Carmignac

Wijzigingen in bepaalde subfondsen van “Carmignac Portfolio”

« Een SICAV naar Luxemburgs Recht »

  • Gepubliceerd
  • Lengte
    7 minuten leestijd

ISIN: (ZIE ONDERSTAANDE LIJST)30 december 2022, Luxemburg

Bericht aan de Aandeelhouders

Geachte Aandeelhouder,

Het is ons een groot genoegen u te mogen rekenen tot de Aandeelhouders van Carmignac Portfolio (de 'Vennootschap') en wij bedanken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

Hierbij deelt de Raad van Bestuur (de 'Raad van Bestuur') van de Vennootschap u mee dat ze besloten heeft om in bepaalde Subfondsen en in het nieuwe prospectus van de Vennootschap van 1. januari 2023 een aantal wijzigingen aan te brengen. Als reactie op nieuwe wettelijke richtlijnen zijn er wijzigingen aangebracht in de duurzaamheidsdoelstellingen en de ESG-kenmerken (ecologisch, sociaal en governance) van bepaalde subfondsen. Deze wijzigingen betekenen ook dat voor bepaalde subfondsen het minimumpercentage aan duurzame beleggingen wordt verhoogd en dat hun classificatie overeenkomstig Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (de 'SFDR') wordt aangepast van Artikel 9-fonds naar Artikel 8-fonds. Bovendien zal een klein aantal Aandelen ophouden te bestaan en worden omgezet in vergelijkbare Aandelen in hetzelfde Subfonds.

Voor alle gebruikte termen die met een hoofdletter worden geschreven en niet zijn gedefinieerd in dit document, verwijzen wij naar de definities in het prospectus van de Vennootschap.

Indien u vragen hebt bij het lezen van deze kennisgeving, adviseren wij u contact op te nemen met uw adviseur.


1. VERHOGING VAN HET MINIMIMPERCENTAGE DUURZAME BELEGGINGENIn een poging om zich verder aan te passen aan nieuwe regelgevende richtlijnen van de Europese Commissie, zullen Carmignac Portfolio Climate Transition, Carmignac Portfolio Emergents, Carmignac Portfolio Grandchildren, Carmignac Portfolio Grande Europe, Carmignac Portfolio Sécurité en Carmignac Portfolio EM Debt vanaf 1 januari 2023 hun minimumaandeel in duurzame beleggingen verhogen.

De verhoging betekent dat deze Subfondsen zich ertoe verbinden een groter deel van hun activa te beleggen in duurzame beleggingen, in de volgende verhoudingen:

SubfondsHuidig minimumpercentageNieuw minimumpercentage
Carmignac Portfolio Climate Transition60%80%
Carmignac Portfolio Emergents50%80%
Carmignac Portfolio Grandchildren50%80%
Carmignac Portfolio Grande Europe50%80%
Carmignac Portfolio Sécurité0%10%
Carmignac Portfolio EM Debt0%10%


Voor het Subfonds Carmignac Portfolio Climate Transition worden duurzame beleggingen gedefinieerd als participaties in bedrijven waarvan de activiteiten geheel of gedeeltelijk bijdragen aan klimaatmitigatie en klimaatadaptatie, overeenkomstig de Europese Taxonomieverordening (Verordening (EU) 2020/852), of zijn betrokken bij de efficiëntere winning van grondstoffen.

Voor de Subfondsen Carmignac Portfolio Emergents, Carmignac Portfolio Grandchildren en Carmignac Portfolio Grande Europe worden duurzame beleggingen gedefinieerd als participaties in bedrijven waarvan meer dan 50% van de omzet afkomstig is van goederen en diensten die verband houden met zakelijke activiteiten, of die ten minste 50% beleggen van hun kapitaaluitgaven in bedrijfsactiviteiten, die een positieve bijdrage leveren aan een van de 9 (van de 17) duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN (Sustainable Development Goals, "SDG's") die voor dit Subfonds als relevant zijn aangeduid: (1) Geen armoede, (2) Geen honger, (3) Goede gezondheid en welzijn, (4) Kwaliteitsonderwijs, (6) Schoon water, (7) Betaalbare en duurzame energie, (9) Industrie, innovatie en infrastructuur, (11) Duurzame steden en gemeenschappen, en (12) Verantwoorde consumptie en productie.

