La Lettre d'Edouard Carmignac

[Management Team] [Author] Carmignac Edouard

Juli 2017 Edouard Carmignac schrijft over actuele economische, politieke en maatschappelijke aangelegenheden.

Parijs,

 

Geachte mevrouw, mijnheer,

 

  Aan de schrijver Witold Gombrowicz, voor wie Frankrijk zijn tweede vaderland was, is de uitspraak "Fransman zijn houdt in dat je juist rekening houdt met andere zaken dan Frankrijk" toe te schrijven. Door resoluut alle nationalistische en populistische bewegingen van welke pluimage ook de rug toe te keren, hebben onze landgenoten weer aangeknoopt met de kenmerkende open en universele aard van onze cultuur.

  De terugval van het populisme in Frankrijk en in Europa als geheel, de problemen van Theresa May om een ondubbelzinnig mandaat voor het uitvoeren van de Brexit te krijgen en de herhaalde blunders van Donald Trump, zijn hoopvolle ontwikkelingen. Zoals ik u in mijn laatste brief al berichtte, is een nationalistisch economisch beleid niet uitvoerbaar in een onderling afhankelijke wereld en is onze toekomst er niet bij gebaat als we protectionisme boven ambitie en conservatisme boven innovatie plaatsen.

  Maar moeten de markten daar enthousiast op reageren? Het niet-nakomen van vaak ondoordachte beloftes van budgettaire stimuleringsmaatregelen, kan zeker een impact hebben op de kortetermijn-vooruitzichten voor de economische activiteit. Maar hierdoor neemt ook een aantal belangrijke zorgen af, die anders onvermijdelijk zouden hebben geleid tot de inzet van wapens als wisselkoers- en protectionistische maatregelen. Zo zou de herstart van het Europese project onder leiding van de tandem Macron-Merkel kunnen bijdragen aan een verduurzaming van de bedrijvigheid, door het vertrouwen te herstellen en de lidstaten meer in evenwicht te brengen.

  Dit afnemende politieke risico gaat echter vergezeld van een dreigende daling van de wereldwijde liquiditeit door de voorgenomen maatregelen van de Fed en, in mindere mate, de ECB. Het meest verruimende beleid dat de centrale banken sinds 2008 ooit hebben gevoerd, was een grote steunfactor voor de bedrijvigheid, maar ook voor de waardering van financiële activa. Nu de wereldwijde groei zowel duurzaam als algemeen is, is het nu eerder een geschikt moment om een einde te maken aan deze overvloed aan liquiditeiten. Ervoor zorgen dat de markten een geleidelijke verkrapping van het beleid goed inprijzen, is een lastige opgave, waarvan met name in de VS de aansturing bijzonder complex zal zijn nu de conjuncturele groei daar lijkt af te zwakken.

  Het volgen van het door de centrale banken gevoerde beheer van het normalisatieproces vereist dan ook een hoge mate van waakzaamheid van onze kant. We hopen zo ertoe bij te dragen dat u van een zorgeloze vakantie kunt genieten.

  Hoogachtend,

Édouard Carmignac
Disclaimer

De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. Deze informatie is mogelijk niet volledig en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). De toegang tot de fondsen kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Zij mogen met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA. De fondsen houden een risico op kapitaalverlies in. De risico's en kosten staan beschreven in de EBI-documenten (essentiële beleggersinformatie). De prospectussen, de EBI-documenten en de jaarverslagen van de fondsen zijn te vinden op deze website of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over de EBI-documenten te beschikken voordat hij op de fondsen inschrijft.

Disclaimer

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. De kosten zijn in de resultaten begrepen. Om de reële kosten te kennen die geheven worden door de verschillende distributeurs, verwijzen wij naar de tariefroosters van de betrokkenen. Alle contractuele informatie betreffende het fonds die in deze publicatie verstrekt wordt, is ook terug te vinden in het prospectus. Het prospectus, het KIID, en het recentste (half-) jaarbeheerverslag zijn kosteloos verkrijgbaar bij Carmignac Gestion, tel +352 46 70 60 1, via de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium N.V., dat de financiële dienstverlening in België verzorgt op volgend adres: Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. Het KIID moet voor iedere inschrijving aan de belegger bezorgd worden en het wordt de investeerder aanbevolen dit te lezen voor elke inschrijving. De minimale inschrijving voor de deelbewijzen A EUR acc is 1 deelbewijs, voor de deelbewijzen A CHF acc en A USD acc is dit respectievelijk 1000 CHF en 1000 USD. De netto intrinsieke waardes zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. De deelnemingsrechten van dit compartiment kunnen volgens de definitie van de Amerikaanse verordening “Regulation S”/FATCA niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht voor rekening of ten voordele van een “US Person”. Bij inschrijving in een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht, u dient elk jaar uw aandeel in de dividenden (en interesten desgevallend) die door het fonds zijn ontvangen aan te geven op uw belastingaangifteformulier. U kunt een gedetailleerde berekening uitvoeren op www.carmignac.be. Deze tool vormt geen fiscaal advies en is louter bedoeld als berekeningshulp. Dit ontslaat u niet van enige stappen en verificaties die u mogelijk dient te ondernemen als belastingplichtige. Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 27% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 27% zonder inkomen onderscheid.