Carmignac

Ons maandelijkse beleggingsoverzicht: december 2022

  • Auteur(s)
    Kevin Thozet
  • Gepubliceerd
  • Lengte
    3 minuten leestijd

In december 2021 begonnen de grote centrale banken van de ontwikkelde landen aan een enorme cyclus van renteverhogingen. Een jaar later maakten ze met hun onverminderd restrictieve bekendmakingen duidelijk dat ze vasthouden aan die harde lijn.

De Amerikaanse Federal Reserve verklaarde dat haar monetaire beleid nog niet restrictief genoeg is en dat wanneer dat wel het geval zal zijn, het heel 2023 op dat niveau zal blijven. De Europese Centrale Bank (ECB) trok haar inflatieprognoses ingrijpend op en stelde een 'eindrente' – het hoogste niveau dat de richtrente bij de verkrapping van het monetaire beleid zal bereiken – van meer dan 3% in het vooruitzicht. De Japanse nationale bank, tot slot, verraste de markten door het tolerantieniveau voor de rente te verhogen en zo de bandbreedte waarbinnen de Japanse tienjaarsrente mag schommelen te vergroten (aan de bovenzijde).

Die tekenen van monetaire restrictie leidden tot een aanzienlijke daling van zowel de obligatie-indices (de Duitse tweejaarsrente steeg in één dag met 30 basispunten!) als de aandelenindices (de Nasdaq 100 daalde de voorbije maand met 9%). December was een perfecte afspiegeling van wat we heel 2022 hebben gezien: aandelen en obligaties die allebei lager koersen, waardoor beleggers niet, zoals gewoonlijk bij zwaar weer op de beurs, konden gaan schuilen in obligaties.

Afgelopen jaar heeft duidelijk aangetoond wat wij ruim een jaar geleden al zeiden, namelijk dat het niveau van de rente niet meer bepaald wordt door de centrale banken, maar door de inflatie. Nu de feiten ons gelijk geven (de centrale banken hollen achter de inflatie aan), moeten we wel concluderen dat in dit meer cyclische economische klimaat de voorkeur moet uitgaan naar actief beheer. Die stijl kan zich immers beter aan veranderende groei- en inflatietrends aanpassen dan een passieve aanpak.

De meest in het oog springende gebeurtenis van eind 2022 was het besluit van de Chinese overheid om een einde te maken aan haar zero-covidbeleid. Sinds Beijing in november de eerste versoepelingen aankondigde, werd uitgekeken naar een opheffing van de reisbeperkingen, het laatste obstakel voor een volledige heropening van het land.

De lokale beurzen reageerden verheugd op de ommekeer in het regeringsbeleid, ondanks de lage vaccinatiegraad en abrupte karakter van die ommekeer. De beslissing kwam voor veel beleggers als een verrassing en maakt duidelijk dat China binnenkort opnieuw zal bijdragen aan de groei van de wereldeconomie. Maar het besluit zal ook invloed hebben op de inflatie – een nieuwe factor waarmee we in 2023 rekening moeten houden in onze beleggingsstrategieën.

Belangrijkste veranderingen in de portefeuilles

De centrale banken zeggen wel vastberaden te zijn de inflatie te bestrijden, maar doen dat wellicht niet tot elke prijs. In Europa, bijvoorbeeld, lijkt de ECB zich weliswaar op te maken om de komende kwartalen de depositorente op te trekken tot 3,5% en haar balans af te bouwen, maar zal de instelling die onder leiding staat van Christine Lagarde er wellicht over waken dat de financieringskosten van de kwetsbaarste landen in de eurozone niet al te bruusk stijgen nu er een bijzonder groot volume aan nieuwe staatsobligaties zit aan te komen – meer dan 100 miljard in januari alleen. Daarvoor is het gevaar voor fragmentatie van de eurozone te groot.

Tegen die achtergrond hebben wij onze liquide middelen geleidelijk weer belegd en opnieuw posities geopend in Italiaanse staatsobligaties, die een bijzonder aantrekkelijke carry bieden nu de Italiaanse tienjaarsrente is gestegen tot ruim 4,5%. Een normalisering van het monetaire beleid in de eurozone is alleen mogelijk als de risicopremies voor de perifere landen binnen de perken blijven.

Daarom hebben we ook onze blootstelling aan de euro vergroot, die eind december 2022 goed was voor 85% van de valutaposities van het fonds Carmignac Patrimoine. De inflatoire dynamiek blijft de komende kwartalen namelijk wellicht sterker in de eurozone dan in de Verenigde Staten, waardoor het renteverschil tussen Europa en de VS vermoedelijk zal slinken. Daar komt nog bij dat de energieprijzen, waarvan de stijging tot afgelopen najaar zwaar op de euro heeft gewogen, vandaag zijn teruggevallen tot onder het niveau van vóór de oorlog in Oekraïne. Daarnaast blijven we het aandelenrisico en het renterisico actief beheren – de nettoblootstelling van Carmignac Patrimoine aan de aandelenmarkten schommelde tussen 20% en 28%, het niveau waarmee wij 2022 hebben afgesloten, en de rentegevoeligheid van ons oudste fonds lag tussen 3,2 en 2,7.

Wij zijn ervan overtuigd dat het nieuwe jaar gunstig zal uitpakken voor wie opnieuw posities durft te openen in sectoren en regio's die de meeste beleggers de afgelopen jaren links hebben laten liggen of zelfs helemaal uit het oog verloren zijn.

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

ISIN: FR0010135103
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Bedankt voor uw feedback!
Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële beleggersinformatie /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is enkel bestemd voor professionele klanten en is niet gevalideerd door het FSMA.

Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Investing in your Interest" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek Belgisch ingezetene is.​

Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.​

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.​

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.​

Risicocategorie van het KID (Essentiële Informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.​

De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.​

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie. ​

Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. De risico’s, beheerkosten en lopende kosten worden beschreven in de KID (Essentiële Informatiedocument). De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA. De netto-inventariswaarde zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. Elke klacht kan worden gestuurd naar complaints@carmignac.com of naar CARMIGNAC GESTION – Compliance and Internal Controls – 24 place Vendôme Paris France of op de website www.ombudsfin.be.​

Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geen belastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds.​

Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid​.

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.​

De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Frans, of het Nederlands in deel 6 zonder de titel Samenvatting van de beleggersrechten.