoogde niveau heeft bereikt. De aanhoudende inflatiedruk, die kan worden toegeschreven aan de nog steeds gespannen arbeidsmarkten en aan prijsstijgingen van bepaalde grondstoffen, maakt dit vooruitzicht van een renteverlaging echter problematisch. De centrale banken kunnen er ofwel voor kiezen om deze renteverlaging uit te stellen, in welk geval ze de groei zouden verzwakken, ofwel de rente voortijdig verlagen in de hoop dat de inflatie zal dalen, waarmee ze hun geloofwaardigheid op het spel zetten. In onze ogen pleiten zowel de kwetsbaarheid van de Europese groei als de aanstaande Amerikaanse verkiezingen voor de tweede optie.

We verwachten dat de veerkracht van de wereldeconomie binnenkort op de proef wordt gesteld. Als de wereldwijde bedrijvigheid blijft profiteren van een aanhoudend soepel begrotingsbeleid, waarschijnlijk lagere rentetarieven en talrijke steunmaatregelen voor de Chinese economie, zal de koopkracht van de Amerikaanse en Europese consument verder worden uitgehold door de opnieuw stijgende grondstofprijzen en de geleidelijke uitputting van het appeltje voor de dorst dat tijdens de coronacrisis was opgebouwd.

De geopolitieke risico's nemen niet af, maar blijven bestaan: de komst van de lente doet vrezen voor een opflakkering van de vijandelijkheden aan het Oekraïense front, de heer Benjamin Netanyahu zet zijn offensief in Gaza voort, terwijl Iran volhardt in het opstoken van talloze haarden van onrust in het Midden-Oosten. Hoewel het een illusie is te denken dat deze spanningen binnenkort zullen afnemen, blijven we van mening dat het niet onredelijk is om te verwachten dat een groot conflict uitblijft vanwege de onderlinge afhankelijkheid van de betrokken partijen.

Hoe zit het met de marktvooruitzichten? Als de rente niet daalt, kan de hoge waardering van de aandelenmarkten in gevaar komen door een verzwakking van de groei. En als de renteverlaging, die van de centrale banken wordt verwacht, niet gepaard gaat met een verdere afname van de inflatie, moet gevreesd worden voor een stijging van de langetermijnrente en een daling van langlopende obligaties. Onder deze omstandigheden hebben we meer aandelen met duidelijke vooruitzichten gekocht, waarbij we sterk inzetten op de belangrijkste spelers op het gebied van artificiële intelligentie, en hebben we de vastrentende langlopende obligaties aanzienlijk afgebouwd. Tegelijkertijd profiteert onze blootstelling aan goud van het aanhoudend inschikkelijke begrotingsbeleid, dat minder wordt gedwarsboomd door restrictief monetair beleid, en de opeenstapeling van geopolitieke risico's.

Met deze voorzichtige noot sluit ik mijn schrijven af. Hoogachtend,

Édouard Carmignac signature name

Latest insights

Brief van Edouard Carmignac

20 juni 2024
Brief van Edouard Carmignac

Brief van Edouard Carmignac

16 januari 2024
Brief van Edouard Carmignac

Brief van Edouard Carmignac

10 oktober 2023
Brief van Edouard Carmignac

Belangrijke juridische informatie

Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Investing in your Interest" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan.
Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.