Carmignac

Bouwen aan de wereld van morgen met Carmignac Portfolio Grandchildren

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  5 minuten leestijd

In een wereldwijde peiling verklaarde 82% van de ondervraagde beheermaatschappijen gebruik te maken van ecologische, sociale en governance-gegevens (ESG) in het beleggingsproces, vooral om het rendement te verbeteren of omdat hun klanten dat verwachten1.

Bij Carmignac zijn we ervan overtuigd dat we door in ons beleggingsproces een ESG-analyse op te nemen, op lange termijn een hoger rendement kunnen genereren. Tegelijkertijd zien we erop toe dat de bedrijven waarin wij beleggen, een positieve bijdrage leveren aan het milieu en de maatschappij. Die filosofie komt onder meer tot uiting in ons fonds Carmignac Portfolio Grandchildren.

Langetermijntrends die de wereld van morgen beïnvloeden

Sinds enkele jaren wint de bezorgdheid over ESG-kwesties steeds meer terrein, zowel bij het grote publiek als bij beleggers. Dat onze levensstijl nefaste gevolgen heeft voor het milieu – klimaatverandering, uitputting van natuurlijke hulpbronnen, vervuiling en verlies van biodiversiteit – is vandaag onmiskenbaar. Op de financiële markten kan die problematiek ook een invloed hebben op de waardering van activa. Respect voor de mensenrechten, de werkomstandigheden of de koolstofvoetafdruk van een bedrijf kunnen namelijk de activiteit en reputatie daarvan beïnvloeden en langs die weg ook de waardering.

Als langetermijnbeleggers trachten wij trends te identificeren die mee kunnen bepalen hoe de wereld van morgen er zal uitzien. Er tekenen zich volgens ons met name vier grote trends af:

 • Carmignac
  Gezondheid

  De bevolkingsgroei en vergrijzing opvangen met passende zorg om de levensomstandigheden te verbeteren.

 • Carmignac
  Hernieuwbare energie

  De klimaatverandering bestrijden door groene energie te ontwikkelen om de CO2-uitstoot terug te dringen.

 • Carmignac
  Duurzame industrie

  Aan de onophoudelijk toenemende vraag voldoen met innovatieve producten en infrastructuur om rekening te houden met het milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en goed bestuur.

 • Carmignac
  Duurzame steden en gemeenschappen

  Steden en gemeenschappen verbeteren om de bevolkingsgroei op te vangen met duurzame voorzieningen.

Via ons fonds Carmignac Portfolio Grandchildren trachten hiermee een antwoord te bieden op al die vraagstukken.

Carmignac Portfolio Grandchildren, een oplossing om de grote uitdagingen van vandaag en morgen aan te pakken

Carmignac

Carmignac Portfolio Grandchildren wil spaarders en beleggers helpen om op een duurzame manier kapitaal op te bouwen en in stand te houden voor de toekomstige generaties. Om die generatieoverschrijdende doelstelling waar te maken, hanteert het Fonds in zijn beleggingsproces een volwaardige niet-financiële benadering. Dat begint al bij de samenstelling van het beleggingsuniversum, waaruit bedrijven die actief zijn in de energiesector, inclusief steenkool, aardolie en aardgas, worden geweerd. Op grond van ethische overwegingen sluiten we ook beleggingen uit in controversiële wapens, conventionele wapens, tabak, pornografie, kansspelen en alcohol. We beleggen daarenboven niet in bedrijven waaraan MSCI de ESG-rating CCC toekent.

Carmignac Portfolio Grandchildren streeft ook 100% duurzame beleggingen na door zich vooral toe te leggen op bedrijven die zijn afgestemd op de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals – SDG's) van de Verenigde Naties. Bedrijven kunnen namelijk ook een impact hebben op de maatschappij en het milieu via de producten die ze verkopen en hun dienstverlening, en beleggers kunnen de SDG's gebruiken als leidraad om te bepalen hoe zij met hun beleggingen kunnen helpen om een wezenlijk positief effect op de buitenwereld te hebben.

Een duurzame doelstelling, afgestemd op de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

Met Carmignac Portfolio Grandchildren streven we ernaar te beleggen in de SDG's die naar onze mening aansluiten op de grote trends die we hebben geïdentificeerd:

 • Carmignac
  Goede gezondheid en welzijn
 • Carmignac
  Betaalbare en duurzame energie
 • Carmignac
  Industrie, innovatie en infrastructuur
 • Carmignac
  Duurzame steden en gemeenschappen

Gezondheidszorg wint door de groeiende en vergrijzende bevolking gestaag aan maatschappelijk belang. Daarom belegt Carmignac Portfolio Grandchildren in bedrijven uit de gezondheidszorg die door te innoveren trachten om gezondheidsoplossingen te ontwikkelen die voor iedereen beschikbaar zijn, zoals Novo Nordisk.

