Carmignac

Investeer in de toekomst met Carmignac Portfolio Grandchildren

Waarom focussen op kwaliteitsaandelen?

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  7 minuten leestijd

Wanneer we het hebben over beleggen voor de lange termijn, wordt vaak aan kwaliteitsbedrijven gedacht, maar wat die term precies inhoudt, is moeilijk te definiëren en beleggers verstaan er niet allemaal hetzelfde onder. Meer nog, niemand zal beweren te beleggen in bedrijven van slechte kwaliteit. Bij Carmignac proberen we deze term zo objectief mogelijk te definiëren op basis van twee kernbegrippen: winstgevendheid en herinvestering van die winst om de toekomstige groei te stimuleren. We zijn ervan overtuigd dat het onze verantwoordelijkheid is om voor onze cliënten en de toekomstige generaties zowel financiële als niet-financiële waarde te creëren. Met Carmignac Portfolio Grandchildren willen we dan ook de kansen grijpen die kwaliteitsaandelen bieden.

 • Carmignac Portfolio Grandchildren, een fonds voor meerdere generaties dat zich richt op kwaliteitsbedrijven in ontwikkelde markten

  Carmignac Portfolio Grandchildren is een internationaal aandelenfonds dat in 2019 werd geïntroduceerd met als doel om aan de hand van een duurzame aanpak te profiteren van de prestaties van kwaliteitsaandelen.

  De naam “Kleinkinderen” heeft een speciale betekenis voor ons. Het symboliseert de doelstelling die we met onze klanten delen om hun kapitaal te behouden en door de geven aan toekomstige generaties. Om dit te bereiken identificeren we kwaliteitsbedrijven die verschillende economische cycli kunnen doorstaan. Dankzij de veerkracht van die bedrijven en hun vermogen om zich aan te passen, kan het fonds zijn doelstelling bereiken en beleggers in staat stellen een nalatenschap op te bouwen.

Kwaliteitspremie: bovengemiddeld rendement op lange termijn

Uitvoerig onderzoek naar de prestaties van verschillende beheerstijlen is essentieel om beleggers te kunnen helpen bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Tegenover de bij beleggers bekende beheerstijlen "growth" (groeiaandelen) en "value" (waardeaandelen) staan volgens ons onderzoek kwaliteitsaandelen, die de afgelopen tientallen jaren goed stand wisten te houden. Dankzij hun sterke kerncijfers en hun innovatievermogen kunnen kwaliteitsbedrijven zich vaak aanpassen aan ontwikkelingen op de markt om concurrerend te blijven. Beleggers doen er goed aan zich op deze aandelen te richten, aangezien ze een uitstekend alternatief bieden om zich te wapenen tegen verschillende marktomstandigheden.

Rendement van de MSCI World Quality Index ten opzichte van de MSCI World Growth Index en MSCI World Value Index sinds de introductie ervan in 1982:

Carmignac

Bron: Carmignac, Bloomberg, 2023.

Een specifieke aanpak voor kwaliteitsaandelen binnen Carmignac

Carmignac

Bij Carmignac zijn we van mening dat kwaliteitsbedrijven beleggers veel kansen bieden. Fondsbeheerder Mark Denham, die op dit moment bij Carmignac aan het hoofd staat van het team Europese aandelen, ontwikkelde meer dan 20 jaar geleden een objectieve benadering op basis van historische gegevens en concrete kenmerken om kwaliteitsbedrijven in uiteenlopende marktomstandigheden te identificeren.

Dat beleggingsproces heeft zijn waarde bewezen. Het is met name gebaseerd op twee specifieke criteria: hoge en duurzame winstgevendheid en herinvestering van die winsten om toekomstige groei te stimuleren. Door kapitaal te herinvesteren in het eigen bedrijf in plaats van het als dividend uit te keren, creëren deze bedrijven extra groeimotoren, zoals innovatie of productontwikkeling, waardoor ze lang kunnen blijven bestaan. Deze beheerstijl wordt toegepast in verschillende fondsen van Carmignac, en voornamelijk in ons fonds Carmignac Portfolio Grandchildren. Deze aanpak getuigt van onze inzet om beleggers te helpen een duurzaam kapitaal op te bouwen, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor toekomstige generaties.

Wij vinden het echter ook belangrijk om bij de selectie van kwaliteitsaandelen naast de puur financiële aspecten eveneens rekening te houden met niet-financiële criteria. Bij Carmignac zijn we ervan overtuigd dat een kwaliteitsbedrijf een positieve bijdrage moet leveren aan het milieu en de maatschappij. Wij zijn van mening dat bedrijven die aan zichzelf hoge eisen stellen op het gebied van duurzame ontwikkeling, op lange termijn betere vooruitzichten bieden.