Voor het Subfonds Carmignac Portfolio Sécurité wordt een minimumpercentage duurzame beleggingen van 10% vastgesteld. De duurzame beleggingen worden als volgt gedefinieerd:

  • beleggingen in obligaties waarvan de bestemming van de opbrengsten centraal staat (d.w.z. obligaties die projecten financieren met een specifieke positieve impact op het milieu en/of de maatschappij), zoals groene, sociale of duurzame bedrijfs- of staatsobligaties en beleggingen in duurzaamheidsgekoppelde obligaties; of
  • beleggingen in bedrijven waarvan meer dan 50% van de omzet afkomstig is van goederen en diensten die verband houden met bedrijfsactiviteiten, of die ten minste 50% beleggen van hun kapitaaluitgaven in bedrijfsactiviteiten, die een positieve bijdrage leveren aan een van de volgende 9 van de 17 voor dit Subfonds geselecteerde duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (de "Duurzameontwikkelingsdoelstellingen"): (1) Geen armoede, (2) Geen honger, (3) Goede gezondheid en welzijn, (4) Kwaliteitsonderwijs, (6) Schoon water, (7) Betaalbare en duurzame energie, (9) Industrie, innovatie en infrastructuur, (11) Duurzame steden en gemeenschappen, en (12) Verantwoorde consumptie en productie.

Het subfonds Carmignac Portfolio EM Debt behoudt zijn huidige activaspreiding en duurzaam kader en wordt verrijkt met een nieuw minimum van 10% duurzame beleggingen. Duurzame beleggingen voor dit Subfonds worden als volgt gedefinieerd:

  • Beleggingen in emittenten van staatsobligaties of obligaties van semi-overheidsinstellingen uit opkomende markten die volgens ons eigen ESG-scoresysteem sterke of steeds betere ESG-gerelateerde kenmerken vertonen in het bovenste kwartiel van de duurzaamheidsscores (momenteel hoger dan 3,4/5), of
  • Beleggingen in obligaties waarvan de bestemming van de opbrengsten centraal staat (d.w.z. obligaties die projecten financieren met een specifieke positieve impact op het milieu en/of de maatschappij), zoals groene, sociale of duurzame bedrijfsobligaties, staatsobligaties of obligaties van semi-overheidsinstellingen en beleggingen in duurzaamheidsgekoppelde obligaties.

Afgezien van deze nieuwe verbintenis blijven de beleggingsstrategieën van de bovenstaande Subfondsen ongewijzigd. De beleggingsdoelstellingen, het risicoprofiel, de vermogensbeheerder, de referentie-indicatoren en de vergoedingen blijven ongewijzigd.

Om meer informatie over de specieke toepassing van de benadering van maatschappelijk verantwoord beleggen voor elk van de bovenvermelde Subfondsen te vinden, wordt verwezen naar de nieuwe bijlagen van het nieuwe prospectus van 1 januari 2023. Meer details zijn ook te vinden op de volgende website: www.carmignac.com.

De wijzigingen worden van kracht op 1 januari 2023.

Aandeelhouders die niet akkoord gaan met deze wijzigingen hebben het recht hun aandelen binnen dertig (30) dagen volgend op de publicatie van dit bericht kosteloos, behalve eventuele belastingen, terug te laten kopen.


2. AANSCHERPING VAN DE DOELSTELLING VOOR DE CO2- UITSTOOTOm onze koolstofarme portefeuilles verder af te stemmen op de klimaatdoelstellingen, zullen de Subfondsen Carmignac Portfolio Emergents, Carmignac Portfolio Family Governed, Carmignac Portfolio Grandchildren en Carmignac Portfolio Grande Europe vanaf 1 januari 2023 hun doelstelling voor het verminderen van de CO2-uitstoot ten opzichte van hun referentie-indicator als volgt verhogen:1.

SubfondsHuidige doelstelling voor de CO2- uitstootNieuwe doelstelling voor de CO2- uitstoot
Carmignac Portfolio Emergents30% lager50% lager
Carmignac Portfolio Family Governed30% lager50% lager
Carmignac Portfolio Grandchildren30% lager50% lager
Carmignac Portfolio Grande Europe30% lager50% lager


De verschillen in relatieve koolstofemissies (tussen de Subfondsen en hun referentie-indicator) zullen jaarlijks worden gepresenteerd in het jaarverslag van de Vennootschap. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de bijlage van het Prospectus en het klimaatbeleid, dat beschikbaar is op de Website van Carmignac over verantwoord beleggen.

Afgezien van deze nieuwe verbintenis blijven de beleggingsstrategieën van de bovenstaande Subfondsen ongewijzigd. De beleggingsdoelstellingen, het risicoprofiel, de vermogensbeheerder, de referentie-indicatoren en de vergoedingen blijven ongewijzigd.

