Flash Note

5 minuten met Guillaume Rigeade en Eliezer Ben Zimra

door
04.10.2019

Guillaume Rigeade en Eliezer Ben Zimra zijn de beheerders van Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income, een internationaal UCITS-obligatiefonds dat belegt in staats- en bedrijfsobligaties, waarbij het valutarisico systematisch wordt afgedekt.

Waarom bent u bij Carmignac komen werken?

Eliezer BEN ZIMRA: Bij Carmignac staat de functie van de beheerder centraal: ongeveer 40 van de 280 medewerkers van het bedrijf zijn beheerder of analist. Doordat we bij een onafhankelijke onderneming werken, beschikken we over een vrijheid die essentieel is voor het nemen van beleggingsbeslissingen.

We profiteren ook dagelijks van de verschillende expertises van het ganse beheerteam, zo kunnen we de meest aantrekkelijke instrumenten selecteren in de overheids- en bedrijfsobligatiemarkten en de markten voor gestructureerde leningen (met name door bedrijfsleningen gedekte obligaties, CLO's). Daarnaast worden we bijgestaan door analisten en economen die voor de beheerders diverse macro-economische factoren en het monetair en begrotingsbeleid onder de loep nemen.

Deze benadering, die een combinatie is van 'top-down'-analyse en 'bottom-up'-selectie en zich op een breed beleggingsuniversum richt, zou ons in staat moeten stellen om, ondanks het huidige klimaat van negatieve rente, hetzelfde risicogewogen rendement te genereren als we in het verleden hebben bereikt.

Guillaume RIGEADE: Ook zien we dat Carmignac, met name Rose Ouahba (hoofd van het obligatieteam), veel prioriteit geeft aan het aanvullen van het aanbod met flexibele obligatieproducten om te voldoen aan de verwachtingen van de cliënten. Meer dan 60% van de tegoeden van Carmignac is belegd in de obligatiemarkten en het bedrijf wordt algemeen erkend als een toonaangevende speler in deze activaklasse.


Met een verwachte jaarlijkse volatiliteit van 3 tot 5% situeert ons fonds Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income zich binnen onze onderneming halverwege Carmignac Sécurité (Europees fonds dat belegt in kortlopende obligaties) en Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond (internationaal obligatiefonds met een ruim rentegevoeligheidsbereik) wat betreft risico-rendementsprofiel.

We hebben al 900 miljoen euro in beheer en het product heeft een sterk inzamelingspotentieel omdat de capaciteitslimiet veel hoger ligt dankzij het brede beleggingsuniversum, zoals Eliezer al zei.

Blijft u dezelfde beheerstijl hanteren als voorheen?

Guillaume RIGEADE: Ja. We streven ernaar te profiteren van kansen op de wereldwijde obligatiemarkten, waarbij we het valutarisico van onze buitenlandse beleggingen systematisch afdekken. Om dat te bereiken blijven we ons beleggingsproces baseren op onze drie historische pijlers: de assetallocatie in de verschillende segmenten van de obligatiemarkt, een actief en flexibel beheer van de rentegevoeligheid en een zeer strenge selectie van emittenten, emissies en instrumenten.

Eliezer BEN ZIMRA: Onze aanpak sluit perfect aan op het DNA van Carmignac. Net als de andere beheerders bij Carmignac hebben we ons nooit laten beïnvloeden door de beperkingen van onze referentie-indexen en willen we voor onze cliënten een rendement genereren dat op middellange en lange termijn afgestemd is op de risico's, waarbij we ervoor zorgen dat de volatiliteit overeenkomt met die van de markt.

Hoe kan men rendement genereren in dit klimaat van lage rente?

Guillaume RIGEADE: Hoewel beleggers waarschijnlijk naar rendement op zoek zullen blijven gaan, handhaven wij een gematigde rentegevoeligheid van op dit moment ongeveer 3 (de rentegevoeligheid kan bij ons variëren van -3 tot +8). Toch treffen we in de diverse segmenten en subsegmenten van de obligatiemarkt aantrekkelijke opportuniteiten aan.

Bij de staatsobligaties van ontwikkelde landen behouden we een positieve gevoeligheid voor de Amerikaanse rente, aangezien de markt vóór eind 2020 nog eens drie renteverlagingen verwacht. Als de economische vertraging in de Verenigde Staten aanhoudt, zouden deze verwachtingen van de markt zelfs te laag kunnen zijn en kunnen we ervan uitgaan dat er nog meer renteverlagingen worden ingeprijsd.

