Carmignac

Carmignac P. Unconstrained Global Bond & Charles Zerah viert zijn tiende verjaardag

 • Auteur(s)
  Charles Zerah
 • Gepubliceerd
 • Lengte
  3 minuten leestijd

Voor beleggers met een dynamisch profiel die op zoek zijn naar obligataire rendementsbronnen ten tijde van extreem lage rentes en een volatiele marktomgeving

Tijdens periodes van marktvolatiliteit kan Charles Zerah, Fondsbeheerder van Carmignac P. Unconstrained Global Bond:

 • Zijn portefeuille robuuster maken door het verlagen van het directionele risico, door de beta-blootstelling aan de rentegevoeligheid en het kredietrisico te verlagen en door de portefeuillesamenstelling te wijzigen ten voordele van ‘value’-opportuniteiten

 • Inspelen op opportuniteiten die ontstaan ten tijde van een verhoogde marktvolatiliteit,, door de verlening van kapitaal aan liquiditeit-hongerige bedrijven

Waarom in Carmignac P. Unconstrained Global Bond beleggen?

De decenia-lange daling van de rentevoeten in ontwikkelde landen zorgde voor extreme positieve rendementen voor de obligatiebelegger. De bodem van de rente lijkt echter bereikt nu de 10-jarige US Treasury Yields en de 10-jarige Duitse rente respectievelijk +0.6% en -0.4% bedragen1.

Indien de rente zou stijgen kunnen obligatiebeleggers significante verliezen lijden. Aangezien de meeste Obligatie-indices een duratie van meer dan 8 jaar hebben (bijvoorbeeld de JPMorgan GGB index), kan een mogelijke stijging van de rente met 1% lijden tot een daling van de obligatieprijzen van ongeveer 8% 2.

Onze Unconstrained obligatie-strategieën zoals Carmignac P. Unconstrained Global Bond genieten van een grotere flexibiliteit om zich te weren tegen de uitdagende omgeving op de obligatiemarkt.

(1) Bron: Bloomberg per 03/06/2020 (2) Source: Bloomberg

Wat zijn de grootste voordelen van het Fonds?

Carmignac P. Unconstrained Global Bond is de pionier van ons unconstrained-obligatiegamma, een filosofie à la Carmignac dat op drie pijlers rust: flexibiliteit, globale benadering en een niet-benchmarkgebonden beheer, dat wordt gedeeld door al onze fondsbeheerders.

 • Een wijdere reikwijdte van de modified duration en de mogelijkheid om short- of longposities in te nemen op de obligatie- en valutamarkten. Dit zorgt voor de nodige instrumenten om de huidige marktsituatie het hoofd te bieden.

 • Carmignac Fixed Income Range

  Carmignac Fixed Income Range: Carmignac P. Unconstrained Global Bond positioned in the top-right part in terms of risk/return profiles

  Carmignac P. Unconstrained Global Bond is gepositioneerd in het bovenste gedeelte in termen van risico-rendementsprofielen

Bron: Carmignac, 31/05/2020. Potentiële rendementen zijn een voorspelling. Rendementsvoorspellingen zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen. Het risico-niveau is gebaseerd op het volatiliteitsgemiddelde van het 52 weekgemiddelde van het Fonds sinds 31 juli 2017 (lancering van Carmignac Portfolio Unconstrained Credit) per 31 March 2020. De risico’s, vergoeding en lopende kosten staan beschreven in de KIID (Key Investor Information Document). De KIID moet beschikbaar gesteld worden aan kopers van het fonds voor inschrijving. Enkel ter illustratie, houdt geen rekening met de persoonlijk omstandigheden van de belegger en kan niet geïnterpreteerd worden als beleggingsadvies.

Op 10 maart 2021 hebben vier van onze obligatiefondsen een naamswijziging achter de rug. Het woord "Unconstrained" is geschrapt en Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income is omgedoopt tot Carmignac Portfolio Flexible Bond.

Ontdek de webpagina van het Fonds:


Statistieken sinds het beheer door Charles Zerah

Onderstaande statistieken per 29/05/2020, zijn een weerspiegeling van de prestaties sinds Portfolio Unconstrained Global Bond A Eur Acc door Charles Zerah wordt beheerd (26/02/2010).

 • 1e kwartiel
  van de Global Bond Morningstar-categorie voor het rendement op 10 jaar
 • 4.5%
  Geannualiseerd rendement sinds de komst van Charles Zerah
 • 7.2%
  Gemiddelde volatiliteit op 52-weken
 • 0.0
  Correlatie met de globale aandelenmarkten sinds de komst van Charles
 • 3
  Rendementsbronnen de afgelopen tien jaar: overheidsobligaties, bedrijfsobligaties en in mindere mate valuta’s
 • 89%
  van de tijd presteert het fonds beter dan het gemiddelde van de ‘Global Bond’ Morningstarcategorie inzake ‘roling-performance’ op 3 jaar
[Insights] 2020 06_FF_CGB (Pro) 2 NL

