Carmignac

Wat maakt familiebedrijven zo interessant?

  • Gepubliceerd
  • Lengte
    2 minuten leestijd

Familiebedrijven geven van oudsher blijk van het vermogen om groei en winstgevendheid te genereren. Met hun financiële soliditeit en hun economisch model blijven ze vaak langdurig veerkrachtig, zelfs in crisistijden.

Wat is een Familiebedrijf? Onder familiebedrijf wordt verstaan een kleine, voornamelijk lokaal bedrijvige onderneming die geheel of gedeeltelijk, direct of indirect in het bezit is van een oprichter, een familie of de nakomelingen ervan. In werkelijkheid kan het er echter heel anders uitzien.

In feite zijn ook sommige zeer grote internationale concerns familiebedrijven: de wereldmarktleider in kleding Inditex (Zara, Massimo Dutti, enz.), de Italiaanse sportwagenfabrikant Ferrari, het Duitse autoconcern BMW, staalproducent ArcelorMittal, het Zuid-Koreaanse conglomeraat Samsung en de Amerikaanse supermarkgigant Walmart. Deze familiebedrijven tellen miljoenen werknemers en spelen met een bijdrage van 70% aan het bruto-wereldproduct een hoofdrol in de groei van de wereldeconomie1.

In feite zijn bijna vier op de vijf ondernemingen ter wereld familiebedrijven2. Ze zijn wereldwijd en in alle sectoren actief en van zeer uiteenlopende omvang, maar delen een aantal kenmerkende gemeenschappelijke waarden: ondernemingsgeest, onafhankelijkheid, innovatie, langetermijnvisie en de wens om het bedrijf voort te zetten... Daarnaast bieden ze echte troeven voor beleggers.

Volgens onze eigen database 'Family 500' was de schuldenlast bij familiebedrijven gemiddeld ongeveer driemaal kleiner dan bij andere beursgenoteerde bedrijven wereldwijd. Ze zijn daarentegen wel winstgevender, met bijvoorbeeld een financiële winstgevendheid (ROE of rendement op eigen vermogen – dat wil zeggen de mate waarin een onderneming in staat is om het door haar aandeelhouders geïnvesteerde geld rendabel te maken) die in 2019 14% beliep, tegen 12% bij niet-familiebedrijven.

Een ander voordeel: hun stabiliteit in crisistijden. Zo was de winstgevendheid van familiebedrijven tijdens de twee voornaamste recente crisissen (2000 en 2007-2008) heel wat minder volatiel dan die van andere ondernemingen. Het rendement op eigen vermogen van eerstgenoemde bedrijven steeg in de periode 1997-2012 tussen 10,8% en 13,2%; dat van niet-familiebedrijven ging in dezelfde tijdspanne op en neer: 13,7% in de periode 1997-1999; 8% in de periode 2000-2002; 14% in 2003-2007; 4,6% in 2008-2009 en 13,4% in 2010-2012.

Gevolg: Familiebedrijven overtreffen andere ondernemingen op de beurs.
De beurswaarde van familiebedrijven is op 18 jaar ruimschoots verviervoudigd, terwijl die van niet-familiebedrijven in die tijdspanne slechts verdrievoudigd is

Carmignac

Bron: Carmignac, 05/01/2022
Resultaten uit het verleden zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.

"De managers in deze bedrijven hebben een langetermijnvisie en zijn risicomijdend omdat ze zelf zoveel tijd en geld in de onderneming geïnvesteerd hebben, verduidelijkt Obe Ejikeme, portefeuillebeheerder bij Carmignac. Dat verklaart waarom deze ondernemingen in moeilijke tijden vaak beter stand houden."

Het ondernemingsbestuur kan in familiebedrijven echter een punt van zorg vormen, met name wanneer dit ondernemingsbestuur gestructureerd moet worden of bij de overdracht van de onderneming aan de volgende generatie, zoals met brio wordt verhaald in de Amerikaanse televisieserie Succession.

"De successieplanning is één van de sleutelfactoren waarop wij bij familiebedrijven letten," verklaart Mark Denham, hoofd van het team Europese aandelen bij Carmignac. De portefeuillebeheerder wijst op de waarden die de familiebedrijven waarin hij kan beleggen gemeen hebben met de onderneming Carmignac, die volledig in handen is van de eigen werknemers en de gelijknamige familie.

Gelet op het vermogen van familiebedrijven om waarde op lange termijn te genereren en deel te nemen aan de ontwikkeling van de lokale en mondiale economie hebben beleggers er eigenlijk alle belang bij zich voor familiebedrijven te interesseren. Daarbij moet echter wel selectief en op basis van grondige analyses te werk gegaan worden.

"Bij het beleggen in familiebedrijven zijn een fijne neus voor de beste bedrijven en kieskeurigheid van essentieel belang", benadrukt Mark Denham, "net als spreiding, niet alleen over verschillende sectoren, maar ook over regio's en over de generaties die het bedrijf beheren: de eerste, de tweede, de derde enz."

Bekijk onze op familiebedrijven gerichte beleggingsstrategie

Ga naar onze speciale pagina

1UBS-onderzoek, juni 2019.
2Global Entrepreneurship Monitor, 2019-2020 Family Entrepreneurship Report, Babson Park, Donna J. Kelley, William B. Gartner, Mathew Allen.

Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële beleggersinformatie /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is enkel bestemd voor professionele klanten en is niet gevalideerd door het FSMA.

Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Investing in your Interest" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek Belgisch ingezetene is.​

Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.​

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.​

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.​

Risicocategorie van het KID (Essentiële Informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.​

De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.​

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie. ​

Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. De risico’s, beheerkosten en lopende kosten worden beschreven in de KID (Essentiële Informatiedocument). De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA. De netto-inventariswaarde zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. Elke klacht kan worden gestuurd naar complaints@carmignac.com of naar CARMIGNAC GESTION – Compliance and Internal Controls – 24 place Vendôme Paris France of op de website www.ombudsfin.be.​

Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geen belastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds.​

Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid​.

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.​

De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Frans, of het Nederlands in deel 6 zonder de titel Samenvatting van de beleggersrechten.