Flash Note

De sterkte van onze onbeperkte benadering van vastrentende activa

23.09.2019

Wat betekent dit?

Een actieve en wereldwijde beleggingsbenadering, waarbij het beheer van de blootstelling bijzonder flexibel is dankzij onze niet-benchmarkgebonden filosofie.

 • FLEXIBELE ALLOCATIE

  Een passend instrument om de blootstelling te beheren, dankzij de ruime bandbreedte voor de rentegevoeligheid en het gebruik van kredietderivaten.

 • WERELDWIJD BELEGGINGS-UNIVERSUM

  Overheids- en bedrijfsobligaties van ontwikkelde en opkomende markten.

 • NIET-BENCHMARK-GEBONDEN BENADERING

  Zonder enige beperking op het gebied van curves, regio's of economische sectoren.

Wat is het voordeel?

Dankzij een aanpak zonder beperkingen kan het fonds het hoofd bieden aan zeer uiteenlopende marktomstandigheden (zie 'proof of concept' hieronder).

Voor wie?

Voor obligatiebeleggers die op zoek zijn naar rendementsbronnen nu de rente extreem laag is en te kampen heeft met volatiliteitspieken. Onze flexibele obligatiefondsen zonder beperkingen (Unconstrained) kunnen geschikt zijn voor beleggers die vanwege de ongekende financiële repressie in Europa elders op zoek gaan naar een hoger rendement. Het fonds beoogt namelijk te profiteren van zowel rentestijgingen als -dalingen en bottom-up kansen te grijpen via ons gedisciplineerde kader voor risicobeheer.

Ontdek onze obligatiefondsen zonder beperkingen:

 • Carmignac Portfolio Unconstrained Credit

  Beleggingsuniversum:
  Wereldwijde bedrijfsobligatiemarkt

  Belangrijkste beperkingen1:
  Allocatie aan HY:
  < 50%
  Allocatie aan opkomende markten:
  < 25%
  Gestructureerde kredieten:
  < 20%

 • Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income

  Beleggingsuniversum:
  Internationale obligaties, gehedged naar de euro

  Belangrijkste beperkingen1:
  Rentegevoeligheid:
  -3 tot +8
  HY-bedrijfsobligaties + obligaties opkomende markten:
  < 50%
  Gestructureerde kredieten:
  < 10%

 • Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond

  Beleggingsuniversum:
  Internationale obligaties


  Belangrijkste beperkingen1:
  Rentegevoeligheid:
  -4 tot +10
  Gemiddelde minimumrating:
  ≥ BBB-
  Gestructureerde kredieten:
  < 10%


1 Er kunnen ook nog andere beleggingsbeperkingen van toepassing zijn. Voor meer informatie over risico's verwijzen we naar de EBI (Essentiële Beleggersinformatie) of het prospectus van het fonds. De EBI (Essentiële Beleggersinformatie) en het prospectus van het fonds zijn beschikbaar op www.carmignac.com.
2 Het prospectus en de naamswijzigingen van Carmignac Portfolio Capital Plus zijn geldig vanaf 30 september 2019.

PROOF OF CONCEPT

Flexibele allocatie

Dankzij hun flexibele allocatie kunnen onze ‘uconstrained’ obligatiefondsen het hoofd bieden aan uiteenlopende marktomstandigheden. Een voorbeeld hiervan is de ruime bandbreedte voor de rentegevoeligheid, die zowel negatief als positief kan zijn. Daarmee tracht het fonds, zelfs wanneer de rente stijgt, een positief rendement te genereren en het neerwaartse potentieel te beperken wanneer zich marktrisico's voordoen.[Insights] 2019 09_FN_Exp_FI (Pro) 1 NL

Bron: Carmignac, 30/08/2019
*sinds 01/03/2010

Wereldwijd beleggingsuniversum

Onze fondsen zonder beperkingen hanteren een wereldwijde obligatiestrategie die gericht is op een breed en gediversifieerd beleggingsuniversum, zodat overal ter wereld kansen kunnen worden gesignaleerd. Onze fondsbeheerders streven ernaar hun strategieën ten aanzien van overheidsobligaties, bedrijfsobligaties en, indien toegestaan, valuta's toe te passen in zowel ontwikkelde als opkomende markten.

[Insights] 2019 09_FN_Exp_FI (Pro) 2 NL

Bron: Carmignac, 30/08/2019
2 Het prospectus en de naamswijzigingen van Carmignac Portfolio Capital Plus zijn geldig vanaf 30 september 2019.

Niet-benchmarkgebonden benadering

Dankzij onze niet aan een benchmark gebonden aanpak kunnen we portefeuilles van kernposities opbouwen die uitsluitend gebaseerd zijn op onze top-down-visie. Onze flexibiliteit wat betreft regio's, sectoren en activaklassen laat ons toe in zowel stijgende als dalende markten de beste rendementsbronnen in te zetten.

[Insights] 2019 09_FN_Exp_FI (Pro) 3 NL

Bron: Carmignac, 30/08/2019

Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond

Risico- en opbrengstprofiel

Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA: Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

Inherente risico's:

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA: Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

RISICO VERBONDEN AAN DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheerder is van directe invloed op het rendement van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income

Risico- en opbrengstprofiel

Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA: Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA: Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Carmignac Portfolio Unconstrained Credit

Risico- en opbrengstprofiel

Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA: Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

Inherente risico's:

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DERIVATEN: deze producten gaan gepaard met specifieke risico's van verlies.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.