Carmignac

Oproep voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

  • Gepubliceerd

CARMIGNAC PORTFOLIO

Société d'Investissement à Capital Variable

(de "Vennootschap")

Maatschappelijke zetel: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg

Handelsregister (R.C.S.) Luxemburg B 70409


Luxembourg, 24 Augustus 2023

Geachte Aandeelhouder,

De Raad van Bestuur heeft de eer om u bijeen te roepen voor de Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennootschap, die zal plaatsvinden op 1 september 2023 om 15.00 uur (Luxemburgse tijd) op de maatschappelijke zetel, om te beraadslagen en te stemmen over de volgende zaken:

AGENDA

1. Het aanwijzen van de Voorzitter van de Vergadering.
2. De benoeming van de heer Philippe Dupuis als nieuwe bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 september 2023 en tot en met de volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering van 2024.
3. Overige zaken.

Aandeelhouders worden erop gewezen dat er voor de statutaire algemene vergadering geen quorom vereist is en dat er beslissingen worden genomen bij meerderheid van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, gemeten aan de aandelen (gewone meerderheid).

De beslissingen en het bijgevoegde volmachtformulier zijn te vinden op https://www.carmignac.lu/en/regulatory-information en op aanvraag verkrijgbaar bij de maatschappelijke zetel, door contact op te nemen met CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, en bij de volgende instanties:

Frankrijk:CACEIS Bank France
Italië:Banca Sella Holding S.p.A. (Sella), ALLFUNDS BANK S.A.U. - Succursale di Milano, (AFB), CACEIS Bank Italy Branch, (CACEIS), Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS), Société Générale Securities Services (SGSS), State Street Bank International Gmbh – Succursale Italia (State Street)
Zwitserland:CACEIS Bank, Montrouge, Nyon Branch / Switzerland
Het Verenigd Koninkrijk:Carmignac Gestion Luxembourg, UK BranchIndien u van plan bent aan de vergadering deel te nemen, verzoeken wij u ten minste twee dagen voor de vergadering contact op te nemen met de maatschappelijke zetel.

Indien u de vergadering niet fysiek kunt bijwonen, maar u wel uw stem wilt uitbrengen over de resoluties, kunt u het aangehechte volmachtformulier samen met een kopie van een identificatiebewijs of de lijst van gemachtigde ondertekenaars voor uw onderneming terugzenden naar de maatschappelijke zetel, per e-mail naar lbdomicile@caceis.com of per post naar CACEIS Bank, Luxemburg Branch – Attn: Mrs Julie Dye-Pellisson, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg. Het formulier en de noodzakelijke documenten dienen uiterlijk 31 augustus 2023 te zijn ontvangen.

Het meest recente prospectus en de bijgewerkte documenten met essentiële informatie van de betreffende Subfondsen zijn kosteloos verkrijgbaar op de statutaire zetel van de Vennootschap en online op www.carmignac.com. De intrinsieke waarden worden gepubliceerd op de websites www.carmignac.com en www.fundinfo.com.

Financiële dienst voor België: CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, Allée Scheffer, L - 2520 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg

Hoogachtend,

De Raad van Bestuur
CARMIGNAC PORTFOLIO