La Lettre d'Edouard Carmignac

[Management Team] [Author] Carmignac Edouard

Brief van Edouard Carmignac Edouard Carmignac schrijft over actuele economische, politieke en maatschappelijke aangelegenheden.

Parijs,

 

Geachte mevrouw, mijnheer,

 

  Aan de schrijver Witold Gombrowicz, voor wie Frankrijk zijn tweede vaderland was, is de uitspraak "Fransman zijn houdt in dat je juist rekening houdt met andere zaken dan Frankrijk" toe te schrijven. Door resoluut alle nationalistische en populistische bewegingen van welke pluimage ook de rug toe te keren, hebben onze landgenoten weer aangeknoopt met de kenmerkende open en universele aard van onze cultuur.

  De terugval van het populisme in Frankrijk en in Europa als geheel, de problemen van Theresa May om een ondubbelzinnig mandaat voor het uitvoeren van de Brexit te krijgen en de herhaalde blunders van Donald Trump, zijn hoopvolle ontwikkelingen. Zoals ik u in mijn laatste brief al berichtte, is een nationalistisch economisch beleid niet uitvoerbaar in een onderling afhankelijke wereld en is onze toekomst er niet bij gebaat als we protectionisme boven ambitie en conservatisme boven innovatie plaatsen.

  Maar moeten de markten daar enthousiast op reageren? Het niet-nakomen van vaak ondoordachte beloftes van budgettaire stimuleringsmaatregelen, kan zeker een impact hebben op de kortetermijn-vooruitzichten voor de economische activiteit. Maar hierdoor neemt ook een aantal belangrijke zorgen af, die anders onvermijdelijk zouden hebben geleid tot de inzet van wapens als wisselkoers- en protectionistische maatregelen. Zo zou de herstart van het Europese project onder leiding van de tandem Macron-Merkel kunnen bijdragen aan een verduurzaming van de bedrijvigheid, door het vertrouwen te herstellen en de lidstaten meer in evenwicht te brengen.

  Dit afnemende politieke risico gaat echter vergezeld van een dreigende daling van de wereldwijde liquiditeit door de voorgenomen maatregelen van de Fed en, in mindere mate, de ECB. Het meest verruimende beleid dat de centrale banken sinds 2008 ooit hebben gevoerd, was een grote steunfactor voor de bedrijvigheid, maar ook voor de waardering van financiële activa. Nu de wereldwijde groei zowel duurzaam als algemeen is, is het nu eerder een geschikt moment om een einde te maken aan deze overvloed aan liquiditeiten. Ervoor zorgen dat de markten een geleidelijke verkrapping van het beleid goed inprijzen, is een lastige opgave, waarvan met name in de VS de aansturing bijzonder complex zal zijn nu de conjuncturele groei daar lijkt af te zwakken.

  Het volgen van het door de centrale banken gevoerde beheer van het normalisatieproces vereist dan ook een hoge mate van waakzaamheid van onze kant. We hopen zo ertoe bij te dragen dat u van een zorgeloze vakantie kunt genieten.

  Hoogachtend,

Édouard Carmignac