Carmignac

Carmignac Portfolio Family Governed viert zijn derde verjaardag

Beleg in familiewaarden met Carmignac Portfolio Family Governed.

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  3 minuten leestijd

Een oplossing op maat voor familiebedrijven

Carmignac

Beleggen in familiebedrijven levert een solide beleggingsdossier op omdat de belangen van de eigenaren overeenkomen met die van de aandeelhouders. Ze zijn immers allen persoonlijk betrokken bij het succes van het bedrijf.

Financieel beschouwd presteren familiebedrijven op den duur beter dan andere bedrijven omdat families zich verantwoordelijk voelen voor hun bedrijf, wat tot meer motivatie en betrokkenheid bij de gezondheid van het bedrijf leidt.

Carmignac Portfolio Family Governed vertrouwt op een speciale analyse van familiebedrijven. Hiervoor hebben we een eigen tool ontwikkeld: de Carmignac 500 database. Daarmee screenen we volgens vaste regels een universum aan familiebedrijven. Dit wordt aangevuld met een kwalitatieve screening van wederzijdse familieparticipaties. De Carmignac 500 bevat een grote hoeveelheid gegevens die een langere periode beslaan. Met 15 jaar aan omzetgegevens kunnen we de relevante factoren voor het rendement van familiebedrijven duiden. Bij deze bedrijven willen we specifiek inzicht krijgen in het verschil tussen zeggenschap en aandeelhouderschap. We richten ons op de zeggenschap die de oprichter of de familie over het bedrijf heeft. Hoewel aandeelhouderschap een grote rol speelt, denken wij dat het zeggenschapsniveau het belangrijkste is om de betrokkenheid van de familie bij het bedrijf te beoordelen.

Waarom beleggen in familiebedrijven?

 • 50%
  Outperformance

  In Europa deden familiebedrijven het over de afgelopen 15 jaar genomen, +50% beter dan niet-familiebedrijven op de beurs.

 • 14%
  Winstgevender

  De financiële winstgevendheid bereikt bij familiebedrijven 14%, tegen 12% bij andere ondernemingen.

 • 3x
  Ondernemingen met minder schulden

  Ze hebben een driemaal lager schuldniveau dan andere bedrijven.

Bron: "Family 500" - eigen database van CarmignacEen verantwoordelijk beleid dat past bij onze langetermijnvisie
Carmignac Portfolio Family Governed illustreert onze inzet en ervaring op gebied van een verantwoordelijke beleggingsaanpak. Onze unieke benadering stelt ons in staat ons te richten op bedrijven met een aantoonbaar goed ondernemingsbestuur.

Wij streven ernaar bedrijven te vinden die positieve veranderingen teweegbrengen op basis van de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals - SDG's) door de Verenigde Naties gedefinieerd. Carmignac ziet in 9 SDG's beleggingsmogelijkheden, waarmee we bedoelen dat de bedrijven waarin onze fondsen kunnen beleggen, in staat zijn om met hun producten en diensten die doelstellingen dichterbij te brengen. In dit opzicht heeft Carmignac Portfolio Family Governed de duurzame doelstelling om meer dan 50% van het vermogen onder beheer van het fonds te beleggen in bedrijven waarvan meer dan 50% van de omzet verband houdt met goederen en diensten die positief zijn afgestemd op ten minste 1 van de 9 SDG's waarin Carmignac wil beleggen: (1) Geen armoede, (2) Geen honger, (3) Goede gezondheid en welzijn, (4) Kwaliteitsonderwijs, (6) Schoon water, (7) Betaalbare en schone energie, (9) Industrie, innovatie en Infrastructuur, (11) Duurzame Steden en Gemeenschappen, en (12) Verantwoorde Consumptie en Productie.

Beleg in familiewaarden

Carmignac Portfolio Family Governed richt zich op familiebedrijven omdat wij bij Carmignac gemeenschappelijke waarden delen: menselijk inzicht, ondernemersgeest en actieve betrokkenheid.

Meer informatie over het fonds ontvangen

Een thematisch fonds, afspiegeling van onze waarden

Carmignac

Bij Carmignac richten we ons op familiebedrijven omdat wij gemeenschappelijke waarden delen: menselijk inzicht, ondernemersgeest en actieve betrokkenheid. Omdat we zelf een familiebedrijf zijn, zijn wij in de beste positie om te begrijpen hoe de bedrijven waarin we beleggen, worden beheerd en kunnen we op hun strategie anticiperen.

De staat van dienst van Carmignac – 30 jaar beleggingservaring – heeft ons geleerd alert te blijven. Omdat governance een belangrijke rol speelt bij familiebedrijven, vormt onze in governance gespecialiseerde analist een sterke troef, niet alleen voor het diepgaande onderzoek dat aan de belegging voorafgaat en de beleggingsadviezen in verband met governance, maar ook voor het volgen van de portefeuilleposities.

Omdat we ook voor het governance-aspect een positieve impact willen hebben, is actief aandeelhouderschap heel belangrijk voor Carmignac. Ons beleid van betrokkenheid helpt ons te bepalen op welke gebieden er verbetering nodig is, waarna onze governance-analist direct met het bedrijf kan overleggen over het doorvoeren van veranderingen.

Waarom familiebedrijven belangrijk zijn?

Lees meer

Carmignac Portfolio Family Governed A EUR Acc

ISIN: LU1966630706
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden. RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Belangrijke wettelijke informatie. Dit is een reclame. Dit document is enkel bestemd voor professionele klanten en is niet gevalideerd door het FSMA. Raadpleeg het document essentiële beleggersinformatie /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Risk Managers" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming. Risicocategorie van het KIID (Essentiële Beleggersinformatie) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen. De risico’s, beheerkosten en lopende kosten worden beschreven in de KIID (Key Investor Information Material). De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij debeheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA. . De netto-inventariswaarde zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. Elke klacht kan worden gestuurd naar complaints@carmignac.com of naar CARMIGNAC GESTION – Compliance and Internal Controls – 24 place Vendôme Paris France of op de website www.ombudsfin.be. Beleggers kunnen via de volgende link toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Frans, of het Nederlands in deel 6 zonder de titel Samenvatting van de beleggersrechten : https://www.carmignac.be/nl_BE/article-page/wettelijke-informatie-3542 Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geenbelastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds. Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht. De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Auteursrechten: de in deze presentatie opgenomen gegevens zijn het exclusieve eigendom van de op elke pagina vermelde rechthebbende.