Bron: Carmignac, 29/05/2020.
(3) Charles Zerah’s komst (26/02/2010). Historische prestaties zijn geen indicatie op toekomstige prestaties. Rendementen zijn netto kosten (exclusief eventuele inschrijvingskosten toegepast door de distributeur). Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valuta-fluctuaties. Portefeuillesamenstelling kan zonder verwittiging veranderd worden. (4) A Eur Acc aandelenklasse. (5) Global Bond Morningstarcategorie. Morningstarrating™: © Mei 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten inbegrepen. Deze informatie is eigendom van Morningstar en/of zijn toeleveranciers en mag noch gekopieerd noch verspreid worden en wordt niet geacht accuraat, compleet en tijdsgebonden te zijn. Noch Morningstar noch zijn toeleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies die komt door gebruik van deze informatie. (6) JP Morgan Global Government Bond Index (JNUCGBIG), coupon reinvested


Carmignac Portfolio Global Bond Income E USD Hdg

ISIN: LU0992630326
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA: Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA: Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

RISICO VERBONDEN AAN DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheerder is van directe invloed op het rendement van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

[Scale risk] 4/2 years_EN
*Risicoschaal van de KIID (Key Investor Information Document). Risico-categorie 1 betekend niet dat de belegging zonder risico is. Deze indicator kan wijzigen over tijd. A EUR Acc aandelenklasse heeft als ISIN code: LU0336083497.

Bron: Carmignac, 05/06/2020

Belangrijke juridische informatie. Bron : Carmignac, 05/06/2020. Dit is een commercieel document. Dit document is enkel bestemd voor professionele klanten en is niet gevalideerd door het FSMA. Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een bedrijf voor portfoliobeheer goedgekeurd door de Franse Autorité des Marchés Financiers (AMF) en zijn Luxemburgse dochteronderneming Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een beursvennootschap goedgekeurd door de Luxemburgse Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), volgens sectie 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010. “Carmignac” is een geregisteerd handelsmerk. “Risk Managers” is een slogan die wordt geassocieerd met het handelsmerk Carmignac. Dit document bevat geen beleggingsadvies of arbitrage van transfereerbare financiële instrumenten of enige andere producenten of diensten van een vermogensbeheerder. De informatie en opinies in dit document houden geen rekening met de specifieke situatie van een individu en kunnen nooit geïnterpreteerd worden als een juridsch, tax- of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan niet volledig zijn en zou kunnen worden gewijzigd zonder verwittiging. Dit document kan niet worden gereproduceerd in zijn geheel of gedeeltelijk zonder eerdere goedkeuring. De risico’s, beheerkosten en lopende kosten worden beschreven in de KIID (Key Investor Information Material). De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij debeheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. De minimuminleg bedraagt 1 deelnemingsrecht voordeelnemingsrechtenklasse A EUR acc. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA. Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geenbelastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds. Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid. De netto-inventariswaarde zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. Elke klacht kan worden gestuurd naar complaints@carmignac.com of naar CARMIGNAC GESTION – Compliance and Internal Controls – 24 place Vendôme Paris France of op de website www.ombudsfin.be. Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn onder Frans recht. Carmignac Gestion, 24, place Vendôme - 75001 Paris. Door de AMF goedgekeurde maatschappij voor portefeuillebeheer. Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 15 000 000 € - Parijs Handelsregister B 349 501 676 • Carmignac Gestion Luxembourg, City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg. Filiaal van Carmignac Gestion. Door de CSSF goedgekeurde beheermaatschappij van beleggingsfondsen. Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 23 000 000 € - Luxemburg Handelsregister B 67 549

Bron: Carmignac, 05/06/2020.

Belangrijke juridische informatie
Promotioneel materiaal. Dit document is bestemd voor professionele cliënten en werd niet voor goedkeuring voorgelegd aan de FSMA. Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., beleggingsmaatschappij geagregeerd door de « Autorité des Marchés Financiers » (AMF) in Frankrijk en zijn Luxemburgse filiaal, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., beleggingsmaatschappij geagregeerd door de « Commission de Surveillance du Secteur Financier » (CSSF), volgens hoofdstuk 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010."Carmignac " is een gedeponeerd mark. " Risk Managers " is de slogan gelinkt aan het merk Carmignac. Dit document bevat geen advies inzake financiële roerende beleggingen of arbitragemogelijkheden of eender welk beleggingsproduct. De informatie en opinies in dit document houden geen rekening met de individuele toestand van een belegger en kunnen in geen enkel geval gezien worden als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit doucment kan gedeeltelijk zijn en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming. Voor de werkelijke kosten die door iedere distributeur in rekening worden gebracht, wordt verwezen naar diens tariefoverzicht. Een jaarlijks bewaarloon (custody fees) kan worden genomen. Ze variëren van de ene instelling naar de andere, om ze te leren kennen, neem contact op met uw account manager. Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in. Alle contractuele informatie met betrekking tot het in deze publicatie vermelde fonds staat in het prospectus. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en het meest recente (half)jaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel.De netto intrinsieke waardes zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Eventuele klachten kunnen worden gestuurd ter attentie van Compliance Carmignac Gestion, 24 Place Vendôme - 75001 Parijs - Frankrijk, of op complaints@carmignac.com of op www.ombudsfin.be. De minimuminleg bedraagt 1 deelnemingsrecht voor deelnemingsrechtenklasse A EUR acc. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA. Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geen belastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds. Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbew 30% zonder inkomen onderscheid.