Carmignac

Flexibiliteit en overtuigingen centraal stellen in uw obligatieportefeuille

Carmignac Portfolio Flexible Bond

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  4 minuten leestijd

Wat is de beste oplossing om een solide basis te leggen voor een obligatieportefeuille in een voor obligaties lastig klimaat van lage rendementen en stijgende rentetarieven?

Ontdek onze fundamenteel flexibele assetallocatiestrategie


Carmignac P. Flexible Bond is een obligatiefonds dat zijn wisselkoersrisico afdekt en zich ten doel stelt wereldwijd kansen te benutten op de obligatiemarkten om tegemoet te komen aan de behoeften van beleggers die op zoek zijn naar een allocatiestrategie voor de kern van hun obligatieportefeuille. Het fonds streeft ernaar om over een beleggingstermijn van minimaal drie jaar via een flexibele aanpak een positief rendement te genereren en beter te presteren dan de obligatiemarkten1, met een volatiliteitsniveau dat vergelijkbaar is met dat van de markten:

 • Carmignac
  Een breed beleggingsuniversum

  Het fonds heeft toegang tot het volledige obligatie-universum en zijn allocatie wordt niet beperkt door een referentie-index: de samenstelling van de portefeuille is dus uitsluitend gebaseerd op een centraal macro-economisch scenario en op de sterkste overtuigingen van de fondsbeheerders.

 • Carmignac
  Actief beheer van het renterisico

  Het fonds garandeert een dynamisch beheer van het renterisico, zodat het zich kan aanpassen aan alle marktomstandigheden. Het heeft een uitgebreid scala aan tools en een brede rentegevoeligheid (van -3 tot +8), waardoor het kan profiteren van zowel renteverlagingen als -verhogingen.

 • [ISR pages] Picto Analyse
  Een rigoureuze effectenselectie

  De beheerders profiteren van de expertise van het hele beheerteam en werken nauw samen met onze specialisten op het gebied van krediet, opkomende markten en de financiële sector om de meest aantrekkelijke emittenten en uitgiften in elk obligatiesegment te selecteren.

Wilt u meer informatie over Carmignac Portfolio Flexible Bond?

BEZOEK DE PAGINA VAN HET FONDS

Een beleggingsproces dat zijn waarde heeft bewezen

Sinds hun komst bij Carmignac in juli 2019 hebben Guillaume Rigeade en Eliezer Ben Zimra, de twee beheerders van het fonds, de deugdelijkheid van hun beleggingsproces bewezen, zelfs in complexe omstandigheden. Ze hebben niet alleen een dubbelcijferig rendement gerealiseerd, maar waren ook in staat om de verliezen veroorzaakt door de coronacrisis in slechts 50 werkdagen goed te maken, terwijl hun collega's uit de desbetreffende Morningstar-categorie2 daar gemiddeld 167 werkdagen voor nodig hadden.

Carmignac
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). ● België: Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek belgisch ingezetene is.

Een strategie die kan bogen op een solide parcours

Toen Guillaume en Eliezer twee jaar geleden naar Carmignac kwamen, hadden ze al meer dan acht jaar samen aan diezelfde strategie gewerkt. In de loop der jaren hebben ze aangetoond in staat te zijn om op regelmatige wijze waarde te creëren. Het bewijs in cijfers3 :

 • 3,8 %
  Rendement op jaarbasis over 8 jaar

  1,6% hoger dan het gemiddelde van zijn Morningstar-categorie2

 • 4,1 %
  Volatiliteit op jaarbasis over 8 jaar

  In overeenstemming met het mandaat van het fonds (risicoschaal: 3*)

 • 11e percentiel
  van zijn Morningstar-categorie

  Voor zijn rendement over de afgelopen acht jaar2

U wilt graag meer informatie ontvangen?

NEEM CONTACT MET ONS OP
 • Guillaume Rigeade
  Fund Manager
  Co-Head of Fixed Income

  Guillaume Rigeade trad in 2019 in dienst van Carmignac als fondsbeheerder in het team Vastrentende Waarden en was medeverantwoordelijk voor het beheer van Carmignac Portfolio Flexible Bond. In september 2023 werd Guillaume gepromoveerd tot co-Head of Fixed Income. In die functie is hij medeverantwoordelijk voor het vastrentende gedeelte van Carmignac Patrimoine. Hij is lid van de Strategische Beleggingscommissie.

  Hij begon zijn loopbaan in 1999 bij Sinopia Asset Management als Fixed Income Portfolio Manager. In 2004 werd hij er benoemd tot Deputy Head of Fixed Income. Van 2007 tot 2009 was hij Senior International Fixed Income Portfolio Manager bij Société Générale Asset Management. Hij trad in 2009 in dienst van Edmond de Rothschild Asset Management als Global Macro Fund Manager, werd in 2012 benoemd tot Fixed Income Fund Manager en promoveerde vervolgens in 2019 tot Deputy CIO. Guillaume is een Chartered Actuary en studeerde af aan het instituut voor statistiek van de universiteit van Parijs.