In Europa gaat onze voorkeur uit naar Griekenland, dat profiteert van de structurele hervormingen die zijn doorgevoerd en de verbeterde groeivooruitzichten sinds Mitsotakis premier is geworden. Hoewel de ambitie om de kredietrating van het land binnen 18 maanden weer terug te brengen op investment-grade-niveau ons agressief lijkt, is Griekenland een voor kredietverleners gunstige weg ingeslagen.


Ook hebben we, gezien de overvloed aan liquiditeiten in Europa, een tactische long-positie in Italiaanse staatsobligaties. Bovendien zal de anti-Europese retoriek die we de afgelopen jaren van Matteo Salvini gewend waren, waarschijnlijk verstommen nu het land bestuurd wordt door een nieuwe coalitie, bestaande uit de Vijfsterrenbeweging en de Democratische Partij.

Eliezer BEN ZIMRA: In het universum van opkomende landen hebben we weliswaar een aantal beleggingen in Mexicaans schuldpapier gedenomineerd in harde valuta toegevoegd, maar zullen we pas op grotere schaal posities gaan innemen als de dollar zwakker wordt.

In het bedrijfsobligatiegedeelte ten slotte zijn de markten niet ontkomen aan de financiële repressie en zijn de waarderingen ontegenzeggelijk hoog. Maar omdat we ons in een vergevorderd stadium van een toch al lange kredietcyclus bevinden, denken we dat de prestaties sterker uiteen gaan lopen door de toenemende risicoaversie. De samenstelling van onze portefeuille wordt op dit moment gekenmerkt door een voorzichtige positionering. We hebben op de obligatiemarkt long-posities in indexderivaten geopend om de bèta van de markt te verlagen en richten ons op een aantal 'specifieke situaties', zoals bedrijven uit opkomende markten die onder druk staan en CLO's (collateralised loan obligations).

Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond

Risico- en opbrengstprofiel

Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA: Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

Inherente risico's:

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA: Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

RISICO VERBONDEN AAN DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheerder is van directe invloed op het rendement van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income

Risico- en opbrengstprofiel

Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA: Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA: Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Carmignac Sécurité

Risico- en opbrengstprofiel

Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

RISICO IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DERIVATEN: deze producten gaan gepaard met specifieke risico's van verlies.

Inherente risico's:

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Bron: Carmignac, 30/09/2019. Dit document is bestemd voor professionele cliënten en werd niet voor goedkeuring voorgelegd aan de FSMA. Dit document mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij. Het is geen beleggingsadvies. De informatie in dit document is mogelijk niet volledig en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek belgisch ingezetene is. Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd. Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. Voor de werkelijke kosten die door iedere distributeur in rekening worden gebracht, wordt verwezen naar diens tariefoverzicht. Een jaarlijks bewaarloon (custody fees) kan worden genomen. Ze variëren van de ene instelling naar de andere, om ze te leren kennen, neem contact op met uw account manager. Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in. Alle contractuele informatie met betrekking tot het in deze publicatie vermelde fonds staat in het prospectus. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en het meest recente (half)jaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De netto intrinsieke waardes zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Eventuele klachten kunnen worden gestuurd ter attentie van Compliance Carmignac Gestion, 24 Place Vendôme - 75001 Parijs - Frankrijk, of op complaints@carmignac.com of op www.ombudsfin.be. De minimuminleg bedraagt 1 deelnemingsrecht voor deelnemingsrechtenklasse A EUR acc. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA. Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geen belastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds. Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbew 30% zonder inkomen onderscheid. CARMIGNAC GESTION 24, place Vendôme - F - 75001 Paris Tél : (+33) 01 42 86 53 35. Door de AMF goedgekeurde maatschappij voor portefeuillebeheer Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 15 000 000 € - Parijs Handelsregister B 349 501 676. CARMIGNAC GESTION Luxembourg City Link - 7,rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg Tel : (+352) 46 70 60 1. Filiaal van Carmignac Gestion Door de CSSF goedgekeurde beheermaatschappij van beleggingsfondsen Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 23 000 000 € - Luxemburg Handelsregister B 67 549.