La Lettre d'Edouard Carmignac

[Management Team] [Author] Carmignac Edouard

April 2017 Edouard Carmignac schrijft over actuele economische, politieke en maatschappelijke aangelegenheden.

Parijs,

 

Geachte belegger,

 

  Zoals ik in mijn vorige brief al vermoedde, hebben de aandelenmarkten in dit eerste kwartaal goed gepresteerd. In feite hebben ze het zelfs zo goed gedaan dat ze de vele onheilspredikers die een grote volatiliteit voorzagen – grotendeels ten gevolge van de onvoorspelbaarheid van Donald Trump – uit de droom hebben geholpen.

  Sinds Trump verkozen is, is de Amerikaanse aandelenmarkt met 10% gestegen. Maar moeten we daaruit concluderen dat populisme kan bijdragen aan economisch herstel, ook al is het een volstrekt inadequate reactie op de tegenwoordig zo wijdverspreide gevoelens van ontevredenheid en onrechtvaardigheid? Dat het door Trump voorgestane economisch nationalisme kan functioneren in onze wereld waarin de onderlinge afhankelijkheid steeds groter wordt, of dat meer veiligheid ten koste van burgerlijke vrijheid en de bevordering van conservatieve dogma's ten koste van innovatie de weg bereiden naar een betere toekomst? Integendeel: wij zijn er volledig van overtuigd dat de huidige, benijdenswaardige koersstijging van Amerikaanse aandelen meer te maken heeft met het herstel van de wereldeconomie dan met campagnebeloften waarvan de vervulling steeds twijfelachtiger lijkt.

  Dit doet zonder meer denken aan de beeldende fabel van La Fontaine, "De kikker die even groot als een os wilde zijn". "De kikker blies en zwol en spande zijn spieren . . . werd groter en groter tot hij aan stukken barstte." Het zou dwaas zijn te denken dat een land met de omvang van Frankrijk, waarvan de economie kwetsbaar en volledig verstrengeld is met de rest van de Europese economie, de eurozone kan verlaten (en daarmee het hele Europese integratieproces laat imploderen) en daar dan zelf ongeschonden uitkomt.

  Dit betekent niet dat er geen goede redenen zijn om opnieuw na te denken over dat integratieproces: die redenen zijn er absoluut. De Europese Unie kan niet alles op microniveau blijven regelen, van bidets tot gefermenteerde melk in kaas, wanneer ze blijkbaar niet in staat is met een redelijk immigratiebeleid te komen. Deregulering is essentieel geworden voor het hele continent. Maar dat kan alleen maar effectief zijn als deregulering eerst door het aannemen van ambitieuze hervormingsprogramma's in elke lidstaat op gang komt, waardoor de energie van zowel individuen als bedrijven volledig tot uiting kan komen. Wanneer die energie vrijkomt, zijn we in een positie waarin we kunnen profiteren van de vele groeikansen die de wereld van morgen te bieden heeft, waarbij we slim ecologisch denken toepassen op alles, van productie en consumptie tot huisvesting, transport en energie.

  Dat is de manier – de enige manier – waarop we de toenemende dreiging van een drievoudige culturele, maatschappelijke en economische ineenstorting kunnen afwenden.

  Hoogachtend,

Édouard Carmignac
Disclaimer

De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. Deze informatie is mogelijk niet volledig en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). De toegang tot de fondsen kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Zij mogen met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA. De fondsen houden een risico op kapitaalverlies in. De risico's en kosten staan beschreven in de EBI-documenten (essentiële beleggersinformatie). De prospectussen, de EBI-documenten en de jaarverslagen van de fondsen zijn te vinden op deze website of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over de EBI-documenten te beschikken voordat hij op de fondsen inschrijft.

Disclaimer

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. De kosten zijn in de resultaten begrepen. Om de reële kosten te kennen die geheven worden door de verschillende distributeurs, verwijzen wij naar de tariefroosters van de betrokkenen. Alle contractuele informatie betreffende het fonds die in deze publicatie verstrekt wordt, is ook terug te vinden in het prospectus. Het prospectus, het KIID, en het recentste (half-) jaarbeheerverslag zijn kosteloos verkrijgbaar bij Carmignac Gestion, tel +352 46 70 60 1, via de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium N.V., dat de financiële dienstverlening in België verzorgt op volgend adres: Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. Het KIID moet voor iedere inschrijving aan de belegger bezorgd worden en het wordt de investeerder aanbevolen dit te lezen voor elke inschrijving. De minimale inschrijving voor de deelbewijzen A EUR acc is 1 deelbewijs, voor de deelbewijzen A CHF acc en A USD acc is dit respectievelijk 1000 CHF en 1000 USD. De netto intrinsieke waardes zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. De deelnemingsrechten van dit compartiment kunnen volgens de definitie van de Amerikaanse verordening “Regulation S”/FATCA niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht voor rekening of ten voordele van een “US Person”. Bij inschrijving in een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht, u dient elk jaar uw aandeel in de dividenden (en interesten desgevallend) die door het fonds zijn ontvangen aan te geven op uw belastingaangifteformulier. U kunt een gedetailleerde berekening uitvoeren op www.carmignac.be. Deze tool vormt geen fiscaal advies en is louter bedoeld als berekeningshulp. Dit ontslaat u niet van enige stappen en verificaties die u mogelijk dient te ondernemen als belastingplichtige. Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 27% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 27% zonder inkomen onderscheid.