Vandaag beleggen voor morgen

De macro-economische context van de afgelopen jaren doet vragen rijzen over de gevolgen van de teruggekeerde inflatie en de forse rentestijging voor de economie en het bedrijfsleven. Door de huidige economische vertraging geven beleggers vaker de voorkeur aan kwaliteitsaandelen en -sectoren, omdat deze door vele als veerkrachtiger worden beschouwd. Kwaliteitsbedrijven hebben inderdaad meestal minder schulden en een solide balans. Daardoor kunnen ze nieuwe projecten blijven financieren zonder een buitensporig hoge schuldenlast, en aantrekkelijke marges behouden.

We ontwaren voornamelijk kansen in de sectoren van de toekomst, zoals de gezondheidszorg, die veerkracht op korte termijn en groeivooruitzichten op lange termijn combineert. We mogen echter niet uit het oog verliezen dat voor een langetermijnbelegger elk moment een goed moment is om in kwaliteitsaandelen te beleggen!

 • Kernposities in de structurele kwaliteitssectoren gezondheidszorg en basisconsumptiegoederen

  Defensieve sectoren zijn minder gevoelig voor de verschillende fasen van de economische cyclus. Dat is ook het geval voor de sectoren gezondheidszorg en basisconsumptiegoederen. Innovatie is een integraal onderdeel van deze sectoren. De gezondheidszorg moet voortdurend oplossingen aanbrengen voor uitdagingen als gevolg van demografische veranderingen, zoals een groeiende en vergrijzende bevolking, terwijl de consumptiesector dagelijks wordt geconfronteerd met nieuwe behoeften door nieuwe levensstijlen.

  Novo Nordisk, een eeuw van medische innovatie

  Het Deense farmaceutische bedrijf Novo Nordisk is een kernpositie in de portefeuille van Carmignac Portfolio Grandchildren. Novo Nordisk herinvesteert een aanzienlijk deel van zijn winst in onderzoek naar behandelingen voor het groeiend aantal chronische ziekten die verband houden met een stedelijke levensstijl. Het bedrijf is een van de pioniers in de strijd tegen diabetes. In 1923 bracht het als een van de eerste insuline op de markt.

  Procter&Gamble, baanbrekende nalatenschap

  Procter&Gamble is een Amerikaans bedrijf dat actief is in de sector basisconsumptiegoederen. Het is eveneens een van onze kernposities, omdat het bedrijf al sinds 1837 innovatieve producten op de markt brengt en ook op het gebied van marketing weet te innoveren. Of het nu op het vlak van gezondheid is, met de uitvinding van een decongestiezalf in 1894 of de wegwerpluier in 1961, of op het gebied van huishoudelijk werk, met de uitvinding van droogtrommeldoekjes in 1973, toen de droogtrommel steeds populairder werd, het bedrijf heeft zijn onderzoeks- en ontwikkelingslaboratorium in de loop van de tijd ten volle benut om aan de veranderende behoeften van huishoudens te voldoen.

In dit onzekere macro-economische klimaat blijven we vol overtuiging de voorkeur geven aan kwaliteitsbedrijven. Carmignac slaagt erin zijn expertise te gebruiken om voor Carmignac Portfolio Grandchildren bedrijven te identificeren die op lange termijn winstgevend zijn. Met deze specifieke aanpak van kwaliteitsaandelen helpen we beleggers zich niet alleen voor te bereiden op hun eigen toekomst, maar ook op die van hun kinderen en kleinkinderen.

Kernideeën:

Carmignac Portfolio Grandchildren

Een intergenerationeel fonds gericht op duurzame kwaliteitsbedrijven

Ontdek de pagina van het Fonds

Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc

ISIN: LU1966631001
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VAN OPKOMENDE LANDEN: Risico dat de operationele voorwaarden en het toezicht op de "opkomende" markten afwijken van de normen die op de grote internationale beurzen gelden. Dit kan gevolgen hebben voor de beurswaarde.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc

ISIN: LU1966631001
2019 2020 2021 2022 2023 2024 (YTD)
?
Year to date
Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc +15.47 % +20.28 % +28.38 % -24.16 % +23.04 % +15.46 %
Referentie-indicator +15.49 % +6.33 % +31.07 % -12.78 % +19.60 % +11.33 %

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

3 jaar 5 jaar 10 jaar
Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc +10.05 % - -
Referentie-indicator +11.72 % - -

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

Bron: Carmignac op 28/03/2024

Instapkosten : 4,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion rekent geen instapkosten. De persoon die u het product verkoopt, informeert u over de daadwerkelijke kosten.
Uitstapkosten : Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten : 1,70% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
Prestatievergoedingen : 20,00% wanneer de aandelenklasse tijdens de prestatieperiode beter presteert dan de referentie-indicator. Het zal ook worden betaald als de aandelenklasse beter heeft gepresteerd dan de referentie-indicator, maar een negatieve prestatie had. Ondermaatse prestaties worden voor 5 jaar teruggevorderd. Het werkelijke bedrag hangt af van hoe goed uw belegging presteert. De geaggregeerde kostenraming hierboven omvat het gemiddelde over de laatste 5 jaar, of sinds de creatie van het product als dit minder dan 5 jaar is.
Transactiekosten : 0,26% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.
Bedankt voor uw feedback!