Terug naar de kern met Carmignac Portfolio Grandchildren

Onze levensverwachting neemt gestaag toe en er doen zich ingrijpende maatschappelijke veranderingen voor. Met dat in het achterhoofd richten beleggers hun pijlen steeds meer op strategieën voor de lange termijn waarbij de impact op de planeet een belangrijke factor is.

Ontdek Carmignac Portfolio Grandchildren, een wereldwijd aandelenfonds dat stabiele vermogensgroei op lange termijn nastreeft voor beleggers die met hun vermogen iets goeds willen doen:

In onze benadering van wereldwijde aandelen moeten deze bedrijven vandaag een hoge duurzame rentabiliteit vertonen en hun winst intern herinvesteren om deze in de toekomst te laten groeien

- Mark Denham

Wilt u meer weten over Carmignac Portfolio Grandchildren?

Bezoek de fondspagina

Het Fonds in het kort

Carmignac Portfolio Grandchildren is een aandelenfonds in de zin van artikel 9 van de SFDR1 op basis van sterke overtuigingen dat ernaar streeft over een aanbevolen beleggingsperiode van ten minste vijf jaar een langetermijnrendement te genereren. Het fonds belegt in aandelen van duurzame, hoogwaardige bedrijven van over de hele wereld en houdt tegelijkertijd de impact van veranderende economische cycli binnen de perken. Daarbij concentreert het zich op:

 • Carmignac
  Kwaliteit

  We hebben een aantal kenmerken gedefinieerd die in onze ogen doorslaggevend zijn voor toekomstige groei, en brengen in kaart welke bedrijven daarop aansluiten: concreet zijn dat hoogwaardige bedrijven die op lange termijn winstgevend kunnen blijven en hun winsten herinvesteren voor de toekomst.

 • Carmignac
  Conjunctuurgevoeligheid

  We houden altijd het marktklimaat in het oog om de weging van cyclische en defensieve aandelen af te kunnen stemmen op de richting van de cyclus.

 • Carmignac
  Duurzaamheid

  Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven met een gezond ESG-profiel (milieu, maatschappij en governance) op langere termijn beter presteren én een meetbare positieve bijdrage aan de samenleving en het klimaat leveren.

De inzet van het fonds voor duurzaam beleggen is in januari 2020 beloond met het Franse ISR-label (voor maatschappelijk verantwoord beleggen) en in februari 2020 met het Belgische Towards Sustainability-label2.

1 Verordening (EU) 2019/2088 (SFDR). Ga voor meer informatie naar: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.
2 Meer informatie over de labels vindt u op http://www.lelabelisr.fr en www.towardssustainability.be.

 • Mark Denham
  Fund Manager
  Head of Equities

  Mark Denham is hoofd van het team aandelen en beheerder. Mark kwam in juni 2016 bij Carmignac werken en was daarvoor beheerder en hoofd van het team pan-Europese aandelen bij Aviva Investors. Voordat hij in 2003 in dienst trad bij Aviva Investors was Mark directeur Europese aandelen bij Insight Investment en beheerder bij National Mutual Life. Hij is afgestudeerd in natuurwetenschappen aan Cambridge University en heeft een diploma in geavanceerde wiskunde.

 • Obe Ejikeme
  Analyst
  Fund Manager

  Obe Ejikeme is beheerder binnen het Wereldwijde aandelen-team. Obe werd in 2014 door Carmignac aangenomen als kwantitatief aandelenanalist. Hij begon zijn carrière in 2003 bij FactSet Research Systems als senior consultant. Hij werkte vervolgens zeven jaar voor Bank of America Merrill Lynch, waar hij verantwoordelijk was voor Europese aandelen en de kwantitatieve strategie. Obe heeft een bachelor in informatica en softwaretechnologie van de universiteit van Hull.

Wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op

Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc

ISIN: LU1966631001
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VAN OPKOMENDE LANDEN: Risico dat de operationele voorwaarden en het toezicht op de "opkomende" markten afwijken van de normen die op de grote internationale beurzen gelden. Dit kan gevolgen hebben voor de beurswaarde.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

PROMOTIONEEL MATERIAAL. Bestemd voor professionele beleggers. Niet bestemd voor particuliere beleggers die in België wonen. Belangrijke wettelijke informatie: Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Risk Managers" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van elke belegger, en kan in de toekomst worden gewijzigd. Vraag advies aan uw financieel en fiscaal adviseur om zeker te zijn dat de voorgestelde producten geschikt zijn voor uw persoonlijke situatie, uw risicoprofiel en uw beleggingsdoelstellingen. De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: "artikel 8" die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, "artikel 9" die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of "artikel 6" die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek belgisch ingezetene is. Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen. Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager. Carmignac Portfolio Grandchildren verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. Für bestimmte Personen oder Länder kann der Zugang zum Fonds beschränkt sein. Er darf insbesondere weder direkt noch indirekt einer „US-Person“ wie in der US-amerikanischen „S Regulation“ und/oder im FATCA definiert bzw. für Rechnung einer solchen US-Person angeboten oder verkauft werden. Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Risiken und Kosten sind in den Wesentlichen Anlegerinformationen (WAI) / im Kundeninformationsdokument (KID) beschrieben. Das Kundeninformationsdokument ist dem Zeichner vor der Zeichnung auszuhändigen. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en het meest recente (half)jaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link een samenvatting van hun rechten in het Frans, Engels, Duits, Nederlands, Spaans en Italiaans raadplegen: https://www.carmignac.com/en_US. Eventuele klachten kunnen worden gestuurd ter attentie van Compliance Carmignac Gestion, 24 Place Vendôme - 75001 Parijs - Frankrijk, of op complaints@carmignac.com of op www.ombudsfin.be. De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link een samenvatting van hun rechten in het Nederlands raadplegen (paragraaf 6): https://www.carmignac.be/nl_BE/article-page/wettelijke-informatie-3542.