Om meer informatie over de specieke toepassing van de benadering van maatschappelijk verantwoord beleggen voor elk van de bovenvermelde Subfondsen te vinden, wordt verwezen naar de nieuwe bijlagen van het nieuwe prospectus van 1 januari 2023. Meer details zijn ook te vinden op de volgende website:www.carmignac.com.

De wijzigingen worden van kracht op 1 januari 2023.


3. SFDR-CLASSIFICATIEIn het licht van bijgewerkte regelgevende richtlijnen, met name de Q&A van de Europese Commissie, die meer duidelijkheid verschaft over het feit dat een "Artikel 9-fonds" zijn vermogen moet beleggen in duurzame beleggingen, zullen vanaf 1 januari 2023 de Subfondsen Carmignac Portfolio Family Governed, Carmignac Portfolio Investissement en Carmignac Portfolio EM Debt worden geclassificeerd als "Artikel-8-fondsen" overeenkomstig Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (de 'SFDR'). Tot nu toe werden deze drie subfondsen geclassificeerd als "Artikel-9-fondsen".

Hoewel er geen precieze drempel in de verordening staat, zijn we van mening dat sinds de publicatie van de Q & A van de Europese Commissie in de sector algemeen wordt aangenomen dat investeringen alleen mogen worden gedaan in duurzame beleggingen voor “Artikel 9-fondsen". De bovengenoemde subfondsen zullen worden ingedeeld als "Artikel 8-fondsen" aangezien ze niet voldoen aan deze nieuwe regelgevende richtlijn.

De subfondsen Carmignac Portfolio Family Governed en Carmignac Portfolio Investissement behouden de hun beleggingsaanpak en hun huidige drempel en verbintenis om ten minste 50% van hun activa in duurzame beleggingen te beleggen.

Het subfonds Carmignac Portfolio EM Debt behoudt zijn huidige activaspreiding en duurzaam kader, waarbij ten minste 60% van zijn nettovermogen wordt belegd in in aanmerking komende effecten die voldoen aan bepaalde duurzaamheidsscores (gebaseerd op ons eigen scoresysteem). Bovendien zal dit subfonds, zoals beschreven in sectie 1 hierboven, worden verrijkt met een nieuw minimum van 10% duurzame beleggingen.

De wijzigingen in de SFDR-classificatie hebben geen significante gevolgen voor de beleggers, doordat de manier waarop de Subfondsen worden beheerd grotendeels ongewijzigd blijft. Verder blijven de beleggingsdoelstellingen, de beleggingsstrategieën, de risicoprofielen, de vermogensbeheerder, de referentie-indicatoren en de vergoedingen ongewijzigd.

Om meer informatie over de specieke toepassing van de benadering van maatschappelijk verantwoord beleggen voor elk van de bovenvermelde Subfondsen te vinden, wordt verwezen naar de nieuwe bijlagen van het nieuwe prospectus van 1 januari 2023. Meer details zijn ook te vinden op de volgende website: www.carmignac.com.

De wijzigingen worden van kracht op 1 januari 2023.

Aandeelhouders die niet akkoord gaan met deze wijzigingen hebben het recht hun aandelen binnen dertig (30) dagen volgend op de publicatie van dit bericht kosteloos, behalve eventuele belastingen, terug te laten kopen.


4. OMWISSELING VAN BEPAALDE AANDELENKLASSENDe volgende aandelenklassen zullen worden geliquideerd en de beleggingen in deze Aandelen zullen worden omgewisseld in overeenkomstige aandelen binnen de desbetreffende Subfondsen. De reden hiervoor is dat het huidige vermogen van deze aandelenklassen te laag is om efficiënt te kunnen worden beheerd.

De beleggingsstrategie en de vergoedingen blijven ongewijzigd.

We willen de beleggers erop wijzen dat de te ontvangen Aandelen een andere uitdrukkingsvaluta of valuta-afdekking kunnen hebben dan de om te ruilen Aandelen. De nieuwe Aandelen kunnen voor beleggers dan ook andere valutarisico's met zich meebrengen. De frequentie van de dividendbetalingen (alleen van toepassing op distributieaandelen) verandert van maandelijks naar jaarlijks.