 • Eliezer Ben Zimra
  Fund Manager

  Eliezer Ben Zimra ging in 2019 bij Carmignac aan de slag als fondsbeheerder in het team Vastrentende Waarden en was medeverantwoordelijk voor het beheer van Carmignac Portfolio Flexible Bond. In september 2023 werd hij aangesteld als medebeheerder van het vastrentende gedeelte van Carmignac Patrimoine. Hij is lid van de Strategische Beleggingscommissie. Hij begon zijn loopbaan in 2008 bij OneSeven Capital Management als trader van vastrentende derivaten. In 2010 trad hij in dienst bij Capstone Investment Advisors als assistent Fixed Income Portfolio Manager, waarna hij overstapte naar de Fixed Income Research and Strategy-divisie van Amundi. In 2011 werd hij aangesteld als Total Return Fixed Income Fund Manager bij Edmond de Rothschild Asset Management. Eliezer heeft een Master in Statistiek, Economie en Financiën van ENSAE en een Master of Sciences in Toegepaste Wiskunde van Harvard University.


Bron: Carmignac, Morningstar, 30/06/2021.
(1) Het fonds heeft tot doel over een aanbevolen beleggingsperiode van minimaal drie jaar beter te presteren dan de referentie-indicator, de ICE BofA ML Euro Broad Market Index (met herbelegde coupons).
(2) Morningstar-categorie: EUR Flexible Bond.
(3) Het rendement op jaarbasis bestaat uit het rendement van Guillaume Rigeade en Eliezer Ben Zimra toen zij beheerders waren van het fonds Edmond de Rothschild Bond Allocation (I Share) van 14/02/2013 tot 08/07/2019 en het rendement van Carmignac Portfolio Capital Plus A Eur Acc (vroegere naam en strategie van het fonds) van 09/07/2019 tot 29/09/2020. De resultaten worden gepresenteerd volgens de kettingmethode. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement. De resultaten zijn na aftrek van de kosten (exclusief eventuele door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten).
*Voor het deelnemingsrecht A EUR Acc. Risicoschaal van de EBI (Essentiële Beleggersinformatie). Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.
(4) Referentie-indicator: ICE BofA ML Euro Broad Market Index (met herbelegde coupons). Sinds 30/09/2019 is de samenstelling van de referentie-indicator als volgt gewijzigd: de EONCAPL7 is vervangen door de ICE BofA ML Euro Broad Market Index (met herbelegde coupons).

Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc

ISIN: LU0336084032
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA: Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA: Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc

ISIN: LU0336084032
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (YTD)
?
Year to date
Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc +1.98 % -0.71 % +0.07 % +1.65 % -3.40 % +4.99 % +9.24 % +0.01 % -8.02 % +4.67 % +2.10 %
Referentie-indicator +0.10 % -0.11 % -0.32 % -0.36 % -0.37 % -2.45 % +3.99 % -2.80 % -16.93 % +6.82 % -0.36 %

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

3 jaar 5 jaar 10 jaar
Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc -0.40 % +2.19 % +1.03 %
Referentie-indicator -4.33 % -2.69 % -1.47 %

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

Bron: Carmignac op 28/03/2024

Instapkosten : 1,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion rekent geen instapkosten. De persoon die u het product verkoopt, informeert u over de daadwerkelijke kosten.
Uitstapkosten : Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten : 1,20% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
Prestatievergoedingen : 20,00% wanneer de aandelenklasse tijdens de prestatieperiode beter presteert dan de referentie-indicator. Het zal ook worden betaald als de aandelenklasse beter heeft gepresteerd dan de referentie-indicator, maar een negatieve prestatie had. Ondermaatse prestaties worden voor 5 jaar teruggevorderd. Het werkelijke bedrag hangt af van hoe goed uw belegging presteert. De geaggregeerde kostenraming hierboven omvat het gemiddelde over de laatste 5 jaar, of sinds de creatie van het product als dit minder dan 5 jaar is.
Transactiekosten : 0,38% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.

PROMOTIONEEL MATERIAAL. Dit document is bestemd voor professionele cliënten. Dit document mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij. Het is geen beleggingsadvies. De informatie in dit document is mogelijk niet volledig en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Carmignac Portfolio Flexible Bond verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income is per 10 maart 2021 omgedoopt tot Carmignac Portfolio Flexible Bond. Er verandert niets aan de doelstellingen, de beleggingsstrategie, het risicobeheer en de kostenstructuur van het Fonds. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen. Morningstar Rating™ : © 2021Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie. De toegang tot het fonds kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Dit fonds mag met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA. Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in. De risico's en kosten staan beschreven in het EBI-document (essentiële beleggersinformatie). ●Nederland: Het prospectus, het EBI-document en de jaarverslagen van het fonds zijn te vinden op de website www.carmignac.nl of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over het EBI-document te beschikken voordat hij op het fonds inschrijft. ● België: Bestemd voor professionele beleggers. Niet bestemd voor particuliere beleggers die in België wonen. Belangrijke wettelijke informatie: Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Risk Managers" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van elke belegger, en kan in de toekomst worden gewijzigd. Vraag advies aan uw financieel en fiscaal adviseur om zeker te zijn dat de voorgestelde producten geschikt zijn voor uw persoonlijke situatie, uw risicoprofiel en uw beleggingsdoelstellingen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek belgisch ingezetene is. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en het meest recente (half)jaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Eventuele klachten kunnen worden gestuurd ter attentie van Compliance Carmignac Gestion, 24 Place Vendôme - 75001 Parijs - Frankrijk, of op complaints@carmignac.com of op www.ombudsfin.be.