In het licht van de klimaatverandering zijn de transitie naar en beschikbaarheid van hernieuwbare energie cruciaal. Daarom spitsen wij ons toe op bedrijven die helpen om de opwarming van de aarde te bestrijden.

We beleven nog altijd tijden van sterke industriële groei, maar zien een groeiende behoefte aan oplossingen die tegelijk voor groei zorgen én de milieu-uitdagingen aanpakken. Carmignac Portfolio Grandchildren belegt dan ook in bedrijven die innoveren om zowel hun eigen koolstofvoetafdruk als die van hun sector en andere sectoren terug te dringen.

 • Kingspan: bouwen aan een betere toekomst met duurzame gebouwen

  De verstedelijking gaat onverminderd voort. In 2007 woonde meer dan 50% van de wereldbevolking in de stad. In 2030 zal dat wellicht 60% zijn, in 2050 zelfs 70% . Steden moeten dus in staat zijn om zich aan die toevloed van bewoners aan te passen en aan hun behoeften te voldoen, en er daarbij over waken dat hun ontwikkeling duurzame ruimtes creëert en het milieu respecteert.

  Kingspan is een Iers industrieel bedrijf dat gespecialiseerd is in de isolatie van gebouwen. Het heeft zich ertoe verbonden CO2-neutraal te worden en legt daarbij de nadruk op het welzijn van mens en planeet. Zo focust het bedrijf zijn onderzoeksinspanningen op oplossingen waarmee de eigenaars van gebouwen hun verbruik van natuurlijke hulpbronnen kunnen verminderen. Dat omvat onder meer de zuivering en het beheer van afvalwater, het gebruik van natuurlijke lichtinval en betere isolatie.

  Op die manier kan Kingspan antwoorden aanreiken op de verschillende behoeften van duurzame steden en gemeenschappen om de steeds grotere verstedelijking op te vangen.

Carmignac Portfolio Grandchildren gaat de uitdagingen aan van de grote trends die de wereld van morgen zullen vormgeven door zich toe te spitsen op zorgvuldig geselecteerde SDG's en waakt daarbij over een lage koolstofvoetafdruk. Met zijn niet-financiële benadering helpt het Fonds beleggers en spaarders om op een duurzame manier kapitaal op te bouwen en in stand te houden. Dankzij die benadering is het Fonds ingedeeld onder artikel 9 van de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (de 'SFDR'), een bewijs dat het ernaar streeft een positieve bijdrage te leveren aan het milieu en de maatschappij, en de toekomstige generaties een duurzame wereld na te laten.

1"Why and How Investors use ESG information: Evidence from a Global Survey" door Amel-Zadeh en George Serafeim; Financial Analysis Journal (2018).
2Bron: Verenigde Naties, 2023.

Carmignac Portfolio Grandchildren

Een intergenerationeel fonds gericht op duurzame kwaliteitsbedrijven

Ontdek de pagina van het Fonds

Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc

ISIN: LU1966631001
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VAN OPKOMENDE LANDEN: Risico dat de operationele voorwaarden en het toezicht op de "opkomende" markten afwijken van de normen die op de grote internationale beurzen gelden. Dit kan gevolgen hebben voor de beurswaarde.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc

ISIN: LU1966631001
2019 2020 2021 2022 2023 2024 (YTD)
?
Year to date
Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc +15.47 % +20.28 % +28.38 % -24.16 % +23.04 % +15.46 %
Referentie-indicator +15.49 % +6.33 % +31.07 % -12.78 % +19.60 % +11.33 %

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

3 jaar 5 jaar 10 jaar
Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc +10.05 % - -
Referentie-indicator +11.72 % - -

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

Bron: Carmignac op 28/03/2024

Instapkosten : 4,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion rekent geen instapkosten. De persoon die u het product verkoopt, informeert u over de daadwerkelijke kosten.
Uitstapkosten : Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten : 1,70% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
Prestatievergoedingen : 20,00% wanneer de aandelenklasse tijdens de prestatieperiode beter presteert dan de referentie-indicator. Het zal ook worden betaald als de aandelenklasse beter heeft gepresteerd dan de referentie-indicator, maar een negatieve prestatie had. Ondermaatse prestaties worden voor 5 jaar teruggevorderd. Het werkelijke bedrag hangt af van hoe goed uw belegging presteert. De geaggregeerde kostenraming hierboven omvat het gemiddelde over de laatste 5 jaar, of sinds de creatie van het product als dit minder dan 5 jaar is.
Transactiekosten : 0,26% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.
Bedankt voor uw feedback!