De volgende aandelenklassen worden geruild en ontvangen:

SubfondsOm te ruilen aandelenklasseTe ontvangen aandelenklasseGevolgen voor de beleggers
Carmignac Portfolio Emerging DiscoveryA CHF Acc Hdg (LU0807689400)A EUR Acc (LU0336083810)Belegging in EUR in plaats van CHF (afgedekt in EUR)
Carmignac Portfolio Emerging DiscoveryF CHF Acc Hdg (LU0992629823)F EUR Acc (LU0992629740)Belegging in EUR in plaats van CHF (afgedekt in EUR)
Carmignac Portfolio Emerging DiscoveryFW USD Acc (LU1623762330)FW EUR Acc (LU1623762256)Belegging in EUR in plaats van USD (afgedekt in EUR)
Carmignac Portfolio Grande EuropeF USD Acc Hdg (LU0992629070)F EUR Acc (LU0992628858)Belegging in EUR in plaats van USD (afgedekt in EUR)
Carmignac Portfolio InvestissementF USD Acc Hdg (LU0992626217)F EUR Acc (LU0992625839)Belegging in EUR in plaats van USD (afgedekt in EUR)
Carmignac Portfolio PatrimoineIncome A USD Hdg (LU1792391838)A EUR Ydis (LU1299305356)Belegging in EUR in plaats van USD (afgedekt in EUR), jaarlijkse uitkering in plaats van maandelijkse uitkering
Carmignac Portfolio SécuritéFW GBP Acc Hdg (LU0992625169)FW EUR Acc (LU0992624949)Belegging in EUR in plaats van GBP (afgedekt in EUR)


Met ingang van 15 januari 2023 kan niet meer worden ingeschreven op de om te ruilen Aandelen.

De wijziging wordt van kracht op 31 januari 2023.

Aandeelhouders die niet akkoord gaan met deze wijzigingen hebben het recht hun aandelen binnen dertig (30) dagen volgend op de publicatie van dit bericht kosteloos, behalve eventuele belastingen, terug te laten kopen.Er zal een nieuwe versie van het prospectus worden opgesteld (prospectus van 1. januari 2023), waarin al deze wijzigingen worden opgenomen.

Het prospectus van 1. januari 2023 en de bijgewerkte documenten met essentiële beleggersinformatie van de betreffende Subfondsen zijn kosteloos verkrijgbaar op de statutaire zetel van de Vennootschap en online op www.carmignac.com.

De intrinsieke waarden worden gepubliceerd op de websites www.carmignac.com en www.fundinfo.com.

Financiële dienst voor België: CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, Allée Scheffer, L - 2520 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg. Als u vragen hebt over de inhoud van deze brief, kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur. Indien u een distributiepartner van Carmignac bent met gerelateerde vragen van uw cliënten, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger voor Professionele Beleggers.

Hoogachtend,

Eric HELDERLE
Directeur

1gemeten naar de koolstofintensiteit van de beleggingen van de Subfondsen (tCO2/inkomsten in mln. USD; geaggregeerd op portefeuilleniveau; Scope 1 en 2 van het Greenhouse Gas Protocol)


ISINs : LU0164455502 ; LU0807690754 ; LU0705572823 ; LU0992629237 ; LU1623762090 ; LU0992629401 ; LU1623763221 ; LU2427320812 ; LU2277146382 ; LU2427320903 ; LU2346238343 ; LU1623763734 ; LU1299303062 ; LU1299303229 ; LU1792391242 ; LU1299303575 ; LU0992626563 ; LU0992626480 LU0992626993 ; LU1623762413 ; LU0992626720 ; LU2420650777 ; LU2420651072 ; LU0807689400 ; LU0336083810 ; LU1623762256 ; LU0992629823 ; LU0992629740 ; LU1623762330 ; LU1966630706 LU2004385154 ; LU1966630961 ; LU1966631001 ; LU2004385667 ; LU1966631266 ; LU2427320655 ; LU2427320739 ; LU2420652393 ; LU2420652476 ; LU0807688931 ; LU0099161993 ; LU0807689152 ; LU0807689079 ; LU0294249692 ; LU0992628775 ; LU0992628932 ; LU0992628858 ; LU2139905785 ; LU0992629070 ; LU1623761951 ; LU2206982626 ; LU2212178615 ; LU2420652633 ; LU2420652807 ; LU2420652989 ; LU2154448133 ; LU1299311164 LU1299311321 ; LU1299311677 ; LU1299311834 ; LU0992625839 ; LU0992626217 ; LU1299305356 LU1792391838 ; LU0992624949 ; LU0992625169.

*Deze aandelenklasse is niet het voorwerp van een openbaar bod in België.